NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

 1.

 

 24.01.2002

 Se aproba suplimentarea veniturilor proprii ale Consiliului Judetean Dolj cu suma de  9.300.000 mii lei din fondul de rulment pentru realizarea unor investitii.
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002, modificat, conform anexelor 1 - 3, 3 A.

 2.

24.01.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, pe luna ianuarie 2002, in valoare de 29.650.268 mii lei, conform anexei 1.
Se diminueaza bugetul Consiliului Judetean Dolj  cu suma de 29.650.268 mii lei, atat la partea de venituri prin diminuarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru acordarea ajutorului social si al ajutorului pentru incalzirea locuintei, cat si la partea de cheltuieli prin diminuarea valorii capitolului 60.02. – Asistenta sociala (ajutoare sociale), conform anexei 2.

 
3.

 
24.01.2002

Se da in administrarea Centrului Creatiei Populare Dolj, imobilul din Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 28, avand caracteristicile prevazute in anexa 1.

 

 

4.

 

 

24.01.2002

Se modifica art. 1 al Hotararii nr. 77/2000 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza: „Tarif de inchirieree salon sufragerie:

-   pana la 10 persoane = 1.000.000 lei

-    peste 10 persoane = 1.000.000 lei +  10.000 lei/ora/persoana

 Tarifele prevazute la art. 1 sunt valabile pana la data de 30.06.2002.

 

 

 5.

 

 

 24.01.2002

Se aproba infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului de Dezvoltare Rurala (P.I.U.) din judetul Dolj, compusa din 5 specialisti (1 sef serviciu – consilier gr. I 1 si 4 consilieri gr. I A) ca un serviciu distinct in cadrul Directiei de Integrare Europeana a Consiliului Judetean Dolj.
Se modifica corespunzator organigrama si statul de functii.
Se aproba salarizarea celor 5 membri ai P.I.U. din bugetul C.J.Dolj pentru anul 2002 pana la intrarea in efectivitate a Acordului de Imprumut cu Banca Mondiala.

6.

24.01.2002

Se aproba Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala pentru perioada 2002-2004 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei.

 

7.

 

24.01.2002

Se modifica anexa la Hotararea nr. 35/2001 a C.J.Dolj in sensul ca valoarea de inventar a investitiei transferate „Lucrari de Agrementare zona Stadion Ion Oblemenco Craiova” este de 1.803.197.578 lei, suma ce corespunde evidentei financiar-contabile.

 

 8.

 

 24.01.2002

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A.  in cuantum de 1.076.300 mii lei, destinata finantarii obiectelor de inventar din invatamantul preuniversitar, conform anexei 1.
Se aproba diminuarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu al Consiliului Judetean Dolj cu suma de 1.076.300 mii lei.

9.

24.01.2002

Se aproba repartizarea pe indicatori a bugetului de venituri si cheltuieli la R.A. „Aeroportul” Craiova, pe anul 2002, conform anexei.

 

 

10.

 

 

24.01.2002

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 9.290 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Macesu de Jos.   
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 258.254 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Gogosu.                                                                    
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 8.800 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Verbita.                                                                                                 
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 17.528 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Ostroveni.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 9.827 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Muzeul Olteniei.
Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 10.782 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.

 
11.

 
24.01.2002

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 19.237,76 mp. si in indiviziune cu PECO Calafat suprafata de 279,46 mp pentru S.C. „COMMECHIM” S.A. Craiova.

 
12.

 
24.01.2002

Se aproba faza Studiu de prefezabilitate subvarianta II B pentru documentatia tehnico-economica „Conducta de transport gaze naturale Craiova – Bailesti – Calafat”.

 

 13.

 

 24.01.2002

Se aproba executia contului fondului de rulment pe anul 2001 conform anexelor 1 - 2.
Se aproba repartizarea sumei de 10.800.000 mii lei pentru achizitionarea unor dotari independente  si pentru continuarea unor lucrari la unele obiective de investitii in anul 2002, conform anexei 3.

14.

24.01.2002

Se aproba Strategia Judeteana privind  protectia drepturilor copilului pentru perioada 2002 - 2003.

15.

28.02.2002

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean pe anul 2001, conform anexei nr. 1.

 

 

16.

 


28.02.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, pe luna februarie 2002, in valoare de 8.453.223 mii lei.
Se diminueaza bugetul Consiliului Judetean Dolj cu suma de 8.453.223 mii lei, atat la partea de venituri, prin diminuarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru acordarea ajutorului socical si al ajutorului pentru incalzirea locuintei, cat si la partea de cheltuieli prin diminuarea valorii capitolului 60.02. – Asistenta sociala (ajutoare sociale).

 

 

 17.

 

 

28.02.2002

Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj cu imobilul din orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90, avand datele de identificare, prevazute in anexa a.
Se majoreaza patrimoniul judetului Dolj cu valoarea de inventar a imobilului si a mijloacelor fixe prevazute in anexa 2.
Prezenta hotarare  completeaza Hotararea nr. 56/1999  a Consiliului Judetean Dolj, prin care s-a aprobat lista privind bunurile ce fac parte din domeniul public al judetului Dolj.

 

 

 

 

 

 
18.

 

 

 

 

 

 
28.02.2002

Se aproba mentinerea contractului de inchiriere incheiat intre R.A. „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in calitate de locator, calitate preluata de Consiliul Judetean Dolj si Banca Agricola – Sucursala Dolj in calitate de locatar pentru spatiul cu alta destinatie decat locuinta in suprafata de 644,34 m.p. situat in imobilul din orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90 la un tarif de 1,7 USD/mp/luna, platibil in lei la cursul BNR din ziua platii.
Inchirierea in conditiile prevazute la art. 1 se face numai pentru trimestrul I 2002.
Negocierea clauzelor contractului pentru perioada urmatoare se va face de catre o comisie constituita, dupa cum urmeaza:

1.     Georgescu Eugen             5. Visan Gelu

2.     Cioboiu Adrian                  6. Bouleanu Dumitru

3.     Sabetay Corneliu              7. Lapadat Marin

4.     Moraru Florea

Comisia va lua in discutie intreaga suprafata a constructiei si terenului prezentand concluziile la prima sedinta a consiliului judetean.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2002

Se aproba editarea Monitorului Oficial al Consiliului Judetean Dolj, trimestrial, intr-un tiraj de 215 exemplare, cu un numar mediu de 200 pagini.

     Se aproba distribuirea publicatiei dupa cum urmeaza:

-          consilieri judeteni                                 45

-          directiile Consiliului Judetean Dolj          4

-          consiliile locale din Dolj                       100

-          consilii judetene                                    40

-          unitati subordonate                               10

-          Biblioteca Judeteana                               4

-          Secretariatul General al Guvernului         2

-          Fond de documentare                            10

     Se constituie colectivul de redactie al Monitorului Oficial astfel:

1.     Barbarasa Gheorghe

2.     Majina Ileana

3.     Bouleanu Dumitru

4.     Chiata Valentin

5.     Lapadat Marin

6.     Babalau Nicolae

7.     Truca Loredana

 

 
20.

 

 
28.02.2002

Consiliul Judetean Dolj, ca autoritate a administratiei publice judetene, va sprijinii asigurarea capacitatii de scolarizare pe o perioada de 5 ani si viabilitatea pana in anul 2020 pentru unitatile scolare eligibile, conform HG 399/2001, cuprinse in anexa.
Prezenta hotarare se comunica Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare S-V Oltenia si unitatilor scolare din anexa.

 21.

 28.02.2002

Componenta Comisiei pentru protectia copilului se modifica potrivit anexei la prezenta.
Hotararea nr. 101 adoptata de Consiliului Judetean Dolj la data de 25.10.2001 se modifica in mod corespunzator.

 

 22.

 

 28.02.2002

Incepand cu data de 28.02.2002 domnisoara Croitoru Victoria se numeste in functia de director general al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului cu un salariu de baza corespunzator functiei de executie de 4.993.000 lei si o indemnizatie de conducere de 2.746.150 lei.

23.

28.02.2002

Se modifica bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002, conform anexei nr. 1.

24.

28.02.2002

Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi al Regiei Autonome „Aeroportul” Craiova pe anul 2001.

 25.

28.02.2002

Se alege domnul consilier Odolbasa Victor ca membru in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Dolj in locul devenit vacant prin renuntarea la aceasta calitate de catre domnul consilier Duta Marian.

26.

15.03.2002

 Se modifica bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2002.

 

27.

 

15.03.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei , in valoare de 9.500.000 mii lei pe trimestrul I, conform anexei.

 
28.

 
15.03.2002

Pentru indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor publice locale in domeniul bunei gospodariri a localitatilor se recomanda acestora, elaborarea, prin hotarare, a unor masuri concrete.

 
29.

 
15.03.2002

Constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a localitatilor urmatoarele fapte savarsite de institutiile publice,a genti economici, alte persoane juridice, precum si de cetateni.

30.

15.03.2002

 Se aproba scoaterea unor bunuri din inventarul bunurilor de domeniul public al judetului Dolj, conform anexei.

 
31.


15.03.2002

Se aproba numarul de personal de 57 posturi, organigrama si statul de functii pentru Sectorul Servicii Publice, valabile cu data de 01.04.2002, conform anexelor 1 si 1 a.

32.

15.03.2002

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sectorului Servicii Publice pe anul 2002, conform anexei 1.

33.

15.03.2002

Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform anexei 1.

 
34.

 
15.03.2002

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere a imobilului din orasul Segarcea catre Banca Agricola – Filiala Segarcea pana la data de 30 aprilie 2002, in aceleasi conditii.

 
35.

 
25.04.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei, in valoare de 27.318.250 mii lei, pe trimestrul II.

36.

24.04.2002

Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CJD.

 

37.

 

25.04.2002

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 9.218 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului Local Vela.

38.

25.04.2002

Se modifica organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al CJD., valabile cu data de 01.05.2002.

39.

25.04.2002

Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu al CJD se stabilesc prin anexa 1.

 
40.

 
25.04.2002

Se aproba documentatia tehnico-economica „Statie de dezinfectie Punct de trecere a frontierei Calafat” – Faza studiu de fezabilitate la valoarea totala de 1.876.000 mii lei, din care C + M 1.700.000 mii lei, varianta I.

 
41.

 
25.04.2002

 Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Garaje – Parcari auto – Consiliul Judetean Dolj” la valoarea 550.000 mii lei, din care  C + M 480.000 mii lei.

42.

25.04.2002

Incepand cu data de 01.05.2002 trec din administrarea D.J.P.D.C. Dolj in administrarea Scolilor speciale, bunurile prevazute in anexa.

 
43.

 
25.04.2002

Se aproba modificarea pe titluri, articole si alineate a sumei de 1.693.000 mii lei repartizata Centrului Judetean de Consultanta Agricola Dolj.

 

 

 44.

 

 

25.04.2002

Consiliul de conducere al asocierii privind activitatea de dezinfectie la Punctul de terece al frontierei Bechet se completeaza cu dl. economist Dorian Rosu.
Consiliul de conducere al asocierii privind activitatea de dezinfectie la Punctul de terece al frontierei Calafat se completeaza cu dl. economist  Liviu Mihailescu.
Pct. 8 din contractele de asociere se modifica in mod corespunzator.

45.

25.04.2002

Se aproba constituirea comisiei de negociere a CJD cu S.C. „Gifemm Serv” SRL Calafat.

 
46.

 
25.04.2002

Se aproba realizarea unei competitii intre consiliile locale din judetul Dolj privind gospodarirea si infrumusetarea localitatilor a caror metodologie de desfasurare este prezentata in anexa 1.

 
47.

 
25.04.2002

Se infiinteaza Serviciul social pentru tinerii proveniti din centrele de plasament ale DJPDC Dolj, cu sediul in comuna Diosti, avand denumirea „Casa Tineretii”.

 
48.

 
23.05.2002

Se aproba majorarea patrimoniului privat al judetului Dolj cu suma de 1.910.325.000 lei reprezentand valoarea nominala a celor 76.413 actiuni transferate de la S.C. PARC-TURISM S.A. Craiova.

48 bis

 23.05.2002

Se aproba majorarea patrimoniului cu suma de 19.072.750.000 lei reprezentand valoarea terenurilor aferente unitatilor speciale din invatamantul preuniversitar.

49.

23.05.2002

Se stabilesc taxele locale la nivelul CJD pentru anul 2002.

50.

23.05.2002

Se aproba includerea in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj a imobilelor din anexa 1.

51.

23.05.2002

Se stabileste raspunderea materiala in vederea recuperarii prejudiciului in suma de 94.755.897 lei cauzat Muzeului Olteniei.

 
52.

 
23.05.2002

Se stabileste taxa de 2.500 lei/fila pentru multiplicarea documentelor privind informatiile de interes public solicitate de persoanele fizice si 5.000 lei/fila pentru persoanele juridice.

 

53.

 

23.05.2002

Se aproba faza Studiu de fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica „Modernizare drum judetean DJ 606 C Secu – Argetoaia km. 39 + 900 – km 44 + 400” la valoarea de 21.600.000 mii lei, din care 19.741.315 mii lei lucari C + M cu durata de executie de 36 luni.

 

54.

 

23.05.2002

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Transformare Punct Termic in Centrala Termica la Scoala Speciala Sf. Vasile Craiova”, la valoarea 3.503 milioane lei (fara TVA) din care C + M 1.680 milioane lei (fara TVA).

55.

23.05.2002

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii la DJPDC Dolj.

 56.

 23.05.2002

Se aproba suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale la Consiliul Local Malu Mare cu suma de 317.000 mii lei, pe anul 2002.

57.

23.05.2002

Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor bunuri imobile din patrimoniul S.C. „PARC TURISM” S.A. Craiova.

 58.

 04.06.2002

Se stabileste raspunderea materiala in sarcina fostului director al Centrului Creatiei Populare Dolj – Obrocea Gheorghe pentru suma de 30.759.928 lei, reprezentand prejudiciul cauzat institutiei, suma care se imputa acestuia.

 

59.

 

04.06.2002

Se aproba prelungirea, prin act aditional a contractului de inchiriere a imobilului, proprietatea CJD, situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90 catre Raiffeisen Banca Agricola – Sucursala Dolj, pana la data de 31 august 2002, in aceleasi conditii.

 

 60.

 

 04.06.2002

 Se aproba cumpararea instalatiei de dezinfectie de la S.C. GIFEMM SERV SRL Calafat situata in Punctul de trecere a frontierei Calafat, la pretul de 900.000.000 lei inclusiv TVA, la care se vor adauga cheltuielile de incheiere a contractului de vanzare-cumparare autentic; formalitatile de vanzare-cumparare se vor finaliza pana la 30 iunie 2002, data la care expira contractul de asociere cu S.C. „GIFEMM SERV” S.R.L. Calafat.

 61.

 27.06.2002

Se aproba repartizarea sumei de 3.700.000 mii lei, pe trimestrul II, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2002, privind venitul minim garantat.

 
62.

 
27.06.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001 pe trimestrul III, in valoare de 25.345.500 mii lei.

 

 63.

 

 27.06.2002

Serviciul social infiintat conform Hotararii nr. 47/2002 a CJD trece in componenta DJPDC Dolj, iar personalul aferent acestui serviciu se asigura prin reorganizarea Centrului de Plasament Diosti, trecand doua posturi de la centru la Casa Tineretii. Organigrama DJPDC Dolj se modifica in mod corespunzator.

 

 64.

 

 27.06.2002

Se aproba la nivelul sumei de 6.016.704 lei, incasarea costurilor lunare pe copil institutionalizat in cadrul DJPDC Dolj pentru copiii proveniti din alte judete.
Incasarea sumelor de la judetele respective se va face conform datelor continute in anexele 1- 26.

 
65.

 
27.06.2002

Se modifica statul de functii pentru aparatul propriu al CJD conform anexei nr. 1, valabil cu data de 01.07.2002.
Conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu al CJD se stabilesc prin anexa nr. 2.

66.

27.06.2002

Se modifica organigrama si statul de functii ale Scolii de Arta Cornetti, valabile cu data de 01.07.2002.

67.

27.06.2002

Se modifica organigrama si statul de frunctii ale Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj, valabile cu data de 01.07.2002.

68.

15.07.2002

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Racord termic si instalatii termice interioare la Scoala speciala Regina Maria”, la valoarea de 7.395.906 mii lei, din care C + M 6.502.035 mii lei, cu durata de executie 7 luni.

69.

20.08.2002

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2002.

 

70.

 

20.08.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, in valoare de 14.121.350 mii lei.

 71.

 20.08.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in valoare de 9.145.000 mii lei, Consiliului Local Calafat pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei.

72.

20.08.2002

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2002 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si Teatrului National din Craiova.

73.

20.08.2002

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2002 din alocatii bugetare ale scolilor speciale finantate de CJD.

 74.

 20.08.2002

Se aproba trecerea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in valoare de 35.433.009 mii lei, din trimestrul IV in III pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001.

 

 75.

 

 20.08.2002

Se desemneaza ca administratori ai terenurilor si cladirilor (inclusiv cladirile sociale) ale scolilor speciale din judetul Dolj directorii scolilor speciale.
Bunurile (terenurile si cladirile) ce se predau conform art. 1 sunt cele cuprinse in anexa 2.

 

76.

 

20.08.2002

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 18.482 lei din domeniul privat al CJD in domeniul privat al Consiliului Local Radovan, 15.847 lei pentru Consiliul Local Bradesti, 5.951 pentru Serviciul Public de Protectia Plantelor Dolj si 16.292 pentru Centrul de Pregatire de Protectie Civila Craiova.

77.

20.08.2002

 Modificari la poz. 11, 27, 45 din statul de functii al Consiliului Judetean Dolj.

 78.

 20.08.2002

Se modifica organigrama si statul de functii la Muzeul Olteniei aprobate prin Hotararea nr. 140/2001 de la 80 de posturi la 82, respectiv cu 2 posturi de paznic I la sectiile Istorie si Arheologie si Stiintele Naturii.

79.

20.08.2002

Se aproba statul de functii al Corpului Gardienilor Publici Dolj.

 

 

80.

 

 

20.08.2002

Domnul Glavan Liviu Constantin se numeste in functia de director al Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj pe perioada de proba 20.08. – 20.11.2002, cu un salariu de baza de 4.611.000 lei corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gradul I A si o indemnizatie de conducere de 2.305.500 lei.
Incepand cu data de 20 august 2002 dl. Voicu Gheorghe se numeste in functia de director al Sectorului Servicii Publice Dolj, cu un salariu de baza de 4.993.000 lei corespunzator functiei de executie de inspector specialitate gradul I A si o indemnizatie de conducere de 2.496.500 lei.

81.

20.08.2002

Se aproba constituirea Comisiei de Acorduri Unice in componenta prezentata in anexa 1.

 

 82.

 

 20.08.2002

Se aproba transmiterea imobilului situat in Craiova, str. Bujorului nr. 12, proprietate publica a judetului Dolj, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1., din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Mitropoliei Olteniei.
Odata cu transmiterea imobilului se va transmite si inventarul aferent, conform anexei 2.

83.

26.09.2002

Se desemneaza urmatorii consilieri ca membri ai Autoritatii teritoriale de ordine publica Dolj:ATOP

1.     Nita Eugenia

2.     Raducanoiu Constantin

3.     Duta Marian

4.     Popa Liana

5.     Odolbasa Victor

6.     Vieru Laurentiu

Se stabileste o indemnizatie de sedinta pentru membrii Autoritatii teritoriale de ordine publica Dolj in valoare de zero lei.

 

 

 

84.

 

 

 

26.09.2002

Se aproba completarea obiectului de activitate al Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj cu urmatoarele activitati:

-          comercializare de seminte si material saditor

-          lucrari de infiintare a culturilor agricole si horticole;

Se modifica Cap. II, articolul 3 din Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Hotararea nr. 45/1999, prin extinderea acestuia, cu activitatile prevazute la art. 1.

 

 
85.

 


26.09.2002

Se cere Guvernului Romaniei trecerea pe baza de hotarare, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului situat in Craiova, str. General Dragalina nr. 58, conform datelor din anexa.
Se va intocmi proiect de hotarare de Guvern ce va fi inaintata Ministerului Administratiei Publice.

 

 
86.

 

 
26.09.2002

Se cere Guvernului Romaniei trecerea pe baza de hotarare, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului  in domeniul public al judetului Dolj si administrarea Consiliului Judetean Dolj a Complexului sportiv „Stadionul Tineretului” si a Centrului de recuperare Lunca situate in Craiova, cu datele de identificare  conform anexei.
Se va intocmi proiect de hotarare de Guvern ce va fi inaintata Ministerului Administratiei Publice.

 

87.

 

26.09.2002

Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere a imobilului proprietatea Consiliului Judetean Dolj – situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 90, catre Raiffeisen Banca Agricola – Sucursala Dolj pana la 31 decembrie 2002, in aceleasi conditii.

 

 

 

 88.

 

 

 

26.09.2002

Se aproba Nota de fundamentare privind cumpararea de actiuni nominative in valoare de 3 (trei) miliarde lei la S.C. FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA.

Se aproba cumpararea de actiuni nominative in valoare de 3 (trei) miliarde lei la S.C. FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA, urmand a fi incluse in programul de investitii ca alte cheltuieli de investitii – cheltuieli asimilate investitiilor si vor fi aprobate conform prevederilor legale.

Actul constitutiv al S.C. FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA S.A. CRAIOVA va fi modificat conform anexei la prezenta hotarare.

 
89.

 
26.09.2002

Se aproba Regulamentul cu privire la respectarea dreptului la imagine si intimitate a copilului aflat in plasament sau incredintat la Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj.

 

 90.

 

 26.09.2002

Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 74/20.08.2002 astfel: se aproba trecerea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 15.000.000 mii lei din trimestrul IV in trimestrul III pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

91.

26.09.2002

Se aproba modificarea Organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Dolj (D.I.E.).

 
92.

 
26.09.2002

Se aproba modificarea Organigramei si a statului de functii ale Centrului Creatiei Populare Dolj, aprobate prin Hotararea nr. 140/2001 a Consiliului Judetean Dolj.

 
93.

 
26.09.2002

Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform anexei 1. (gestionarii trec pe functie de referent).

 

 94.

 

 26.09.2002

Se aproba diminuarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu suma de 372.776.860 lei si majorarea patrimoniului Sectorului Servicii Publice Dolj cu aceeasi suma, reprezentand diferenta valorica la obiectivul de investitii „Centrala termica Vila Jianu”, predat la Sector Servicii Publice Dolj.

 
95.

 
18.11.2002

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2002, conform anexelor 1, 2, 3 si 3A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 
96.

 
18.11.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe  unitatile administrativ teritoriale in valoare de 15.233.000 mii lei, conform anexei

 
97.

 
18.11.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in valoare de 21.899.000 mii lei, pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei – anexa 1.

 
98.

 
18.11.2002

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2002ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Teatrului National Craiova si Sector Servicii Publice – anexe 1 – 4

 
99.

 
18.11.2002

Se aproba redistribuirea si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ teritoriale, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, in valoare de 2.893.000 mii lei, conform anexei 1

 

100.

 

18.11.2002

Se aproba redistribuirea cheltuielilor de personal pe unitati administrativ teritoriale, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, prin diminuarea sumelor alocate initial in valoare de 966.300.000 mii lei, cu suma de 67.000.000 mii lei, conform anexei 1.

 

101.

 

18.11.2002

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate din alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor speciale fondate de CJD in anul 2002, conform anexelor 1 – 6, acestea ..... si calitatea de ordonatori tertiali de credite.

 
102.

 
18.11.2002

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea Centrului Judetean si centrelor centrelor locale de consultanta agricola, pe unitati administrativ teritoriale, conform anexei 1.

 
103.

 
18.11.2002

Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, a unui numar de 7 autoturisme pentru transportul elevilor, conform anexei 1.

 
104.

 
18.11.2002

Se accepta donatia, in favoarea CJD, a unui teren agricol  in suprafata de 39 ha si a unei constructii in suprafata de 255 mp, situate pe raza comunei Goiesti, jud.Dolj, din partea domnului Berlescu Vlad

 
105.

 
18.11.2002

Se aproba constituirea Comisiei de selectare a unei topografii din cele abilitate de Compania Nationala „ Imprimeria Nationala” S.A., conform anexei 

 
106.

 
18.11.2002

Se valideaza componenta nominala a Autoritatilor teritoriale pentru ordine publica Dolj, in componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

107

18.11.2002

Se aproba transmiterea fara plata a unor mijloace fixe si obiecte de inventar catre unele consilii locale, anexa 1 – 10.

108.

18.11.2002

Se aproba majorarea cotei lunare de carburanti de la 300 l carburanti/ autoturism, la 350 l carburanti/autoturism, din dotarea CJD.

109.

18.11.2002

Se aproba schimbarea denumirii Serviciului Public de Protectia Plantelor Dolj, in „ Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj”

110.

18.11.2002

Se aproba varianta de STEMA  a judetului Dolj, conform modelului anexat.

111.

18.11.2002

Se aproba studiile de fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica Amenajare statie sterilizare la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

112.

18.11.2002

Se completeazaanexa nr.2 ( cladiri si terenuri ), la H 75/2002 a CJD, cu bunurile prevazute in anexa.

113.

18.11.2002

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al RA Aeroportul Craiova S.A., pe anul 2002, conform anexei 1.

 
114.

 
18.11.2002

Se aproba repartizarea sumei de 450.000 mii lei, Agentiei de Dezvoltare  Sud – Vest Oltenia la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.

 
115.

 
18.11.2002

 Se infinteaza in cadrul DJPDC Dolj Casa de tip Familial „Aripi de Serafimi”, iar personalul aferent acesteia se asigura prin distribuirea personalului de la Casa de Tip Familial „ Voinicelul”, la Casa de Tip Familial „ Aripi de Serafimi”.

116.

18.11.2002

Se aproba compensari la Studiul de fezabilitate, intre obiectele devizului general, cu incadrarea in valoarea aprobata, prin H 9/27.01.2000, pentru obiectivul de investitii „ Pod din beton armat pe DJ 606 Craiova – Brabova, 57479”, conform anexelor 1 – 2 .

 

 117.

 

 18.11.2002

Se aproba documentatia tehnico – economica in faza Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul „Retea Internet si Intranet”, ( conectarea locatiilor din mun.Craiova prin fibra optica si conectare prin sistem radio pentru locatiile din judet) la valoarea de 7.387.820,0 mii lei, din care C + M : 6.670.328,0 mii lei – valorile nu includ TVA.

 

 

118.

 

 

18.11.2002

 Se aproba acordarea suplimentara din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor localea sumei de 5.600.000 mii lei. Urmatoarelor consilii locale, astfel:

-          4.000.000 mii lei pentru C.L. Calafat;

-             600.000 mii lei pentru C.L. Bailesti;

-             100.000 mii lei pentru C.L. Filiasi.

 119.

 18.11.2002

Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj cu imobilul din Craiova , str. Al. Macedonski, nr.41, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

120.

18.11.2002

Se aproba modelul cererii de acordare a ajutorului de incalzire cu energie termica, gaze naturale, conform anexelor 1a si 1b.

121.

10.12.2002

 Se aproba resdistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru venitul minim garantat, pe anul 2002.

 

122.

 

10.12.2003

Se aproba redistribuirea sumelor ramase neconsumate, in urma desfiintarii Scolii Speciale Fratii Racoteanu Filiasi, in valoare de 1.300.000 mii lei (1.000.000 mii lei cheltuieli de personal si 300.000 mii lei cheltuieli materiale), la Scoala Speciala Regina Maria.

 123.

 10.12.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2002, conform anexei nr. 1.

124.

10.12.2002

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2002, conform anexelor 1,2,3 si 3 a.

125.

10.12.2002

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului National din Craiova, pe anul 2002.

 126.

10.12.2002

 Se aproba criteriile de repartizare a procentului de 50 % din sumele defalcate din impozitul pe venit si a procentului de 50 % din cota de 17 % din impozitul pe venit, conform anexelor 1 si 2.

 
127.

 
10.12.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 155.177.000 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2003, conform anexei nr. 1.

 

128.

 

10.12.2002

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 160.906.158 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2003, conform anexei nr. 1.

129.

10.12.2002

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe anul 2003, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 a.

 130.

 10.12.2002

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Teatrului National Craiova, Scolii de Arta si Sectorului Servicii Publice, conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.

131.

10.12.2002

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli  la R.A. AEROPORTUL Craiova pe anul 2003, conform anexei nr. 1.

132.

10.12.2002

Se aproba bugetul  de venituri si cheltuieli al S.C. PARC TURISM S.A. Craiova, pe anul 2003, conform anexei nr. 1.

133.

10.12.2002

Se aproba repartizarea pe culte a sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de  16.016.000 mii lei, conform anexei nr. 1.

 

134.

 

10.12.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, in valoare de 83.433.300 mii lei, in anul 2003 pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

 

135.

 

10.12.2002

 Se aproba repartizarea sumelor defalcate repartizarea sumelor defalcate din TVA  in valoare de 1.183.177.600 mii lei, pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2003, pentru cheltuieli de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, conform anexei nr. 1.

 

136.

 

10.12.2002

 Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli din alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor speciale finantate de CJD in anul 2003, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6; directorii scolilor speciale pastrandu-si calitatea de ordonatori tertiari de credite.

 137.

 10.12.2002

Se aproba repartizarea sumei de 96.087.000 mii lei pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe municipii si orase in anul 2003, conform anexei nr. 1.

 

138.

 

10.12.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA, in valoare de 4.567.100 mii lie, pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2003 pentru Centrul judetean si centrele locale de consultanta agricola, conform anexei nr. 1.

 139.

 10.12.2002

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 5.903.100 mii lei, municipiului Craiova, pentru finantarea creselor, in anul 2003, conform anexei nr. 1.

 

140.

 

10.12.2002

       Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute la Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat in valoare de 13.174.941 mii lei, pentru luna ianuarie 2003, conform anexei nr. 1.

141.

10.12.2002

       Se aproba alocarea sumei de 2.00.00 mii lei Agentiei de Dezvoltare S – V Oltenia, pe anul 2003.

142.

10.12.2002

Se solicita transferarea fara plata a 137,5 m.l. tronsoane pod metalic demontabil tipizat PMDT G 1 de la Consiliul Local Filiasi.

143.

10.12.2002

 Se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj cu bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare.

 144.

 10.12.2002

Se dau in administrare Consiliului Local Filiasi bunurile aflate in domeniul public al judetului Dolj prevazute in anexa la prezenta hotarare.

 
145.

 
10.12.2002

 Se da in administrare Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj statia de dezinfectie Punct Trecere Frontiera Calafat, avand caracteristicile prevazute in anexa nr. 1.

 146.

 10.12.2002

 Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 25.189.273 lei din domeniul privat al Consiliului Judetean , Oficiului Judetean de Studii Pedologice, conform anexei nr. 1.

 

 147.

 

10.12.2002

Se desemneaza domnul Petrescu Petre ca reprezentant al asiguratilor din judetul Dolj in Adunarea reprezentantilor Casei de Asigurari Nationale de Sanatate.
 Se desemneaza domnul Nicoli Marin ca membru in Consiliul de Administratiei al Casei de Asigurari de Sanatate Dolj.

 148.

 10.12.2002

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, in suprafata exclusiva de 7.500,36 m.p. pentru S.C. SUCPI S.A.

149.

10.12.2002

 Se aproba Planul judetean preliminar de gestionare a deseurilor, in judetul Dolj.

150.

10.12.2002

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica Modernizare DJ 5 (actual DJ) Radovan-Lipov-Cerat.

 151.

 10.12.2002

Se aproba alocarea sumei de 98.600.000 lei din cap. 30.07. „alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”, pentru actiunile ocazinate de sarbatorile de iarna.

 

 152.

 

 10.12.2002

Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru documentatia tehnico-economica „Imbunatatirea calitatii vietii si reabilitarea mediului urban in  campusul Universitatii de Medicina si Farmacie – Craiova”, la valoarea de 221.066 EURO reprezentand 7.516.244.000 lei, la o rata de schimb de 34.000 lei/EURO.

153.

10.12.2002

 Se aproba Strategia judeteana in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate pentru perioada 2003 – 2007, potrivit anexei.

154.

10.12.2002

Se aproba organigrama si statul de functii pentru CJD si institutiile  subordonate acestuia.

155.

10.12.2002

Se aproba conditiile pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante de sef serviciu investitii, conform anexei nr. 1.

156.

10.12.2002

Incepand cu data de 20.11.2002 domnul GLAVAN LIVIU se numeste in functia de director al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj.

157.

10.12.2002

Se aproba repartizarea sumei de 3.023.564 mii lei din fondul de rulment pentru realizarea unor investitii in anul 2003, conform anexei nr. 1.

158.

10.12.2002

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2002, conform anexei nr. 1.

159.

10.12.2002

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, in suma de 22.300.000 lei/an.

Inchide