NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

15.01.1999

Se aproba cuantumul taxelor ce intra in competenta de stabilire si aprobare a Consiliului Judetean Dolj pe anul 1999, conform anexei 1.

 

 
2

 

 
15.01.1999

Se aproba lista cu localitatile judetului Dolj care vor beneficia de finantare din credit extern, pentru infiintarea aductiunii de apa potabila, conform anexei.
Prezenta hotarare va fi inaintata la Ministerul Lucrarilor Publice, Amenajarea Teritoriului - Directiei Lucrari Publice, pentru avizare.

 
3

 
15.01.1999

Se aproba cuantumul taxelor pentru emiterea de catre Inspectoratul de Protectie Civila a avizului de specialitate privind protectia civila in constructii pe anul 1999, conform anexei 1.

4

15.01.1999

Se infiinteaza Serviciul impozite si taxe in cadrul Directiei economice a Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa 1.

5

15.01.1999

Se alege domnul consilier Firoiu Ion ca membru al Delegatiei permanente a Consiliului Judetean Dolj.

6

15.01.1999

Se aproba noua componenta a Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj, prevazuta in anexa la prezenta.

 

7

 

15.01.1999

Se desemneaza personalul prevazut in anexa, cu atributii de control privind modul de aplicare a hotararilor Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj.

 
8

 
15.01.1999

Se aproba transmiterea fara plata a bunului: „Salupa remorcher C 65 CP Craiovita”, in valoare de 352.269 lei, din gestiunea Agentiei de Protectia Mediului in gestiunea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

9

25.02.1999

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean Dolj, pe anul 1998, conform anexelor 1 si 2.

10

25.02.1999

Se aproba contul de executie al fondului de tezaur judetean si al fondului de rulment pe anul 1998, conform anexelor 1-5.

 

 11

 

 25.02.1999

Se aproba normele anuale de venit pentru anul 1999 pentru meseriasii care desfasoara activitati sau executa lucrari in atelierele stabilite conform anexei 1.
Se aproba impozitele forfetare trimestriale pe anul 1999 pentru meseriasii si comerciantii ambulanti si pentru carausi cu mijloace de transport cu tractiune animala, conform anexei 2.

12

25.02.1999

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocuri de locuinte, conform anexei.

13

02.04.1999

Se aproba bugetul propriu judetean pe anul 1999, conform anexelor 1-3.

14

02.04.1999

Se aproba bugetul R.A. Aeroportul Craiova pe anul 1999, conform anexei.

15

02.04.1999

Se aproba bugetele Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei si Scolii de Arta pe anul 1999, conform anexelor 1-3.

16

02.04.1999

Se aproba repartizarea sumelor defalcate pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 1999, conform anexei 1.

 

17

 

02.04.1999

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj cu suma de 80.000.000 lei sub forma de contributie pe anul 1999, la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.
Cheltuielile efectuate de Consiliul Judetean Dolj pentru infiintarea Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia se vor regulariza la virarea contributiei.

 

18

 

02.04.1999

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj ca membru fondator al Bancii Romane de Credit Local, la capitalizarea initiala, cu un capital subscris in valoare de 100.000.000 lei.

 

 
19

 

 

 


02.04.1999

Se aproba organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj , conform anexei 1, incepand cu data de 05.04.1999.
Se aproba transformarea unor posturi, urmare a reorganizarii unor servicii din structura Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1 A, incepand cu 05.04.1999.
Se aproba organigrama si numarul de personal pentru: Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Biblioteca Judeteana, Centrul Creatiei Populare, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Clubul „Copiii Strazii” si Aeroportul Craiova, conform anexelor 2-7, 9 si 10, incepand cu 05.04.1999.
Se aproba organigrama si numarul de personal pentru Sectorul Servicii Publice, conform anexei 8, incepand cu 01.05.1999.

 
20

 
02.04.1999

Se aproba plata cotizatiei pe anul 1999 in cuantum de 34.789.30 FF de catre Consiliul Judetean Dolj ca membru al Adunarii Regiunilor Europene.

21

02.04.1999

Se aproba modificarea taxelor de intrare pentru vizitarea Muzeului Olteniei in anul 1999, conform anexei 1.

 

 

22

 

 

02.04.1999

Se aproba tarifele pentru eliberarea avizului prealabil si/sau autorizatiei speciale de transport si tarifele pentru depasirea limitelor de greutate si/sau gabarit conform anexei 1 pentru autovehiculele care circula pe drumurile proprietatea publica a Consiliului Judetean Dolj.
Sumele rezultate din incasarea tarifelor vor constitui surse financiare pentru administrarea drumurilor judetene.

23

02.04.1999

Se aproba cuantumul taxelor pentru modificarea si completarea autorizatiilor de functionare pe baza liberei initiative, conform anexei 1.

 

24

 

02.04.1999

Se aproba lista cu drumurile comunale ce vor fi pietruite, reparatii capitale si cheltuieli de capital poduri, finantate din Fondul special al drumurilor, conform anexei 1.

25

02.04.1999

Se aproba lista blocurilor de locuinte finantate conform OG nr. 19/1994 nominalizate in anexa nr. 1.

 

26

 

02.04.1999

Se aproba lista lucrarilor de intretinere, reparatii si siguranta circulatiei la drumurile judetene nominalizate in anexa 1.
Executia lucrarilor se va face de catre Societatea Comerciala Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. prin incredintare directa.

27

02.04.1999

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocuri de locuinte conform anexei.

 

28

 

02.04.1999

Se aproba comisia de participare la stabilirea si evaluarea terenului aflat in patrimoniul S.C. MERCUR S.A. Craiova, avand urmatoarea componenta: Vigaru Ioan, Matei Cristiana, Vrancusi Victor, Ristea Adinel, Dumitrescu Alexandru, Stefanescu Victor si Motoc Mihai.

 

29

 

02.04.1999

Se aproba elaborarea si aplicarea normelor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor detinute de Consiliul Judetean Dolj si de institutiile subordonate, conform anexei.
Garantiile pentru gestionarii in functie vor fi constituite in termen de trei luni de la data prezentei.
Exercitarea functiei de gestionar este conditionata de constituirea garantiei materiale.

 

 30

 

 06.05.1999

Se stabileste caracterul de investitii de interes judetean al obiectivelor din anexa 1.
Se aproba repartizarea fondului de tezaur judetean in suma de 5.069.709 mii lei pentru realizarea unor obiective de investitii in continuar4e si prevazute in anexa 1.

 

 


31

 

 

 

06.05.1999

Se aproba statul de functii pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, valabil cu data de 01.04.1999, conform anexei 1.
Se aproba statele de functii, valabile cu 01.04.1999 pentru Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Scoala de Arta, Centrul Creatiei Populare, R.A. Aeroportul Craiova, Clubul Copiii Strazii, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj si Corpul Gardienilor Publici Dolj, conform anexelor 2-10.
Se aproba statul de functii pentru Sectorul Servicii Publice, valabil cu data de 01.05.1999, conform anexei 11.

 

32

 

06.05.1999

Se aproba componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj, conform anexei.
Se aproba indemnizatia de sedinta pentru membrii comisiei, 5 % din salariul secretarului Consiliului Judetean – presedintele comisiei.

 

 

33

 

 

06.05.1999

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj, incepand cu 06.05.1999, conform anexei 1.
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, valabil cu 06.05.1999, conform anexei 2.

 

34

 

06.05.1999

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatiei, amplasate in afara blocului 15 A Calea Bucuresti, Craiova, conform anexei.

 

 

35

 

 

06.05.1999

Se aproba constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru avizarea planurilor urbanistice generale ale localitatilor din judetul Dolj, in componenta din anexa 1.
Comisia astfel constituita va analiza planul urbanistic general al fiecarei localitati acordand avizul unic in numele Consiliului judetean ce inseamneaza avizele fiecarei institutii sau organism teritorial interesat, semnate de reprezentantii acestora in comisie.
Convocarea comisiei se va face prin grija secretariatului Comisiei tehnice, lucrarile desfasurandu-se la sediul Consiliului Judetean.

36

06.05.1999

Se aproba bilantul si contul de profit si pierdere al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 1998, conform anexei 1.

37

06.05.1999

Se avizeaza structura organizatorica de protectie civila a judetului Dolj.

38

06.05.1999

Se aproba transmiterea fara plata a obiectivelor de investitii in continuare cu o valoare realizata de 52.293.045,3 mii lei din gestiunea Consiliului Judetean in gestiunea consiliilor locale, conform anexei 1.

 

39

 

10.06.1999

Se modifica organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1, incepand cu data de 01.06.1999.
Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, valabil cu data de 01.06.1999, conform anexei 2.
Personalul din cadrul Serviciului cazare-alimentatie  publica se preia prin transfer de la R.A. RASIROM, conform anexei 3.

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

10.06.1999

Se stabilesc tarife unice pentru cazare si inchiriere la Vila Jianu si Vila Bujor astfel: tarif cazare – 900.000 lei/camera dubla, 690.000 lei/camera simpla,
Vila Jianu: (in tarif este inclus si micul  dejun in valoare de 45.000 lei) tarif inchiriere salon, sufragerie: 175.000 lei/ora, tarif cazare: 1.400.000 lei pentru cele doua apartamente, 800.000 lei pentru un apartament (in tarif este inclus si micul dejun in valoare de 45.000 lei).
Vila Bujor: tarif inchiriere salon, sufragerie: 175.000 lei/ora.
Pentru delegatii oficiali, invitati ai Consiliului Judetean Dolj se acorda scutiri de plata a tarifelor prezentate la art.1.
Serviciile la Vila Jianu si Vila Bujor se vor asigura cu plata in numerar, anticipat.
Inchirierea saloanelor, sufrageriilor la cele doua vile se face numai pentru organizarea unor mese de protocol.

 

 41

 

 10.06.1999

Se aproba taxele pentru eliberarea de copii ale actelor existente in arhiva Consiliului Judetean Dolj, cu exceptia celor referitoare la drepturile salariale, astfel:
Pentru persoane fizice: 25.000 lei/fila, format A4, 30.000 lei/fila, format A3; 40.000 lei/fila, format A2
Pentru persoana juridice: 30.000 lei/fila, format A4, 40.000 lei/fila, format A3, 50.000 lei/fila, format A2
Taxele se vor incasa in numerar prin casieria unitatii sau cu ordin de plata prin Trezoreria Municipiului Craiova.
Sumele provenite din incasarea acestor taxe constituie venituri ale bugetului Consiliului Judetean Dolj.
La data adoptarii prezentei hotarari, Decizia nr. 149/06.08.1993 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

42

 

10.06.1999

Se aproba Subprogramul de pietruire a drumurilor comunale din pamant pe anul 1999 avand o valoare de 4,8 miliarde lei, conform anexei 1.
Se aproba Subprogramul de alimentare cu apa a satelor pe anul 1999, avand o valoare de 750 milioane lei, conform anexei 2.

43

10.06.1999

Se aproba consumul lunar de carburanti in cota de 300 l/autoturism din dotarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.

44

10.06.1999

Se aproba bugetul propriu judetean pe anul 1999, conform anexelor 1-3.

 

 


45

 

 


15.07.1999

Se organizeaza Serviciul Public de Protectia Plantelor, unitate cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Dolj.
Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii al serviciului, conform anexelor 1 si 2.
Se preia prin transfer, personalul din cadrul centrelor de protectie a plantelor, cu mentinerea salariului de baza, conform anexei 3.
Se aproba regulamentul de organizare si functionare, conform anexei 4.
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului, conform anexelor 5, 5a si 5b.
Preluarea patrimoniului aferent serviciului se va face in conformitate cu prevederile hotararii de Guvern ce urmeaza sa apara.

46

15.07.1999

Se completeaza Cap.I al regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, cu atributiile Serviciului cazare-alimentatie publica, conform anexei.
Hotararea nr. 30/1998 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

47

26.08.1999

Se aproba bugetul propriu judetean modificat, pe anul 1999, conform  anexelor 1-2.

48

26.08.1999

Se aproba bugetul modificat al Serviciului Public pentru Protectia Plantelor pe anul 1999, conform anexei 1.

 

49

 

26.08.1999

Incepand cu data de 02.08.1999 domnul Ciochindel Ion se numeste in functia de director la Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, cu un salariu de baza de 2.248.000 lei, corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gr. IA si o indemnizatie de 1.124.000 lei.

50

26.08.1999

Se aproba taxele pentru activitatile de prestari servicii desfasurate de Serviciul Public pentru Protectia Plantelor Dolj, conform anexei.

 

 51

 

 26.08.1999

Se aproba transmiterea, fara plata, a unor bunuri in valoare de 92.536.910 lei de la Consiliul Judetean Dolj la Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, conform anexei 1.
Se aproba transmiterea, fara plata, a unor bunuri in valoare de 9.939 lei de la Consiliul Local Dragotesti, conform anexei 2.

52

26.08.1999

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

 
53

 
26.08.1999

Se aproba statul de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova conform anexei 1.
Se aproba categoriile de personal care vor beneficia de spor pentru aviatie in cuantum de 20 % din salariul de baza, conform anexei 2.

 

54

 

26.08.1999

Se aproba incredintarea directa Societatii Comerciale Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj pentru executia lucrarilor finantate din Fondul special al drumurilor, cuprinse in Subprogramul  anexa.

 
55

 
26.08.1999

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate in blocurile A 23-24, 17 D, 14 C si 27 C Calea Bucuresti, Craiova, conform anexei.

56

26.08.1999

Se insuseste inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, conform anexelor 1-4.

 

57

 

26.08.1999

Se aproba modificarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului pentru avizarea planurilor urbanistice generale ale localitatilor din judetul Dolj, prevazuta in anexa la Hotararea nr. 35/06.05.1999, prin inlocuirea dr. Marian Voinescu cu dr. Dolores Tatar.

 
58

 
26.08.1999

Se aproba transmiterea fara plata a Retelei de Distributie Gaze Naturale pentru incalzit si preparare hrana la bucatarii Filiasi, in valoare de 3.123.517.212 lei de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local Filiasi.

 

 59

 

 04.10.1999

Se aproba bugetul propriu judetean rectificat pe anul 1999 al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1-2.
Se aproba bugetele rectificate pe anul 1999 ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei, Scolii de Arta, Serviciului Public pentru Protectia Plantelor si al R.A. Aeroportul Craiova, conform anexelor 3-7.

60

04.10.1999

Se aproba repartizarea sumelor defalcate la rectificare, pe unitati administrativ-terioriale, in suma de 41.114.000 mii lei, conform anexei 1.

 
61

 
04.10.1999

Se aproba statul de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, incepand cu 15.07.1999, conform anexei 1.
Se aproba fisele de evaluare a posturilor pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei 2.

 

 

 62

 

 

 04.10.1999

Se declara de interes judetean obiecitvul „Pod pietonal suspendat peste raul Jiu intre localitatile Argetoaia-Bilta-Filiasi.
Se aproba includerea in Programul de investitii pe 1999 a obiectivului Pod pietonal suspendat peste raul Jiu, intre localitatile Argetoaia-Bilta-Filiasi.
Se aproba elaborarea Studiului de prefezabilitate de catre Directia Tehnica in vederea organizarii licitatiei pentru proiectarea acestui obiectiv.

 
63

 
28.10.1999

Incepand cu data de 01.11.1999 se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, conform anexelor 1-2.

64

28.10.1999

Se aproba bugetul propriu judetean modificat pe anul 1999, conform anexei 1.

 
65

 
28.10.1999

Se reintroduce in Lista de investitii a Consiliului Judetean Dolj obiectivul Agrementare zona Stadion Central.
Se modifica bugetul propriu judetean la Cap. 63.02 si Cap. „venituri proprii” cu suma de 360 milioane lei.

 

66

 

28.10.1999

Se aproba amenajarea spatiului cu alta destinatie de la parterul blocului S 60, cartier 1 Mai, etapa VI D 3, conform HG 449/1990 din fonduri de reconstituire cont, conform OGR 19/1994 (fonduri din vanzari spatii cu alta destinatie, rate, dobanzi).

 

 67

 

 28.10.1999

Se aproba trecerea in administrarea Serviciului Public pentru Protectia Plantelor a spatiului de la parterul blocului S 60, cartier 1 Mai.
Predarea-primirea spatiului intre Sector Servicii Publice si Serviciul Public pentru Protectia Plantelor se va face dupa receptia preliminara la terminarea lucrarilor de constructie si instalatie.

 

 68

 

 28.10.1999

Se aproba schimbarea de destinatie a spatiului de la parterul blocului S 60, cartier 1 Mai, din spatiu comercial in spatiu pentru arhiva Consiliului Judetean Dolj.
Predarea-primirea spatiului intre Sector Servicii Publice si Directia Contencios Juridic Administratie Locala se va face dupa receptia de terminare a lucrarilor de constructii si instalatii.

69

28.10.1999

Se aproba noua componenta Comisiei pentru Protectia Copilului, prevazuta in anexa.

 

 
70

 


28.10.1999

Se modifica art. 3 al Hotararii 40/1999 a Consiliului Judetean Dolj, avand urmatorul continut: „Plata contravalorii prestatiilor hoteliere se va face in numerar anticipat sau la sfarsitul sejurului, ori pe baza de factura in 5 zile de la comunicare”.
In caz de intarziere la plata, se vor percepe penalitati de 0,3 %/zi.

 

71

 

28.10.1999

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie amplasate la parterul blocurilor A 23-24 Calea Bucuresti, C8c cartier Brazda lui Novac, Craiova, conform anexei.

 

 
72

 

 
28.10.1999

Se aproba cererea nr. 17002/22.10.1999 a S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrica Isalnita privind amanarea de la plata a sumei de 400 milioane lei, reprezentand cota din impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale ale lunii octombrie 1999, cuvenita bugetului Consiliului Judetean Dolj.
Termenul de amanare de la plata este de 20 de zile, incepand cu data de 11.11.1999 pana pe data de 30.11.1999 inclusiv; in caz contrar se vor aplica penalitati legale.

 

73

 

28.10.1999

Se aproba inchirierea unor spatii ale R.A. Aeroportul Craiova, mentionate in anexa, la ROMAT S.A. Bucuresti.
Se imputerniceste Delegatia Permanenta sa avizeze contractul de inchiriere; termenul de inchiriere va fi de maxim 20 de ani.

 

74

 

18.11.1999

Se aproba repartizarea sumei de 8.781.445 mii lei, pe consilii locale municipale si orasenesti, in vederea subventionarii energiei termice livrata populatiei in lunile noiembrie si decembrie 1999, conform anexei 1.

75

18.11.1999

Se aproba bugetul propriu judetean modificat pe anul 1999 si bugetul R.A. Aeroportul Craiova pe acest an, conform anexelor 1 si 2.

 

 

 

 76

 

 

 

 18.11.1999

Se modifica anexa 1 la Hotararea nr. 56/26.08.1999 a Consiliului Judetean Dolj, in sensul eliminarii bunurilor prevazute la pozitiile 31 – cladire Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, 32 – Sectia Neuropsihiatrie Spital nr. 3 si pozitia nr. 34 – Fundatia pentru Tineret.

Se modifica anexa nr. 2 la Hotararea nr. 56/1999, in sensul eliminarii suprafetelor de teren prevazute la pozitiile: 26 – teren aferent sediului Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, pozitia 27 – teren aferent Sectiei de Neuropsihiatrie Spital nr. 3 si pozitia 29 – teren aferent Fundatiei pentru Tineret.

 
77

 
18.11.1999

Se aproba transferul sumei de 347.451 mii lei din Fondul de Tezaur al Consiliului Judetean Dolj la Consiliile Locale Teslui – 200.000 mii lei si Goicea – 147.451 mii lei.

 

 

 
78

 

 


18.11.1999

Se aproba inlocuirea din Consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova a doamnei Filip Iulia – reprezentant al Ministerului Transporturilor cu domnul Kalmutchi Petre – inspector la Inspectoratul Aviatiei Civile.
Se aproba inlocuirea din Consiliul de administratie  al R.A. Aeroportul Craiova a domnului Radu Eugen – reprezentant al Ministerului Apararii Nationale cu domnul Costel Georgescu.
Consiliul de administratie al R.A. Aeroportul, prin aceasta schimbare are componenta prevazuta in anexa.

 

79

 

18.11.1999

Se transmit fara plata utilajele (pompa apa), donate de Guvernul Danez, pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apa a municipiului Craiova, din sursa Marica”, de la Consiliul Judetean Dolj – Sector Servicii Publice la Consiliul Local al Municipiului Craiova (R.A.A.C.T. ), conform anexei 1.

 
80

 
18.11.1999

Se aproba indexarea taxelor ce intra in competenta de stabilire si aprobare a Consiliului Judetean Dolj pentru anul 2000, conform anexei 1.

 

 

 

81

 

 

 

18.11.1999

Se aproba cererea nr. 18516/1999 a S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Isalnita privind amanarea de la plata sumei de 450 milioane lei, reprezentand cota din impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale ale lunii noiembrie 1999, cuvenita bugetului Consiliului Judetean Dolj.

Termenul de amanare de la plata este de 20 de zile incepand cu data de 08.12.1999, pana pe data de 28.12.1999, inclusiv, in caz contrar se vor aplica penalitati legale.

 

82

 

18.11.1999

Se aproba transferul cu plata al materialelor si confectiilor metalice ce urmeaza sa fie folosite la reparatia capitala a podului metalic amplasat peste raul Jiu, pe drumul judetean DJ 606 Craiova-Brabova, la km 7 + 070, la Breasta, de la S.C. Constructii Feroviare S.A. Craiova, in patrimoniul Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.
Pana la folosirea materialelor ce fac obiectul transferului, prevazut in anexa la prezenta hotarare, acestea raman in custodie la S.C. Constructii Feroviare S.A. Craiova, pe baza de proces-verbal.

 

 

 83

 

 

    18.11.1999

Incepand cu data de 31.10.1999 se desface contractul individual de munca al domnului Pirlac Victor – director al Scolii de Arta Grigore Gabrielescu, urmare a pensionarii pentru munca depusa si limita de varsta.
Incepand cu data de 01.11.1999 domnul Pirlac Victor se incadreaza prin cumulul pensiei cu salariul in functia de director al Scolii de Arta Grigore Gabrielescu pana la data de 01.05.2000.

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

16.12.1999

Se aproba transferul cu plata al materialelor si confectiilor metalice ce urmeaza sa fie folosite la reparatia capitala a podului metalic amplasat peste raul Jiu, pe drumul judetean DJ 606 Craiova-Brabova, la km 7 + 070, la Breasta, de la S.C. Constructii Feroviare S.A. Craiova, in patrimoniul Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.
Anexa la Hotararea nr. 82/1999 a Consiliului Judetean Dolj, cuprinzand cantitatile si valorile confectiilor metalice se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
Pana la folosirea materialelor ce fac obiectul transferului, prevazut in anexa la prezenta hotarare, acestea raman in custodie la S.C. Constructii Feroviare S.A. Craiova, pe baza de proces-verbal.

 

 

85

 

 

16.12.1999

Se aproba transferul sumei de 307.781 mii lei din Fondul de tezaur al Consiliului Judetean Dolj de la lucrarile: modernizare drum judetean Filiasi-Melinesti si Perisor Marza la lucrarile de poduri, dupa cum urmeaza: Pod Teslui 200.000 mii lei – Consiliul Local teslui; Pod Desnatui 107.781 mii lei – Consiliul Local Goicea.
Prezenta hotarare modifica anexa la Hotararea nr. 77/1999.

 

 

 

86

 

 

 

16.12.1999

Se aproba redistribuirea fondurilor cu destinatia finalizare locuinte, primite de la M.L.P.A.T. pentru anul 1999, dupa cum urmeaza: bloc G 8 Filiasi – 450.000 mii lei; bloc S 59 1 Mai Craiova – 550.000 mii lei; bloc E 5 Calea Severinului Craiova + 1.000.000 mii lei.
Primaria Municipiului Craiova va incheia precontracte pentru apartamentele din blocul E 5 Calea Severinului Craiova, conform Normelor Metodologice de aplicare a OGR 19/1994.

87

16.12.1999

Se aproba bugetul propriu judetean modificat pe anul 1999, conform anexei 1.

 

 

88

 

 

16.12.1999

Se aproba alocarea sumei de 42.950.000 lei pentru actiunile ocazionate de comemorarea Revolutiei din Decembrie 1989 si sarbatorile de iarna.
Suma alocata potrivit art. 1 provine din cap. 51.02.20, subcapitolul 30.02. – cheltuieli de protocol = 7.950.000 lei, cap. 51.02.20, subcapitolul 30.07. – „Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” = 35.000.000 lei.

89

16.12.1999

Se aproba bugetul propriu judetean modificat pe anul 1999, conform anexei 1.

90

16.12.1999

Se aproba valoarea recalculata a devizului general la 30.11.1999, in valoare totala de 4.810.423 mii lei, din care C + M = 4.366.352 mii lei.

Inchide