NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

1.

 

12.02.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

2.

 

12.02.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale fondurilor din afara bugetului local (fond de rulment, fond pentru blocuri de locuinte – O.G. 94/1994) pe anul 2004, conform anexelor 1, 1 A si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

3.

 

 

12.02.2004

Se aproba  modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului National Craiova, prin transformarea postului de la pozitia 10 din „pictor scenograf grad V” salariu 5.310.000 lei in „actor grad V” cu acelasi salariu.

 

4.

 

12.02.2004

Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 44/2003 privind cuantumul taxelor locale, conform anexei nr. 1.  ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

5.

 

12.02.2004

Se aproba  transferul fara plata al unui numar de doua imprimante A 3 Canon S 6300, in valoare de 36.585.607,30 lei catre Inspectoratul de Politie al judetului Dolj si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1.

 

 

 

6.

 

 

 

12.02.2004

Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul Educatiei si Cercetarii a unui numar de 3 autoturisme pentru transportul elevilor si majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu suma de 1.959.320.036,50 lei, reprezentand contravaloarea mijloacelor de transport, conform anexei nr. 1.

Se aproba transmiterea fara plata a mijloacelor de transport scolar, consiliilor locale, conform anexei nr. 2, cu diminuarea corespunzatoare a patrimoniului Consiliului Judetean Dolj.

 

7.

 

12.02.2004

Se modifica componenta Consiliului de Administratie la R.A. Aeroportul Craiova, prin inlocuirea domnului Timburescu Mihai cu domnul Dragomirescu Virgil ca reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Prevederile Hotararii nr. 63/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

12.02.2004

Se aproba  modificarea si completarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism, conform anexei nr. 1.

Comisia astfel constituita va analiza documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism ce intra in competenta de avizare a Consiliului Judetean Dolj. Convocarea comisiei se va face prin grija secretariatului comisiei tehnice, lucrarile desfasurandu-se la sediul Consiliului Judetean.

La adoptarea prezentei hotarari, Hotararea nr. 55/13.07.2000 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

 

9.

 

 

 

12.02.2004

(1)    Se constituie Comisia de inventariere in vederea preluarii arhivei de la S.C. PROIECT CRAIOVA S.A.

(2)    Arhiva ce se preia cuprinde studii si documentatii pentru lucrari de investitii realizate din fonduri de stat si ale autoritatilor administratiei publice locale.

(3)    Comisia are urmatoarea componenta: ing. Damureanu Ringo, ing. Nitoi Ion si referent Cernitu Nicolae.

 

10.

 

12.02.2004

Se completeaza Cap. III „Organe de conducere” din Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” cu atributiile Consiliului de coordonare – art. 71, conform anexei la prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.02.2004

Se aproba infiintarea in cadrul Directiei Tehnice Investitii Lucrari Publice Administrarea si Exploatarea Domeniului Public si Privat al judetului Dolj, Gospodarie Comunala a unui Compartiment de Administrare si Exploatarea Domeniului Public si Privat al judetului Dolj, format din 3 posturi, prin redistribuirea numarului de posturi din cadrul unor directii din structura organizatorica a aparatului propriu.

Se aproba modificarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba completarea cap. VII din Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al CJD, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

 

12.

 

12.02.2004

Se aproba cererea pentru proiectul „Complex de servicii de sprijin pentru tinerii care au parasit centrul de plasament si nu se pot integra in familie si societate” in vederea obtinerii de imprumuturi nerambursabile din fonduri PHARE.

 

13.

 

12.02.2004

Se aproba Strategia Judeteana in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate pentru perioada 2004 – 2007, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

12.02.2004

Se aproba Regulamentul Cadru de Organizare si Functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, Regulamentul Cadru de Organizare si Functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj, Regulamentul Cadru de Organizare si Functionare a Centrelor de Plasament pentru Copii cu Dizabilitati/Handicap, Regulamentul Cadru de Organizare si Functionare a Centrelor de Zi pentru Copii cu Dizabilitati/Handicap si Regulamentul Cadru de Organizare si Functionare a Caselor de Tip Familial/Apartamente.

 

 

15.

 

 

12.02.2004

Se aproba modificarea numarului de personal, organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, in ceea ce priveste posturile scolarizate din donatii, sponsorizari, fonduri ANPCA si fonduri PHARE, incepand cu data de 01.03.2004, potrivit anexelor 1 a, 1 b si 1 c ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

16.

 

 

12.02.2004

Se stabilesc obiectivele de interes public la care se recomanda organizarea pazei cu gardieni publici, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea nr. 3/1994 a Consiliului Judetean Dolj se completeaza in mod corespunzator.

 

 

17.

 

 

12.02.2004

Incepand cu data de 12.02.2004 dl Rogneanu Florin se numeste in functia de conducere de director al Muzeului de Arta Craiova, cu un salariu de baza de 13.201.425 lei, din care 7.653.000 lei corespunzator functiei de executie de muzeograf gradul 1 A si o indemnizatie de conducere de 3.826.500 lei si salariul de merit 1.721.925 lei.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

12.02.2004

(1)    Consiliul Judetean, in plenul sau va analiza si aproba contractele ce urmeaza sa fie incheiate de catre consiliu – reprezentat de presedinte – si terte persoane.

(2)    Contractele prevazute la alin (1) sunt: de vanzare-cumparare de bunuri mobile si imobile, de asociere, de concesiune, de locatiune inclusiv comodat, de depozit, de imprumut, de arenda, de donatie cu sau fara sarcina, de mandat, acceptarea de succesiuni testamentare.

Plenul consiliului judetean va supraveghea si analiza modul de executare a contractelor prevazute la art. 1.

 

 

19.

 

 

12.02.2004

Se aproba modificarea arondarii unitatilor administrativ-teritoriale la depozitele zonale de transfer ale deseurilor cuprinse in Planul judetean preliminar de gestionare a deseurilor, conform anexei.

Prezenta hotarare va fi inaintata la Agentia Nationala de Protectia Mediului in vederea avizarii modificarilor produse la art. 1.

 

20.

 

12.02.2004

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 18.522,76 mp si 1.292,17 mp. in indiviziune, pentru S.C. MERCUR S.A. Craiova, judetul Dolj, conform Anexei.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

12.02.2004

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj cu Consiliul Judetean Gorj si Consiliul Local Municipal Craiova in vederea realizarii in comun a lucrarii de investitii: „Sistem regional de alimentare cu apa a unor localitati din judetele Dolj si Gorj”.

Asocierea se va face tinand cont de elementele tehnico-economice cuprinse in studiul de fezabilitate realizate de Consiliul Judetean Gorj.

Contractul de asociere va fi intocmit de reprezentantii celor trei asociati si va fi supus aprobarii Consiliului Judetean Dolj.

22.

12.02.2004

Se declara de interes judetean investitia „Sistem regional de alimentare cu apa a unor localitati din judetele: Gorj si Dolj”.

 

 

 

23.

 

 

 

03.03.2004

Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj, in calitate de partener cu Consiliul Local Bucovat, cu Asociatia Nationala Antidrog si cu Asociatia de Ingrijiri Comunitare „HELIOS” in vederea initierii si implementarii proiectului „Comunitate terapeutica”.

Se aproba aportul Consiliului Judetean Dolj la proiect cu suma de 330.000.000 lei. Partenerii prevazuti la art. 1 vor incheia un contract de parteneriat.

 

24.

 

03.03.2004

Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru spatiile comerciale, situate la parterul blocurilor 14 A si 27 C, Calea Bucuresti, conform anexei la prezenta hotarare.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

03.03.2004

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Consiliile de Administratie ale urmatoarelor unitati sanitare, astfel:

1.     Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Craiova: Serbanoiu Constantin si Sabetay Corneliu

2.     Centrul de Cardiologie Craiova: Serbanoiu Elena si Bondari Andrei

3.     Spitalul Boli Infectioase Leamna: Voiculescu Ion si Vieru Laurentiu

4.     Spitalul Dabuleni: Cioboiu Adrian

5.     Spitalul Poiana Mare: Buzatu Nicolae si Gelu Visan

 

 

 

26.

 

 

 

03.03.2004

Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, unitatii de asistenta medico-sociala Bechet cladirile aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificate potrivit anexei nr. 1.

Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, unitatii de asistenta medico-sociala Sadova cladirile si terenul aferent aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificate potrivit anexei nr. 2.

 

27.

 

03.03.2004

Se aproba cererea pentru proiectul „Servicii de sprijin pentru tinerii care parasesc centrele de plasament” in vederea obtinerii de imprumuturi nerambursabile din fonduri ale Ministerului Integrarii Europene.

 

 

 

28.

 

 

 

03.03.2004

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pe termen de 1 an, terenul in suprafata de 15 mp, amplasat in incinta Scolii Speciale „Sf. Vasile” si identificat potrivit anexei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 1 Euro/mp/luna.

Pe termenul inchiriat potrivit art. 1 se poate desfasura activitatea de comercializare a produselor alimentare, exclusiv bauturi alcoolice si tutun.

Impozitul asupra terenului, precum si utilitatile aferente (apa, canal, electrice) vor fi suportate de chirias.

29.

03.03.2004

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Programului de pietruirea drumurilor comunale, conform anexei 1.

 

30.

 

03.03.2004

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

 

 

31.

 

 

03.03.2004

Se aproba asocierea intre Clubul Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori „Universitatea Craiova” si S.C. „Fotbal Club Universitatea Craiova” S.A. in scopul formarii si promovarii tinerelor talente fotbalistice din randul copiilor si tinerilor  si participarea la competitiile sportive organizate de Federatia Romana de Fotbal.

Asocierea se va realiza respectand prevederile legale in domeniu.

32.

03.03.2004

Se aproba infiintarea unui post de inginer la Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. valabil cu data de 15.03.2004.

Incepand cu data de 01.04.2004 dl Diaconu Florin se revoca din functia de presedinte al  Consiliului de administratie si director general al S.C. „L.D.P.” Dolj S.A.

 

33.

 

25.03.2004

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investitia „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in Punctul de trecere a frontierei Rast-Lom” in valoare de 3.935.985 Euro, reprezentand 165.311.370.000 lei, la o rata de schimb de 42.000 lei/Euro.

 

 

34.

 

 

25.03.2004

Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj in suma de 895.120 Euro, respectiv 37.595.040.000 lei la cursul estimat de 1 Euro = 42.000 lei, la proiectul intitulat „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in Punctul de trecere a frontierei Rast-Lom”, propus spre finantare in cadrul Programului Phare CBC 2004.

35.

25.03.2004

Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj, pe anul 2003, conform anexei nr. 1.

36.

25.03.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2.

37.

25.03.2004

Se aproba executia contului fondului de rulment si a contului fondului de tezaur pe anul 2003, conform anexelor 1 – 4.

38.

25.03.2004

Se aproba modificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A.

 

 

39.

 

 

25.03.2004

Se dau in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, unitatii de asistenta medico-sociala Melinesti, cladirile aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificate potrivit anexei nr. 1.

Predarea-primirea bunurilor prezentate la art. 1 se va face prin protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data prezentei.

40.

25.03.2004

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj, conform anexelor 1 si 2.

 

41.

 

25.03.2004

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.04.2004, conform anexelor 1 a, 1 b si 1 c.

 

42.

 

25.03.2004

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din OUG 26/1997 republicata, pentru copiii aflati in plasament / incredintare la asistenti maternali profesionisti, in suma de 18.243.636 lei /an pentru anul 2004.

 

 

43.

 

 

25.03.2004

Se aproba reducerea numarului de posturi de la 70 la 60 la Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Dolj.

Cele 10 posturi reduse sunt de casier la Punctele de Trecere a Frontierei Bechet si Calafat.

Organigrama si statul de functii ale D.J.P.P. se modifica in mod corespunzator.

 

44.

 

25.03.2004

Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a doua spatii situate in incinta fostei Policlinici a Spitalului Melinesti.

In spatiile astfel inchiriate se vor desfasura exclusiv activitati medicale.

 

45.

 

25.03.2004

Se aproba modificarea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj, prin inlocuirea temporara a dlui insp.pr. Sandu Ionel cu dl. insp. Pr. Mirea Dorel.

Hotararea nr. 21/2002 a CJD se modifica in mod corespunzator.

 

46.

 

25.03.2004

Se aproba documentele privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2003 al R.A. Aeroportul Craiova (bilant, cont de profit si pierdere, nota explicativa si situatia activelor imobilizate), conform anexelor 1 – 4.

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

25.03.2004

Se aproba realizarea unei competitii intre localitatile judetului Dolj, privind gospodarirea si infrumusetarea acestora, a carei metodologie de desfasurare este prezentata in anexa nr. 2, iar premierea primelor trei localitati se va face pana la 30.06.2004 astfel:

500.000 mii lei pentru premiul I

300.000 mii lei pentru premiul II

200.000 mii lei pentru premiul III

TOTAL: 1.000.000. mii lei

Valoarea premiilor se va asigura din bugetul CJD, cap. 72.02 alte actiuni.

48.

25.03.2004

Se aproba tarifele de prestari servicii specifice activitatii Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj, conform anexei 1.

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

25.03.2004

Se aproba documentele privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2003 la S.C. „Parc Turism” S.A. (bilant, cont de profit si pierdere, nota explicativa si situatia activelor imobilizate), conform anexelor 1, 2, 3 si 4.

Se aproba raportul CA al S.C. „Parc Turism” S.A., conform anexei nr. 5.

Se aproba raportul CC al S.C. „Parc Turism” S.A., conform anexei nr. 6.

(1)    Se aproba contractarea de catre S.C. „Parc Turism” S.A. a unui credit bancar in valoare de 3 miliarde lei, ce va fi utilizat drept capital de lucru.

(2)    Se aproba angajarea cladirii Restaurant Flora cu terenul aferent drept garantie imobiliara pentru obtinerea creditului.

Se imputerniceste directorul general al S.C. „Parc Turism” S.A. pentru efectuarea formalitatilor de obtinere a creditului bancar.

50.

27.04.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Dolj pe anul 2004.

51.

27.04.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova.

52.

27.04.2004

Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment evidentiat in afara bugetului local pe anul 2004.

 

53.

 

27.04.2004

Se aproba repartizarea in avans a sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 10.250.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, pe trimestrul II al anului 2004.

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

27.04.2004

Se aproba diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal al cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, a burselor si obiectelor de inventar, a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, din bugetele de venituri si cheltuieli ale consiliilor locale supuse reorganizarii.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal al cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat, a burselor si obiectelor de inventar, a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor noilor unitati administrativ-teritoriale infiintate dupa reorganizare.

 

55.

 

27.04.2004

Se aproba repartizarea sumei de 17.825.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru efectuarea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii alegerilor locale pentru autoritatile administratiei publice locale.

 

 

56.

 

 

27.04.2004

Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj aprobat prin Hotararea nr. 108/23.10.2003.

Regulamentul de organizare si functionare urmeaza sa se reactualizeze cu completarile si modificarile prevazute la art. 1.

 

57.

 

27.04.2004

Incepand cu data de 27.04.2004 dl. Georgescu Eugen se numeste in functia de director general al S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri  Dolj SA  si in functia de presedinte al consiliului de administratie al societatii.

 

 

58.

 

 

27.04.2004

Se inlocuieste dl Procopie Gheorghe presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj (ca urmare a expirarii contractului de munca cu Directia de Asistenta Sociala Dolj), cu doamna Tanasescu  Veronica care va fi incadrata la D.A.S. Dolj.

Hotararea nr. 33/2003 se modifica in sens corespunzator.

 

59.

 

27.04.2004

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de fezabilitate pentru investitia „Pod metalic carosabil cu o banda de circulatie peste raul Jiu intre localitatile Argetoaia-Balta-Filiasi.

 

60.

 

27.04.2004

Se aproba documentatiile tehnice faza PT + CS + DDE, aferente realizarii proiectului „Pietruire a drumurilor comunale” pentru lucrarile: DC 35 A Zvorsca – Lim. Jud. Olt; DC 77 Predesti – Predestii Mici; DC 103 Terpezita – Floran – Caciulatu si DC 91 Popanzalesti – Buzduc.

61.

27.04.2004

Se aproba repartizarea sumei de 23.800.000 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale pentru lucrarile de reabilitare si modernizare drumuri judetene si comunale.

 

 

 

62.

 

 

 

27.04.2004

Se solicita Consiliului Local Teslui darea in administrare catre Consiliul Judetean Dolj a DC 45 Teslui – Tartal km. 4 + 500 – 6 + 000.

Preluarea in administrare a DC 45 Teslui – Tartal km. 4 + 500 – 6 + 000.

se face in scopul finalizarii lucrarilor de pietruire conform Contractului subsidiar nr. 33/553/2004.

Administrarea va inceta odata cu finalizarea lucrarilor si predarea catre Consiliul Local Teslui a a DC 45 Teslui – Tartal km. 4 + 500 – 6 + 000.

 

 

 

63.

 

 

 

27.04.2004

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene, ce vor fi percepute de la S.C. „Romtelecom” S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj in calitate de utilizator.

Tarifele astfel stabilite si conditiile concrete de utilizare a zonei drumurilor judetene, vor fi prevazute intr-un  contract ce se va incheia intre Consiliul Judetean Dolj in calitate de administrator al drumurilor judetene si S.C. „Romtelecom” S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj, in calitate de utilizator.

64.

25.05.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004.

65.

25.05.2004

Se aproba preturile medii ale produselor agricole pe anul 2004 pentru determinarea veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole.

 

66.

 

25.05.2004

Se prelungeste perioada de dare in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 450 mp si a unui teren in suprafata de 1200 mp Asociatiei Nationale pentru Copii si Adulti cu Autism – filiala Dolj.

 

67.

 

25.05.2004

Se aproba prelungirea prin act aditional pana la data de 30.09.2004 si in aceleasi conditii a contractului de inchiriere dintre Consiliul Judetean Dolj si Damianov Ileana pentru imobilul situat in Craiova, str. Jietului nr. 17.

 

68.

 

25.05.2004

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri comunelor: Cotofenii din Fata, Circea, Ghindeni, Rojiste, Intorsura, Celaru si Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj.

 

69.

 

25.05.2004

Se aproba majorarea domeniului privat al judetului Dolj cu echipamente achizitionate in cadrul proiectelor „Centrul Regional de Informare si Cooperare Transfrontaliera” si „Optimizarea calificarii profesionale a functionarilor publici in contextul exigentelor impuse de procesul de integrare europeana”.

70.

25.05.2004

Se aproba completarea si modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj.

 

71.

 

25.05.2004

Se aproba modificarea si completarea Strategiei judetene in domeniul protectiei  aflat in dificultate pentru perioada 2004 – 2007, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 13/2004.

 

72.

 

25.05.2004

Se da in administrare Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj o suprafata  de teren de 7200 mp ce face parte din domeniul public al judetului Dolj situat in Craiova, str. General Dragalina nr. 60.

 

73.

 

25.05.2004

Se aproba realizarea de catre Directia Judeteana de Asistenta Sociala Dolj a proiectului „Serviciu de sprijin pentru tinerii care parasesc centrele de plasament” cu o valoare de 50.000 $.

 

 

74.

 

 

25.05.2004

Se aproba baremele de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii etc pentru copiii si tinerii ocrotiti in regim rezidential, mame protejate, copii incredintati in  plasament, incepand cu 01.06.2004.

 

75.

 

25.05.2004

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 2.193 mp situat in comuna Rojiste pentru S.C. „TRICONF” S.A.

 

76.

 

25.05.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul  pe venit, in valoare de 1.750.000 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, pe trimestrul II 2004, conform anexei 1.

 

 

77.

 

 

25.05.2004

Se aproba preluarea fara plata de la Ministerul Educatiei si Cercetarii a unui autoturism pentru transportul elevilor si majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu suma de 694.822.544 lei reprezentand contravaloarea mijlocului de transport scolar.

Se aproba transmiterea fara plata Consiliului Local Mischii a mijlocului de transport cu diminuarea corespunzatoare a patrimoniului Consiliului Judetean Dolj.

 

78

 

25.05.2004

Se dau in administrare unitatilor sanitare publice imobilele compuse din constructii si terenurile aferente, proprietate publica a judetului Dolj, prevazute in anexa.

79

25.05.2004

Se aproba nivelul indexat al impozitelor si taxelor care intra in competenta Consiliului Judetean Dolj, pentru anul 2005, conform anexei nr. 1.

80

29.06.2004

Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor alesi pentru Consiliul Judetean Dolj.

81

29.06.2004

Se valideaza mandatele celor 37 de consilieri judeteni conform anexei la prezenta.

82

29.06.2004

Se declara, legal constituit Consiliul Judetean Dolj in componenta prevazuta in anexa.

83

29.06.2004

Se alege Presedinte al Consiliului Judetean Dolj domnul consilier Prioteasa Ion.

84

29.06.2004

Se aleg vicepresedinti ai Consiliului Judetean Dolj domnii consilieri: Dascalu Constantin si Odolbasa Victor.

 

85

 

29.06.2004

Se stabilesc domeniile de activitate si numarul comisiilor de specialitate conform anexei.

Se stabileste numarul consilierilor in comisiile de specialitate conform anexei.

86

13.07.2004

Se aproba componenta nominala a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

 

 

 

 

87

 

 

 

 

13.07.2004

(1)    Se preiau in domeniul privat al judetului Dolj in baza prevederilor H.G. nr. 727/2004 si Protocolului din 12.07.2004 incheiat cu S.C. „Avioane Craiova” S.A., elementele de patrimoniu, prevazute in anexa nr. 1.

(2)    In termen de 30 de zile se vor realiza actiunile prevazute de H.G. nr. 727/2004 si Protocolul din 12.07.2004.

(3)    Valoarea elementelor de patrimoniu se va stabili potrivit evidentei financiar contabile a S.C. „Avioane Craiova” S.A. in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

88

13.07.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare

89

13.07.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare

 

90

 

13.07.2004

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 500.000 mii lei pentru inlaturarea calamitatilor naturale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare

 

91

 

13.07.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat  pe unitati administrativ teritoriale pe trimestrul III al anului 2004, conform anexei la prezenta hotarare

 

 

 

92

 

 

 

13.07.2004

(1)    Se aproba cererea privind trecerea imobilului in care functioneaza Teatrul National Craiova si a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

(2)    Datele de identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Prezenta hotarare se inainteaza Guvernului Romaniei impreuna cu nota de fundamentare si proiectul Hotararii de Guvern.

 

93

 

13.07.2004

Se aproba  redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare

 

94

 

13.07.2004

Se aproba modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de Urbanism, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare

 

 

95

 

 

13.07.2004

Se aproba majorarea patrimoniului Consiliului Judetean Dolj cu suma de 15.068.820 lei, reprezentant contravaloarea a doua tractoare mijlocii de artilerie.

Se aproba concesionarea pe termen de 5 ani cu redeventa zero pentru lucrarile Consiliului Judetean Dolj a celor doua tractoare de la art. 1 Societatii Comerciale pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.

96

13.07.2004

Se aproba transmiterea imobilelor (cladiri si teren) proprietate publica a judetului Dolj, situate in Craiova, str. Mihail Kogalniceanu nr. 9, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare, din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” .

 

 

 

97

 

 

 

13.07.2004

(1)    Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 25 de ani, a imobilului proprietate publica a judetului Dolj situat in orasul Bechet, str. A.I. Cuza, avand datele de indetificare prevazute in anexa la prezenta hotarare, Comandamentului de Jandarmi Dolj.

(2)    Imobilul prevazut la alin. 1 va fi folosit ca sediu pentru Postul de Jandarmerie Bechet.

 

98

 

13.07.2004

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a spatiilor comerciale avand datele prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Pretul de pornire a licitatiei va fi aprobat de Consiliul Judetean Dolj.

 

 

99

 

 

13.07.2004

Se da in administrare Colegiului Medicilor un spatiu ce va fi folosit pentru activitatea acestui colegiu, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Predarea-primirea se va face in termen de 5 zile de la comunicarea prezentei.

 

100

 

13.07.2004

Se aproba numirea doamnei Giuca Stanca in calitate de reprezentant al Inspectoratului de Politie Dolj in Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Dolj.

Comisia pentru Protectia Copilului Dolj va avea componenta prevazuta in anexa  la prezenta hotarare

 

101

 

13.07.2004

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.08.2004, potrivit anexelor 1 a si 1 b.

 

 

 

 

102

 

 

 

 

13.07.2004

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor prevazute in anexa nr. 1  la prezenta hotarare.

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor prevazute in anexa nr. 2  la prezenta hotarare.

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj a imobilelor prevazute in anexa nr. 3  la prezenta hotarare.

103

13.07.2004

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

 

104

 

13.07.2004

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, completat si modificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

105

05.08.2004

Se infiinteaza Societatea Comerciala PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. , cu sediul in Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, persoana juridica romana, cu actionar unic judetul Dolj prin CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, denumita in continuare societate administrator.

Obiectul principal de activitate al societatii administrator il constituie administrarea parcului industrial ce se va infiinta potrivit prevederilor legale.

Se aproba actul constitutiv al S.C. “ PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Capitalul social initial al S.C. „PARC INDUSTRIAL CRAIOVA ” S.A este de 10.000.000.000  lei.

Capitalul social este divizat in 10.000 actiuni nominative a cate 1.000.000 lei fiecare actiune.

Se dau in administrarea societatii administrator pe termen de 35 de ani bunurile preluate prin protocol de la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., mijloace fixe conform anexei nr. 2 si teren in suprafata de 10,4 ha, conform anexei nr. 3  la prezenta hotarare.

Se mandateaza presedintele consiliului de administratie sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea S.C. “ PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A.

106

05.08.2004

Se aproba criteriile de selectie in vederea numirii directorului general al societatii  comerciale Parc Industrial

Craiova S.A.:

-          studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic sau economic

-          experienta in doemniul managamentului conducerii unor activitati minim 5 ani

-          flexibilitate, capacitate de analiza si sinteza

-          abilitati in utilizarea calculatorului

-          capacitate de lucru in echipa

-          cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala

107

05.08.2004

Se numesc membri in Consiliul de administratie al S.C. „PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A., pentru un mandat de 4 ani, urmatorii:

1. Nicoli Marin                                      presedintele consiliului de administratie si director gen.

2. Montescu Liviu                 membru

3. Raducanu Dumitru                           membru

Se aleg cenzorii si cenzorii supleanti ai S.C. „PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” S.A. pentru un mandat de 3 ani, dupa cum urmeaza:

1. Manda Claudiu                 expert contabil

2. Popa Grigorie Muresel

3. Padureanu Costica

4. Mehedintu Anton                             supleant – expert contabil

5. Ilie Raluca                                         supleant

6. Stanescu Corneliu                           supleant

Se numeste directorul general al S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. domnul Nicoli Marin.

Se stabilesc salariul directorului general, remuneratiile membrilor consiliului de administratie si cenzorilor dupa cum urmeaza:

-          director general: 20.000.000 lei/luna si indemnizatie de conducere 20 % din salariul de baza plus spor de vechime

-          administratori:20 % din salariul de baza al directorului general lei/luna

-          cenzori: 15 % din salariul de baza al directorului general lei/luna

Se aproba garantia ce se va constitui de administratori la valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare si garantia cenzorilor in limita a 1/3 din garantia pentru administratori.

Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale societatii conform anexelor nr. 1 si 2.

108

05.08.2004

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj prin majorarea sumelor defalcate din TVA pe trimestrul IV al anului 2004 cu suma de 5.183.000 mii lei pentru acordarea de produse lactate si de panificatie elevilor din clasele I – IV din invatamantul de stat, precum si copiiilor prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, conform anexei 1.

109

05.08.2004

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 5.835.894 mii lei, din depasirea cotelor defalcate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in vederea decontarii lucrarilor privind alimentarea cu apa a satelor conform HG 687/1997, conform anexei 1.

110

05.08.2004

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 45.408.814 mii lei, pe semestrul II al anului 2004, pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei 1.

Bugetul propriu al judetului Dolj se va diminua cu aceasta suma atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.

111

05.08.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe unitati administrativ-teritoriale, pe trimestrul III al anului 2004, conform anexei 1.

112

05.08.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea  chletuielilor de personal  ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1.

113

05.08.2004

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor libere situate in incinta fostei Policlinici Melinesti in suprafata de 90,oo mp exclusiv pentru activitati medicale.

Pretul de pornire a licitatiei este de 8.678,00 lei/mp/luna, fara T.V.A.

Chiria se va modifica lunar, in functie de rata inflatiei.

Durata contractului de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.

114

05.08.2004

Se aproba modificarea componentei Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, conform anexei.

115

05.08.2004

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, aprobat pe anul 2004, prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 179/2003, conform anexei.

116

05.08.2004

Se aproba suplimentarea „Programului de Transport Rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean”, conform anexei 1.

117

05.08.2004

Se aproba plafoanele valorice pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul de invatamant 2004 – 2005, conform anexei 1.

118

05.08.2004

Se aproba modificarea componentei Comitetului Consultativ al Proiectului de Dezvoltare Rurala la nivelul judetului Dolj, conform anexei 1.

Sarcinile si atributiile Comitetului Consultativ al Proiectului de Dezvoltare Rurala sunt cele stabilite prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 81/13.09.2001.

119

05.08.2004

Se solicita trecerea unor bunuri avand datele de identificare prevazute in anexa ce face parte din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Prezenta hotarare se inainteaza Guvernului Romaniei impreuna cu Nota de fundamentare si proiectul hotararii de Guvern.

120

05.08.2004

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, blocul 21 D, parter, asociat Dragu Petre este de 993.748.000 lei.

121

05.08.2004

Se aproba infiintarea serviciului „Complex de servicii pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului”, cu modificarea corespunzatoare a organigramei Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului „Complex de servicii pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului” prevazut in anexa 2 la prezenta hotarare.

122

05.08.2004

Se majoreaza indemnizatia lunara de sedinta pentru medicii specialisti si psihologul, membrii ai Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti de la 70 % la 100% din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care participa acestia.

123

05.08.2004

Se aproba transferul fara plata al unui autoturism ARO de la Centrul Militar Zonal la Consiliul Local Bucovat si a unei masini de dactilografiat de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local Catane.

124

05.08.2004

Se da in administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova – Clinica de Pediatrie Craiova imobilul situat in Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107, compus din constructie (S + P + 2) in suprafata desfasurata de 3.977 mp, suprafata utila de 3.319 mp si teren aferent in suprafata de 9.544 mp, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Raman in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului unele suprafete din imobilul prevazut la art. 1, conform anexelor nr. 2 si 3.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 10 zile de la comunicare.

125

05.08.2004

Se completeaza denumirea Comisiei de specialitate nr. 6 cu sintagma „integrare europeana”; denumirea acestei comisii devenind „Relatii cu societatea civila, relatii interne si externe, integrare europeana”

Anexa la Hotararea nr. 86/13.07.2004 se modifica in sens corespunzator.

126

23.09.2004

Se dau in administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Copilului Dolj cladirile aferente suprafetei de teren de 7.200 mp situate in Craiova, str. G. Dragalina nr. 60 A cu valoare de inventar 442.672.000 lei in vederea demolarii si construirea “Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap sever”.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr. 72/2004.

127

23.09.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A.

128

23.09.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe anul 2004, conform anexelor 1, 2 si 3.

129

23.09.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor 1 si 2.

130

23.09.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Muzeului Olteniei, conform anexelor 1 si 2.

131

23.09.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004, conform anexei 1.

132

23.09.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 265.000 mii lei, pe unitati administrative-teritoriale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe trimestrul III al anului 2004, conform anexei 1.

133

23.09.2004

Se iau din administrarea Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj si se dau in administrarea Consiliului Local Segarcea bunurile immobile aflate in domeniul public al judetului Dolj, cu destinatia invatamant, prevazute in anexa la prezenta.

Hotararea nr. 102/2004 isi inceteata aplicarea.

134

23.09.2004

Se inlocuieste dna Tanasescu Veronica presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti (ca urmare a transferarii acesteia la o alta institutie de profil) cu doamna Raduti Carmen Nicolate.

135

23.09.2004

Se numesc consiliile de administratie si comisiile de cenzori la unitatile subordonate Consiliului Judetean Dolj.

136

23.09.2004

Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, conform anexei.

137

23.09.2004

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Comisiile Adunarii Regiunilor Europene, conform anexei.

138

23.09.2004

Se modifica art. 6 din Hotararea nr. 23/1998: “Consiliul Judetean Dolj, in plenul sau va exercita atributiile AGA la S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.”.

139

23.09.2004

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman, prevazut in anexa nr. 1.

140

23.09.2004

Anexa la Hotararea nr. 78/2004, privind darea in administrare unitatilor de sanatate publica a unor imobile – constructii si teren – se inlocuieste cu anexa nr. 1.

Se trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al municipiului Calafat si in administrarea Consiliului Local Calafat  bunurile imobile prevazute in anexa nr. 2, apartinand sectiei exterioare Plenita a Spitalului Clinic Calafat.

Se trec din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al municipiului Craiova si in administrarea Consiliului Local Municipal Craiova bunurile prevazute in anexa nr. 3, apartinand sectiei exterioare Melinesti  a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

141

23.09.2004

Se da in administrarea Consiliului Local Negoi, blocul cu 8 apartamente (partea de locuinte) din comuna Negoi, la stadiul fizic existent, respective structura etaj I si zidarie etaj I partial, aflat in domeniul privat al judetului Dolj.

142

23.09.2004

Se aproba prelungirea prin act additional pana la data de 31.12.2004 si in aceleasi conditii a contractului de inchiriere dintre Consiliul Judetean Dolj si Damianov Ileana, pentru imobilul situat in Craiova, str. Jietului nr. 17 in care isi desfasoara activitatea Centrul Militar Zonal.

143

23.09.2004

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Dolj, incepand cu data de 01.10.2004, conform anexelor 1 a si 1 b.

144

23.09.2004

Se aproba programul de transport rutier de personae prin servicii regulate in trafic judetean, in perioada 2005 – 2007, cu detaliile prevazute in anexa nr. 1.

145

23.09.2004

Punctul 1, pozitia 18, rubrica “suprafata teren – mp” din Hotararea nr. 43/2003 se modifica inlocuindu-se suprafata de 3.381 mp cu suprafata de 1.634 mp.

146

23.09.2004

Se aproba trecerea unitatilor de asistenta medico-sociala din subordinea Consiliilor Locale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova in subordinea Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.10.2004.

147

28.10.2004

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004, conform anexelor nr. 1, 2 , 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

148

28.10.2004

Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului National Craiova, conform anexelor 1 si 2.

149

28.10.2004

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2004.

Lista de investitii a bugetului Consiliului Judetean Dolj se va modifica corespunzator modificarilor din bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova.

150

28.10.2004

Se aproba bugetul  de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Veniturile bugetului de venituri si cheltuieli propriu judetean se vor modifica corespunzator.

151

28.10.2004

Se aproba repartizarea sumei de 7.368.597 mii lei pentru unitatile de asistenta medico-sociala, ce vor fi finantate din bugetul Consiliului Judetean Dolj incepand cu data de 01.10.2004, conform anexei nr. 1.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Dolj se va modifica in mod corespunzator.

152

28.10.2004

Se aproba repartizarea sumei de 79.682.000 mii lei pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004, conform anexelor 1 si 2.

153

28.10.2004

Cladirea situata in Craiova, str. Tabaci nr. 1, aflata in domeniul public al judetului Dolj in care isi desfasoara activitatea Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova si alte unitati sanitare publice se da in administrarea acestora, dupa cum urmeaza:

a)     Centrului de Cardiologie Craiova: o suprafata de 1681,11 mp situata la etajele III si IV aripa de Est, conform schitei anexa nr. 1;

b)       Centrului de Transfuzie Craiova: o suprafata de 747,20 mp situata in Policlinica Spitalului Clinic de Urgenta Craiova, conform schitei anexa nr. 2;

c)        Directiei de Sanatate Publica Dolj, o suprafata de 690,oo mp situata la parter, etajul I corpul de Est, conform schitei anexe nr. 3;

d)       Restul spatiilor din cladirea  spital raman in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, conform Hotararii nr. 140/2004 care se care se modifica in mod corespunzator.

Predarea-primirea se face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si unitatile sanitare publice in termen de 10 zile de la comunicare.

154

28.10.2004

Se aproba modificarea statului de functii pentru: Consiliul Judetean Dolj (aparat propriu), Muzeul Olteniei, Teatrul National Craiova si Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti.

155

28.10.2004

Se aproba Regulamentele de organizare si functionare pentru: Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj.

156

28.10.2004

Se aproba tariful minim de 0,9 Euro/mp/luna – echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR din ultima zi a lunii in care se face plata pentru inchirierea spatiilor de productie si administrative aflate in administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Se aproba tariful minim de 0,05 Euro/mp/luna – echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR din ultima zi a lunii in care se face plata pentru inchirierea suprafetelor de teren  aflate in administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

157

28.10.2004

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform anexelor: 1, 1 a1 f.

158

28.10.2004

Incepand cu data de 31.12.2004 dl. Dutescu Mihai se elibereaza din functia de director – muzeograf gradul I A al Muzeului Olteniei Craiova.

159

28.10.2004

Se aproba darea in administrare Directiei Judetene de Asistenta Sociala Dolj a parterului si etajului I din cladirea camin internat al fostului centru de plasament nr. 9, imobil proprietate publica a judetului Dolj, situat in Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 22.

Spatial va fi utilizat exclusiv pentru protectia tinerilor care parasesc centrele de plasament.

160

28.10.2004

Se aproba Programul de Transport Rutier de personae prin servicii regulate in trafic interjudetean, in perioada 2005 – 2007”, cu detaliile prevazute in anexa nr. 1.

161

28.10.2004

Se accepta donatia domnului Diaconeasa D. Andrei care consta in “Harta municipiului Craiova – editia 1947”.

Preluarea donatiei se va efectua pe baza de process-verbal incheiat intre donator si arhitectul-sef al judetului, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj si va fi inregistrata in gestiunea consiliului.

162

18.11.2004

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj, pe anul 2004 conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

163

18.11.2004

Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si Scolii Populare de Arte si Meserii “Cornetti”, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

164

18.11.2004

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata intre Centrul Judetean de Consultanta Agricola si centrele locale de consultanta agricola, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

165

18.11.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrative-teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrative teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

166

18.11.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor medico-sociale pe trimestrul IV al anului 2004, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

167

18.11.2004

Se aproba repartizarea depasirii cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de 22.898.000 mii lei pe unitati administrative-teritoriale, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

168

18.11.2004

Sistemele de alimentare cu apa realizate in localitatile Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, se vor preda consiliilor locale respective, pe baza de process-verbal de predare-primire, in termen de 60 de zile.

Procesele-verbale de predare-primire se vor incheia intre reprezentanti ai M.T.C.T., ai Consiliului Judetean Dolj, in calitate de asistent ethnic si reprezentanti ai consiliilor locale Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni.

Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa pentru comunele Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, executate conform prevederilor H.G. 687/1997 se realizeaza in perioada de garantie de catre consiliile locale Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, in calitate de administratori ai domeniului public al localitatilor respective din care fac parte si sistemele de alimentare cu apa respective.

Se aproba “Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa, Desa, Motatei, Cetate, Dabuleni, conform anexei.

169

18.11.2004

Se elibereaza, ca urmare a demisiei din functia de membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj dl. dr. Firoiu Ion incepand  cu data de 01.12.2004.

Se numeste in functia de membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj dna dr.  Ungureanu Elena – titular şi dna dr. State Anca – loctiitor, incepand  cu data de 01.12.2004.

Se elibereaza, ca urmare a demisiei din functia de membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj dl. dr. Tranca Constantin incepand  cu data de 01.12.2004.

Se numeste in din functia de membru al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj dl dr.  Ghita Sebastian, incepand  cu data de 01.12.2004.

170

18.11.2004

Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori “Universitatea Craiova” se modifica si se completeaza conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

171

18.11.2004

Se aproba transmiterea fara plata a unui autoturism DACIA 1310 L, in valoare de 6.147.165 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunei Scaiesti, conform anexei la prezenta hotarare.

Patrimonial judetului Dolj se diminueaza cu suma de 6.147.165 lei, reprezentand valoarea bunului transmis.

172

18.11.2004

Se aproba alocarea sumei de 150.00.000 lei din cap. 30.07 alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale pentru sustinerea actiunilor ocazionate de sarbatorile de iarna.

173

18.11.2004

Se completeaza anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 140/2004 cu pozitia: 29 Dispensar medical Sadova – cabinete medici familie.

174

18.11.2004

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii aflaţi in plasament/incredinţare la asistenţi maternali profesionişti, in suma de 34.527.306 lei/an, pentru anul 2005.

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii instituţionalizaţi in cadrul D.J.P.D.C. Dolj, in suma de 37.682.625 lei/an, pentru anul 2005.

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii instituţionalizaţi in cadrul D.J.P.D.C. Dolj şi care provin din alte judeţe, in suma de 112.994.944 lei/an, pentru anul 2005.

Se aproba costul anual pentru un copil protejat sau persoana majora care beneficiaza de protecţie in condiţiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 republicata, pentru copiii aflaţi in centrele de zi ale D.J.P.D.C. Dolj, in suma de 15.622.000 lei/an, pentru anul 2005.

Se aproba modalitatea de dec ontare a cheltuielilor de locuit pentru copiii aflaţi in plasament/incredinţare la asistenţi maternali

profesionişti, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

175

21.12.2004

Se valideaza mandatele de consilier judetean ale domnilor Pana Ionel (PD) si Chitu Remulus (PNL)

176

21.12.2004

Se aproba modificarile la bugetul de venituri si cheltuieli propriu al judetului Dolj pe anul 2004.

Se aproba alocarea sumei de 150.000 mii lei pentru Conferinta Asociatiei Mondiale de Psihiatrie pentru Europa de Est si Balcani.

177

21.12.2004

Se aproba repartizarea depasirii incasarii cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 1.153.947 mii lei pe unitati administrativ teritoriale.

178

21.12.2004

Se aproba repartizarea si redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat pe unitati administrativ teritoriale pe trimestrul IV al anului 2004.

179

21.12.2004

Se aproba repartizarea fondului de rulment pentru obiective de investitii pe anul 2005.

180

21.12.2004

Se aproba infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, institutie cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Dolj, prin comasarea Directiei Generale de Asistenta Sociala cu Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului incepand cu data de 01.01.2005.

181

21.12.2004

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propriu al Consiliului Judetean Dolj pe anul 2005.

182

21.12.2004

Se aproba alocarea sumei de 2.955.906 mii lei Agentiei de Dezvoltare S-V Oltenia din bugetul Consiliului Judetean Dolj pe anul 2005.

183

21.12.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arta Cornetti, Clubului Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori Universitatea Craiova si Sectorului Servicii Publice Dolj pe anul 2005.

184

21.12.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli  din alocatii bugetare si din fonduri extrabugetare ale scolilor speciale finantate de Consiliul Judetean Dolj pe anul 2005.

185

21.12.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 la R.A. Aeroportul Craiova.

186

21.12.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al S.C. Parc Turism S.A.

187

21.12.2004

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

188

21.12.2004

Se aproba Addendumul nr. 1 la protocolul din data de 12.07.2004 intre S.C. AVIOANE S.A. CRAIOVA si S.C. PARC INDUSTRIAL S.A. CRAIOVA.

189

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat a burselor scolare si a obiectelor de inventar pe unitati administrativ teritoriale pe anul 2005.

190

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 7.637.000 mii lei la Municipiul Craiova pentru finantarea creselor in anul 2005.

191

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 83.208.000 lei pe unitati administrativ teritoriale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2005.

192

21.12.2004

Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din impozitul  pe venit pe trimestrul I al anului 2005 in valoare de 68.711.313 mii lei pentru asigurarea ajutorului social Legea 416/2001.

193

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in valoare de 5.908.000 mii lei pe unitati administrativ teritoriale pentru centrul judetean si centrele locale de consultanta agricola.

194

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 262.304.250 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale in anul 2005.

195

21.12.2004

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 201.598.269 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale in anul 2005.

196

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit in valoare de 19.322.000 mii lei pentru personalul neclerical din judetul Dolj in anul 2005.

197

21.12.2004

Se aproba preturile medii ale produselor agricole pe anul 2005 pentru determinarea veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole.

198

21.12.2004

Se aproba repartizarea sumei defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul 2005 in valoare de 154.896.000 mii lei.

199

21.12.2004

Se aproba repartizarea pe anul 2005 a sumelor defalcate din TVA in valoare de 63.797.000 mii lei, pe unitati administrativ teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale.

200

21.12.2004

Se aproba alocarea sumei de 30.382.142 mii lei din bugetul Consiliului Judetean Dolj pe unitatile medico-sociale pe anul 2005.

201

21.12.2004

Se aproba componenta Comisiei judetene pentru protectia copilului Dolj. Art. 1 al HCJ Dolj nr. 33/1997 se modifica in mod corespunzator.

202

21.12.2004

Se aproba plata sumei de 720.554.000 lei reprezentand cotizatia CJD la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pentru anul 2004.

203

21.12.2004

Se aproba planul strategic pe anul 2005 pentru Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj.

204

21.12.2004

Incepand cu data de 01.01.2005, indemnizatia lunara de sedinta pentru membrii Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Dolj va fi in cuantum de 20 % din indemnizatia presedintelui consiliului judetean.

205

21.12.2004

Se aproba numarul de personal, statul de  si organigrama pentru unitatile subordonate Consiliului Judetean Dolj si a unitatilor medico-sociale.

206

21.12.2004

Se prelungesc pana la data de 31.03.2005 Contractul de concesiune nr. 43/2001 si actul aditional nr. 167/2001 incheiate intre Consiliul Judetean Dolj si SCLDP S.A. pentru lucrari de asigurarea fluenta circulatiei pe drumurile judetene in aceasta perioada.

207

21.12.2004

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru investitia „Centrala termica cu calorifere si accesorii” pentru Inspectoratul de Protectie Civila Dolj.

208

21.12.2004

Se aproba ca dnul Prioteasa Ion – presedintele Consiliului Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna aferent anului 2004 in cursul anului 2005.

Se aproba ca dnul Dascalu Constantin – vicepresedintele Consiliului Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna aferent anului 2004 in cursul anului 2005.

Se aproba ca dnul Odolbasa Victor – vicepresedintele Consiliului Judetean Dolj sa efectueze concediul de odihna aferent anului 2004 in cursul anului 2005.

Inchide