NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

 

1

 

25.01.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2006.

 

2

 

25.01.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Scolii Populare de Arte si Meserii Cornetti, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova si Sectorului Servicii Publice pe anul 2006.

 

 3

 

 25.01.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli din alocatii bugetare ale scolilor speciale finantate de Consiliul Judetean Dolj in anul 2006 si bugetul de venituri si cheltuieli din fonduri extrabugetare, directorii scolilor speciale pastrandu-si calitatea de ordonatori tertiari de credite.

4

25.01.2006

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al R.A. Aeroportul Craiova.

5

25.01.2006

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al S.C. Pac Turism S.A.

 

6

 

25.01.2006

Se aproba proiectul de buget pe anul 2006 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Se mandateaza dl. Dinca Marinica sa sustina in  A.G.A. proiectul de buget.

 

 

7

 

 

25.01.2006

Se aproba alocarea fondurilor pentru proiectele cu finantare externa in suma de 1.528,67 mii lei RON reprezentand soldurile conturilor din Trezorerie ramase nerealizate la finele anului 2005.

Anexele 3 si 3A aprobate prin Hotararea nr. 238/2005 a Consiliului Judetean Dolj se vor suplimenta la rubrica „Alte surse potrivit legii” cu suma de 1.528,67 mii lei RON.

8

25.01.2006

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondului de rulment, fond in afara bugetului local, pe anul 2006.

 

 

9

 

 

25.01.2006

Se stabileste costul anual pentru un copil institutionalizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 4.253 lei RON/an, pentru anul 2006.

Se stabileste costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 3.676 lei RON/an, pentru anul 2006.

 

 10

 

 25.01.2006

Se aproba baremele de dotare cu echipamente si cazarmament si duratele de utilizare pentru copii si tinerii ocrotiti in regim rezidential si semirezidential de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, mamele protejare in centre maternale si copii dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, din judetul Dolj, pentru anul 2006.

 

11

 

25.01.2006

Se aproba darea in administrare a investitiei „Spalatorie in sistem centralizat” Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj – Scolii Speciale Sf. Vasile -.

12

25.01.2006

Se aproba baremul cheltuielilor de locuit prin copiii aflati in plasament la asistent maternal profesionist.

 
13

 
25.01.2006

Se aproba Conventia de colaborare incheiata intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si Fundatia „Copiii Lumii Bal Jagat Children.s World”.

 

14

 

25.01.2006

Se inlocuieste domnul Virgil Dragomirescu din consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova cu doamna Giugea Anca Daniela.

Art. 41(1)  din Hotararea nr. 135/2004 se modifica in sens corespunzator.

 
15

 
25.01.2006

Se aproba preluarea in administrarea Consiliului Judetean Dolj a unor tronsoane de drumuri comunale in vederea realizarii lucrarilor de pietruire, finantate conform H.G. 226/2003.

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

25.01.2006

Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de un an „Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand domeniului public al judetului Dolj a urmatoarelor bunuri aflate in domeniul privat al judetului Dolj:

-       trenul reciclator WR 2500

-       cilindrul compactor  vibrator HAMM

-       laboratorul de incercari

Bunurile vor fi folosite de operatorul acestui serviciul – S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. – pentru lucrarile de exploatare, intretinere si reparatii curente la reteaua de drumuri judetene.

 

 17

 

 25.01.2006

Se aproba numarul de personal, organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.02.2006, precum si pentru unitatile subordonate consiliului judetean, conform anexelor 1 – 11, 1 a11 a, 11 b – 11 b, 12 – 20, 12 a20 a, 21 – 23 la prezenta hotarare.

 
18

 
25.01.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu liber cu suprafata utila de 35,42 mp situat in incinta Dispensarului Medical din comuna Marsani, judetul Dolj.

 

 19

 

 25.01.2006

Se rectifica art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 110 din 30.06.2005, dupa cum urmeaza:

„Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu liber cu suprafata utila de 28,29 mp situat in incinta Policlinicii de Radiologie – Recuperare Melinesti”.

 

20

 

25.01.2006

Se acorda indemnizatie de sedinta membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj in cuantum de 5 % din indemnizatia presedintelui consiliului judetean.

Plata indemnizatiei se va face pentru maxim patru sedinte lunare.

Sumele necesare vor fi achitate din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj in limita bugetului aprobat pe anul 2006.

Se inlocuieste doamna Tigmeanu Daniela – membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj, cu doamna Balanescu Cristina din partea Organizatiei World Vision.

 
21

 
25.01.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1.553,02 mp, situat in Craiova: Restaurant Dunarea, identificat potrivit anexei la hotarare, pentru S.C. COREAL S.A. CRAIOVA.

 
22

 
23.02.2006

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte, pe anul 2006, fond in afara bugetului local, conform anexelor nr. 1 si 1 A, cu urmatoarea destinatie: Craiova, bl. 21 A, Calea Bucuresti 900,00 mii lei RON

 

 23

 

23.02.2006

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din invatamantul preuniversitar de stat in suma de 965,64 mii lei RON, pe unitati administrativ-teritoriale, intre trimestrele I si II ale anului 2006, conform anexei 1.

 

 

 24

 

 

 23.02.2006

Se aproba alocarea sumei de 150 mii lei RON Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru inlaturarea efectelor produse in urma exploziei din 26.01.2006.

Se aproba alocarea sumei de 15,6 mii lei RON Consiliului Local Cetate pentru inlaturarea efectelor gripei aviare.

Se aproba modificarile bugetului propriu judetean pe anul 2006 atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1.

 
25

 
23.02.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a Statiei de Dezinfectie situata in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat in vederea realizarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei.

 
26

 
23.02.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu liber cu suprafata utila de 56,06 mp situat in incinta Dispensarului Medical din comuna Terpezita, judetul Dolj, identificat conform anexei 1.

 
27

 
23.02.2006

Se aproba darea in administrare a Punctului Sanitar din satul Locusteni, comuna Daneti, Consiliului Local Daneti, conform anexei.

 

 28

 

 23.02.2006

Se aproba darea in administrare a unei parti din imobilul Pavilion Administrativ II, situat in orasul Bechet, spatiu constituit din 3 incaperi, situat in incinta Unitatii Medico-Sociale Bechet, Consiliului Local al Orasului Bechet, in scopul asigurarii continuitatii asistentei medicale primare prin centru de permanenta conform anexei.

 
29

 
23.02.2006

Se aproba tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene, de catre S.C. ROMTELECOM S.A. – Directia de Telecomunicatii Dolj, conform anexei.

 

 
30

 

 
23.02.2006

Se stabilesc functiile publice pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj incepand cu data de 01.03.2006, conform anexei nr. 1.

Cu aceeasi data se modifica organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 17/2006, conform anexelor 2 si 3.

 

 31

 

 23.02.2006

Se modifica organigrama si statul de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, aprobate prin Hotararea nr. 17/2006 a Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.03.21006, conform anexelor 1 si 2.

Un numar de 4 posturi de antrenori ramase vacante in urma promovarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare, se reduc.

 

 

32

 

 

23.02.2006

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.03.2006, conform anexei 1.

Se aproba numarul de 1169 posturi, organigrama si statul de functii pentru DGASPC Dolj incepand cu data de 01.03.2006, conform anexelor 2 – 4.

 
33

 
23.02.2006

Se aproba regulamentul de organizare si functionare ale unitatilor de asistenta medico-sociala si al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexelor 1 – 8.

 

 
34

 

 
23.02.2006

Se aproba acordarea unei indemnizatii de sedinta pentru membrii Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj in cuantum de 1 % din indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Dolj, indemnizatia se va achita lunar, proportional cu numarul de sedinte la care participa, incepand cu 01.03.2006 si nu va putea depasi 20 % pe luna din indemnizatia presedintelui.

 

35

 

23.02.2006

Se inlocuieste domnul Virgil Dragomirescu – membru in Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Dolj – din partea Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Dolj, cu domnul Simcelescu Marius – director adjunct.

 
36

 
23.02.2006

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare totala de 2510,19 lei RON din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunelor: Vela, Intorsura, Bucovat şi al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

 
37

 
23.02.2006

Sistemul de alimentare cu apa realizat in localitatea Tuglui, se va preda Consiliului Local Tuglui, pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 de zile de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

 
38

 
23.02.2006

Se aproba darea in administrare, a imobilului Policlinica nr. 5 Isalnita – imobil compus din cladire cu o suprafata construita de 498,oo mp si teren in suprafata de 1.634,oo mp, Consiliului Local Isalnita, conform anexei.

 

 
39

 


23.02.2006

Se aproba infiintarea Serviciului de Consiliere pentru Parinti si Copii, compartiment in structura Biroului Asistenta Maternala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in vederea derularii in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului a Programului de Interes National „Sustinerea retelei de asistenti maternali pentru protectia copilului 0 – 2 ani lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

 

 40

 

23.02.2006

Se aproba darea in administrare, a imobilului situat in str. Parangului nr. 41, municipiului Craiova – imobil compus din cladire cu o suprafata construita de 125,77 mp si teren aferent in suprafata de 1.809,oo mp Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei.

 
41

 
23.02.2006

Se modifica anexa nr. 1 la Hotararea nr. 147/2005 a Consiliului Judetean Dolj, privind nivelurile indexate ale impozitelor si taxelor locale care intra in competenta de stabilire a Consiliului Judetean Dolj, pentru anul 2006.

 

 

 42

 

 

23.02.2006

Se aproba Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul de Politie al judetului Dolj, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Art. 4 din protocol se modifica astfel: Consiliul Judetean Dolj da in folosinta gratuita pe termen de 3 ani Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj un calculator si o imprimanta, aflate in dotarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj.

43

22.03.2006

Se aproba contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2005, conform anexei 1.

44

22.03.2006

Se aproba contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli propriu al judeţului Dolj, pe anul 2005, conform anexelor 1 şi 2.

 

 45

 

22.03.2006

Se aproba modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitaţilor de asistenţa medico-sociala Amaraştii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa şi Sadova pe anul 2006, finanţate din sumele alocate de Casa de Asigurari de Satatate Dolj, conform anexelor 1 – 7, pe trimestrul I al anului 2006.

 

 

 

 46

 

 

 

22.03.2006

Se aproba alocarea din bugetul propriu judeţean a sumei de 150,00 mii lei RON pentru Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova in vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a Festivalului International Shakespeare Craiova 2006.

Se aproba alocarea din bugetul propriu  judetean a sumei de 18,00 mii lei RON  pentru Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, conform actului aditional pe anul 2006 la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului, pentru promovarea si sustinerea unui invatamant preuniversitar de stat din judetul Dolj.

47

22.03.2006

Se aproba modificarea bugetului propriu judetean, pe anul 2006, conform anexei nr. 1.

 

 48

 

 22.03.2006

Se aproba, in baza solicitarilor consiliilor locale, repartizarea sumei de 12.000,oo mii lei RON in trimestrul I al anului 2006, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru acordarea diferentelor de drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile si a primelor doua transe lunare, conform anexei nr. 1.

 
49

 
22.03.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie Conducta de transport gaze naturale Craiova-Segarcea-Bailesti-Calafat, tronson Craiova-Segarcea, judetul Dolj.

50

22.03.2006

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cuprinse in anexa nr. 1.

 
51

 
22.03.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie „Modernizare DJ 552 B Verbita – Plenita, km. 27 + 275 – km 33 + 275, judetul Dolj.”

 
52

 
22.03.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie „Pod peste paraul Brabova pe DJ 606, Craiova – Cleanov, km. 21 + 250, judetul Dolj”.

 
53

 
22.03.2006

Se aproba transmiterea fara plata de la Consiliul Judetean Dolj, la Consiliile Locale Ghercesti si Calopar, a documentatiilor tehnico-economice privind pietruirea unor drumuri comunale.

 
54

 
22.03.2006

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, prevazut in anexa.

55

22.03.2006

Se constituie Comisia de Baza Melifera si Stuparit Pastoral, pentru anul 2006.

 

 

 

56

 

 

 

22.03.2006

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj la organizarea manifestarilor prilejuite de Ziua Internationala pentru Rromi, ce se vor desfasura in data de 8 aprilie 2006 in sala Teatrului National „Marin Sorescu”.

Se aproba alocarea de catre Consiliul Judetean Dolj a unei sume de 2000 RON. Cu aceasta suma se vor achizitiona de catre Consiliul Judetean Dolj materialele de promovare prevazute in raport si se vor pune la dispozitia organizatorilor manifestarilor prilejuite de Ziua Internationala pentru Rromi.

 
57

 
22.03.2006

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.04.2006, conform anexelor 1, 2, 3a si 3b.

 

 58

 

 26.04.2006

Inceteaza mandatul de consilier judetean al dlui Giurgiteanu Nicolae, la cererea acestuia, ca urmare a numirii sale in functia de subprefect al judetului Dolj.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Oprescu Ruslan membru al partidului National Liberal, in locul domnului Giurgiteanu Nicolae.

59

26.04.2006

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2005, conform anexei nr. 1.

60

26.04.2006

Se aproba modificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2006.

 

 61

 

 26.04.2006

Se aproba predarea lucrarilor de investitii executate in anul 2005 din fondurile pentru calamitati in suma de 2.577.355,92 lei din evidenta Consiliului Judetean Dolj in evidenta Consiliilor Locale: Filiasi, Borosesti Paia, Brabova, Bucovat, Gogosu, Melinesti. Talpas, Terpezita, Tuglui si Teslui.

 
62

 
26.04.2006

Se aproba raportul Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si celelalte situatii financiare ale S.C. PARC-TURISM S.A. pe anul 2005, conform anexelor 1 – 6.

 
63

 
26.04.2006

Se aproba raportul Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si celelalte situatii financiare ale S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2005, conform anexelor 1 – 6.

 

 64

 

 26.04.2006

(1) Se da in administrarea Centrului de Cardiologie Craiova suprafata de 70,74 mp situata in cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, etajul IV, aripa de est prin renuntarea spitalului la aceasta suprafata.

(2) Hotararea nr. 153/2004 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

 

 

 65

 

 

26.04.2006

(1) Se aproba transmiterea fara plata de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local al comunei Goiesti a unei suprafete de 49 ha teren arabil si a unei cladiri in suprafata de 255 mp, in stare avansata de degradare.

(2) Cu aceeasi data inceteaza aplicabilitatea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 39/2003, prin care bunurile prevazute la art. 1 alin. 1 au fost date in administrarea Directiei Judetene de Protectia Plantelor Dolj.

 

 
66

 

 
26.04.2006

Se modifica statul de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 17/2006, conform anexei 1.

Modificarile din statul de functii ale Muzeului Olteniei Craiova se vor incadra in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2006.

 67

 26.04.2006

Se modifica organigrama si statul de functii pentru Unitatea Medico Sociala Brabova, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 17/2006, conform anexelor nr. 1 si 2.

 
68

 
26.04.2006

Se modifica organigrama si statul de functii pentru Unitatea Medico Sociala Sadova, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 17/2006, conform anexelor nr. 1 si 2.

 

 

 

 

69

 

 

 

 

26.04.2006

Incepand cu data de 27.04.2006 dl Stancu Florin Ionut se elibereaza din functia de director al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, ca urmare a acordului partilor.

(1)       Cu aceeasi data dl Nemtaru Alexandru, contabil-sef , inspector de specialitate, va indeplini atributiile functiei de director al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, pe o perioada de cel mult 60 de zile pana la ocuparea prin concurs a postului.

(2)       (2) Pe perioada prevazuta la alin. 1 dl Nemtaru Alexandru beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare noului post.

 

 70

 

 26.04.2006

Incepand cu data de 27.04.2006 dl Stancu Florin Ionut se numeste in functia de conducere de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, cu un salariu de baza de 1752 RON.

Cu aceeasi data inceteaza numirea temporara a doamnei Nituica Gabriela.

 
71

 
26.04.2006

Se aproba acordarea indemnizatiei lunare de dispozitiv in procent de 25 % din salariul de baza, pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu aprilie 2006.

 
72

 
26.04.2006

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea nr. 30/2006, conform anexei 1.

 
73

 
26.04.2006

Se aproba Planul Judetean Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale 2006 – 2008 la nivelul judetului Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

 
74

 
26.04.2006

Componenta Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale la nivelul judetului Dolj se modifica conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

 
75

 
26.04.2006

Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia Actiunea Ecologica Romana, potrivit anexei nr. 1.

 
76

 
26.04.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1.555,21 mp situat in Craiova, Restaurantul Olimp, identificat potrivit Anexei la hotarare pentru S.C. COREAL S.A.

 
77

 
26.04.2006

Se aproba raportul Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si celelalte situatii financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2005, conform anexelor 1 – 6.

 
78

 
26.04.2006

Se transmite din administrarea Centrului Militar Zonal Craiova in administrarea R.A. Aeroportul Craiova, bunul „Grup electrogen Ge Ko 20.000 ED – S/EDA – 20 KVA” cu datele de identificare prevazute in anexa.

 

 

 
79

 

 


26.04.2006

Se aproba darea in folosinta gratuita pana la data de 31.12.2007 „Serviciului public  de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand judetului Dolj” a bunului „Instalatie pentru determinarea sarcinii la autovehicule rutiere osie cu osie” (cantar mobil montat pe autovehicul).

Bunul prevazut la art. 1 va fi folosit de operatorul acestui serviciu Societatii Comerciale Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru exploatarea si intretinerea retelei de drumuri judetene.

 

 80

 

26.04.2006

Se solicita trecerea din administrarea Consiliului Local Rast in administrarea Consiliului Judetean Dolj, a terenului in suprafata de 1,oo  ha, situat in extravilanul localitatii Rast in zona punctului de trecere a frontierei Rast - Lom, pentru amenajarea portului Rast.

 

 81

 

26.04.2006

Se da in administrarea Directiei Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj suprafata de 192,78 mp, situata in municipiul Craiova, str. Vulturi nr. 9, judetul Dolj, suprafata devenita disponibila prin mutarea de la aceasta adresa a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Municipiul Craiova.

 
82

 
26.04.2006

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc M 18 c, S.C. CONSMAR CON S.R.L. Craiova, asociat Marcu Lucian, este de 375.784 lei RON; valoarea contine TVA.

 
83

 
26.04.2006

Se desemneaza domnul Sabetay Corneliu ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj pentru a face parte din Comitetul Director al Directiei de Sanatate Publica Dolj.

 

 

84

 

 
26.04.2006

Se modifica „Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean 2005 – 2008”, conform anexei nr. 1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 81/2005 privind aprobarea „Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean 2005–2008” se modifica in mod corespunzator.

 

 85

 

 26.04.2006

Se aproba asocierea Consiliului Judetean Dolj in calitate de partener cu Consiliile Locale: Goicea, Giurgiţa, Macesu de Sus, Macesu de Jos, Barca, Carna, Catane, Bistret si Gighera pentru elaborarea si cofinantarea si implementarea proiectului intitulat „Dezvoltarea sistemului de colectare selectiva si amenajarea  statiei de transfer in comuna Goicea, judetul Dolj”.

 
86

 
26.04.2006

Se aproba bilantul contabil si anexele la bilant ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2005, conform anexelor 1– 4.

Se aproba raportul de certificare al Biroului de Audit Public Intern pe anul 2005, conform anexei nr. 5.

 
87

 
25.05.2006

Se aproba repartizarea sumei de 8 160,oo mii lei RON pentru plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001 septembrie 2004 pentru personalul didactic din invatamantul de stat, pe unitati administrativ teritoriale, pe trimestrul II al anului 2006, conform anexei 1.

 
88

 
25.05.2006

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale finantate de Consiliul Judetean Dolj in anul 2006,conform anexelor 1-3.

 

 89

 

 25.05.2006

Se aproba rectificarea bugetului propriu judetean pe anul 2006, conform anexei 1.

Se aproba rectificarea  fondului de rezerva in valoare de 577,34 mii lei RON al bugetului propriu judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 2.

90

25.05.2006

Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului propriu judetean, pe anul 2006,conform anexei 1.

 

 

 91

 

 

 25.05.2006

Se modifica art.1 si 2 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.61/2006, acestea urmand a avea urmatorul continut:

„Art.1. Se aproba transmiterea lucrarilor de investitii executate in anul 2005 din fondurile pentru calamitati in suma de 2 594,18 lei, din evidenta Consiliului Judetean Dolj in evidenta Consiliilor Locale: Filiasi, Botosesti-Paia, Brabova, Bucovat, Carpen, Gogosu, Melinesti, Talpas, Terpezita, Tuglui si Teslui, conform anexei 1”.

„Art.2 – Patrimoniul Judetului Dolj se diminueaza cu suma de 2 544 639,18 lei”.

 

92

 

25.05.2006

Se inlocuieste domnul Simcelescu Marius membru in Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului Dolj - din partea Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Dolj cu domnul Vlaescu Florian-director executiv.

 

93

 

25.05.2006

Se  modifica anexa la Hotararea nr.136/2004 a CJD privind componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, conform anexei.

 

94

 

 25.05.2006

Se modifica organigrama si statul de functii ale Muzeului Olteniei Craiova, conform anexelor 1, 2.

Modificarile prevazute la  art.1 se vor incadra in cheltuielile salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2006.

 

 95

 

 25.05.2006

Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexelor1, 2, 3a, 3b.

Modificarile prevazute la art.1 se vor incadra in cheltuielile cu salariile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2006.

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

25.05.2006

Se desemneaza dl Turturica Paul  reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos.

Se desemneaza dl. Mogos Dan reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Bechet.

Se desemneaza dna Novac Liliana reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Brabova.

Se desemneaza dna Ileana Serban reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Cetate.

Se desemneaza dna Prica Corina reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Melinesti.

Se desemneaza dl Mitricof Crum reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Plenita.

Se desemneaza dl. Sabetay Corneliu reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Unitatii de asistenta medico-social Sadova.

 

97

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local  Grecesti in vederea depunerii si implementarii proiectului”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita.

 

98

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local  Brabova in vederea depunerii si implementarii proiectului ”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita.

 

99

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local Carpen in vederea depunerii si implementarii proiectului”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita. (Scoala cu clasele  I-VIII)

 

100

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local Carpen in vederea depunerii si implementarii proiectului ”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita. (Gradinita)

 

101

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local Dabuleni in vederea depunerii si implementarii proiectului ”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita.

 

102

 

25.05.2006

Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliul Local Plenita in vederea depunerii si implementarii proiectului ”Reabilitare infrastructura educationala in localitatile Brabova, Cleanov, Dabuleni, Grecesti, si Plenita.

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2006

Incepand cu data de 15.05.2006 salariul de baza al doamnei Leferman Maria - director al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” va fi in cuantum de 3 498 lei.

Incepand cu data de 15.05.2006 salariul de baza al domnului Fifor Mihai - director al Muzeului Olteniei Craiova, va fi in cuantum de 2 690 lei.

Incepand cu data de 15.05.2006 salariul de baza al domnului Rogneanu Florin - director al Muzeului de Arta, va fi in cuantum de 2 690 lei.

Incepand cu data de 15.05.2006 salariul de baza al doamnei Etegan Amelia Loredana - director al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, va fi in cuantum de 1 921 lei.

Incepand cu data de 15.05.2006 salariul de baza al domnului Radu Augustin - director al Scolii Populare de Arte si Meserii”Cornetti”, va fi in cuantum de 3 073 lei.

 

 104

 

 25.05.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1.015,54 mp si indiviza de 16,12 mp, situat in Craiova, Restaurant Perinita, identificat potrivit anexei la hotarare, pentru SC COREAL SA Craiova.

 

 105

 

 25.05.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestarea a dreptului de proprietate asupra terenului  in suprafata de 1 285,61 mp (din care 621,50 suprafata exclusiva si 664,11 cota indiviza), situat in Craiova - amplasamentul „Unitatea nr.247 Brazda lui Novac Complex Vechi”, identificat potrivit anexei la hotarare, pentru SC ALIA SA Craiova.

 

 106

 

 25.05.2006

Statia de tratare a apei realizata in localitatea Dabuleni se va preda Consiliului Local Dabuleni pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 zile de la comunicarea prezentei.

Sistemul de alimentare cu apa realizat in localitatea Breasta se va preda Consiliului Local Breasta pe baza de proces-verbal de predare-primire in termen de 60 zile de la comunicare.

 
107

 
25.05.2006

Se accepta transmiterea fara plata a unui autoturism ARO 244 de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat - Unitatea Teritoriala 145 Tantareni, judetul Gorj la Consiliul Judetean Dolj.

 108

 25.05.2006

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul  preuniversitar doljean pe anul 2006.

 

 

109

 

 

29.06.2006

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Crum Mitricof – Partidul National Liberal – in locul doamnei Cristina Mariana Calangiu.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Croitoru Stefan – Partidul Social Democrat – in locul domnului Stelian Voinea.

 

 

 

 110

 

 

 

29.06.2006

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2006.

Se aproba alocarea sumei de 40,oo mii lei RON Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii Craiova.

Se aproba alocarea sumei de 15,oo mii lei RON pentru Agentia de Dezvoltare Rurala S – V Oltenia.

Se aproba diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 200,oo mii lei RON.

 
111

 
29.06.2006

Se aproba suplimentarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2006 cu suma de 16.813 mii lei RON in vederea realizarii infrastructurii pe noile amplasamente aferente locuintelor reconstruite in localitatea Rast.

 
112

 
29.06.2006

Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli  ale unitatilor de asistenta medico sociale: Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2006.

113

29.06.2006

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei pe anul 2006.

 
114

 
29.06.2006

Se aproba transmiterea fara plata din domeniul privat al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al comunei Plesoi si in administrarea Consiliului Local Plesoi a unui autoturism ARO 244.

 
115

 
29.06.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitatile medicale sau farmaceutice a unui spatiu de 16 m.p. situat in incinta unitatii medico sociale Amarastii de Jos.

 
116

 
29.06.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitatile medicale sau farmaceutice a unui spatiu de 15 m.p. situat in incinta unitatii medico sociale Sadova.

 

117

 

29.06.2006

Se aproba modificarea amplasamentului pentru realizarea investitiei „Spalatorie in incinta Scolii de Ingrijire si Asistenta Adulti”.

Se aproba modificarea studiului de fezabilitate.

 
118

 
29.06.2006

Se aproba transmiterea de la Consiliul Judetean Dolj la consiliile locale: Dragotesti, Terpezita, Predesti, Amarastii de Jos si Teslui a unor tronsoane de drumuri comunale pietruite, impreuna cu documentele tehnico-economice aferente.

 

 119

 

 29.06.2006

Incepand cu data de 03.07.2006 dl. Pancu Bogdan Mihai se numeste in functia de director – inspector specialitate gr. I A al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova cu un salariu de baza de 1.352 lei, din care 901 lei corespunzator functiei de executie si 451 lei indemnizatie de conducere.

120

29.06.2006

Se inlocuieste dl Arba Ioan din Consiliul de Administratie al R.A. Aeroportul Craiova cu dl Muresan Remus.

121

29.06.2006

Se mentine Hotararea nr. 71/2006 a Consiliului Judetean Dolj, privind acordarea sporului de dispozitiv.

 122

 29.06.2006

Se numesc reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Urgenta Craiova: Petrescu Petre – specialist in finante locale si Mogos Dan Lucian.

123

29.06.2006

Se numesc reprezentantii Consiliului Judetean in Consiliul Consultativ al Centrului de Cardiologie Craiova: Mayer Constantin Ciri – specialist in finante si Turturica Paul.

 

 


124

 
29.06.2006

Se dau in administrarea Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 4 S – V Oltenia, subsolul si etajul I in suprafata de 965,25 m.p. din corpul B, situat in cladirea fostei Scoli Speciale „Regina Maria”, str. Amaradia nr. 4, Craiova.

Se dau in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, o suprafata de 544,35 m.p. din Corpul B – parter – situat in cladirea fostei Scoli Speciale „Regina Maria”.

Se da in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura Dolj, o camera la parter si etajul al II-lea in suprafata de 627,95 m.p. din Corpul B, situat in cladirea fostei Scoli Speciale „Regina Maria”.

 
125

 
29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1021,44 m.p., pentru S.C. COREAL S.A. CRAIOVA – Restaurant Simplon.

 
126

 
29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 96,385  m.p., pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA – spatiul comercial, bloc M 8 – Calea Bucuresti.

 
127

 
29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 855,99 m.p., pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA – unitatea 198 – Brazda lui Novac – Complex.

 
128

 
29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 121,46  m.p., pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA – unitatea 134 – spatiu comercial bl N 2, N 3 şi N 4 – Calea Bucuresti.

 
129

 
29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 497,46 m.p., pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA –  unitatea 28 – spatiu comercial, bl. A 8, Calea Bucuresti.

 130

 29.06.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 588,73 m.p., pentru S.C ALIA S.A. CRAIOVA – unitatea 48, spatiu comercial, bl.  R 1 – Calea Bucuresti.

 
131

 
29.06.2006

Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, 1 Mai, bl. S 59, „S.C. VIALI IMPEX S.R.L. „ asociat Budurnoiu Violeta in valoare de 129.423,80 lei RON.

 
132

 
29.06.2006

Se aproba incheierea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania.

 
133

 
29.06.2006

Se aproba inchirierea unui spatiu in suprafata de 20,oo m.p., aflat in administrarea Muzeului Olteniei din Craiova, pentru instalarea a doua panouri publicitare.

134

24.07.2006

Se aproba repartizarea  cotelor defalcate (suplimentare) din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de 5.891,97 mii lei RON, pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2006.

135

24.07.2006

Se aproba modificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2006.

 
136

 
24.07.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza studiu de fezabilitate pentru investitia „Construire strazi rurale in comuna Rast” pe noul amplasament, judetul Dolj.

 
137

 
24.07.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica in faza studiu de solutie pentru investitia „Retea de alimentare cu energie electrica a localitatii Rast, pe noul amplasament.

 

138

 

 24.07.2006

Se aproba repartizarea sumei de 6.265,oo mii lei RON pentru plata diferentelor salariale din perioada octombrie 201 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale pe trimestrul III 2006.

139

24.07.2006

Se aproba plafoanele valorice pentru produsele lactate si de panificatie pe anul scolar 2006 – 2007.

 

140

 

24.07.2006

Se aproba Actual aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean pe anul 2006.

 

 


141

 
24.07.2006

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 89/005 privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a bunurilor imobile apartinand de cazarma nr. 349 Craiova, se completeaza dupa cum urmeaza:

„se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a bunurilor imobile apartinand de cazarma nr. 349 Craiova, mai putin pista de decolare-aterizare”.

142

14.08.2006

Se aproba declararea utilităţii publice a lucrărilor pe noul amplasament al localităţii Rast pentru  prevenirea şi inlăturarea urmărilor inundaţiilor din luna aprilie 2006.

143

14.08.2006

Se aproba abrogarea art. 3 din Hotărarea Consiliului Judeţean Dolj, nr. 140/2004, prin care au fost trecute din domeniul public al judeţului in domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile ce aparţin Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – Secţia Exterioara Melinesti.

144

14.08.2006

Se aproba lista spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si activitati conexe actului medical, din proprietatea privata a judetului Dolj, care pot fi vandute, potrivit O.U.G. nr. 110/2005, aprobata prin Legea nr. 236/2006.

145

31.08.2006

Se aproba modificarile la bugetul propriu al judetului Dolj, pe anul 2006, conform anexelor 1 – 3 si 3a.

146

31.08.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli modificate ale scolilor speciale: Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala “Sf. Vasile” si Scoala Speciala “Sf. Mina”, conform anexelor 1 – 3.

147

31.08.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli modificate, pe anul 2006,

ale unitatilor partial finantate: Muzeul  Olteniei, Scoala Populara de Arte

si Meserii Cornetti si Sectorul Servicii Publice, conform anexelor 1, 1 a, 2, 2 a

si 3.

148

31.08.2006

Se aproba mentinerea finantarii Directiei Judetene de Protectie a Plantelor pana la transformarea acesteia in societate comerciala.

149

31.08.2006

Se aproba transferul fara plata de la Consiliul Judetean Dolj la consiliile locale, a sirenelor de alarmare, in valoare de 365.052,62 lei, conform anexei 1.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 365.052,62 lei Ron.

150

31.08.2006

Se modifica organigrama si statul de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.09.2006, conform anexelor 1 – 2.

Se stabilesc functiile publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 3.

151

31.08.2006

Se modifica organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexelor 1 – 3.

Se stabilesc functiile publice din cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 4.

152

31.08.2006

Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexelor 1, 2a, 2b si 2 c la prezenta.

Se stabilesc functiile publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta.

153

31.08.2006

Se modifica statul de functii al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 1.

 
154

 
31.08.2006

Se aproba modificarea numarului de personal de la 36 de posturi la 37 de posturi, a organigramei si a statului de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Melinesti, incepand cu data de 01.08.2006, conform anexelor 1 si 2.

 
155

 
31.08.2006

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea CJD, nr. 167/2005 se completeaza conform anexei la prezenta hotarare.

 
156

 
31.08.2006

Se aproba modificarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Dolj, la propunerea Presedintelui CJD, aceasta urmand a avea componenta prevazuta in anexa nr. 1.

 

157

 

31.08.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 372,00 mp, situat in Craiova, str. Unirii nr. 10A, amplasamentul „Cladire productie”, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. TRICONF S.A. CRAIOVA.

 

 158

 

 31.08.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 336,93 mp si suprafata indiviza de 104,69 mp situat in Craiova, cartier  1 Mai, bl. I 47, amplasamentul „Unitatea nr. 22 – Complex Comercial” identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA.

 

 159

 

 31.08.2006

Se aproba emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 1.972,20 mp, situat in Craiova, cartier Craiovita Noua, amplasamentul „Unitatea nr. 16 – Hala Agroalimentara Craiovita Noua”, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. ALIA S.A. CRAIOVA.

 

 

 

160

 

 

 

31.08.2006

Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, dupa cum urmeaza:

a)     se completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, cu bunurile prevazute in anexa 1 la prezenta

Patrimoniul judetului Dolj se majoreaza cu valoarea acestor bunuri.

b)     se scot din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj, bunurile prevazute in anexa nr. 2 la prezenta

 

161

 

31.08.2006

Pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, str. George Enescu parter, bloc F 15 – F 16, asociat S.C. GENERAL COMI, este de 152.400 lei.

 

 

162

 

 

31.08.2006

Se aproba modificarea Hotararii nr. 164/2005, astfel:

a)     art. 1 al hotararii va avea urmatorul continut: „Activitatea membrilor comisiei de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala sau activitati anexe actului medical este atributie de serviciu”.

b)     Art. 2 si 3 din Hotarare se abroga.Hotararii nr./ Hotara

 

163

 

31.08.2006

Se numesc reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, dupa cum urmeaza:

1.     Daniliuc Gheorghe, specialist in finante publice locale

2.     Luica Dorel

 

 164

 

 31.08.2006

Se aproba modificarea arondarii localitatilor Urzicuta si Afumati in ceea ce priveste activitatea de evidenta a persoanelor, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bailesti la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Urzicuta.

 
165

 
31.08.2006

Se aproba completarea Strategiei Judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului pentru perioada 2005 – 2010, conform anexei la prezenta hotarare.

166

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Centrul de consiliere si sprijinire in vederea mentinerii sau reintegrarii - integrarii copilului in familie”.

167

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Centru de recuperare pentru copii cu disabilitati”.

168

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului  „Echipa mobila”.

169

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Serviciu  de sprijin pentru tinerele care parasesc sistemul de protectie a copilului”

170

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului  „Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii”

171

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Amenajarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Filiasi”.

172

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Amenajarea si Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Filiasi - Dolj”

173

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Amenajarea si Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap Diosti - Dolj”

174

31.08.2006

Se aproba cofinatarea proiectului „Amenajarea Centrului de Deprinderi pentru o Viata Independenta Diosti”

175

31.08.2006

Se aproba cofinantarea proiectului „Echipa mobila de interventie in regim de urgenta pentru persoana adulta cu handicap grav nedeplasabila”.

 

 

 

176

 

 

 

31.08.2006

Se retrage administrarea imobilelor (teren si constructii – corpurile de cladiri – B.C. si d) acordata Consiliului Local Filiasi prin Hotararea nr. 144/2002 a Consiliului Judetean Dolj.

Se aproba darea in administrare a corpurilor de cladiri B, C si D din cadrul Scolii Speciale „Fratii Racoteanu” Filiasi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 144/2002 se modifica in sens corespunzator.

177

31.08.2006

Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judetene din judetul Dolj – prevazute in anexa la hotarare.

178

08.09.2006

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 8.641,59 mii lei RON pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2006, conform anexei 1.

 

179

 

08.09.2006

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, pe unitati administrativ-teritoriale pe trimestrul IV al anului 2006, conform anexei 1.

 

180

 

08.09.2006

Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj pentru a face parte, ca membri titulari din comisia pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale: Radulescu Iulica si Plugaru Adrian, iar ca supleant: Cimpoeru Claudia Nicoleta.

 

 

 

181

 

 

 

08.09.2006

Se aproba schimbarea destinatiei unei parti din imobilul in care functioneaza Laboratorul de Radiologie – Recuperare din comuna Melinesti, din destinatie medicala in destinatie activitati administrative, respectiv 10 incaperi, doua holuri si doua toalete.

Se aproba trecerea spatiilor din imobilul prevazut la art. 1(1) din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Sucursala Dolj.

 

182

 

28.09.2006

Bugetele scolilor speciale: Centrul Scolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive, Scoala Speciala „Sf. Vasile” si Scoala Speciala „Sf. Mina” se modifica conform anexelor 1 – 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

183

 

 28.09.2006

Bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta. Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova pe anul 2006 se modifica conform anexelor 1 – 5, 1 a5 a ce fac parte din prezenta hotarare.

184

28.09.2006

Bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2006 al R.A. Aeroportul Craiova se modifica conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

 

185

 

28.09.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor de asistenta medico-sociale conform anexelor 1 – 7, 1 a7 a, 1 b – 7 b, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

186

28.09.2006

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2006 se modifica conform anexelor 1 – 3, 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

187

 

28.09.2006

Se avizeaza masurile de eficientizare, reorganizare si restaurare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna si Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, prevazute in anexele 1 – 3 la prezenta hotarare.

 

188

 

28.09.2006

Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 167/2005 se modifica si se completeaza conform anexei la prezenta hotarare.

189

28.09.2006

Se aproba pretul de pornire a licitatiei in suma de 694.710 lei Ron pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, parter, bloc 15 A.

 

190

 

28.09.2006

Se completeaza „Lista spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si activitati conexe actului medical, din proprietatea privata a judetului Dolj, care pot fi vandute, cu pozitia nr. 31 – Dispensar Medical Tuglui.

 

 

 

 
191

 

 

 

 
28.09.2006

(1) Se imputerniceste dl. Dinca Marinica reprezentantul judetului Dolj in A.G.A. la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a propune si vota in A.G.A. remuneratia si celelalte drepturi salariale pentru administratorul unic, directorul general si cenzorii societatii.

(2) Remuneratia administratorului unic si salariul de baza al directorului general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., vor fi de 2.800 lei. La remuneratie si la salariul de baza se acorda o indemnizatie de conducere de 25 % plus spor de vechime.

Remuneratia cenzorilor va fi de 15 % din remuneratia administratorului unic al societatii.

 

192

 

28.09.2006

Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.10.2006, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

 

 

 

193

 

 

 

28.09.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 6 m.p., aflata in folosinta gratuita a Centrului Medico-Social Bechet.

(1)    Pretul de pornire al licitatiei este de 300 USD/an, fara TVA, suma ce va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

(2)    (2) Durata inchirierii este de 5 ani cu posibilitate de prelungire.

 

 

194

 

 

28.09.2006

Se aproba modificarea arondarii localitatilor Carna si Macesu de Jos in ceea ce priveste activitatea de evidenta a persoanelor de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bailesti (localitatea Carna) si respectiv de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Segarcea (localitatea Macesu de Jos) la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Macesu de Jos.

195

28.09.2006

Se inlocuieste doamna Tupangiu Aneta cu domnul Glavan Mihai, profesor psihopedagog in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj.

 

196

 

25.10.2006

Se aproba preluarea fara plata a autoturismului Daewoo Cielo de la Camera Judeteana de Conturi Dolj la Consiliul Judetean Dolj.

Se aproba transmiterea fara plata a autoturismului Daewoo Cielo de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local Rast.

 

197

 

25.10.2006

Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte (Craiova, bloc 21 A Calea Bucuresti), cu suma de 300 mii lei, pe anul 2006, fond in afara bugetului local, conform anexelor 1 si 1 A ce fac parte din prezenta hotarare.

 

 

198

 

 

25.10.2006

Se aproba repartizarea suplimentara a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in suma de 4.949,26 mii lei RON, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2006, conform anexei 1.

Se aproba repartizarea sumei de 627,36 mii lei RON, reprezentand 15 % (alte criterii) pentru investitii la sediile de primarii si reparatii scoli, conform anexei 2.

 199

 25.10.2006

Se aproba suplimentarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, cu suma de 126,27 mii lei RON, pe anul 2006, conform anexei 1.

200

25.10.2006

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2006 se modifica conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 201

 25.10.2006

Se aproba pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial situat in Craiova, Calea Bucuresti, bloc A 21 – 22, parter, asociat S.C. INCOMEX S.R.L. Craiova.

 

202

 

25.10.2006

Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei.

 

 

203

 

 

25.10.2006

Se aproba vanzarea prin licitatie publica a constructiei – anexa 2 – (Craiova, str. Sfintii Apostoli, nr. 39) – proprietate privata a judetului Dolj, avand datele tehnice si valorice prevazute in raportul de evaluare anexa la prezenta hotarare.

Pretul de pornire a licitatiei este de 12.115 lei.

Directia Tehnica – Serviciul de administrare si exploatare a domeniului public si privat al judetului va organiza licitatia publica.

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

25.10.2006

Incepand cu data de 01.01.2007 se infiinteaza Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, prin reorganizarea Sectorului Servicii Publice, ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica.

Cu aceeasi data Sectorul Servicii Publice isi inceteaza activitatea, intregul personal fiind preluat de catre DJPS Dolj.

DJPS Dolj este institutie specializata in subordinea CJD, care asigura servicii publice de interes judetean de paza si deservire, alte servicii, catre institutiile subordonate ale CJD cat si altor persoane juridice, pe baza de contract; directia are firma si sigiliu propriu.

DJPS Dolj are sediul in municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22.

 

 

 

205

 

 

 

25.10.2006

Se numeste in functia de director la Unitatea Medico Sociala Sadova, domnul Florescu Marius.

Se numeste in functia de director la Unitatea Medico Sociala Amarastii de Jos, domnul Burtea Igor.

Se numeste in functia de director la Unitatea Medico Sociala Melinesti, dna Kalman Aurora.

Se numeste in functia de director la Unitatea Medico Sociala Bechet, domnisoara Tulitu Luiza.

 

 

 

206

 

 

 

25.10.2006

Se modifica pozitia nr. 16.6 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 56/1999 privind imobilul Corpului „F” din fosta incinta a Centrului Militar Zonal Craiova, situat in str. Jietului nr. 19  (fost 15 – 17), municipiul Craiova, judetul Dolj, conform anexei.

Prezenta hotarare va fi inaintata cu proiect de hotarare de Guvern Ministerului Administratiei si Internelor pentru modificarea si completarea HG 965/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Dolj.

 

207

 

25.10.2006

Se aproba contractarea unui imprumut bancar, in anul 2007, in suma de 53.684,8 mii lei RON, pentru realizarea obiectivelor de investitii publice de interes local, prevazute in anexa nr. 1.

 

208

 

25.10.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 274,51 situat in Craiova, Calea Bucuresti, bl. A 8, bl. M 8 , identificat potrivit anexei la hotarare, pt. S.C. ALIA S.A. CRAIOVA.

 

 209

 

25.10.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 36,33 m.p. si suprafata indiviza de 53,77 mp situat in Craiova, cartier Brazda lui Novac, bl. M 8 , identificat potrivit anexei la hotarare, pt. S.C. ALIA S.A. CRAIOVA.

 

210

 

25.10.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 239,12 m.p. si suprafata indiviza de 211,01 mp situat in Craiova, str. Madona Dudu, bl. 1-3-5 , identificat potrivit anexei la hotarare, pt. S.C. ALIA S.A. CRAIOVA.

 

 

211

 

 

25.10.2006

Cu data prezentei inceteaza dreptul de administrare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova asupra gospodariilor – anexe nr. 1 si 2 situate in satul Leamna de Sus, comuna Bucovat.

Se dau in administrarea Consiliului Local Bucovat gospodariile anexe nr. 1 si 2 situate in satul Leamna de Sus, comuna Bucovat.

212

25.10.2006

Se avizeaza externalizarea serviciilor de preparare a hranei zilnice, de spalatorie si curatenie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

 

 
213

 


25.10.2006

Se aproba inlocuirea dnei Raduti Carmen Nicoleta din calitatea de presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, pe perioada incapacitatii de temporare de munca a acesteia, cu doamna Oprescu Anca Dana, incadrata in functia de medic specialist medicina generala – sef centru la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 25.10.2006.

 

214

 

06.11.2006

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe trimestrul IV al anului 2006, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 215

 29.11.2006

Se aproba valoarea totala a contractului de constructii-montaj  pentru proiectul „Imbunatatirea infrastructurii de legatura in Punctul de Trecere a Frontierei Rast-Lom”, rezultata in urma licitatiei  organizate de catre Ministerul Integrarii Europene.

216

29.11.2006

Se aproba primirea fara plata de la Camera judeteana de Conturi Dolj la Consiliul Judetean Dolj a bunurilor prevazute in anexa la hotarare.

 
217

 
29.11.2006

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2006, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1.

 

218

 

29.11.2006

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2006, pe unitati administrativ-teritoriale, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, conform anexei. 1.

 
219

 
29.11.2006

Se aproba majorarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arta si Muzeului Olteniei pe anul 2006, conform anexelor 1,1 a, 2 si 2 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 
220

 
29.11.2006

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli modificate ale unitatilor de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos si Sadova pe anul 2006, conform anexelor nr. 1, 1 A, 2 si 2 A, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

221

29.11.2006

Se avizeaza restructurarea Sectiei „Clinica medicina interna I” din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

 

 
222

 

 
29.11.2006

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 14.470,69 mii lei Ron, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1.

Se aproba repartizarea sumei de 1.834,31 mii lei Ron, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, reprezentand 15 % (alte criterii), conform anexei nr. 2.

 

223

 

29.11.2006

Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2007 si taxele de scolarizare pentru anul 2007 la Scoala Populara de Arta si Meserii Cornetti, precum si limitele minime si maxime ale amenzilor, conform anexelor 1, 2 si 3.

 

 


224

 
29.11.2006

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2006, se rectifica conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 3 a.

Bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale unitatii de asistenta -sociala Sadova, Muzeului de Arta, Scolii Speciale „Sf. Mina” si Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, se rectifica conform anexelor 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7 si 7 A.

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean pe anul 2006.

225

29.11.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Restaurare Muzeul de Arta”.

 

226

 

29.11.2006

Se aproba trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova a policlinicilor de stomatologie nr. 1 – Calea Bucuresti si nr. 2 – Brazda lui Novac, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

 

 227

 

 29.11.2006

Se aproba demolarea constructiilor in suprafata totala de 1800 mp conform anexei la prezenta, aflate  intr-o stare avansata de degradare, situate in Craiova, str. General Dragalina, nr. 60 A, folosindu-se procedurile legale.

Materialele rezultate in urma demolarii vor fi inventariate si valorificate de o comisie numita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Dolj.

 

228

 

29.11.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 9603,273 mp si suprafata indiviza de 33,566 mp situat in Craiova, str. Siretului, nr. 37, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. Prestari in Constructii si Instalatii S.A. Craiova.

 
229

 
29.11.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 161,716 mp situat in Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 80 - 82, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. ALIA S.A. Craiova.

 

230

 

29.11.2006

Se aproba emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata exclusiva de 14,31 mp si suprafata indiviza de 21,62 situat in Craiova, str. Unirii, Bl. 24 D, identificat potrivit anexei la hotarare pentru S.C. ALIA S.A. Craiova

 231

 29.11.2006

Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea: „Modernizare Piata Garii – Rocada din municipiul Craiova. Expropriatorul este Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 
232

 
29.11.2006

Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea: „Strapungere str. Traian Lalescu – Calea Bucuresti din municipiul Craiova. Expropriatorul este Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 

 

 

 

233

 

 

 

 

29.11.2006

Se aproba infiintarea unui „Centru de Cooperare Europeana” in subordinea Consiliului Judetean Dolj, prin desfiintarea Unitatii de servicii turistice – cazare Vila Jianu, situata in Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 30, judetul Dolj.

Centrul de Cooperare Europeana va desfasura in principal activitati privind dezvoltarea relatiilor si contactelor regionale, nationale, transfrontaliere, perfectionarea pregatirii profesionale a alesilor locali, a functionarilor publici, integrarea europeana.

Centrul de Cooperare Europeana va fi coordonat de Directia de Integrare Europeana si va fi administrat de Directia de Paza si Servicii Dolj.

 
234

 
29.11.2006

Se aproba cheltuirea sumei de 20.000 lei din cap. 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri si servicii autorizate prin dispozitii legale” pentru oferirea de cadouri copiilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna din anul 2006, conform listelor anexate.

 

 
235

 

 
29.11.2006

Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Dolj si Consiliile Judetene Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest  Oltenia, pentru realizarea proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2006

Hotararea nr. 204/25.10.2006 a Consiliului Judetean Dolj se modifica si se completeaza astfel:

„Art. 1 (3) Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj este institutie publica specializata in subordinea Consiliului Judetean Dolj, care asigura servicii publice de interes judetean de paza si deservire, alte servicii, catre institutiile subordonate Consiliului Judetean Dolj , pe baza de protocol, cat si altor persoane juridice, pe baza de contract; directia are firma si sigiliu proprii.”

(4) Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj are sediul in municipiul Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32.

Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, art. 1 (1) cu urmatorul cuprins:

Art.2 (1) Se constituie Consiliul de coordonare al Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, format din 5 membri in componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare”.

Art. 4 – Finantarea Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj se asigura din alocatii bugetare acordate de consiliul judetean pentru servicii de paza la institutiile subordonate acestuia, din veniturile obtinute prin prestari de servicii catre alte institutii de interes judetean si catre alte persoane juridice”.

Celelalte prevederi raman neschimbate.

 

 

237

 

 

29.11.2006

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2007 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 2.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2007 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei 3.

238

29.11.2006

Se aproba inlocuirea drei Croitoru Victoria cu dl Stancu Florin ca vicepresedinte al Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj.

 


239

 

 
29.11.2006

Se accepta donatia din partea Asociatiei „Operazione Sorriso” Italia de catre Consiliul Judetean Dolj.

Bunurile prevazute la art. 1 se transmit fara plata Inspectoratului pentru  Situatii de Urgenta „Oltenia” Dolj.

Cheltuielile ocazionate cu autentificarea contractului de donatie vor fi suportate de catre Consiliul Judetean Dolj.

 

240

 

29.11.2006

Se desemneaza dl Brezniceanu Alexandru ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul Etic din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

241

29.11.2006

Se modifica pct. 2 din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 26/2004, dupa cum urmeaza: „Teren 10.742,oo mp cu o valoare de 36.5

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

29.11.2006

Inceteaza mandatul membrilor si supleantilor Comisiei de Cenzori de la S.C. LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. incepand cu data prezentei hotarari.

Se constituie Comisia de Cenzori la S.C. LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. pe o perioada de 3 ani, in urmatoarea componenta:

1.     Hondor Gabriela

2.     Rata Maria

3.     Ceana Mihaela

Se aleg membri supleanti pentru Comisia de Cenzori la S.C. LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. pe o perioada de 3 ani, in urmatoarea componenta:

1.     Popa Ion

2.     Popa Liana

3.     Vaduva Irina Mihaela

 
243

 
29.11.2006

Se aproba darea in administrare a etajului din incinta Dispensarului Medical din comuna Radovan, Consiliului Local Radovan, in vederea amenajarii ca sediu de primarie.

 244

 19.12.2006

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2006, conform anexei 1.

 

245

 

19.12.2006

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale incasate suplimentar pe anul 2006, in suma de 1.396,61 mii lei RON, pe unitati administrativ-teritoriale, conform anexei 1.

 

246

 

19.12.2006

Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2006, finantate din sumele alocate de Casa de Asigurari de Sanatate Dolj, conform anexelor 1 – 7 si 1 A7 A.

 247

 19.12.2006

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2007, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

 
248

 
19.12.2006

Se aproba majorarea bugetului R.A. Aeroportul Craiova cu suma de 245 mii lei RON, pentru continuarea obiectivului de investitii „Separare zona frontiera R.A. Aeroportul Craiova”, conform anexei nr. 1.

249

19.12.2006

Bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2006 se modifica conform anexelor 1, 2, 3 si 3 a ce fac parte din prezenta hotarare.

250

19.12.2006

Se aproba  modificarea arondarii actuale a localitatilor Mirsani si Rojiste pe linia activitatii de evidenta a persoanelor.

251

19.12.2006

Se aproba  baremul cheltuielilor de locuit pentru copiii aflati in plasament la asistent maternal profesionist, conform anexei la prezenta hotarare.

252

19.12.2006

Se aproba  portofoliul de proiecte al Consiliului Judetean Dolj (2007 – 2013), conform anexei 1.

 
253

 
19.12.2006

Se aproba constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului „Imbunatatirea Infrastructurii de legatura in Punctul de Trecere a Frontierei Rast-Lom”, a carei componenta este prezentata in anexa nr. 1.

 
254

 
19.12.2006

Se aproba  initierea proiectului intitulat „Realizarea unui studiu in zona transfrontaliera romano-bulgara privind infiintarea unei retele de centre de colectare, prelucrare si distributie a legumelor si fructelor si a unei piete de gross”.

255

19.12.2006

Se aproba initierea proiectului intitulat „Imbunatairea capacitatii regiunii transfrontaliere de monitorizare a calitatii apelor”.

 
256

 
19.12.2006

Se aproba valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului intitulat „Promovarea identitatii zonei transfrontaliere Dolj – Vidin, Vratsa, Montana”, respectiv 55.000 euro.

 257

 19.12.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitati medicale sau farmaceutice, a unui spatiu, cu suprafata utila de 55,38 mp, situat in Craiova, str. Jietului nr. 19, Pavilionul F, parter, identificat conform anexei la prezenta.

 
258

 
19.12.2006

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitati medicale sau farmaceutice , a unui spatiu liber cu suprafata utila de 148,60 mp, situat in  incinta Dispensarului medical Bratovoiesti, judetul Dolj, indentificat conform anexei.

 
259

 
19.12.2006

Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei RON pentru sustinerea de catre Consiliul Judetean Dolj a unor actiuni de imagine care sa marcheze ziua de 1 ianuarie 2007, ziua integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

260

19.12.2006

Se aproba alocarea sumei de 40.000 lei RON, pentru sustinerea actiunilor ocazionate de comemorarea Revolutiei din Decembrie.

 
261

 
19.12.2006

Se aproba documentatia tehnico-economica actualizata pentru obiectivul de investitii „Pod metalic carosabil cu o banda de circulatie peste raul Jiu, intre localitatile Argetoaia – Balta – Filiasi”.

 
262

 
19.12.2006

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova pe anul 2006, conform anexelor 1 si 1 a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Inchide