NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

27.01.2000

Se aproba aderarea Consiliului Judetean Dolj la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR).
Consiliul Judetean Dolj va fi reprezentat, la lucrarile UNCJR de catre Presedintele consiliului.
Se aproba plata cotizatiei pentru anul 2000 in suma de 74.000.000 lei, calculata la 100 lei/locuitor judet.

2

27.01.2000

Se aproba constituirea biroului de audit intern, format din 3 posturi care va functiona in subordinea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Dolj.
Activitatea biroului de audit se va exercita si asupra unitatilor subordonate Consiliului Judetean Dolj.

3

27.01.2000

Se aproba investitia „Extindere Muzeul Olteniei” cu o valoare totala de 6.500 milioane lei si studiul de prefezabilitate al investitiei.
Se aproba finantarea investitiei de la art. 1 din fondul de rulment al CJD cu suma de 6.500 milioane lei.

4

27.01.2000

Se aprona normele anuale de venit pe anul 2000 in judetul Dolj, astfel:

a). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri intr-un punct fix sau ambulant in municipiul Craiova, conform anexei nr. 1.

b). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri intr-un punct fix sau ambulant in orasele: Bailesti, Filiasi, Segarcea, inclusiv municipiul Calafat, conform anexei nr. 2.

c). activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea singuri intr-un punct fix sau ambulant in mediul rural, conform anexei nr. 2.

5

27.01.2000

Se aproba infiintarea unui compartiment de audit intern in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, in subordinea directorului acesteia cu structura de personal prevazuta in anexa nr. 1 a prezentei hotarari.

6

27.01.2000

Se aproba cererea nr. 114/12.01.2000 a S.C. ICSITPML SA Craiova privind esalonarea la plata a sumei de 26.515.861 lei, reprezentand cota din impozitul pe salarii, cuvenita bugetului Consiliului Judetean Dolj.
Esalonarea se va face in 12 rate lunare, egale, incepand cu luna februarie 2000, scandenta fiecarei rate fiind ultima zi a lunii respective. In caz contrar se vor aplica penalitati legale.

7

27.01.2000

Se aproba noua componenta a Comisiei pentru Protectia Drepturilor Copilului, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

8

27.01.2000

Se aproba atribuirea de denumiri strazilor situate in „Zona str. Raului – Lunca Jiului”, cartier Lascar Catargiu din municipiul Craiova, conform propunerilor din planul urbanistic zonal aprobat si prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

9

27.01.2000

Se aproba studiul de fezabilitate pentru investitia „Pod beton armat pe DJ 606 Craiova-Brabova, km. 5 + 479, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

-          Valoare totala 3.771.616 mii lei, din care C + M: 3.415.967,oo mii lei;

-     Capacitate: 19,10 ml. Pentru pod; 30,9 ml. Pentru rampa de acces; 135,oo ml. Pentru varianta ocolitoare.

10

09.03.2000

Se aproba alocarea sumei de 23 milioane lei de la capitolul 51.02.20 pentru cheltuieli de organizare a intalnirii inter-regionale din cadrul proiectului „INTERNAT PARKS”, la Consiliul Judetean Dolj, in perioada 8 – 12 martie 2000.

11

09.03.2000

Se aproba modificarea normei de venit din anexa nr. 1, poz. 118 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 4/2000 la cuantumul de 17.000 mii lei pentru activitatea de „Taximetrie auto pentru marfuri si persoane, mai putin cea efectuata cu autoturisme de teren, microbuze si autobuze”.

12

09.03.2000

Se aproba emiterea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 3.833,55 mp. pentru S.C. COMMECHIM S.A. Craiova, judetul Dolj.

13

09.03.2000

Se completeaza Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea nr. 30/09.04.1998 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.
Directia Economica va completa fisa postului pentru personalul ce va fi desemnat cu indeplinirea sarcinilor ce rezulta din aceasta activitate.

14

09.03.2000

Se aproba transferul catre Consiliul Local Municipal Craiova a sumei de 210 milioane lei pentru blocul E 5 Calea Severinului din fondurile cu destinatia „finalizare locuinte” primite de la MLPAT pentru anul 2000.

Primaria municipiului Craiova va incheia precontracte pentru apartamentele din blocul E 5 Calea Severinului, conform Normelor Metodologice de aplicareb a OGR nr. 19/1994.

15

09.03.2000

Se aproba completarea obiectului de activitate al Sectorului Servicii Publice cu: „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod 7020, conform CAEN/1999.

16

09.03.2000

Se aproba completarea obiectului de activitate al Serviciului Public pentru Protectia Plantelor din subordinea Consiliului Judetean Dolj, cu urmatoarele activitati:

-     „comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine de consignatie” – cod 5250, conform CAEN/1999

-          „transporturi rutiere de marfuri” – cod 6024, conform CAEN/1999.

Se vor comercializa in sistem de consignatie produse fitosanitare, ingrasaminte chimice, alte produse si utilaje specifice activitatii serviciului.

17

09.03.2000

Se aproba scoaterea la licitatie pentru inchirierea unui spatiu de 20 mp situat in sediul Sectorului Servicii Publice Craiova, str. Buzesti nr. 1.
Licitatia va fi organizata de Sector Servicii Publice, respectand prevederile legale.

18

09.03.2000

Se aproba noua componenta a Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

19

09.03.2000

Se aproba transmiterea, fara plata, a unor bunuri in valoare de 704.840 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in administrarea Serviciului Public pentru Protectia Plantelor Dolj, conform anexei nr. 1.
Se aproba transmiterea, fara plata, a unor bunuri in valoare de 20.780 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Melinesti, conform anexei nr. 2.

20

27.04.2000

Se aproba Lista functiilor publice din aparatul Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1.
Se aproba Lista functiilor specifice din aparatul de lucru al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 2.

21

27.04.2000

Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 1999 al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1.

22

27.04.2000

Se aproba contul de executie al fondului de rulment  judetean pe anul 1999, conform anexelor nr. 1 si 2.

23

27.04.2000

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean pe anul 1999, conform anexei nr. 1.

24

27.04.2000

Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere al RA Aeroportul Craiova pe anul 1999, conform anexei.

25

27.04.2000

Pe perioada 01.05. – 01.07.2000 se aproba prelungirea incadrarii domnului Pirlac Victor, prin cumulul pensiei cu salariul, in functia de director al Scolii de Arta.

26

27.04.2000

Se aproba inlocuirea doamnei Cimpureanu Maria din componenta consiliului de administratie al Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman cu domnul Babalau Nicolae , inspector de specialitate.

27

27.04.2000

Se aproba concediul de odihna suplimentar de 4 zile/an pentru categoriile de personal: sef birou si inspector  de specialitate din cadrul Biroului informatica.
Se aproba concediul de odihna suplimentar de 4 zile/an pentru inspector specialitate informatica si stenodactilograf si 3 zile/an pentru referent la aparatele de multiplicat, la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului.

28

27.04.2000

Se aproba trecerea imobilului situat in Craiova, str. Libertatii nr. 32 din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat, cu modificarea corespunzatoare a Hotararii nr. 56/26.08.1999, anexa nr. 1, poz. 9 si anexa nr. 2, poz. 12.
Se aproba incheierea tranzactiei privind imobilul situat in Craiova, str. Libertatii nr. 32, conform anexei si mandateaza presedintele Consiliului Judetean Dolj sa semneze tranzactia.

29

27.04.2000

Se declara domeniul public al judetului Dolj, imobilul situat in Craiova, str. Brestei nr. 156 A din municipiul Craiova, cuprinzand constructiile si terenul aferent acestora prevazute in tabelul anexa la prezenta hotarare si identificarea potrivit planului de situatie anexat.
Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr. 56/26.08.1999 privind inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj.

30

27.04.2000

Se aproba cererea nr. 726/20.04.2000 a S.C. SPET S.A. Craiova privind esalonarea la plata a sumei de 884.590.101 lei, reprezentand obligatii de plata restante cuvenite bugetului Consiliului Judetean Dolj, conform contractului de asociere nr. 6187/26.10.1993 si a actului aditional nr. 1/03.01.1996.
Esalonarea se va face in 6 rate lunare, incepand cu luna mai 2000, scadenta fiecarei rate fiind 15 a fiecarei luni, la care se vor adauga  penalitati de 0,1 % pentru fiecare zi, calculate pe perioada aprobata de esalonare in valoare totala de 66.424.131 lei, plus rata curenta reprezentand echivalentul in lei a 6.000 $ la cursul BNR din ultima zi a lunii expirate, conform anexei nr. 1.
Nerespectarea platii obligatiilor restante, conform graficului de esalonare aprobat, va atrage anularea inlesnirii aprobate, de la data contractarii acestei si calcularea de penalitati legale pentru suma ramasa de plata.

31

23.05.2000

Se aproba bugetul Consiliului Judetean Dolj si bugetul Sectorului Servicii Publice pe anul 2000, conform anexelor 1, 2, 3 si 4 la prezenta hotarare.

32

23.05.2000

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Muzeului Olteniei, Muzeul de Arta si Scolii de Arta, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

33

23.05.2000

Se sproba bugetul RA Aeroportul Craiova pe anul 2000, conform anexei nr. 1.

34

23.05.2000

Se aproba repartizarea sumelor defalcate pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1 la hotarare; repartizarea avand la baza capacitatea financiara, criteriu prevazut in anexa nr. 6 a bugetului de stat pe acest an.

35

23.05.2000

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

36

23.05.2000

Se aproba statele de functii, valabile cu data de 01.04.2000 pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Scoala de Arta. Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, Centrul Creatiei Populare, Serviciul Public Protectia Plantelor, Sector Servicii Publice, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, R.A. Aeroportul Craiova si Clubul Copiii Strazii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

37

23.05.2000

Se aproba organigramele si statele de functii valabile cu data de 1 mai 2000 pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Centrul Creatiei Populare, RA Aeroportul Craiova, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
Incepand cu data de 1 mai 2000, Laboratorul de restaurare-conservare trece de la Muzeul de Arta la Muzeul Olteniei, pe baza de protocol, incheiat intre cele doua institutii, un numar de 15 persoane, respectiv: sef laborator, 1 muzeograf, 11 restauratori si 2 conservatori, fiind transferati in interesul serviciului.
Incepand cu data de 1 mai 2000, functia de conducere de director al Muzeului de Arta, pe care este incadrat domnul Rezeanu Paul, este de muzeograf I A, cu salariul de baza prevazut in statul de functii, valabil cu data de 1 mai 2000.
Se aproba fisele de evaluare a posturilor pentru Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

38

23.05.2000

Se aproba repartizarea pe municipii si orase a sumei de 47.292.000 mii lei, reprezentand subventie energie termica, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

39

23.05.2000

Se aproba strategia judeteana privind protectia drepturilor copilului in perioada 2000-20003, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

40

23.05.2000

Se aproba finantarea investitiilor pentru modernizari de drumuri din fondul de rulment cu suma de 5.000 milioane lei.

41

23.05.2000

Se aloca suma de 200.000 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din bugetul Consiliului Judetean Dolj pe anul 2000 pentru derularea programelor.

42

16.06.2000

Se aproba bugetul modificat al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2000, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

43

16.06.2000

Clubul Copiii Strazii, unitate cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Judetean Dolj, se transforma in centru de plasament, fara personalitate juridica, in subordinea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.
Se aproba noua organigrama, statul de functii si numarul de personal, valabile cu data de 01.07.2000 pentru DJPDC Dolj, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare, urmare a transformarii Clubului Copiii Strazii in centru de plasament.

44

16.06.2000

Se aproba studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Pod pietonal suspendat peste raul Jiu intre localitatile Argetoaia-Bilta-Filiasi”, astfel:
*Valoare totala: 9.286.635 mii lei, din care C + M 8.380.837 mii lei;
*Lungimea podului este de 296 ml

45

16.06.2000

Se aproba studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere Muzeul Olteniei-Craiova”, astfel:

*Valoare totala: 7.570.000 mii lei, din care C + M 6.225.284 mii lei

*Regim de inaltime D + P + 1 E;

*Aria construit-desfasurata 1.035 mp
Spatiile realizate in urma extinderii muzeului vor asigura functionarea urmatoarelor institutii: Muzeul de Istorie, Centrul de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, Laboratorul de Restaurare si Conservare a Muzeului Olteniei.

46

16.06.2000

Se aproba schimbarea denumirii strazii Borzesti din municipiul Craiova, in str. Jrean Negulescu.

47

16.06.2000

Se aproba incredintarea directa S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. a lucrarilor cap.107 „siguranta rutiera” din Lista obiectivelor si lucrarilor finantate de Ministerul Transporturilor din Fondul Special al drumurilor publice, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

48

26.06.2000

Se alege Comisia de validare, avand urmatoarea componenta:

1.     Radu Constantin-presedinte

2.     Rosca Mugur Adrian

3.     Duta Marian

4.     Visan Gelu

5.     Zgonea Valeriu Stefan

6.     Raducanoiu Constantin

7.     Mayer Constantin Ciri

49

26.06.2000

Se valideaza mandatele consilierilor judeteni alesi in data de 4 iunie 2000, cu urmatoarele precizari:
*consilierul Draguleasa Nicolae validat primar al comunei Bulzesti este incompatibil si in locul lui este validat Magla Dan Iulius;
*consilierul Boiangiu Cornel fiind si senator este incompatibil si in locul lui este validat Caminof Constantin.
Consiliul Judetean Dolj este legal constituit, conform anexei la prezenta hotarare.

50

26.06.2000

Se alege Presedinte al Consiliului Judetean Dolj domnul Voiculescu Ion

51

26.06.2000

Se alege Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj, coordonator al Directiei tehnice, domnul Diaconeasa Marin
Se alege Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj, coordonator al Directiei Economice, domnul Petrescu Petre.

52

26.06.2000

Se alege Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj, cu urmatoarea componenta:

1.     Voiculescu Ion          4. Radulescu Tudor       7. Serbanoiu Constantin

2.     Petrescu Petre          5. Duta Marian              8. Lungu Marin

3.     Diaconeasa Marin     6. Firoiu Ion                  9. Nistor Constantin

53

13.07.2000

Se aproba bugetul Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

54

13.07.2000

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, valabil cu data de 1 iulie 2000, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

55

13.07.2000

Se aproba modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din judetul Dolj, in componenta prezentata in anexa nr. 1.
Comisia astfel reconstituita va analiza planul urbanistic general al fiecarei localitati acordand avizul unic in numele Consiliului judetean ce insumeaza avizele fiecarei institutii sau organism teritorial interesat, semnate de reprezentantii acestora in comisie.
Comisia va analiza si celelalte documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism ce intra in competenta de avizare a Consiliului Judetean Dolj.
Convocarea sedintei comisiei se va face prin grija secretariatului Comisiei tehnice, lucrarile desfasurandu-se la sediul consiliului judetean-
Odata cu adoptarea prezentei hotarari inceteaza prevederile Hotararii nr. 35 din 06.05.1999.

56

13.07.2000

Se aproba transferul catre Primaria municipiului Craiova a sumei de 2.263 milioane lei, fonduri alocate de catre MLPAT in anul 2000 pentru blocul E 5 Calea Severinului. Functie de sumele transmise lunar de catre MLPAT si stadiul executiei lucrarilor, se va face decontarea de catre primaria Craiova.

Pentru reintregirea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru constructia de locuinte, Primaria municipiului Craiova va incheia contracte de vanzare-cumparare preliminare prin Sector Servicii Publice al Consiliului Judetean Dolj.

57

13.07.2000

Se aproba costul anual pentru un copil protejat si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, in suma de 12.837.000 lei/an.

58

13.07.2000

Se aproba organizarea unui numar de 6 comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj, pe domenii de activitate, dupa cum urmeaza:

I.        Studii, prognoze social-economice, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului 

II.        Organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,monumente;

III.        Amenajarea si dezvoltarea rurala, servicii publice si comert

IV.       Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret si sport

V.         Administratie publica locala, juridic, apararea ordinei publice, drepturile omului;

VI.          Relatia cu societatea civila, relatii interne si externe.

Se aproba componenta nominala a comisiilor de specialitate, anexata.

59

10.08.2000

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr.1.

Regulamentul aprobat de Consiliul Judetean Dolj prin Hotararea nr. 73/1998 cu modificarile aduse prin prezenta hotarare va avea continutul prevazut in anexa nr. 2. Noua forma a regulamentului se va publica in Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Dolj.

60

10.08.2000

Se modifica art. 2 din Hotararea nr. 58/2000, componenta nominala si numerica a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj, fiind cea din anexa.

61

10.08.2000

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 47.910 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local carpen, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

62

10.08.2000

Se aproba bugetul Consiliului Judetean Dolj, modificat, conform anexei nr. 1.

63

10.08.2000

Incepand cu data de 10.08.2000 se revoca reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in consiliile de administratie, adunarea generala a actionarilor si comisiilor de cenzori, de la unitatile aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Dolj, precum si de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj, conform anexei nr. 1.

Cu aceeasi data se numesc reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in consiliile de administratie, adunarea generala a actionarilor si comisiilor de cenzori, de la unitatile aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Dolj, precum si de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj, conform anexei nr. 2.

Mandatul celor numiti, conform anexei nr. 2 este egal cu durata ramasa pana la expirarea mandatului Consiliilor de administratie actuale pentru fiecare unitate.

64

10.08.2000

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Comisiile Adunarii regiunilor Europei, conform anexei la prezenta hotarare.

65

10.08.2000

Se aproba lista functiilor publice din aparatul Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

66

10.08.2000

Se aproba modificarea statelor de functii pentru aparatul Consiliului Judetean Dolj, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman, Scoala de Arta, Centrul Creatiei Populare, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, Serviciul Public pentru Protectia Plantelor, Sector Servicii Publice Dolj, conform anexelor 1 – 9.
Se aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici valabile cu data de 01.08.2000, conform anxelor 10 si 11 la prezenta hotarare.

67

10.08.2000

Incepand cu data de 10.08.2000, dl. Radu Stefan Augustin se numeste in functia de director al Scolii Populare de Arta „Grigore Gabrielescu” Craiova, pe o perioada de proba de 6 luni, cu un salariu de baza de 2.133.000 lei, corespunzator functiei de executie si o indemnizatie de conducere de 1.066.500 lei.

68

10.08.2000

Incepand cu data de 01.08.2000 se transfera la Consiliul Judetean Dolj – Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj de la:

a). Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap: Centrul de recuperare si reabilitare a copilului cu handicap;

b). Inspectoratul General Scolar Judetean Dolj, urmatoarele unitati: Scoala speciala Sf.Mina; Scoala speciala Sf. Vasile, Scoala speciala Regina Maria, Centrul Scolar pentru Surzi, Scoala speciala Filiasi, Scoala speciala Segarcea.
Patrimoniul institutiilor transferate se preia conform balantei de verificare la 31.07.2000 si a inventarului de evaluare a patrimoniului, conform anexei.
Personalul institutiilor prevazute la art. 1 se considera transferat in interesul serviciului.
Predarea se face pe baza protocoalelor prevazute in anexa.

69

10.08.2000

Incepand cu data de 01.08.2000 se modifica Organigrama, statul de functii si numarul de personal al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, ce au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 43/2000, potrivit anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

70

10.08.2000

Se aproba numirea Comisiei de negociere a contractului si a tarifului chiriei pe mp/luna pentru spatiile ocupate de Centrul Creatiei Populare Dolj, in imobilul din Craiova, str. Unirii nr. 89, conform anexei la prezenta hotarare.
Comisia astfel constituita, va prezenta rezultatul negocierilor la prima sedinta a consiliului, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

71

19.10.2000

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2000 al Consiliului Judetean Dolj si al Sectorului Servicii Publice, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

72

19.10.2000

Se aproba majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri cu suma de 13.601.447 mii lei, reprezentand contravaloarea fondului de rulment.
Se aproba repartizarea fondului de rulment pe capitole de cheltuieli si pe obiecte de investitii in suma de 13.601.447 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

73

19.10.2000

Se aproba repartizarea sumelor defalcate si a subventiei pentru energia termica pe unitati administrativ-teritoriale la rectificarea bugetului de stat pe acest an, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

74

19.10.2000

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe acest an la R.A. Aeroport Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

75

19.10.2000

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2000 ale Scolii de Arta, Muzeului Olteniei si Muzeului de Arta, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 din prezenta hotarare.

76

19.10.2000

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 18.053 lei, din domeniul  privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al conform anexei nr. 1.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 12.754 lei, din domeniul  privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al C.L. Cernatesti,  conform anexei nr. 2.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 12.758,18 lei, din domeniul  privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al C.L. Salcuta, conform anexei nr.3.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 16.408  lei, din domeniul  privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al C.L. Scaesti, conform anexei nr.4.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri (carti) in valoare de982.087,75  lei, din domeniul  privat al Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman in domeniul privat al Bibliotecii Orasenesti Filiasi, conform anexei nr.5.

77

19.10.2000

Se modifica art. 1 al Hotararii nr. 40/1999 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:
„Se stabilesc tarife unice pentru cazare si inchirere la Vila Jianu si Vila Bujor”
Se modifica art. 2 al Hotararii nr. 50/1997 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza: „Se stabileste tariful de 30.000 lei/pers/zi pentru prestari servicii in  turism”; tarif inchirere sufragerie: 5.000 lei/ora/persoana.

78

19.10.2000

Se aproba atribuirea denumirii „Mircea Radina” Bibliotecii Orasenesti Segarcea.

79

19.10.2000

Se aproba atribuirea denumirii de Aleea Republicii unei noi strazi in orasul Segarcea, situata in incinta fostului CAP 16 Februarie.

80

19.10.2000

Se aproba atribuirea denumirii Piata Tricolorului spatiului public din vecinatatea Teatrului National Craiova catre Strada A.I.Cuza.

81

19.10.2000

Se aproba Regulamentele de organizare si functionare ale Centrelor de plasament si ale Centrelor de zi, incepand cu data de 01.11.2000, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

82

19.10.2000

Se aproba transmiterea fara plata de la Consiliul Judtean Dolj – Sector Servicii Publice la Consiliul Local Filiasi a lucrarilor de investitii, conform anexei nr. 1.

83

19.10.2000

Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Centrala termica Vila Jianu – Craiova, judetul Dolj”, a carui valoare totala este de 553.519 mii lei, din care 348.552 mii lei constructii-montaj.

84

19.10.2000

Se aproba plata cotizatiei de membru la Adunarea Regiunilor Europene in suma de 5.361,41 EURO.

Plata acestei cotizatii se va face anual la cursul de schimb de referinta al Bancii Nationale la data la care se va efectua plata si pentru moneda solicitata.

85

19.10.2000

Spitalul Clinic Judetean Craiova trece din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al statului.
Se modifica Hotararea nr. 56/1999 poz.8 din anexa nr. 1 si poz.11 din anexa nr. 2.

86

19.10.2000

Se aloca suplimentar 100.000 mii lei fata de suma repartizata initial, Agentiei de Dezvoltare Regionala S-V Oltenia din bugetul Consiliului Judetean Dolj rectificat pe anul 2000.

87

19.10.2000

Se suplimenteaza Organigrana aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj de la 144 posturi la 150 posturi, respectiv cu un numar de 6 posturi de deservire astfel: Directia Contencios Juridic Administratie Locala de la 62 la 68 posturi, din care pentru Serviciul Coordonare Administratie Locala-Administrativ de la 33 la 39 posturi.
Se aproba suplimentarea Statului de functii aprobat, cu un numar de 6 posturi de deservire, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Se aproba preluarea unui numar de 6 persoane prin transfer in interesul serviciului de la Prefectura judetului Dolj la Consiliul Judetean Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

88

19.10.2000

Se aproba transferul catre Primaria municipiului Craiova a sumei de 1.800 milioane lei, fonduri alocate prin redistribuirea de catre MLPAT in anul 2000 pentru blocul E 5  - Calea Severinului.
Functie de sumele transmise lunar de catre MLPAT si stadiul executiei lucrarilor se va face decontarea de catre Primaria Craiova.
Pentru reintregirea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru constructia de locuinte, Primaria municipiului Craiova va incheia contracte de vanzare-cumparare preliminare prin sector Servicii Publice al Consiliului Judetean Dolj.

89

19.10.2000

Se aproba preluarea in patrimoniul Consiliului Judetean Dolj a urmatoarelor obiective:
Pod din beton armat peste Desnatui, sat Goicea
Pod din beton armat peste raul Teslui, sat Viisoara
Preluarea se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, fizic si valoric, incheiat intre Consiliul Local Teslui si Goicea si Consiliul Judetean Dolj.

90

19.10.2000

Se aproba cuprinderea in programul de investitii al Consiliului Judetean Dolj pe obiectivele declarate cu caracter de interes judetean:
Pod din beton armat peste Desnatui, sat Goicea
Pod din beton armat peste raul Teslui, sat Viisoara

91

19.10.2000

Se  valideaza mandatul de consilier al dlui Radu Alexandru in locul domnului Popeci Constantin
Dl. consilier Radu Alexandru devine membru in Comisia de specialitate nr. 1.

92

14.12.2000

Se aproba achizitionarea unui utilaj  Tren reciclare-stabilizare drum in situ, in valoare de 23.200.000 mii lei, compus din:

-          reciclator Wirtgten-WR2500;

-          dulap laborator bituum spumant Wirtgen – WLB 10

-          rulou vibrocompactor greu HAMM – 2520 D

Se aproba alocarea depasirii de la cotele defalcate din impozitul pe salarii in valoare de 12.730.000 mii lei pentru finantarea achizitionarii utilajului de la art. 1.
Se aproba disponibilizarea  sumelor de la cap. 59.02. – „Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret” (270.000 mii lei), de la cap. 60.02 – „Asistenta sociala” (1.400.000 mii lei), de la cap. 63.02. „Servicii de dezvoltare publica si locuinte” (50.000 mii lei) si de la cap. 68.02. – „Transporturi si Comunicatii” (940.000 mii lei), in valoare totala de 2.660.000 mii lei si trecerea de la cap. 51.02. „Autoritati publice” pentru finantarea achizitionarii utilajului de la art. 1.
Se aproba trecerea sumei de 7.810.000 mii lei din depasirea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la veniturile proprii ale Consiliului Judetean Dolj pentru finantarea achizitionarii utilajului de la art. 1.

93

14.12.2000

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2000 al Consiliului Judetean Dolj.

94

14.12.2000

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2000 al Muzeului de Arta, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

95

14.12.2000

Se aproba indexarea taxelor ce intra in competenta de stabilire si aprobare a Consiliului judetean Dolj, pentru anul 2001, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

96

14.12.2000

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 6.689 lei din patrimoniul privat al Consiliului Judetean Dolj, in domeniul privat al Consiliului Local Negoi,conform anexei nr. 1.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 49.739,64 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj, in domeniul privat al Consiliului Local Diosti, conform anexei nr. 2.

97

14.12.2000

Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Pod pietonal suspendat peste raul Jiu, intre localitatile Argetoaia-Bilta-Filiasi, la valoarea totala de 17.788.254 mii lei, din care constructii-montaj: 17.394.490 mii lei, preturi valabile in luna noiembrie 2000.

98

14.12.2000

Se avizeaza favorabil documentatia tehnico-economica in faza studiu de fezabilitate, a obiectivului „Remiza, terminal pasageri Aeroportul Craiova”, in vederea aprobarii acestuia de catre R.A. Aeroportul Craiova.

99

14.12.2000

Se aproba statul de functii al R.A. Aeroportul Craiova, valabil cu data de 01.10.2000, conform anexei nr. 1. la prezenta hotarare.

100

14.12.2000

Se aproba schimbarea denumirii strazii „Brazda lui Novac” din orasul Filiasi in „str. Filisanu”.

101

14.12.2000

Se aproba schimbarea denumirii „Scolii de Arta Grigore Gabrielescu” in Scoala de Arta Cornetti”.

102

14.12.2000

Se aproba alocarea sumei de 74.300.000 lei pentru actiunile de comemorare a revolutiei din decembrie 1989 si sarbatorile de iarna.

103

14.12.2000

Se insusesc expertizele tehnice privind vanzarea de spatii cu alta destinatie, amplasate la parterul blocurilor A 23-24 Calea Bucuresti si C 8 c, K 21 si K 22 Brazda lui Novac.

104

14.12.2000

Se aproba majorarea prevederilor bugetare la partea de venitur8i cu suma de 2.000.000 mii lei, reprezentand contravaloarea fondului de rulment.

Se aproba repartizarea fondului de rulment pe capitole de cheltuieli si pe obiecte de investitii in suma de 2.000.000 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Inchide