NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

28.01.2008

Se aproba validarea mandatului de consilier pentru domnul Marcea Marcel, in locul drei Busoi Diana Corina.

 2

 28.01.2008

Se aproba repartizarea numarului personalului neclerical pe culte in anul 2008 si alocarea unei sume pentru finantarea cheltuielilor de personal neclerical angajat in unitatile de cult in anul 2008.

 
3

 
28.01.2008

Se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale celor trei şcoli speciale (Şcoala Speciala Sf. Vasile, Şcoala Speciala Sf. Mina, Centrul Şcolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive) şi al Centrului Judetean de Resurse şi Asistenta Educationala pe anul 2008, finantate din bugetul propriu judetean.

4

28.01.2008

Se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2008, conform anexelor 1 – 7, 1 A7 A.

 5

 28.01.2008

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene şi comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, în anul 2008

 6

 28.01.2008

Se aproba alocarea sumei de 470,73 lei Agentiei de Dezvoltare Regionala S-V Oltenia, pe anul 2008.

 

 

7

 

 

28.01.2008

Se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli  ale: Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta, Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Ştiinta „U” Craiova şi Directiei Judetene de Paza şi Servicii Dolj, pe anul 2008.

 

8

 

28.01.2008

Se aproba mandatarea împuternicitilor Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc - Turism S.A. sa aprobe documente privind activitatea societatii pe anul 2008.

9

28.01.2008

Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al R.A. Aeroportul Craiova.

 

10

 

28.01.2008

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2008.

 

11

 

28.01.2008

 

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit (20%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008.

12

28.01.2008

Se aproba modificarea arondarii actuale referitoare la activitatile de  evidenta a persoanelor a localitatii Poiana Mare.

13

28.01.2008

Se aproba modificarea arondarii actuale referitoare la activitatile de  evidenta a persoanelor a localitatii Murgaşi.

 

14

 

28.01.2008

Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dolj, precum şi pentru un copil aflat în plasament la asistent maternal profesionist, în anul 2008.

 

15

 

28.01.2008

Se aproba atribuirea în folosinta gratuita Colegiului Medicilor Dentişti – Filiala Teritoriala Dolj a unui spatiu situat în cadrul Policlinicii stomatologice nr. 2 – Brazda lui Novac, pe o perioada de 3 ani.

16

28.01.2008

Se aproba înfiintarea Autoritatii Judetene de Transport Dolj.

17

28.01.2008

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru unele  obiective de investitii.

 

18

 

28.01.2008

Se aproba darea în administrare a dispensarelor medicale şi a terenurilor eferente acestora consiliilor locale Vela, Malu Mare, Preajba, Sadova şi Dobreşti.

 

19

 

28.01.2008

Se aproba scoaterea din domeniul privat al Judetului Dolj şi din administrarea Consiliului Judetean Dolj a unor imobile situate în comunele: Daneti şi Dobreşti.

20

28.01.2008

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate în domeniul public al Judetului Dolj şi în administrarea Consiliului Judetean Dolj.

 

21

 

28.01.2008

Se aproba studiul de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ Calafat (DN 55A) – Ciupercenii Vechi – Ciupercenii  Vechi – Ciupercenii Noi – Desa – Poiana Mare – Maglavit (DN 56).

 

22

 

28.01.2008

Se aproba proiectul „Imbunatatirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei Calafat – Vidin prin reabilitarea şi modernizarea drumului  judetean DJ 553 pe tronsonul Calafat – Ciupercenii Vechi” şi a cofinantarii acestuia.

 
23

 
28.01.2008

Se aproba studiul de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 606, Craiova (DN 65) – limita judetul Mehedinti”.

24

28.01.2008

Se aproba proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 606, Craiova (DN 65) – limita judetul Mehedinti” şi a cofinantarii acestuia.

 
25

 
28.01.2008

Se aproba cofinantarea şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judetean DJ561 Craiova – Podari – Segarcea”.

26

28.01.2008

Se aproba Planul judetean de gestionare a deseurilor – PJGD Dolj -.

27

11.02.2008

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2008, conform anexelor  nr. 1, 2, 3 şi 3A ce fac parte din prezenta hotarâre.      

 

28

 

11.02.2008

Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al fondului de rulment, fond în afara bugetului local, pe anul 2008, conform anexei nr. 1.

Se aproba lista investitiilor ce se vor finanta din fondul de rulment, în anul 2008, conform anexei nr. 2.

 

 29

 

 11.02.2008

Se aproba bugetul creditului intern pe anul 2008, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarâre.

Se aproba lista obiectivelor de investitii ce se vor finanta din creditul intern pe anul 2008, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarâre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2008

Se aproba organigrama şi statul de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 şi 1 a.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, conform anexelor 2 şi 2 a. la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexelor 3 şi 3 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Muzeul de Arta Craiova Dolj, conform anexelor 4 şi 4 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Şcoala Populara de Arte şi Meserii „Cornetti”, conform anexelor 5 şi 5 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexelor 6 şi 6 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru R.A. „Aeroportul” Craiova, conform anexelor 7 şi 7 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Ştiinta „U” Craiova, conform anexelor 8 şi 8 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dolj, conform anexelor 9 şi 9 a la prezenta hotarâre.

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Dolj, conform anexei 9 b la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexelor 10 si 10 a la prezenta hotarâre.

Se stabilesc functiile publice pentru Directia Publica  Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 10 b la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Directia Judeteana de Paza şi Servicii  Dolj, conform anexelor 11 şi 11 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Plenita, conform anexelor 12 şi 12 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Melineşti, conform anexelor 13 şi 13 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Bechet, conform anexelor 14 şi 14 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social  Sadova, conform anexelor 15 şi 15 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Amaraştii de Jos, conform anexelor 16 şi 16 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Cetate, conform anexelor 17 şi 17 a la prezenta hotarâre.

Se aproba organigrama şi statul de functii pentru Centrul Medico - Social Brabova, conform anexelor 18 şi 18 a la prezenta hotarâre.

Se aproba statul de functii pentru Şcoala Speciala Sf. Mina, conform anexei 19 la prezenta hotarâre.

Se aproba statul de functii pentru Şcoala Speciala Sf. Vasile, conform anexei 20 la prezenta hotarâre.

Se aproba statul de functii pentru Centrul Şcolar pentru Elevi cu Deficiente Auditive Craiova, conform anexei 21 la prezenta hotarâre.

Posturile ramase vacante la institutiile şi serviciile subordonate Consiliului Judetean Dolj, ca urmare a promovarii personalului in anul 2008 vor fi propuse pentru desfiintare conform prevederilor legale.

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele prevazute la alin.1, din statele de functii ale institutiilor şi serviciilor publice de interes judetean, se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile prevazute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2008.

 

31

 

11.02.2008

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarâre.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2008 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarâre.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarâre.

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

11.02.2008

Se constituie comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, pentru anul 2008, în urmatoarea componenta:

Preşedinte:

1. ing. Costea Cristian Oliver                              - D.A.D.R. Dolj

                Membri:

2. med.vet. Cioroianu Dionisie            - Directia Sanitar-Veterinar  pentru  Siguranta Alimentelor Craiova

3. ing.  Popa Dorina                                             - Unitatea Fitosanitara Dolj

4. ing. Gheorghiu Ilie                           - Agentia pentru Protectia Mediului Dolj

5. ing. Popa Florian                                              - Directia Silvica Craiova

6. Diaconeasa Marin                           - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj

                Secretar:

7. tehn. Orzata Marin                            - Asociatia Crescatorilor de Albine – Filiala Judeteana Dolj

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

11.02.2008

              Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, domnul Ciobotea Ionel – subprefect al Judetului Dolj, in locul domnului Giurgiteanu Nicolae.

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, domnul Barbu Marcel - comisar şef de politie – reprezentant al Corpului National al Politiştilor, in locul domnului Tudor Constantin.

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, domnul Bica Gheorghe - comisar şef– şeful Inspectoratului Judetean de Politie Dolj in locul domnului Enescu Georgel.

Se modifica anexa la Hotararea nr. 136/2004 a Consiliului Judetean Dolj privind componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, conform anexei la prezenta.

 

 

 

 

34

 

 

 

 

11.02.2008

Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj la proiectul “Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ561 Craiova – Podari - Segarcea” in valoare de 1.627.115,53 EURO.

Consiliul Judetean Dolj aproba si se angajeaza sa acopere cheltuielile neeligibile ale proiectul “Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ561 Craiova – Podari - Segarcea”

Sumele prevazute la art.1 si 2 vor fi asigurate de catre Consiliul Judetean Dolj din bugetele proprii ale judetului Dolj pentru anii 2008 si 2009, pe perioada de implementare a proiectului care este de 24 de luni.

La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea nr. 148/16.08.2007 si Hotararea nr. 25/28.01.2008 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

 

 

 

 

 35

 

 

 

 

 

 

 11.02.2008

 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Se imputerniceste reprezentantul Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia  S.A. sa voteze in favoarea adoptarii Actului constitutiv al societatii, in forma prevazuta in Anexa 1 la hotarare.

Se imputerniceste Dl. Odolbasa Victor , vicepresedintele Consiliul Judetean Dolj, cetatean roman, nascut  la data de 06.02.1954  la Vinju Mare, judetul Mehedinti domiciliat in Craiova, judetul Dolj, strada Preciziei nr. 5, posesor al  C.I. seria  DX, nr. 223643, eliberata de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 17.12.2002, sa semneze in numele si pe seama Consiliului Judetean Dolj, Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., Anexa la prezenta hotarare.

Se imputerniceste Dl. Buica Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 03.06.1958 la Amarastii de Jos, judetul Dolj, domiciliat  in Craiova, Bd. Stirbei Voda, nr. 11, bl. A4, sc. 1, ap. 61, posesor al  C.I. seria  DX, nr. 418149, eliberata de S.P.C.L.E.P. Craiova la data de 19.09.2005, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea modificarilor Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia  S.A. la Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

 

 
36

 

 
11.02.2008

Se completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 52/2007 cu un nou articol, respectiv art. 11 avand urmatorul continut:

“ART. 11. Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj in domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor a drumului judetean DJ 605 – Craiova (DN 6) – Simnicul de Sus – Floresti – Lesile – Goiesti – Negoiesti – Melinesti – Bodaiesti – Limita Judetul Gorj de la km. 2 + 850 la km. 33 + 210.”

37

27.03.2008

Se aproba „Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a judetului Dolj 2007 -2013”, din anexa la prezenta hotarare

38

27.03.2008

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008, conform anexelor  nr. 1, 2, 3 si 3A ce fac parte din prezenta hotarare. 

39

27.03.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2008, finantate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sanatate Publica Dolj, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

40

27.03.2008

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxa – Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, pe anul 2008, prevazut in anexa.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in anul 2008 la realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxa – Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, este de 400,00 mii lei.

41

27.03.2008

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului judetului Dolj si Directia Judeteana pentru Tineret Dolj privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul superior doljean, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in protocol pentru anul 2008 este de 100,00 mii lei.

42

27.03.2008

Se aproba Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova pentru organizarea Festivalului International „Shakespeare”anexa la prezenta hotarare.

Contributia Consiliului Judetean Dolj pentru organizarea festivalului este de 200.000 lei.

43

27.03.2008

Se aproba bugetul fondurilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

44

27.03.2008

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte, pe anul 2008, fond in afara bugetului local, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte din prezenta hotarare.

45

27.03.2008

Se aproba contul de executie al fondului pentru constructia de locuinte pe anul 2007, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

46

27.03.2008

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2008,  in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

47

27.03.2008

Se mandateaza imputernicitii Judetului Dolj sa aprobe  in Adunarea Generala a S.C. Parc – Turism S.A. actualizarea actului constitutiv, in sensul recodificarii obiectului de activitate al societatii.

Se imputerniceste presedintele C.A. – Director general – Constantin Raducanoiu cu efectuarea formalitatilor la O.J.R.C. Dolj.

48

27.03.2008

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj sa se intruneasca in Adunare Generala Ordinara a S.C.P.L.D.P. DOLJ S.A., in data de 31.03.2008, ora 16,oo la sediul S.C.P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a lua urmatoarele masuri:

1.     Sa aprobe BVC 2008 impreuna cu anexele sale (Anexa nr.1)

2.     Sa aprobe programul de investitii pe anul 2008 (Anexa nr.2)

3.     Sa aprobe organigrama si statul de functii (Anexa nr.3, Anexa nr.4)

4.     Sa fixeze remuneratia lunara pentru exercitiul financiar 2008 administratorilor si cenzorilor la suma de 679 lei.

5.     Sa ia act de incetarea mandatului de administrator - membru al Consiliului de Administratie la S.C.P.L.D.P. DOLJ S.A. a d-lui Marcea Marcel, ca urmare a alegerii acestuia in functia de consilier judetean

6.     Sa aleaga pe dl. Calin Cosmin Petrut, domiciliat in localitatea Craiova, str. C.I. seria DX, nr. eliberat de Politia Craiova, CNP 1760629163234, ca administrator-membru al Consiliului de Administratie al S.C.P.L.D.P. DOLJ S.A., in locul d-lui Marcea Marcel.

7.     Sa aprobe Actul Aditional nr.1 la Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotarare si sa-l imputerniceasca  pe dl. Bonciog Florin sa semneze acest Act Aditional in numele si pentru societate cu administratorii acesteia.

49

27.03.2008

Se mandateaza domnul Dinca Marinica, reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., sa aprobe urmatoarele documente:

             a) Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2007, pe baza Raportului administratorului unic (anexa 1) si al comisiei de cenzori (anexa 2)  conform anexelor nr. 3, 4, 5, 6 ce fac parte din prezenta hotarare.

b) Nota privind repartizarea profitului si se fixeze dividendul, aferent anului 2007  la nivelul de 1,0017066 lei /actiune conform anexei nr. 7 la prezenta hotarare.

c) Bugetul de Venituri si Cheltueli pentru anul 2008, criteriile de performanta pentru anul 2008, Programul de Investitii, Organigrama si Statul de functii pentru anul 2008 conform anexelor 8, 9, 10, si 11 ce fac parte din prezenta hotarare.

d) Majorarea remuneratiei lunare a Administratorului  Unic pentru exercitiul financiar al anului 2008 de  la 2.800 lei la 3.750 lei, la care se adauga o indemnizatie de conducere de 25% si sporul de vechime de 25% din remuneratia lunara conform Art. 4   alin.(l)   lit  a)   din   Contractul   de  Administrare  care se   modifica   in   mod corespunzator.

e) Actul aditional nr.1 la Contractul de Administrare 101/29.03.2007 conform anexei 12 ce face parte din prezenta hotarare.

 f) alegerea cenzorilor si a cenzorilor supleanti, la S.C. Parc Industrial Craiova S.A pentru un mandat de 3 ani a urmatorilor:

1. Stefanescu Carmen            -   cenzor expert contabil.

2. Popa Muresel                     -   cenzor

3. Padureanu Costica            -   cenzor

4. Mehedintu Anton              -  cenzor supleant

5. Ilie Raluca                          -  cenzor supleant

6. Stanescu Corneliu              -  cenzor  supleant

50

27.03.2008

Se aproba tarifele de utilizare a zonei de protectie si de siguranta a drumurilor judetene pe anul 2008, de catre S.C. ROMTELECOM S.A. Divizia Operare Retea de Acces Dolj, potrivit anexei nr. 1.

51

27.03.2008

Se aprobǎ transmiterea imobilului situat in Craiova, strada General Dragalina nr. 60 A, compus din teren in suprafata de 5773 m.p. si constructii cu  o suprafata totala construita de 989,75 mp, din administrarea Consiliului Judetean Dolj in administrarea  Centrului Militar Zonal Craiova;

Imobilul avand datele de identificare prevazute la art.1, va fi folosit exclusiv pentru activitatile specifice Centrului Militar Zonal Craiova;

Predarea-primirea se va face prin proces-verbal in termen de 30 de zile de la data adoptǎrii prezentei hotǎrari.

52

27.03.2008

Se constituie comisia paritara din reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si ai Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Dolj, in vederea atribuirii traseelor cuprinse in „Programul de Transport Judetean, perioada 2008 – 2011”, in urmatoarea componenta:

1.     Ing. Chiata Valentin – Director Directia Tehnica

2.     Jr. Lapadat Marian – Director Directia Juridica, Administratie Locala, Secretariat

3.     Ec. Bacanu Iulian – Sef Serviciu – Prognoze Invatamant Preuniversitar de Stat, Sanatate

4.     Ing. Jeles Mihail – Inspector Directia Tehnica – Autoritatea Judeteana de Transport

5.     Jr. Mincu Lucian – Sef Agentie A.R.R. Dolj

6.     Ing. Mateescu Dumitru – Inspector Specialitate Agentia A.R.R.- Dolj

In exercitarea atributiilor prevazute de lege, comisia paritara emite hotarari de atribuire trasee.

Secretariatul Tehnic al comisiei paritare se va asigura de catre Compartimentul „Autoritatea judeteana de transport” din cadrul Consiliului Judetean Dolj.

53

27.03.2008

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, dupa cum  urmeaza:

·          Scoala Speciala Sf. Mina, Craiova, str. George Enescu, nr. 7:

-          teren din acte in suprafata de  = 5.287,00 mp

-          teren din masuratori in suprafata de = 5.749,00 mp

·          Scoala Speciala Sf. Vasile, Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 3:

-          teren din acte in suprafata de = 12.740,00 mp

-          teren din masuratori  in suprafata de = 17.205,00 mp

·          Plenita

1) UMS - Cladire birouri administrativ, str. A.I.Cuza, nr. 616

-   teren din acte in suprafata de  = 250,00 mp

     -   teren din masuratori in suprafata de = 172,00 mp

2)  Policlinica, str. A.I.Cuza, nr. 614

-    teren din acte in suprafata de  = 1.079,00 mp

-    teren din masuratori in suprafata de = 1.298 ,00 mp

3)     UMS Plenita, str. Spitalului

-    teren din acte in suprafata de  = 24.932,00 mp

-    teren din masuratori in suprafata de = 19.858,00 mp                                                                                             

·          UMS Brabova

-          teren din masuratori in suprafata de = 20.384,00 mp

·          Spitalul de Pneumo-ftiziologie Leamna

a) Sanatoriu

-   teren din masuratori in suprafata de = 46.816,00 mp                                                                                              

b) Anexa 1 Sanatoriu

-   teren din masuratori in suprafata de = 7.523,00 mp

c) Anexa 2 Sanatoriu

-   teren din masuratori in suprafata de = 5.068,00 mp                                                                                                

Teren din acte ( sanatoriu, anexa 1, anexa 2) = 70.000,00 mp

Teren din masuratori ( sanatoriu, anexa 1, anexa 2) = 59.409,00 mp

d) Gospodarie anexa I

-   teren din acte in suprafata de  = 6.800,00 mp

-   teren din masuratori in suprafata de = 1.948,00 mp                                                                                                

e) Gospodarie anexa II

-   teren din acte in suprafata de  = 3.400,00 mp

-   teren din masuratori in suprafata de = 2.432,00 mp   

54

27.03.2008

Dispensarele medicale si terenurile aferente, date in administrarea consiliilor locale prin Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 243/18.12.2007 si 18/28.01.2008 vor fi folosite de catre titularii dreptului de administrare in scopul realizarii serviciilor de sanatate publica.

Consiliile locale vor prelua si contractele de inchiriere/concesiune in curs de derulare in momentul predarii-primirii dispensarelor medicale, cu obligativitatea mentinerii acestora.

Titularii dreptului de administrare vor putea inchiria sau concesiona, in conditiile legii si numai cu acordul Consiliului Judetean Dolj, spatiile cu destinatie medicala pentru care la momentul predarii-primirii nu existau contracte de inchiriere/concesiune incheiate, cu obligatia de a nu schimba destinatia acestor spatii.

In mod exceptional, schimbarea destinatiei spatiilor care nu mai sunt necesare activitatilor medicale se poate face numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei si acordul Consiliului Judetean Dolj.

Veniturile realizate in baza contractelor de inchiriere/concesionare aflate in derulare si preluate de catre consiliile locale, cat si in baza contractelor de inchiriere/concesionare care vor fi incheiate ulterior de catre consiliile locale, se vor repartiza astfel:

- pentru spatiile inchiriate, titularul dreptului de administrare va vira 50% din valoarea chiriei lunare la bugetul Consiliului Judetean Dolj in contul IBAN nr. RO46TREZ29121300250XXXXX, cod fiscal 4417150, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii; diferenta de 50% va ramane titularului dreptului de administrare;

-pentru spatiile concesionate, titularul dreptului de administrare va vira 50% din valoarea redeventei anuale la bugetul Consiliului Judetean Dolj in contul IBAN nr. RO46TREZ29121300250XXXXX, cod fiscal 4417150, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii; diferenta de 50% va ramane titularului dreptului de administrare.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 243/18.12.2007 si 18/28.01.2008 se completeaza in mod corespunzator.

55

27.03.2008

Consiliul judetean este de acord ca  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, sa construiasca  in Craiova, str. Tabaci, nr.1, pe un teren aflat in domeniul public al Judetului Dolj si dat in administrarea spitalului, o cladire cu destinatia de „Centru de Cercetare si Formare in Detectia Precoce a Cancerelor”, cu regim de inaltime S+P+3, cu suprafata construita de 465,0 mp, conform planului de situatie prevazut in anexa .

56

27.03.2008

Se  aprobǎ  preturile  minime  de  pornire  ale  licitatiei publice pentru inchirierea spatiilor aferente Complexului Sportiv „Stadionul Tineretului”, la  valorile  urmatoare:

-          20 lei/mp/lunǎ (exclusiv T.V.A.), pentru folosinta spatiilor in care se desfasoara activitati comerciale, productie, prestari servicii etc;

-          10 lei/mp/lunǎ (exclusiv T.V.A.), pentru folosinta spatiilor cu destinatia de garaje sau spatii de depozitare;

Durata contractelor de inchiriere va fi de 1 an, cu clauze de incetare inainte de termen (in cazul schimbarii destinatiei complexului) sau de prelungire.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 247/2007 se modifica corespunzator.

57

27.03.2008

(1) Se dau in administrare Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, Stadionul Tineretului si anexele aferente, pe o perioada de 12 luni.            

 (2) Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova va achita cheltuielile de electricitate, apa-canal-salubritate si energie termica.                             

Inchirierea unor spatii disponibile se va realiza numai cu aprobarea Consiliului Judetean Dolj, in conditiile legii, Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova urmand sa vireze Consiliului Judetean Dolj o cota parte de 50% din chiria stabilita.

Predarea – preluarea se va face prin protocol in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

58

27.03.2008

(1) Se aproba darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud - Vest Oltenia a spatiului situat la etajul I, camera 56 din Palatul Administrativ, str. Unirii nr. 19, Craiova, judetul Dolj.

(2) Spatiul se da in  folosinta gratuita pe durata existentei asociatiei.

59

27.03.2008

Se aproba Ghidul Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judetean Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2008, impreuna cu anexele specifice, ghid ce se constituie ca anexa la prezenta hotarare.

60

27.03.2008

Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din cap. 20.30.30.”alte cheltuieli cu bunuri si servicii autorizate prin dispozitii legale”, pentru suportarea cheltuielilor de organizare, desfasurare, premiere, inclusiv deplasarea castigatorilor la faza nationala, a concursului “ Do You Speak European?”.

61

27.03.2008

Se aproba constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea”.

62

27.03.2008

Aproba asocierea presedintelui ATOP Dolj, dl. Bratu Stefan, ca membru al „Asociatiei Nationale a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica – ANATOP –“, constituita din presedintii autoritatilor teritoriale de ordine publica judetene din Romania.

63

27.03.2008

Se aproba Planul de reorganizare a Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap “Sf.Constantin si Elena”, din cadrul Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, prevazut in anexa la prezenta  hotarare.

64

27.03.2008

Se aproba inlocuirea d-nei Giuca Stanca, membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj din partea Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, cu dl.Bonci Dumitru Cristian.

Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj este urmatoarea:

1.     Barbarasa Gheorghe                           - presedinte

2.     Stancu Florin                                      - vicepresedinte

3.     Vilcea Lidia                                           - membru

4.     Glavan Mihai                                       - membru

5.     Bonci Dumitru Cristian                        - membru

6.     Vlaescu Florian                                    - membru

7.     Tigmeanu Elena Daniela                      - membru

65

27.03.2008

Se aproba  desemnarea d-lui Trusca Ionel Laurentiu – medic specialist in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj -  ca inlocuitor al d-nei Raduti Carmen Nicoleta in calitatea de presedinte al  Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Dolj, pe perioada in care aceasta nu isi poate exercita aceasta calitate.

66

27.03.2008

Se aproba  modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatii Gighera, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bechet, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gighera.

67

27.03.2008

Se aproba  modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor, a localitatii Melinesti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Filiasi, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Melinesti.

68

27.03.2008

Se aproba  Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

69

27.03.2008

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean pentru domnii Mogos Dan Lucian Stefan si Enea Constantin Cosmin – membri ai Partidului National Liberal.

                Se declara vacante locurile de consilier judetean ale persoanelor prevazute la art. 1.

70

09.04.2008

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Uta Iulian – membru al Partidului National Liberal.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Mindrila Adrian – membru al Partidului National Liberal.

71

09.04.2008

Se aproba Strategia judeteana privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Unitatea locala de monitorizare (ULM) din cadrul Directiei Tehnice va monitoriza, coordona si implementa strategiile locale privind accelerarea SCUP, precum si planurile de implementare, de la nivelul comunelor si oraselor, in cooperare cu autoritatile administratiilor publice vizate.

72

09.04.2008

Se aproba Programul de transport public de persoane prin serviciile regulate in trafic judetean perioada 2008-2011, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

73

09.04.2008

Se aproba asocierea Judetului Dolj prin Consiliul Judetean Dolj cu municipiile, orasele si comunele din judetul Dolj, prevazute in anexa 1 la prezenta, in vederea infiintarii „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ”, persoana juridica de drept privat roman si de utilitate publica.

Se aproba Contractul de asociere in forma prevazuta la anexa nr.2 la prezenta, Actul Constitutiv in forma prevazuta in Anexa 3 la prezenta hotarare si Statutul Asociatiei in forma prevazuta in Anexa 4 la prezenta hotarare.

74

09.04.2008

Se aproba darea in folosinta gratuita „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ” a unui spatiu situat in Palatul Administrativ, str. Unirii nr.19, Craiova, judetul Dolj.

Spatiul se da in folosinta gratuita pe durata existentei asociatiei.

75

09.04.2008

Aproba cumpararea de la S.C. „Avioane Craiova” S.A. a urmatoarelor active patrimoniale:

a. teren intravilan c.c. in suprafata de 1185 mp situat in municipiul Craiova strada Girlesti nr.45, c.f. nr.56317, numar cadastral 13888 la pretul de 82950 Euro +TVA =15760 Euro.

b. 60% din statia de pompare tr.I-C2=59,16 mp situata pe terenul de la litera a, detinuta in indiviziune cu Judetul Dolj la pretul de 8240 Euro.

c. 44,24% din racord canalizare ape menajere detinut in indiviziune cu Judetul Dolj – racord ce face legatura intre incinta delimitata a Parcului Industrial Craiova – proprietatea Judetului Dolj situat in comuna Ghercesti strada Aviatorilor nr.10 si reteaua de canalizare a municipiului Craiova din strada Girlesti la pretul de 43300 Euro

d. imprejmuirea terenului in suprafata de 1185 mp la pretul de 2570 Euro.

76

09.04.2008

Se infiinteaza Unitatea de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deseurilor”, compartiment distinct in cadrul Directiei Afaceri Europene Dezvoltare Regionala si Relatii Publice.

77

09.04.2008

Se aproba scoaterea din domeniul public al judetului Dolj a sectorului de drum judetean de 3,894 km, respectiv DJ 552 Craiova – Cetate Port, km 71+606 – 75+500, care a fost incadrat in categoria functionala de drum comunal, cu indicativul DC 149, prin HG 207/2008.

78

09.04.2008

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008, conform anexelor nr.1, 2, 3, si 3a ce fac parte din prezenta hotarare.

79

09.04.2008

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Parc – Turism S.A. sa se intruneasca in data de 11.04.2008 ora 10,00 in sedinta ordinara la sediul societatii, pentru a aproba:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. Parc -Turism S.A. pe anul 2007, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Raportul Comisiei de Cenzori a S.C. Parc -Turism S.A. pe anul 2007, conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare ale S.C. Parc -Turism S.A. pe anul 2007, conform anexelor nr.3, 4, 5 si 6 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

- Contractul de credit, incheiat cu BCR- Sucursala Patria, aprobat prin hotararea Consiliului Judetean nr.49/25.03.2004, avand ca obiect o linie de credit, pentru capital de lucru, de 300.000 lei, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General al S.C. „Parc -Turism” S.A., in vederea efectuarii formalitatilor si reinnoirea contractului accesoriu, de garantii materiale imobiliare conform anexei nr.7;

- Dividendul aferent anului fiscal 2007, care se repartizeaza actionarului unic, Judetul Dolj, sa fie lasat la dispozitia S.C. Parc -Turism S.A. pentru intregirea surselor proprii de finantare a investitiilor conform anexei nr.8;

- Acordarea unui stimulent Directorului General in cuantum de 6 remuneratii brute lunare ca urmare a indeplinirii criteriilor de performanta pe anul 2007 conform anexei nr.9.

80

09.04.2008

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj desemnati prin HCJD nr.193/2007  (Pro-Plant Prest Impex SRL) sa se intruneasca in data de 11.04.2008 ora 10,00 in sedinta ordinara la sediul societatii, pentru a lua urmatoarele masuri:

Sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 (anexa nr.1).

Sa aprobe organigrama si statul de functii (anexa nr.2, anexa nr.3).

81

09.04.2008

Se aproba Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova pentru organizarea la Craiova a celui de-al IX – lea Congres National de Morfologie, in perioada 26.05-01-06.2008, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

82

15.05.2008

Se aproba contul de executie al bugetului creditului intern pe anul 2007, conform anexei nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

83

15.05.2008

Se aproba contul de executie al fondului de rulment pe anul 2007, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare

84

15.05.2008

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean incheiat la 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 1, 2, 3A si 3B ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba situatiile financiare anuale ale anului 2007, conform anexelor nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 si 17 ce fac parte din prezenta hotarare.

85

15.05.2008

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 561D, Bailesti – Rast, km 47+000 – km 52+500” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”.

86

15.05.2008

Se aproba proiectul „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 561D, Bailesti – Rast, km 47+000 – km 52+500” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”.

Se aproba alocarea sumei de 277.761 lei, adica 75.127,39 Euro la cursul de 1 Euro = 3,6972 lei respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 561D, Bailesti – Rast, km 47+000 – km 52+500”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat. Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul Judetului Dolj pentru anii 2008 si 2009.

87

15.05.2008

Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 641, limita judetului Olt – Teslui – Pielesti – Mischii – Albesti – DN6, km 15+000 – km 78+146” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”.

88

15.05.2008

         Se aproba proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 641, limita judetului Olt – Teslui – Pielesti – Mischii – Albesti – DN6, km 15+000 – km 78+146” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”.

Se aproba alocarea sumei de 1.632.275 lei, adica 481.497,05 Euro la cursul de 1 Euro = 3,39 lei respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 641, limita judetului Olt – Teslui – Pielesti – Mischii – Albesti – DN6, km 15+000 – km 78+146”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul Judetului Dolj pentru anii 2008 si 2009.

89

15.05.2008

Se aproba Programul de investitii prioritare in domeniul apei/apelor uzate care vor fi finantate din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2008-2013 si Master Planul privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj, in conformitate cu Anexa nr. 1, care este parte integranta a prezentei hotarari.

Se aproba Programul multianual de investitii in domeniul apei/apelor uzate pentru perioada 2008-2038, cuprins in Master Planul privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj, in conformitate cu Anexa nr. 2, care este parte integranta a prezentei hotarari.

90

15.05.2008

Se aproba inlocuirea d-rei Tigmeanu Elena Daniela, membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj din partea Asociatiei Vasiliada, cu dna Pasare Cornelia din partea Organizatiei “Salvati Copiii”.

Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj este urmatoarea:

8.     Barbarasa Gheorghe                         - presedinte

9.     Stancu Florin                                      - vicepresedinte

10.   Vilcea Lidia                                          - membru

11.   Glavan Mihai                                       - membru

12.   Bonci Dumitru Cristian                        - membru

13.   Vlaescu Florian                                    - membru

14.   Pasare Cornelia                                   - membru

91

15.05.2008

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale Melinesti aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Modificarea prevazuta la art. 1 se incadreaza in cheltuielile cu salariile prevazute in  bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2008.

92

20.06.2008

Se valideaza mandatele consilierilor judeteni.

93

20.06.2008

Se declara constituit Consiliul Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa.

94

20.06.2008

Se aleg vicepresedinti ai Consiliului Judetean Dolj urmatorii:

1.     Iovan Cristinel-Nicusor-Leonard

2.     Mogos Dan-Lucian-Stefan

95

20.06.2008

Se stabilesc domeniile de activitate, numarul comisiilor de specialitate si numarul membrilor fiecarei comisii, conform anexei.

96

20.06.2008

Se aproba componenta nominala a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj, potrivit anexei la prezenta hotarare.

97

31.07.2008

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a terenului in suprafata de 1,5 ha situat in judetul Dolj, municipiul Craiova, identificat potrivit planului de situatie – anexa la prezenta hotarare.

98

31.07.2008

Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii „CNI” S.A. a unui teren in suprafata de 1,5 ha situat in judetul Dolj, municipiul Craiova, identificat potrivit planului de situatie – anexa la prezenta hotarare.

Terenul prevazut la art. 1 face parte din domeniul privat al judetului Dolj si se transmite in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii „CNI” – S.A. pentru realizarea obiectivului „Bazin Olimpic de Inot” pe toata durata realizarii acestuia.

99

31.07.2008

Constata incetarea de drept a mandatului urmatorilor consilieri judeteni :

-       Nicoli Marin – membru al PSD

-       Boboc Virgil – membru al PSD

-       Visan Gelu – membru al PD-L

si declara vacante respectivele locuri de consilier judetean.

Valideaza mandatele de consilieri judeteni ale urmatorilor:

-       Preda Radu Cosmin

-       Mayer Constantin Ciri

-       Prica Corina Doina

100

31.07.2008

            Bugetele de venituri si cheltuieli ale Unitatilor Medico-Sociale Amarastii de Jos, Bechet,  Brabova, Cetate si Melinesti, Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Muzeului Olteniei si Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, aprobate prin Hotararile nr. 4 din 28.01.2008 si nr. 7 din 28.01.2008 ale Consiliului Judetean Dolj, se modifica si se completeaza conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8 si 8A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  

101

31.07.2008

(1) Se stabileste un numar de 5 persoane imputernicite sa reprezinte interesele judetului Dolj – Consiliul Judetean Dolj in S.C.L.D.P. DOLJ S.A., pe baza de contract de mandat conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

         (2) Se desemneaza urmatoarele persoane ca imputerniciti la S.C.L.D.P. DOLJ S.A. conform alin. (1):

1. Streala Mihai Marian

2. Sas Valeriu Teodor

3. Marin Marian Viorel

4. Bonciog Florin

5. Bordo Florin

 (1) Persoanele prevazute la art.1 vor primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj in vederea indeplinirii impreuna a atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

(2) In lipsa mandatului special imputernicitii vor vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

                Persoanele imputernicite vor fi mandatate de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, votul fiecaruia va fi exprimat obligatoriu in conformitate cu mandatul special primit.

                Durata mandatului imputernicitilor este egala cu durata mandatului  actualului consiliu judetean.

102

31.07.2008

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.101/2008 sa se intruneasca in data de 05.08.2008, ora 16,oo in sedinta ordinara la sediul societatii sa aprobe:

- bilantul contabil intocmit la 31.12.2007 cu toate anexele sale, anexa 1 la prezenta hotarare;

- contul de profit si pierdere si nota de repartizare a profitului si de stabilire a dividendului, anexa 2;

- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007 pe baza raportului administratorilor, anexa 3;

- raportul comisiei de cenzori, anexa 4;

103

31.07.2008

         Se aproba plafoanele valorice pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2008-2009 conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

104

31.07.2008

(1) Se aproba taxele judetene pentru anul fiscal 2009, conform anexei nr. 1

       (2) Taxele de scolarizare pentru anul de invatamant 2008-2009 la Scoala Populara de Arte si Meserii “Cornetti”, se stabilesc conform anexei 2;

- (1) · Sunt scutite de taxa de vizitare a muzeelor urmatoarele categorii de persoane:

-          veteranii de razboi

-          persoanele cu handicap

-          copiii din casele de asistenta sociala

-          lucratorii actuali si pensionari din reteaua muzeistica nationala

                · Beneficiaza de reducere 50% pensionarii, elevii si studentii

-  (2) Sunt scutite de plata taxelor prevazute de Legea nr. 117/1999:

- eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situatie decurgand din raporturile de munca;

- eliberarea in conditiile legii a certificatelor destinate obtinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 Martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, pentru veteranii de razboi si pentru persoanele persecutate din motive etnice in perioada 6 septembrie 1940- 6 martie 1945;

- eliberarea certificatelor destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta sociala;

- unicatele certificatelor eliberate de institutiile de invatamant;

- certificatele eliberate pentru a servi in scoli, gradinite, crese si alte institutii;

105

31.07.2008

        Se transmit fara plata din domeniul privat al judetului Dolj si din administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. Consiliului Local Teslui mijloacele fixe prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

                Transmiterea se va face pe baza de proces verbal de predare-preluare incheiat intre S.C. Parc Industrial Craiova S.A. si primarul comunei Teslui in termen de 20 de zile de la comunicarea hotararii.

106

31.07.2008

         Se aproba alocarea sumei de 85,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj conform protocolului de cooperare nr. 108/30.06.2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean.

107

31.07.2008

         (1) Modificarea componentei Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj prin inlocuirea numitei Hoffman Mihaela Eugenia  (decedata) cu D-na Nicolae Mihaela Valeria.

                (2) Comisia Judeteana de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, modificata conform alin (1), are urmatoarea componenta:

-          D-na Raduti Carmen – presedinte – medic specialist in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca  - angajat al D.G.A.S.P.C. Dolj;

-          D-na Grujdin Carmen Simona – membru – psiholog;

-          D-na Keller Eugenia Erika - membru – asistent social;

-          D-na Nicolae Mihaela Valeria – membru – medic specialist medicina de familie;

-          D-l Ghita Sebastian – membru – reprezentant al organizatiilor neguvernamentale.

Hotararea nr.111/2007 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

108

31.07.2008

(1) Se aprobǎ  modificarea pozitiei nr. 19 din Anexa la Hotararea nr. 243/18.12.2007 a Consiliului Judetean Dolj.

109

31.07.2008

          Se aproba tarifele pentru prestatiile specifice  realizate de Consiliul Judetean Dolj,  in domeniul transportului public de persoane, dupa cum urmeaza:

              a) eliberare licenta de traseu pentru transportul public judetean prin curse regulate speciale-pentru o cursa  - 130 lei/buc.

              b) eliberare duplicat al licentei de traseu pentru curse regulate speciale si autorizatia de transport, ocazionata de pierderea,sustragerea sau deteriorarea celei eliberate – 120 lei/buc.

              c) inlocuire licenta de traseu cursa regulata speciala, autorizatie de transport, copie conforma a autorizatiei de transport, ocazionata  de schimbarea denumirii operatorului de transport/transportatorului autorizat, sau a adresei sediului social – 25 lei/buc.

              d) eliberare autorizatie de transport, pentru transportul de persoane – 350 lei/buc.

              e) eliberare copie  conforma a  autorizatiei de transport, pentru transportul de persoane – 250 lei/buc

110

31.07.2008

          Se aproba modificarea incadrarii unor  drumuri vicinale situate in comuna Dragotesti in categoria functionala a drumurilor comunale prevazute  in anexa   la prezenta hotarare;

          Promovarea proiectului de hotarare de Guvern se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului;

111

31.07.2008

          Se aproba majorarea  patrimoniului Judetului Dolj - domeniul public - aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu  valoarea lucrarilor executate in cadrul proiectului „Cresterea atractivitatii turistice a municipiului Craiova si a judetului Dolj prin amenajarea expozitiei de baza la etajul I al sectiei de stiinte ale naturii a Muzeului Olteniei Craiova” , in suma de 812.959,6 lei.

           Se dau in administrarea Muzeului Oltenia Craiova amenajarile executate in  cadrul proiectului „Cresterea atractivitatii turistice a municipiului Craiova si a judetului Dolj prin amenajarea expozitiei de baza la etajul I al sectiei de stiinte ale naturii a Muzeului Olteniei Craiova”,  in valoare de 812.959,6 lei.

                Muzeul Oltenia va asigura in totalitate activitatea expozitiei de baza la etajul I al sectiei de stiinte ale naturii, asa cum a fost prevazuta in Cererea de finantare nerambursabila, anexa la Contractul de Grant nr. 971C, timp de 24 de luni de la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, respectiv pana la 31.10.2008.

112

31.07.2008

          Se aproba costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice pentru adulti aflate in subordinea  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj in suma de 2174,33 lei/persoana, valabil pentru anul 2008.

113

31.07.2008

          Se aproba Planul de reorganizare a Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap “Sf.Constantin si Elena”, din cadrul Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, prevazut in anexa la prezenta  hotarare.

114

27.08.2008

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2008.

115

27.08.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale pe anul 2008.

116

27.08.2008

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor partial finantate de Consiliul Judetean Dolj (Centrul Judetean de Conservare si promovare a Culturii Traditionale Dolj, Muzeul Olteniei, Muzeul de Arta, Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” si Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj) pe anul 2008.

117

27.08.2008

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale celor doua scoli speciale (Scoala Speciala „Sf. Mina” si Scoala Speciala „Sf. Vasile”), bugetul de venituri si cheltuieli rectificat si bugetul activitatii autofinantate al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala pe anul 2008, finantate din bugetul propriu judetean

118

27.08.2008

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008.

Se aproba alocarea sumei de 15,oo mii lei Facultatii de Mecanica a Universitatii din Craiova in vederea desfasurarii Congresului International SMAT 2008, conform protocolului anexat.

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean suma de 100,oo mii lei Consiliului Judetean Botosani, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

119

27.08.2008

Se aproba desfasurarea unei activitati autofinantate pentru multiplicarea unor materiale de catre Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” si a bugetului de venituri si cheltuieli al acestei activitati pe anul 2008.

120

27.08.2008

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008.

121

27.08.2008

Se aproba bugetul creditului intern rectificat pe anul 2008.

122

27.08.2008

Se aproba documentatia de avizare si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova”.

123

27.08.2008

Se aproba proiectul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Arta Craiova” si a cofinantarii acestuia.

124

27.08.2008

Se aproba documentatia de avizare si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Consolidare, restaurare si modernizare Sectia de Istorie Arheologie – Muzeul Oltenia Craiova”.

125

27.08.2008

Se aproba proiectul „Consolidare, restaurare si modernizare Sectia de Istorie Arheologie – Muzeul Oltenia Craiova” si a cofinantarii acestuia.

126

27.08.2008

Se aproba studiul de fezabilitate  si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

127

27.08.2008

Se aproba proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova” si a co-finantarii acestuia.

128

27.08.2008

Se aproba modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia.

129

27.08.2008

Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Dolj in comisiile de lucru ale Adunarii Regiunilor Europene.

Comisia 1 – Diaconeasa Marin

Comisia 2 -  Calangiu Cristina Mariana

Comisia 3 -  Prica Corina Doina

Loctiitori:

Comisia 1 – Bica Oana-Manuela

Comisia 2 – Gioanca Eugen

Comisia 3 – Preotu Gheorghe

130

27.08.2008

Se stabileste un numar de 5 persoane imputernicite sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C. „Parc - Turism” S.A. Craiova, pe baza de contract de mandat, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Se desemneaza ca imputerniciti ai Consiliului Judetean Dolj la Societatea Comerciala „Parc - Turism” S.A. Craiova, potrivit alin. 1) urmatoarele persoane:

1. Vava Marin

2. Poenaru Florin

3. Voiculescu Catalin Ion

4. Cantar Costin-Radu

5. Stancu Florinel

Pentru indeplinirea mandatului, fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie neta in suma de 500 lei/sedinta.

Persoanele prevazute la art. 1 vor primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj in vederea indeplinirii impreuna a atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

In lipsa mandatului special, imputernicitii vor vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Persoanele imputernicite la art. 1 vor fi mandatate de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, in conformitate cu mandatul special primit.

Durata mandatului imputernicitilor este egala cu durata actualului consiliu judetean.

Se mandateaza imputernicitii prevazuti la art. 1 sa numeasca consiliul de administratie la S.C. „Parc-Turism” S.A. Craiova in prima adunare generala, care va avea loc in data de 01.09.2008, ora 10,oo la sediul societatii, in urmatoarea componenta:

Presedinte – director general

1. Raducanoiu Constantin

                Membri:

2. Giugea Nicolae

3. Georgescu Eugen

4. Epure Stefan

5. Toma Marius

Membrii consiliului de administratie ce vor fi numiti  isi vor desfasura activitatea in baza unui contract de administrare ce se va incheia cu reprezentantul imputernicitilor desemnat de acestia, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Durata mandatului consiliului de administratie este egala cu mandatul actualului consiliu judetean.

Presedintele consiliului de administratie va indeplini si functia de director general al societatii. Activitatea acestuia se va desfasura in baza unui contract de administrare, incheiat cu reprezentantul desemnat de imputerniciti, conform anexei nr. 3 la prezenta.

Se mandateaza imputernicitii prevazuti la art. 1 sa desemneze persoana care sa indeplineasca formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

Se mandateaza imputernicitii prevazuti la art. 1 sa stabileasca indemnizatia lunara a membrilor consiliului de administratie in suma de 500 lei/neta/sedinta.

131

27.08.2008

Se desemneaza dl. Popescu Virgil  pentru a reprezenta interesele judetului Dolj in S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A.,; activitatea imputernicitului se va desfasura pe baza unui contract de mandat, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Persoana imputernicita va primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

In lipsa mandatului special, imputernicitul va vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Imputernicitul prevazut la art. 1 va fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, in conformitate cu mandatul special primit.

Durata mandatului imputernicitului este egala cu durata actualului consiliu judetean.

Pentru indeplinirea mandatului,imputernicitul va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie neta in suma de 500 lei/sedinta.

Se desemneaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele si pentru Judetul Dolj si Consiliul Judetean Dolj toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

132

27.08.2008

Se stabileste un numar de 3 (trei) persoane care sa reprezinte interesele judetului Dolj in adunarea generala a S.C. PRO-PLANT PREST IMPEX S.R.L. CRAIOVA, dupa cum urmeaza:

1.     Mieila Dumitru

2.     Lilieceanu Maria

3.     Gioanca Marius

Imputernicitii desemnati isi vor desfasura activitatea pe baza contractului de mandat prevazut in anexa 1 la prezenta hotarare.

Pentru activitatea desfasurata, persoanele prevazute la alin (1) vor primi o indemnizatie neta de 500/lei/sedinta.

Se mandateaza imputernicitii desemnati la art. 1 sa se intruneasca in data de 01.09.2008, ora 10,oo in  adunarea generala ordinara la sediul S.C. PRO-PLANT PREST IMPEX S.R.L. CRAIOVA  sa ia urmatoarele masuri:

                               Sa revoce  consiliul de administratie compus din:

                1. Adam Marian-Catalin                                                     - presedinte

                2. Bucur Iulian                                                                     - membru

                3. Dobre Marius-Florin                                                         - membru

                4. Barbulescu Bibian-Liviu-Marius                                         - membru

                5. Cantar Costin-Radu                                                         - membru

                Sa aleaga noul consiliu de administratie, compus din trei persoane in urmatoarea componenta:

1.   Adam Marian Catalin                                       - presedinte 

2.   Luica Dorel                                                       - membru

3.   Mihajlovic Viorica                                              - membru

Sa stabileasca remuneratia lunara pentru administratorii alesi conform pct. 2 din prezenta hotarare, in suma neta de 500 lei.

Sa aprobe contractele de administrare pentru presedintele consiliului de administratie si pentru ceilalti administratori, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Imputernicitii vor depune la sediul Consiliului Judetean Dolj hotararile adoptate in adunarea generala ordinara, in termen de 5 zile.

                Prezenta hotarare constituie mandat special pentru imputernicitii Judetului Dolj la S.C. PRO-PLANT PREST IMPEX S.R.L. CRAIOVA acestia urmand sa-si desemneze un reprezentant care sa semneze toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

133

27.08.2008

Se revoca reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova, numiti prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 135/23.09.2004.

Se desemneaza ca  reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj in consiliului de administratie ai R.A. Aeroportul Craiova urmatorii:

1.     Craciunoiu Iancu

2.     Golumbeanu Alin

Componenta nominala a consiliului de administratie al R.A. Aeroportul Craiova este urmatoarea:

Presedinte

1.     Dumitru Mircea                     director general al regiei autonome

Membri:

2.     Craciunoiu Iancu                   reprezentant al consiliului judetean

3.     Golumbeanu Alin                  reprezentant al consiliului judetean

4.     Muresan Remus                    reprezentant al Ministerului Transporturilor

5.     Burhala Liviu                         reprezentant al  Ministerului Apararii Nationale

6.     Giugea Anca Daniela            reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

7.     Hrituleac Luminita               reprezentant al  Ministerului Finantelor Publice

134

27.08.2008

Pentru indeplinirea mandatului incredintat, imputernicitii desemnati sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C.P.L.D.P. Dolj S.A.  vor primi o indemnizatie neta de 500 lei/sedinta.

Se mandateaza imputernicitii desemnati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj, nr. 101/2008 sa se intruneasca in data de 01.09.2008, ora 10,oo in  adunarea generala ordinara la sediul S.C.P. L.D.P. DOLJ S.A. in conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare si sa ia urmatoarele masuri:

Sa revoce  consiliul de administratie compus din:

                    1. Nicoli Marin                                                  - presedinte

                    2. Calin Cosmin Petrut                                     - membru

                    3. Popescu Mariana                                          - membru

                    4. Neagoe Nicu                                                - membru

                    5. Baragan Stelian                                            - membru

             sa aleaga presedintele si membrii consiliului de administratie in urmatoarea componenta:

                       1. Mituletu Constantin - Florin                                   - presedinte

2.   Pantalia Petre                                                       - membru              

3.   Drignei Daniel                                                       - membru

4.   Mazilu Florin                                                          - membru

5.   Deca Marius-Cristinel                                            - membru

Sa stabileasca remuneratia lunara neta pentru administratorii alesi conform pct. 2 din prezenta hotarare, in suma de 500 lei.

Sa stabileasca remuneratia lunara neta suplimentara pentru presedintele consiliului de administratie  in suma de 250 lei.

Sa aprobe contractele de administrare pentru presedintele consiliului de administratie si pentru ceilalti administratori, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Imputernicitii vor depune la sediul Consiliului Judetean Dolj hotararile adoptate in adunarea generala ordinara, in termen de 5 zile.

                Prezenta hotarare constituie mandat special pentru imputernicitii Judetului Dolj la S.C.P.L.D.P. DOLJ S.A., acestia urmand sa-si desemneze un reprezentant care sa semneze toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

135

27.08.2008

Inceteaza calitatea de reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj in organele de conducere ale Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Dolj si ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova pentru persoanele desemnate prin Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr.135/2004, nr.122/2006 si nr.240/2006.

Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Dolj , domnul  dr. Vasile Ionut.

Se numesc reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in Consiliul consultativ al Spitalul Clinic de Urgenta Craiova dupa cum urmeaza:

1)     D-l Petrescu Petre specialist in finante publice locale,

2)     D-l Pana Ionel

Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova D-l Degeratu Nicolae.

136

27.08.2008

Se aproba desemnarea reprezentantilor  Consiliului Judetean Dolj in unitatile de asistenta medico-sociale, astfel:

UMS Amarastii de Jos            - Dinca Oana-Manuela

UMS Bechet                          - Pasculescu Veta

UMS Brabova                        - Preda Cosmin Radu

UMS Cetate                           - Serban Ileana

UMS Melinesti                        - Bica Oana Claudia

UMS Plenita                           - Tanase Marin

UMS Sadova                          - Calin Cosmin Predut

137

27.08.2008

Se desemneaza ca reprezentant al consiliului judetean in consiliul de administratie la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” dl. Bitel Adrian.

Se desemneaza ca reprezentanti ai consiliului judetean in consiliul de coordonare la Clubul Sportiv  Judetean Stiinta „U” Craiova urmatorii:

1. Marcea Marcel  

2. Visan Sorin       

3. Gheorghita Aurel-Florin  

138

27.08.2008

Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, conform anexei la prezenta.

Fiecare membru al A.T.O.P. beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 5 % din indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Dolj; se pot acorda lunar indemnizatii pentru maxim doua sedinte.

Durata mandatului membrilor A.T.O.P. este egala cu durata mandatului actualului consiliu judetean.

1. Bica Gheorghe                                                  - comisar sef – seful Inspectoratului  Judetean de Politie Dolj

2. Barbu Marcel                                                    - reprezentant al Corpului National  al Politistilor

3. Ciobotea Ionel                                                 - subprefect al judetului Dolj

4. Petrescu             Constantin                            - seful Politiei Comunitare Craiova

5. Dascalu Constantin                                          - consilier judetean

6. Stoica Stefan-Bucur                                          - consilier judetean

7. Chitu Remulus                                                  - consilier judetean

8.  Petrescu Petre                                                 - consilier judetean

9.  Voiculescu Ion                                                 - consilier judetean

10. Vasile Constantin Cosmin                               - consilier judetean

11. Danisor Dan Claudiu                                       - reprezentant al comunitatii

12. Cantar Mircea                                                - reprezentant al comunitatii

13. Peta Victor                                                      - reprezentant al comunitatii

139

27.08.2008

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Dolj.

140

27.08.2008

Se aproba modificarea statului de functii al Unitatii Medico-Sociale Plenita.

141

27.08.2008

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman”.

142

27.08.2008

Se aproba vanzarea  prin licitatie a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat  in Craiova, Calea Bucuresti, bloc 21 D, parter.

143

27.08.2008

Se aproba pretul de pornire pentru vanzarea spatiului comercial  din blocul 21 A – parter, situat in Craiova, Calea Bucuresti.

144

27.08.2008

Se aproba pretul de pornire pentru vanzarea prin licitatie publica a  spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti,  bloc M 18 C – parter.

145

27.08.2008

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a podului metalic situat pe DJ 606 km 8+600 in localitatea  Breasta, in vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii.

146

27.08.2008

Se aproba documentatiile tehnico-economice la obiectivele de investitii din programul pe anul 2008.

147

27.08.2008

Se aproba documentatia tehnico-economice, in faza de studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 29 Bratovoiesti – Georocu Mare – Puturi, km. 0 + 000 – 0 + 500”.

148

27.08.2008

Se aproba lista proiectelor prioritare propuse pentru a fi finantate in cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”.

149

27.08.2008

Se aproba construirea de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a unei cladiri pentru Sectia de brahiterapie pe terenul proprietatea publica a judetului Dolj.

150

27.08.2008

Se aproba modificarea incadrarii unui drum vicinal situat in comuna Leu in categoria functionala a drumurilor comunale.

151

27.08.2008

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al judetului Dolj.

152

27.08.2008

Se numesc membri in Colegiul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj urmatorii consilieri judeteni:

1.     Serban Ileana

2.     Vaduva Fanel

3.     Negoita Ionut

Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii nr. 17/26.01.2005.

153

30.09.2008

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean a domnului Mayer Constantin Ciri si declara vacant locul de consilier judetean

Valideaza mandatul de consilier judetean a dlui Sabetay Corneliu.

154

30.09.2008

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti si Plenita pe anul 2008, finantate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sanatate Publica Dolj.

155

30.09.2008

Se aproba se aproba inclocuirea dlui Valescu Florian, membri in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj din partea Directiei Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Dolj, cu domnul Simcelescu Marius.

Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj este urmatoarea:

1.     Barbarasa Gheorghe – presedinte,

2.        Stancu Florin – vicepresedinte,

3.        Vilcea Lidia – membru,

4.        Glavan Mihai – membru,

5.        Bonci Dumitru Cristian – membru,

6.        Simcelescu Marius – membru,

7.        Pasare Cornelia – membru.

156

30.09.2008

Se aproba  modificarea organigramei si a statului de functii la Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008.

157

30.09.2008

Se aproba se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj, in vederea restituirii, a unei parti din imobilul in care functioneaza Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti, situat in Craiova, str. 24 Ianuarie nr. 4, formata din teren in suprafata de 1298 mp si constructii (cladire C 1 cu o suprafata construita de 347 mp si cladire C 2” cu o suprafata construita de 100,80 mp), conform schitei anexa.

158

30.09.2008

Se stabileste cuantumul chiriei lunare ce urmeaza a fi platita de Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti pentru imobilul situat in Craiova, str. 24 Ianuarie nr. 4, restituit in natura fostilor proprietari, imobil a carui afectatiune se mentine pe o perioada de 5 ani, la suma de 7476,4 lei.

159

30.09.2008

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 17.078,31 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al comunei Seaca de Padure, conform anexei la prezenta hotarare.

160

30.09.2008

Se aproba  majorarea contributiei totale a Consiliului Judetean Dolj la finantarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea DJ 606, Craiova (DN 65) – limita judetul Mehedinti.

161

30.09.2008

Se aproba Protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” Craiova al Academiei Romane privind organizarea celei de-a XIII sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din Romania si Rusia.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in realizarea actiunilor prevazute in protocol este de 8,40 mii lei.

162

30.09.2008

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008.

163

30.09.2008

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii la Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008.

164

30.09.2008

Se aproba modificarea statului de functii la Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008.

165

30.09.2008

Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DJ 561B Segarcea (DJ 561) – Dranic – Padea – Valea Stanciului – Horezu – Poenari – Gangiova – Comosteni – Zaval (DN 55A), km. 0 + 000 – 35 + 260”

166

30.09.2008

Se dau in folosinta gratuita Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj urmatoarele  bunuri: autovehicul Volswagen model Crafter, camera fotodigitala Olympus E-410, 4 buc. laptop HP Compaq 8510, conform specificatiilor din  anexa la prezenta hotarare.

Se aproba contractul de comodat care constituie anexa la prezenta hotarare.

167

30.10.2008

Se aproba rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al fondului de rulment, pe anul 2008, fond in afara bugetului local, conform anexelor 1 si 2.

168

30.10.2008

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondului pentru constructii de locuinte, pe anul 2008, fond in afara bugetului local, conform anexei.

169

30.10.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor trei scoli speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sf. Vasile si Scoala Speciala Sf. Mina) si al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2008, conform anexelor 1 – 4.

170

30.10.2008

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor partial finantate de Consiliul Judetean Dolj (Muzeul de Arta, Scoala Populara de Arte si Meserii Cornetti, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Clubul Sportiv Judetean Stiinta U Craiova, Muzeul Olteniei, Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj si Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj) pe anul 2008, conform anexelor 1 – 7, 1 A7 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

171

30.10.2008

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2008, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

172

30.10.2008

Se aproba  protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului Judetului Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Administrative – si Universitatea Spiru Haret, filiala Dolj – Facultatea de Drept -, privind organizarea si implementarea unui sistem de educatie juridica si antiinfractionala in scoli, prezentat in anexa.

Se aproba alocarea sumei de 90,oo mii lei Universitatii din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Administrative – pentru desfasurarea proiectului in anul scoalr 2008 – 2009.

173

30.10.2008

Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova pentru organizarea Conferintei internationale de chirurgie romano-sarba.

Consiliul Judetean Dolj contribuie financiar la organizarea conferintei cu suma de 10,oo mii lei.

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 se va incheia un protocol intre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova.

174

30.10.2008

Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Dolj cu Filarmonica Oltenia Craiova, la organizarea Festivalului international „Craiova muzicala” in perioada 10 – 28.11.2008.

Consiliul Judetean Dolj  contribuie financiar la organizarea festivalului cu suma de 50,oo mii lei.

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 se va incheia un protocol intre Consiliul Judetean Dolj si Filarmonica Oltenia Craiova.

175

30.10.2008

Se aproba alocarea unei sume suplimentare de 24,oo mii lei Teatrului National din Craiova pentru decontarea unor cheltuieli ocazionate de Festivalul international de teatru Shakespeare organizat la Craiova in luna mai 2008.

176

30.10.2008

Se aproba contributiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora pentru unitatile de asistenta medico-sociale din judetul Dolj, conform anexei 1.

177

30.10.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale in anul 2008, finantate din transferuri din bugetul propriu judetean, conform anexelor 1 – 7, 1 A7 A.

178

30.10.2008

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in valoare de 21.000 mii lei, pentru drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2008, conform anexei 1.

179

30.10.2008

Se aproba  rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008, conform anexelor 1,2,3 si 3 a.

180

30.10.2008

Se aproba darea in folosinta gratuita Organizatiei Salvati Copiii – Filiala Dolj, pe o perioada de trei ani, a unui spatiu in suprafata de 120 m.p., situat in Craiova, str. Beethoven, nr. 2.

Se retrage dreptul de administrare al Centrului Scolar Beethoven pentru suprafata prevazuta la alin. 1.

Darea in folosinta gratuita se va face pe baza de protocol de predare-preluare  incheiat intre Centrul Scolar Beethoven si Organizatia Salvati Copiii – Filiala Dolj, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

181

30.10.2008

Anexa nr. 2 la hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 140/2004 „Lista bunurilor imobile aflate in domeniul public al judetului Dolj care trec in domeniul public al municipiului Calafat  si in administrarea Consiliului Local Municipal Calafat” isi inceteaza aplicabilitatea, iar bunurile respective raman scoase din domeniul public al judetului Dolj.

Cladirile si terenurile prevazute in anexa se vor preda localitatilor pe raza carora sunt situate pe baza de protocol, tinand cont de hotararile adoptate de consiliile locale respective.

182

30.10.2008

Se aproba pretul de pornire de 105.623 lei pentru vanzarea prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat locuinta, situat in Craiova, Calea Bucuresti, bl. 21 D, parter.

183

30.10.2008

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii, cuprinse in anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.

184

30.10.2008

Se aproba darea in folosinta gratuita pana la 31.12.2011 Serviciului public de administrare, construire, modernizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podetelor apartinand  judetului Dolj, a bunului „Instalatie pentru determinarea sarcinii la autovehicule rutiere osie cu osie” (cantar mobil montat pe autovehicul).

185

30.10.2008

Se aproba  indicativele si traseele unor drumuri judetene si comunale conform anexelor nr. 1 si 2.

Promovarea proiectului de hotarare de Guvern se va face dupa obtinerea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

186

30.10.2008

Se aproba  modificarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, aceasta urmand a avea alcatuirea prevazuta in anexa 1.

Se aproba regulamentul de functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, conform anexei 2.

187

30.10.2008

Se aproba modificarea componentei nominale a Comisiei de Acorduri Unice, aceasta urmand a avea alcatuirea prevazuta in anexa nr. 1.

Se aproba regulamentul de functionare a Comisiei de acorduri unice, potrivit anexei 2.

188

30.10.2008

Incepand cu data de 01.11.2008 se prelungeste detasarea pe functia de director al Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman a dlui Babalau Nicolae pana la ocuparea pe baza de concurs a postului vacant de director al acestei institutii.

189

30.10.2008

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persaoanelor Dolj, conform anexei 2.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei 3.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice centralizat pe anul 2009, conform anexei 4.

190

30.10.2008

Se aproba  modificarea statutlui de functii al Unitatii Medico-Sociale Melinesti, aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008, conform anexei 1.

191

30.10.2008

Se aproba  costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale publice pentru persoane cu handicap aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil incepand cu 01.11.2008, conform anexei.

192

30.10.2008

Se adopta Strategia judetului Dolj in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului in  perioada 2008 – 2009, conform anexei la prezenta.

193

30.10.2008

Se aproba modificarea  si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asisitenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei la prezenta.

194

30.10.2008

Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in valoare de 3982 lei din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul privat al Municipiului Craiova, conform anexei.

195

30.10.2008

Se aproba suplimentarea sumei alocate proiectului Consiliului Judetean Dolj, participarea la concursul european „Do You Speak European ?” cu suma de 30.000 lei din cap. 20.30.30. „alte cheltuieli cu bunuri si servicii autorizate prin dispozitii legale”, pentru suportarea cheltuielilor de deplasare la Bruxelles a castigatorilor fazei nationale, a concursului echipa judetului Dolj, respectiv elevii de la Colegiul National Carol I din Craiova.

Suma alocata reprezinta cheltuieli de transport de la Craiova –Bucuresti Otopeni-Bruxelles si retur, cazare si masa pe perioada deplasarii elevilor si indrumatorilor lor.

196

27.11.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale in anul 2008, din sumele  alocate de la bugetul de stat prin Autoritatea de Sanatate Publica Dolj si din transferuri din bugetul propriu judetean, conform anexelor la prezenta hotarare.

197

27.11.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor doua scoli speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sf. Vasile) si al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2008, conform anexelor 1 – 3.

198

27.11.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei si  Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, unitati partial finantate de Consiliul Judetean Dolj pe anul 2008, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

199

27.11.2008

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 10,oo mii lei Teatrului National „Marin Sorescu” Craiova pentru realizarea manifestarii „Valori ale teatrului romanesc – Valori ale teatrului european” in perioada 20 – 23 noiembrie 2008.

200

27.11.2008

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al S.C. Parc – Turism S.A., conform anexei la prezenta hotarare.

201

27.11.2008

Se aproba  actul aditional nr. 2 la protocolul de cooperare nr. 108/30.06.2005, incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean  Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, prin care se aloca suma de 106,oo mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

202

27.11.2008

Se aproba finantarea Scolii de Arte si Meserii Craiova ca unitate de invatamant special, incepand cu 01.,01.2009.

203

27.11.2008

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008 conform  anexelor 1 – 3, 3 A.

204

27.11.2008

Incepand cu data de 01.01.2009 se aproba modificarea organigramei si a statului de functii la Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/008 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.

205

27.11.2008

Incepand cu data de 01.01.2009 se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii Medico-Sociale Sadova, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/008 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.

206

27.11.2008

Incepand cu data de 01.01.2009 se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii Medico-Sociale Bechet, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/008 a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor 1 si 2.

207

27.11.2008

Se aproba documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

208

27.11.2008

Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.12.2008, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Se stabilesc functiile publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj, conform anexei nr. 3.

209

27.11.2008

Se s Se aproba costul mediu lunar de intretinere pentru persoane cu handicap din centrele rezidentiale publice aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, perntru perioada aprilie 2007 – octombrie 2008, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

210

27.11.2008

Se aproba modificarea arondarii actuale privind  activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Argetoaia de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Filiasi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Argetoaia.

211

27.11.2008

Se aproba modificarea arondarii actuale privind  activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Ostroveni de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bechet la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ostroveni.

212

27.11.2008

Se aproba scoaterea din domeniul public si din domeniul privat al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj a Dispensarului Medical Varvoru de Jos, compus din teren in suprafata de 640,oo m.p. si o cladire cu regim de inaltime parter.

213

27.11.2008

Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj.

214

27.11.2008

Se retrage dreptul de folosinta gratuita acordat Unitatii Medico-Sociale Plenita pentru doua spatii in suprafata utila de 57,28 m.p., respectiv 51,53.p. situate in incinta Policlinicii Plenita, identificate conform anexei.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor prevazute la art. 1 pentru activitati medicale sau farmaceutice.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, la suma de 3,50 lei/m.p./luna. Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj, care va incasa si chiria aferenta.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

215

27.11.2008

Se aproba cheltuirea sumei de 117.530 lei pentru organizarea unor activitati de reprezentare cu ocazia sarbatorilor si evenimentelor de la sfarsit de an.

216

27.11.2008

Se aproba Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in aglomerarea Craiova in conformitate cu anexa 1 la prezenta hotarare.

217

27.11.2008

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj cu bunurile achizitionate in cadrul proiectului „Impreuna in UE 27 – prioritati comune de dezvoltare”, conform anexei la prezenta hotarare.

218

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale pe anul 2008, finantate din transferuri din bugetul propriu judetean, conform anexelor 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 3 A, 4 si 4 A.

219

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei si Muzeului de Arta, unitati partial finantate de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2008, conform anexelor 1, 1 a, 2 si 2 a.

220

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetului fondului de rulment, fond evidentiat in afara bugetului local pe anul 2008, conform anexelor 1 si 2.

221

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetului creditului intern, pe anul 2008, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

222

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova, pe anul 2008, conform anexei nr. 1.

223

16.12.2008

Se aproba alocarea sumei de 13.000 lei din cap. 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri si servicii autorizate prin dispozitii legale”, pentru premierea castigatorilor fazei europene, a concursului „Do You Speak European ?” de la Bruxelles din 3 decembrie 2008. Suma alocata  reprezinta premierea elevilor si a indrumatorilor lor, respectiv, echipajul regiunii Dolj, reprezentand Fundatia Cultural Stiintifica N.V. Karpen a Colegiului National Carol I din Craiova.

224

16.12.2008

Se aproba cofinantarea Consiliului Judetean Dolj la proiectul „tineri romi promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere” in suma de 9.000 Euro, respectiv 34.820 lei la cursul infoeuro din luna decembrie 2008 de 1 euro = 3,8688 lei, din bugetul anului 2008.

225

16.12.2008

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2008, conform anexelor 1, 2, 3 si 3 A ce fac parte din prezenta hotarare.

226

16.12.2008

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii la R.A. Aeroportul Craiova, aprobate prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

227

16.12.2008

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

228

16.12.2008

Se aproba modificarea organigramei si statului de functii la Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, aprobate prin hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 30/2008, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

229

16.12.2008

Se stabileste ca modalitate de atribuire a serviciului de transport public judetean de persoane, gestiunea delegata, in baza unui contract de delegare a gestiunii.

Se aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport judetean de persoane, conform anexei.

230

16.12.2008

Incepand cu data prezentei hotarari se infiinteaza „Serviciul de transport fluvial in punctul de trecere a frontierei Rast-Lom, ca serviciu de interes economic general.

Gestiunea serviciului prevazut la art. 1 se va organiza si realiza in modalitatea gestiunii delegate de catre un operator privat in urma unei licitatii publice.

231

16.12.2008

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Se aproba modificarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

232

16.12.2008

Se aproba modificarea unei suprafete de teren existenta in incinta R.A. Aeroportul Craiova, imobil 349 (partial) Craiova, aflata in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Dolj – pista de decolare –aterizare, cai de rulare si bretele de acces.

233

16.12.2008

Se retrage dreptul de administrare de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pentru suprafata de 54 m.p. ce apartine domeniului public al judetului Dolj, avand amplasamentul prevazut in anexa la prezenta hotatare.

234

16.12.2008

Se aproba baremul cheltuielilor de locuit pentru copiii aflati in plasament la asistent maternal profesionist pentru anul 2009, conform anexei la prezenta hotarare.

235

16.12.2008

Se aproba masurile referitoare la garantarea respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat sub masura de protectie speciala, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

236

16.12.2008

Se propune incadrare unui drum vicinal situat in comuna Melinesti, in categoria functionala a drumurilor comunale, conform anexei la prezenta hotarare.

237

16.12.2008

Se aproba extinderea obiectului de activitate al R.A. Aeroportul Craiova cu „activitati de asistenta medicala generala Cod CAEN 8621”.

Inchide