NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

31.01.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe trimestrul I al anului 2012, conform anexei nr. 1.

2

31.01.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe trimestrul I al anului 2012, conform anexei nr. 1.

3

31.01.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

4

31.01.2012

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale scolilor speciale (Centrul Scolar Beethoven, Scoala Speciala Sfantul Vasile, Scoala Speciala Sfantul Mina, Scoala de Arte si Meserii Craiova), bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, finantate din bugetul propriu judetean, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5 si bugetele activitatii autofinantate, pe anul 2012 a Centrului Scolar Beethoven, a Scolii Speciale Sfantul Vasile si a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, conform anexelor nr. 6, 6a, 7, 7a, 8 si 8a.

5

31.01.2012

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

6

31.01.2012

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe  anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

7

31.01.2012

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

8

31.01.2012

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in valoare de 10.831,oo mii lei, pentru drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

9

31.01.2012

Se aproba alocarea sumei de 3.691,oo mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2012, conform anexei.

10

31.01.2012

Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2011 cu suma de 5.313.006,41 lei din excedentul bugetului judetean.

11

31.01.2012

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

12

31.01.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

13

31.01.2012

Se aproba majorarea participarii Judetului Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin aport in numerar cu suma de 1.ooo.ooo lei cu emiterea unui numar corespunzator de actiuni ce se atribuie Judetului Dolj, persoana juridica de drept public cu resedinta in municipiul Craiova, str. Unirii nr. 19, avand codul de inregistrare fiscala 4417150.

Aportul in numerar va fi utilizat pentru realizarea infrastructurii de utilitati pe terenul de8,27 ha, atribuit societatii pentru extinderea Parcului Industrial Craiova prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 80/24.03.2011 (H.G. nr. 1226/2010), conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

Obiectivele de investitii prevazute in anexa la prezenta hotarare se vor realiza prin grija si raspunderea S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  in limita fondurilor existente, proprii si atrase.

Se mandateaza imputernicitul Judetului Dolj in A.G.A. la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa aprobe in prima AGEA majorarea capitalului social, conform art. 1.

14

31.01.2012

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in valoare de 10.531 mii lei, pe anul 2012, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe unitati administrativ-teritoriale in valoare de 10.405 mii lei, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarare.

15

31.01.2012

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 1B, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

16

31.01.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2012 al Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” conform anexelor nr. 1, 2 si 2a ce fac parte din prezenta hotarare.

17

31.01.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna decembrie 2011, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

18

31.01.2012

Se aproba costul lei/luna privind cheltuielile de locuit, pentru pregatirea hranei, apa rece, apa calda menajera, energie electrica, pentru incalzirea locuintei pentru copiii aflati in plasament la asistentii maternali profesionisti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, ce face parte din prezenta hotarare.

19

31.01.2012

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament intr-un serviciu de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 16.923 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2012.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.717 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2012.

20

31.01.2012

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2012, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

21

31.01.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la Aeroportul Craiova sa aprobe „Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici” pentru obiectivul de investitii: „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”.

22

31.01.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la Aeroportul Craiova sa aprobe implementarea proiectuilui „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova” in valoare totala de 74.972.750,oo lei, constituita astfel:

-       Valoarea totala eligibila de 60.695.653 lei, Contributia publica eligibila 56.750.436,oo lei din care:

·          39.299.677,oo lei reprezinta contributia CE;

·          1.135.009,oo lei reprezentand 2% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul Judetului Dolj;

·          16.315.750,oo lei reprezentand 28,75% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul de stat;

-       Valoarea totala neeligibila de 18.222.314.oo lei, din care 14.277.097.oo lei reprezinta TVA aferent intregii perioade de implementare a proiectului, se suporta de catre R.A. Aeroportul Craiova.

-       Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul R.A. Aeroportul Craiova pentru anii 2012 si 2013.

23

31.01.2012

Se aproba Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 18495/21.05.2010 incheiat intre Primaria Bistret, ca lider de proiect (partener 1) si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, ca partener 2 in proiectul „Modernizare si extindere cladire pentru infiintare Centru Social in sat Plosca, comuna Bistret, judetul Dolj”, anexa la prezenta hotarare.

24

31.01.2012

Se numeste doamna Balanescu Cristina din partea Organizatiei Neguvernamentale World Vision Romania membru in Comisia judeteana pentru protectia copilului Dolj in locul doamnei Pasare Cornelia, incepand cu 1 februarie 2012.

Hotararea nr. 201/2004 se modifica in mod corespunzator.

25

31.01.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

26

31.01.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

27

31.01.2012

Se aproba completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Dolj cu bunurile prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Hotararile nr. 103/22.05.2009 si 196/30.09.2010 ale Consiliului Judetean Dolj se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

28

31.01.2012

Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al judetului Dolj a unui teren situat in str. General Dragalina nr. 60 A conform Anexei la prezenta.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj privind domeniul public al judetului Dolj se completeaza corespunzator.

29

31.01.2012

Inceteaza concesiunea spatiului situat in comuina Sadova, judetul Dolj, detinut de catre CMI dr. Piciu Onut Catalin in baza contractului de concesiune nr. 3/03.01.2005, incepand cu data de 31.01.2012, intrucat nu mai poate desfasura activitatea profesionala pe raza localitatii Sadova din motive obiective, conform adresei inregistrata sub numarul 523/16.01.2012 la Consiliul Judetean Dolj.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut la art. 1, pentru desfasurarea de activitati medicale si activitati conexe serviciilor medicale.

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 1,50 lei/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere va fi de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

30

29.02.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2.

31

29.02.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2.

32

29.02.2012

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexelor nr. 1 si 1 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

33

29.02.2012

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean pe anul 2012 asumei de 583,oo mii lei unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Dolj pentru inlaturarea efectelor ninsorilor produse in luna februarie 2012, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

34

29.02.2012

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean pe anul 2012 asumei de 50,oo mii lei Consiliului Judetean Vrancea pentru inlaturarea calamitatilor naturale produse in luna februarie 2012.

35

29.02.2012

Se aproba alocarea in anul 2012 a sumei de 1.012,oo mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judetean pentru bugetul propriu al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontraliera Calarasi.

36

29.02.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna ianuarie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

37

29.02.2012

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Oltenia – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, prevazut in anexa.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in anul 2012 la realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, este de 300,oo mii lei.

38

29.02.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Programul de investitii al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Obiectivele si criteriile de performanta aferente contractului de mandat al Presedintelui Consiliului de Administratie pe anul 2012, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

39

29.02.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

40

29.02.2012

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2011 a managementului Muzeului de Arta Craiova si a managementului Muzeului Olteniei Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Ion Mihail Gorgoi – Sef Serviciu Corpul de Control al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

- Virgil Stefan Nitulescu – Director General Muzeul National al Taranului Roman;

- Alin Sorin Mitrica – Administratorul Public al Judetului Dolj.

41

29.02.2012

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2011 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Ionela Carmen Banta – Lector Universitar Doctor Universitatea din Craiova;

 - Sorina Virginia Sorescu – Lector Universitar Doctor Universitatea din Craiova;

- Alin Sorin Mitrica – Administratorul Public al Judetului Dolj.

42

29.02.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Speciala „Sfantul Mina” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

43

29.02.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

44

29.02.2012

Se constituie comisia judeţeană de bază meliferă şi stupărit pastoral, pentru anul 2012, în următoarea componenţă:

Preşedinte: 

1. ing. Grigore Ştefan     - D.A.D.R. Dolj

Membri: 

2. med. Cioroianu Dionisie    - Direcţia Sanitar-Veterinară pentru Siguranţa

            Alimentelor Craiova

3. ing. Dănişor Laura      - Unitatea Fitosanitară Dolj

4. ing. Grigore Ilie                         - Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

5. ing. Popa Florian        - Direcţia Silvică Craiova

6. dr. ing. Diaconeasa Marin - reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj

Secretar: 

7. Casota Ilie                                               - Asociaţia Crescătorilor de Albine

45

29.02.2012

Se aproba functionarea Unitatii de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos cu 26 paturi incepand cu data de 01.03.2012.

46

29.02.2012

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala efectuata de catre operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Preajba, jud. Dolj pe traseul Pielesti (DN 65 km 10) – Bojoiu – Lacrita.

Valabilitate licenta: 11.07.2013.

47

29.02.2012

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Rovinari, jud. Gorj, pe traseele:

1. Ghercesti – Bradesti Parc 1 - valabilitate licenta: 30.06.2012;

2. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 4 - valabilitate licenta: 30.06.2012;

3. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 5 - valabilitate licenta: 30.06.2012;

48

29.02.2012

Se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane – Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului situat in comuna Desa, identificat conform anexei la prezenta hotarare, pentru utilitate publica.

49

29.02.2012

Se aproba cooperarea cu Teatrul National «Marin Sorescu» din Craiova si alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 200,oo mii lei teatrului, in vederea organizarii celei de-a VIII-a editii a Festivalului International Shakespeare.

50

29.03.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

51

29.03.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

52

29.03.2012

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a.

53

29.03.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna februarie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

54

29.03.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

55

29.03.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj pentru a sustine in Adunarea Generala la S.C. P.L.D.P. Dolj S.A. aprobarea urmatoarelor documente: Bilantul contabil, Contul de Profit si Pierdere, Datele Informative si Situatia activelor imobilizate ale S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2011 (anexa 1) si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. in exercitiul financiar 2011 (anexa 2), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 (anexa 3) impreuna cu anexele sale: Fisa de urmarire a obiectivelor si criteriilor de performanta si Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta pentru anul 2012 (anexa 4) si Programul de investitii pe anul 2012 (anexa 5), Statul de functii si Organigrama pe naul 2012 (anexa 6).

56

29.03.2012

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

57

29.03.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

58

29.03.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Melinesti, conform anexei la prezenta hotarare.

59

29.03.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

60

29.03.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

61

29.03.2012

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2012 al Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

62

29.03.2012

Se aproba atribuirea licentei de traseu aferenta traseului T 091 Craiova – Motatei – Cetate – Maglavit, operatorului de transport S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova.

63

29.03.2012

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 30,oo mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2012, conform anexei.

64

26.04.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2.

65

26.04.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

66

26.04.2012

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

67

26.04.2012

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2012, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2012, conform anexelor 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

68

26.04.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna martie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

69

26.04.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

70

26.04.2012

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Dabuleni, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bechet la serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Dabuleni.

71

26.04.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean la S.C. Parc - Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

-       Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2011, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       Raportul Comisiei de Cenzori a S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2011, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2011, conform anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       Anexa la contractul de mandat, cu modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2011 de catre directorul general al S.C. Parc – Turism S.A., in conformitate cu raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2011, raportul cenzorilor privind activitatea economico-financiară pe anul 2011 si situatiile financiare pe anul 2011, conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       Nota privind prelungirea, prin act aditional, a creditului cu destinatia capital de lucru, in valoare de 300.000 lei, de la GarantiBank International – Sucursala Romania, pe o perioada de 1 an, garantarea creditului si imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie – Director General al societatii pentru a angaja in mod legal S.C. Parc – Turism S.A. pentru semnarea tuturor contractelor de credit, contractelor de gaj, contractelor de ipoteca si a oricaror alte acte necesare, conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

72

26.04.2012

Se mandateaza imputernicitii desemnati la S.C. Parc – Turism S.A. sa aprobe modificarea organigramei, conform anexei 1 si modificarea statului de functii, conform anexei 2.

Prevederile art. 1 se aplica incepand cu data de 01.05.2012.

73

26.04.2012

(1) Se aproba eliberarea licentei d etraseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Bailesti – valabilitate licenta: 23.12.2012;

(2) Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COJOCARU IMPEX S.N.C. Craiova, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Plesoi – Pietroaia – valabilitate licenta: 18.04.2013;

(3) Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. VISCRIS S.R.L. Craiova, jud. Dolj, pe traseele:

1. Craiova – Preajba (S.C. Dedeman S.R.L.) - valabilitate licenta: 11.01.2015;

2. Craiova – Dudovicesti - valabilitate licenta: 06.04.2015.

74

26.04.2012

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor (investitiei) realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea DJ 652: DN 65 – Lacrita – Cosoveni – Ghindeni – DN 55, judetul Dolj”, cod SMIS 3050, in valoare de 17.874.745,93 lei, inclusiv TVA, respectiv Drumul Judetean DJ 652 reabilitat pe o lungime de 18,942 km si un pod construit peste Valea Babolea.

Se da in administrarea Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. investitia realizata in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea DJ 652: DN 65 – Lacrita – Cosoveni – Ghindeni – DN 55, judetul Dolj”, cod SMIS 3050, in valoare de 17.874.745,93 lei, inclusiv TVA.

75

26.04.2012

Se aproba majorarea patrimoniului Judetului Dolj – domeniul public – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu valoarea lucrarilor executate (investitiei) realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea”, in suma de 40.583.838,42 lei inclusiv TVA.

Se da in administrarea Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A., investitia realizata in cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea”.

76

26.04.2012

Se aproba majorarea domeniului privat al Judetului Dolj, cu valoarea lucrarilor executate (investitiei) realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj – Incubator de Afaceri Craiova”, in valoarea totala de 29.463.760,10 lei.

Se dau in administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., lucrarile executate (investitia) realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj – Incubator de Afaceri Craiova”.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 188/2004 se completeaza si se modifica in mod corespunzator.

77

31.05.2012

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor nr. 1 si 2, contul de executie al bugetelor institutiilor publice finantate partial, conform anexelor nr. 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. 5 si 6 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2011, conform anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ce fac parte din prezenta hotarare.

78

31.05.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor nerambursabile primite de Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1 A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

79

31.05.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna aprilie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

80

31.05.2012

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si  Universitatea din Craiova pentru organizarea in bune conditii a Conferintei Internationale WIMS 2012 la Craiova in perioada 13 – 15 iunie 2012 si alocarea sumei de 25,00 mii lei Universitatii din Craiova in acest scop.

81

31.05.2012

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia Ramuri in vederea realizarii proiectului cultural „Impreuna, pentru cultura noastra” si alocarea sumei de 8,00 mii lei Fundatiei Ramuri in acest scop.

82

31.05.2012

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia – Revista „Scrisul Romanesc” in vederea realizarii proiectului cultural organizat cu ocazia aniversarii a 85 de ani de existenta a Revistei „Scrisul Romanesc” si alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 8,00 mii lei pentru Fundatia – Revista „Scrisul Romanesc” in acest scop.

83

31.05.2012

Incepand cu data de 01.06.2012 se majoreaza cu 8% fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri care fac parte din salariul brut de care beneficiaza conducatorii institutiilor publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la ordonatorul principal de credite.

84

31.05.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

85

31.05.2012

Consiliul Judetean Dolj este de acord cu incetarea raportului de serviciu al domnului Ivanovici Laurentiu, director executiv al Camerei Agricole Dolj.

Atributiile specifice functiei vacantate de director executiv al Camerei Agricole Dolj, atributiile prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei, vor fi exercitate pana la ocuparea prin concurs a acestei functii, de catre domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct al Camerei Agricole Dolj.

86

31.05.2012

Consiliul Judetean Dolj este de acord cu suspendarea Contractului de Management pentru domnul Fifor Mihai Viorel – manager al Muzeului Olteniei Craiova, incepand cu data de 18.05.2012, pe perioada exercitarii functiei de demnitate publica, dar nu mai tarziu de 31.12.2013 - data incetarii contractului de management.

Se desemneaza domnul Ridiche Florin, muzeograf, gradul I A in cadrul Muzeului Olteniei Craiova, pentru exercitarea functiei de manager al Muzeului Olteniei Craiova pe perioada suspendarii contractului de management al domnului Fifor Mihai Viorel.

87

31.05.2012

Incepand cu data de 01.06.2012 se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

88

26.06.2012

Se alege comisia de validare pentru validarea mandatelor consilierilor judeteni, in urmatoarea componenta:

1.      Tanasescu Alina - PSD

2.      Irinei Marian Ioan -  PNL

3.      Brezniceanu Alexandru - PDL

4.      Bica Gheorghe - UNPR

5.      Odolbasa Victor - PPDD

Comisia de validare va examina legalitatea alegerii fiecarui consilier judetean si va propune validarea sau invalidarea mandatelor.

89

26.06.2012

Se valideaza mandatele consilierilor judeteni conform anexei la prezenta hotarare.

90

26.06.2012

Consiliul Judetean Dolj se declara legal constituit.

91

26.06.2012

Se aleg vicepresedinti ai Consiliului Judetean Dolj domnii consilieri judeteni Iovan Cristinel Nicusor Leonard si Ivanovici Laurentiu.

92

26.06.2012

Se organizează un număr de sase comisii de specialitate pe urmatoarele domenii de activitate:

-       Comisia nr. 1 „Studii, prognoze social-economice, buget finante, administrarea domeniului public si privat al judetului Dolj”.

-       Comisia nr. 2 „Organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, monumente istorice”.

-       Comisia nr. 3 „Amenajarea si dezvoltarea rurala, servicii publice si comert”.

-       Comisia nr. 4 „Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, tineret si sport”.

-       Comisia nr. 5 „Administratie publica locala, apararea ordinei publice, relatii cu societatea civila, relatii externe”.

-       Comisia nr. 6 „Protectie sociala, protectia copilului, juridic”.

Comisiile de specialitate vor avea un numar de membrii astfel:

-       Comisia nr. 1 – 7 membrii

-       Comisia nr. 2 – 7 membrii

-       Comisia nr. 3 – 7 membrii

-       Comisia nr. 4 – 5 membrii

-       Comisia nr. 5 – 5 membrii

-       Comisia nr. 6 – 5 membrii

Componenta nominala a comisiilor de specialitate este cea prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

93

12.07.2012

Se vadileaza mandatul de consilier judetean al domnului Gaina Florea, din partea USL, in locul domnului Petrescu Petre, care a demisionat.

94

12.07.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1 a, ce fac parte din prezenta hotarare.

95

12.07.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1 a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

96

12.07.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna mai, respectiv luna iunie 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

97

12.07.2012

Se aproba plafoanele valorice maxime pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2012 – 2013 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

98

12.07.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

99

12.07.2012

Se aproba modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

100

12.07.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

101

12.07.2012

Incepand cu data de 01.07.2011, doamnei Tulitu Luiza Constanta, director, clasa de salarizare 86, gradul II, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet i se stabileste un salariu de baza brut de 2161 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

102

12.07.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

103

12.07.2012

Se aproba statul de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

104

12.07.2012

Se aproba statul de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

105

12.07.2012

Se aproba modificarea art. 3 la Hotararea nr. 29/31.01.2012, respectiv:

„Durata contractului de inchiriere va fi de 10 ani si 6 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional”.

106

12.07.2012

Se aproba prelungirea punerii la dispozitie catre S.C. Lilly Romania S.R.L. a unui spatiu din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, denumit „Scoala Diabeticului”, pe o perioada de 6 luni.

107

12.07.2012

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 10978/31.07.2009 privind terenul in suprafata de 30 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. MASIM PRESTCOM S.R.L. pana la data de 30 iunie 2014.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 10979/31.07.2009 privind terenul in suprafata de 40 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. TERASA PESCARUS – HANUL DOCTORULUI S.R.L. pana la data de 30 iunie 2014.

Contractul de inchiriere va contine clauze privind rezilierea, in cazul in care interesul national sau local o impune.

108

12.07.2012

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 46/2011 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Vijulie Dorin, pentru spatiul in suprafata de 18,43 mp, cu destinatia prestari servicii, situat sub Tribuna a II-a a Complexului Sportiv Stadionul Tineretului, incepand cu data de 01.07.2012.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 2568/2011 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Preda Florea, pentru spatiul in suprafata de 30,23 mp, cu destinatia garaj sau spatiu de depozitare, situat sub Tribuna a II-a a Complexului Sportiv Stadionul Tineretului, incepand cu data de 01.07.2012.

Contractele de inchiriere se prelungesc pe o perioada de 2 ani pana la data de 30.06.2014.

In cazul schimbarii destinatiei sau reabilitarii imobilului, contractele de inchiriere inceteaza prin notificarea prealabila de catre Consiliul Judetean Dolj.

109

12.07.2012

Aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani catre Spitalul „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni a mijloacelor fixe si obiectele de inventar aflate in domeniul privat al Judetului Dolj, prevazute in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare.

Trecerea se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data prezentei.

110

12.07.2012

(1) Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj in domeniul privat al judetului, a constructiilor prevazute in anexa, in vederea desfiintarii.

(2) Materialele rezultate in urma desfiintarii acestora vor fi valorificate conform prevederilor legale.

111

12.07.2012

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Rovinari, jud. Gorj, pe traseele:

1.      Ghercesti - Bradesti Parc 1 - valabilitate licenta: 31.12.2012;

2.      Ghercesti - Bradesti Parc 1 - Bradesti Parc 4 - valabilitate licenta: 31.12.2012;

3. Ghercesti - Bradesti Parc 1 - Bradesti Parc 5 - valabilitate licenta: 31.12.2012.

112

30.08.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna iulie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

113

30.08.2012

Se aproba nivelurile alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu data de 01.09.2012, conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari.

114

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Speciale „Sfantul Vasile”, unitate finantata de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

115

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova si Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, unitati partial finantate, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

116

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico-sociala Bechet, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A.

117

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2.

118

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

119

30.08.2012

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2012, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2012, conform anexelor 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

120

30.08.2012

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea suplimentara a sumei de 110,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2012, conform anexei.

121

30.08.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexei nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

122

30.08.2012

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Amarastii de Sus, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Leu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Amarastii de Jos.

123

30.08.2012

Se aproba atribuirea licentei de traseu aferenta traseului T091 Craiova-Motatei-Cetate-Maglavit operatorului de transport SC MANDRE TOUR SRL Piscu Vechi, jud. Dolj.

124

30.08.2012

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza DALI pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DJ 552 Craiova-Mofleni-Bucovat-Italieni-Terpezita-Salcuta-Plopsor-Vartop-Caraula-Cetate, km 4+200 – 71+606, judetul Dolj” cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

125

30.08.2012

Se aproba „Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile” si contractul privind atribuirea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2012, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

126

30.08.2012

Art.1. (1) Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 78 mp situat in incinta Centrului Scolar „Beethoven” in suprafata de 78 mp pentru desfasurarea unor activitati de strungarie si lacatuserie.

(2) Pretul de pornire a licitatiei va fi de 11,00 lei/mp/luna, fara TVA.

(3) Durata contractului de inchiriere va fi de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in urma renegocierii pretului chiriei la valoarea pietei.

Art.2. (1) Centrul scolar „Beethoven” va organiza procedura de inchiriere si va stabili valoarea chiriei pentru utilajele inchiriate contractantului precum si valoarea utilitatilor.

(2) Centrul Scolar „Beethoven” va vira lunar Consiliului Judetean Dolj 50% din valoarea chiriei.

127

30.08.2012

Se aproba trecerea constructiilor cuprinse in anexa din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj

Se aproba scoaterea din functiune a constructiilor cuprinse in anexa in vederea desfiintarii acestora.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 103/22.05.2009 si nr. 196/30.09.2010 se modifica corespunzator.

128

30.08.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru UMS Cetate conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru UMS Cetate, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

129

30.08.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

130

30.08.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei 3 la prezenta hotarare

131

30.08.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

132

30.08.2012

Se aproba Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

Masurile cuprinse in Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Dolj vor fundamenta politicile si planurile investitionale in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile in judet.

133

30.08.2012

Se aproba Monografia economico-militara a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

Consiliul Judetean Dolj prin D.J.A.L.S. va distribui cate un exemplar Centrului Militar Zonal Dolj, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj, sub forma de document unitar, constituit din anexe si harti, iar Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale care gestioneaza baza de date la nivel national va transmite un exemplar pe disc optic.

(1)     Conform prevederilor pct. 6 din lista cu categorii de informatii clasificate secret de serviciu elaborata de MAI, aprobata prin OMAI nr. S/66/2009, nivelul de clasificare al monografiei economico/militare a judetului Dolj este „secret de serviciu”.

(2)     Gestionarea acestor informatii se va face in conditiile prevazute de lege.

134

30.08.2012

Se desemneaza imputernicitii care sa reprezinte interesele Judetului Dolj la R.A. AeroportulCraiova, dupa cum urmeaza:

1. Diaconeasa Marin

2. Sabetay Corneliu

3. Mitricof Cristian

4. Sdreala Mihai

5. Rotaru Cornel

Mandatul imputernicitilor desemnati potrivit art. 1 este egal cu mandatul actualului consiliu judetean.

Imputernicitii desemnati exercita in numele Judetului Dolj toate drepturile si obligatiile prevazute de lege in cadrul R.A. Aeroportul Craiova.

Pentru indeplinirea mandatului fiecare mandatar va primi o indemnizatie bruta de sedinta de  200 lei.

135

30.08.2012

Art. 1 – (1) Se stabileste un numar de 5 persoane imputernicite sa reprezinte interesele judeţului Dolj – Consiliului Judetean Dolj in Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., pe baza de contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

(2) Se desemneaza imputernicitii la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. dupa cum urmeaza:

1. Schutz Maria

2. Gugu Ion

3. Preotu Gheorghe

4. Mirescu Lucian

5. Patru Ionel

Art. 2 – (1) Persoanele prevazute la art. 1 vor primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj in vederea indeplinirii impreuna a atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

(2) In lipsa mandatului special imputernicitii vor vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Art. 3 – Persoanele imputernicite vor fi mandatate de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, votul va fi exprimat obligatoriu in conformitate cu mandatul special primit.

Art. 4 – Durata mandatului imputernicitilor este egala cu durata mandatului actualului consiliu judetean.

Art. 5. – Pentru indeplinirea mandatului imputernicitii vor primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie bruta de 200 lei pentru fiecare sedinta.

136

30.08.2012

Art. 1 – (1) Se desemneaza ca imputerniciti ai Consiliului Judetean Dolj sa reprezinte interesele judetului Dolj la Societatea Comerciala „Parc-Turism” S.A. Craiova, pe baza de contract de mandat conform anexei, urmatoarele persoane:

1. Radu Florian Georgel

2. Băluta Simona Leonida

3. Dobre Florin

4. Luica Dorel

5. Ciuna Simion

(2) Pentru indeplinirea mandatului, fiecare imputernicit va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie bruta  de 200 lei/sedinta.

                Art. 2 – (1) Persoanele prevazute la art. 1 vor primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj in vederea indeplinirii impreuna a atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

                (2) In lipsa mandatului special, imputernicitii vor vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Art. 3 – Persoanele imputernicite la art. 1 vor fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, in conformitate cu mandatul special primit.

Art. 4 – Durata mandatului imputernicitilor este egala cu durata actualului consiliu judetean.

137

30.08.2012

Art. 1 – Se desemneaza dl. Popescu Virgil pentru a reprezenta interesele judetului Dolj in S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A.; activitatea imputernicitului se va desfasura pe baza unui contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 – (1) Persoana imputernicita va primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

(2) In lipsa mandatului special, imputernicitul va vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Art. 3 – Imputernicitul prevazut la art. 1 va fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, in conformitate cu mandatul special primit.

Art. 4 – Durata mandatului imputernicitului este egala cu durata actualului consiliu judetean.

Art. 5 – Pentru indeplinirea mandatului, imputernicitul va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizatie bruta de 200 lei/sedinta.

  Art. 6 – Se desemneaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele si pentru Judetul Dolj si Consiliul Judetean Dolj toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

138

30.08.2012

Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, conform anexei la prezenta.

Fiecare membru al ATOP beneficiaza de o indemnizatie bruta de 300 lei/sedinta; se pot acorda lunar indemnizatii pentru maxim doua sedinte.

Durata mandatului membrilor ATOP este egala cu durata mandatului actualului consiliu judetean.

139

30.08.2012

Se numesc membrii in Colegiul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmatorii consilieri judeteni:

1. Tanasescu Alina Elena

2. Mosoiu Constantin

3. Dumitrescu Florica

4. Brezniceanu Alexandru

5. Ciurlin Costica

Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii nr. 152/27.08.2008.

140

30.08.2012

Art.1. (1) Se desemneaza dl. Vaduva Fanel ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

                (2) Se desemneaza dl. Tudorascu Petrisor ca reprezentant supleant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

                Art.2. (1) Se desemneaza dl. Soare Mihai ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dolj.

           (2) Se desemneaza dl. Calin Cosmin Petrut  ca reprezentant supleant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dolj.

                Art.3. (1) Se desemneaza dl. Covei Bogan ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic C.F.R. Craiova.

                (2) Se desemneaza dna. Vasile Alexandra ca reprezentant supleant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic C.F.R. Craiova.

Art.4. (1) Se desemneaza dl. Vrapcea Nicolae ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Militar Craiova.

                (2) Se desemneaza dl. Papuc Mihai ca reprezentant supleant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Militar Craiova.

                Art.5. Hotararile nr. 123/2006, 135/2008 si 160/2010 ale Consiliului Judetean Dolj isi inceteaza aplicabilitatea.

141

30.08.2012

Se desemneaza ca reprezentant al consiliului judetean in consiliul de administratie la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” dl. Stoica Stefan Bucur.

Se desemneaza ca reprezentanti ai consiliului judetean in consiliul de coordonare la ClubulSportiv Stiinta „U” Craiova urmatorii:

1.      Dumitrache Silviu Ionut

2.      Neatu Breciugă Mihail Adrian

3.      Toma Emil

4.      Drignei Daniel

5.      Negulescu Mihail 

 

142

30.08.2012

Se desemneaza dl. Serban Ion in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Amaraştii de Jos.

Se desemneaza dl. Canareica Liviu in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Bechet.

Se desemneaza dna. Baboianu Carmen in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Brabova.

 Se desemneaza dra. Serban Ileana  in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Cetate.

 Se desemneaza dl. Stefanescu Ion  in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Melinesti.

Se desemneaza dna. Vasiloanca Aristica in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Plenita.

Se desemneaza dl. Motoi Nichi Silviu in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, in consiliul consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Sadova.

143

30.08.2012

Se numeşte consiliul de administratie la Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni in urmatoarea componenta:

1. Nitu Silvia                                              reprezentant al consiliului judeţean

2. Gherlan Ionel                         reprezentant al consiliului judeţean

3. Lapadat Marin                        reprezentant al presedintelui consiliului judetean

4. Selea Elena                                           reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

5. Bogheanu Carmen                   reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

6. Diaconescu Marian                   reprezentant (cu statut de invitat) al Colegiului Medicilor Dolj

7. Ciolacu Daniela                       reprezentant (cu statut de invitat) al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistentilor Medicali din    Romania – Filiala Dolj

                Supleanti:

1. Cioraia Virgil                           reprezentant al consiliului judeţean

2. Cristuinea Alin                         reprezentant al consiliului judeţean

3. Petrescu Mihaela                     reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

4. Uncheselu Rodica                    reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

Se numeste consiliul de administratie la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna in urmatoarea componenta: 

1. Caprariu Bogdan                     reprezentant al consiliului judeţean

2. Anghel Gabriel                        reprezentant al consiliului judeţean

3. Mitrica Alin                             reprezentant al preşedintelui consiliului judetean

4. Simion Mirela                         reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

5. Popa Alina                                             reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publică Dolj

6. Betiu George                          reprezentant (cu statut de invitat) al Colegiului Medicilor Dolj

7. Tender Victoria                       reprezentant (cu statut de invitat) al Ordinului Asistentilor  Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Dolj

                Supleanti:

1. Tila Claudia                            reprezentant al consiliului judetean

2. Gemescu Alexandru reprezentant al consiliului judeţean

3. Anghel Cornelia                       reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publica Dolj

4. Duinea Olivia Ionela reprezentant al Direcţiei de Sanatate Publică Dolj

Membrii consiliilor de administratie beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din salariul managerului.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 159/2010 şi 116/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

144

30.08.2012

Inceteaza desemnarea  dlui. Cotescu Nicusor ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Centrul Scolar Beethoven” Craiova.

Dl. Gheorghe Dan se desemneaza ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Centrul Şcolar Beethoven” Craiova.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.117/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

145

30.08.2012

Inceteaza desemnarea  dlui. Raducea Isidor ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Sfantul Vasile” Craiova.

Dna. Dinca Oana se desemneaza ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Sfantul Vasile” Craiova;

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.118/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

146

30.08.2012

Inceteaza desemnarea ca membru in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educationala Dolj a dlui. Bercea Georgica.

Dl. Marinescu Octavian se desemneaza ca membru in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.119/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

147

30.08.2012

Inceteaza desemnarea dnei. Prica Corina Doina ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii de Arte si Meserii Craiova.

Dl. Marcea Marcel se desemneaza membru in Consiliul de Administratie al Scolii  de Arte si Meserii Craiova.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.139/2011 isi incetează aplicabilitatea.

148

30.08.2012

Inceteaza desemnarea  drei. Serban Ileana ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Sfantul Mina” Craiova.

Dl. Trandafirescu Marian se desemneaza  membru in Consiliul de Administratie al Scolii Speciale „Sfantul Mina ” Craiova;

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.138/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

149

30.08.2012

Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Dolj in comisiile de lucru ale Adunarii Regiunilor Europene, conform anexei la prezenta hotarare.

De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 129/2008 se abroga.

150

30.08.2012

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia, dl. presedinte Ion prioteasa, sa voteze in favoarea adoptarii hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia pentru aprobarea:

1. Acceptarii de noi membri ai A.D.I. Oltenia (comunele Brabova, Bratovoesti, Bucovat, Bulzesti, Calopar, Carpen, Cernatesti, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fata, Dobrotesti, Ghercesti, Grecesti, Malu Mare, Macesu de Jos, Melinesti, Pielesti, Radovan, Scaesti, Secu, Talpas, Vela, Verbita).

2. Stabilirii, incepand cu anul 2013, a cotizatiei anuale a Judetului Dolj la 80.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare functionarii Aparatului tehnic de specialitate al asociatiei.

3. Alegerii noului Consiliu Director si a noii Comisii de cenzori ale A.D.I. Oltenia.

4. Modificarea Actului Constitutiv si Statutului A.D.I. Oltenia in conformitate cu rezultatele alegerilor locale din anul 2012 si ale hotararilor privind acceptarea de noi membri, stabilirii cotizatiei anuale a asociatilor si alegerii Consiliului Director si a Comisiei de cenzori.

5. Modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. urmare a acceptarii noilor membri.

151

27.09.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

152

27.09.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexei nr. 1, 2 si 3.

153

27.09.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos, Bechet, Cetate si Melinesti, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 2,  2A, 3, 3A, 4, 4A.

154

27.09.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

155

27.09.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna august 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

156

27.09.2012

Se aproba rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2011, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2012, conform Anexei 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare completeaza hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 11/31.01.2012.

157

27.09.2012

Se aproba incepand cu anul scolar 2012 – 2013, noua denumire a unitatilor de invatamant pentru invatamant special, conform anexei la prezenta hotarare.

158

27.09.2012

Se aproba modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

159

27.09.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

160

27.09.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Centrul Medico-Social Amarastii de Jos, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba statul de functii pe anul 2012 pentru Centrul Medico-Social  Amarastii de Jos, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

161

27.09.2012

Se aproba statul de functii la Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti” pentru anul 2012 – 2013 conform anexei la prezenta hotarare.

162

27.09.2012

Se aproba inlocuirea dnei. Lazar Ramona-Stefania, membru in Comisia pentru Protectia Copilului Dolj, cu dna. Giuca Stanca-Madalina.

Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj este urmatoarea:

Barbarasa Gheorghe – presedinte

Stancu Florin Ionut – vicepresedinte

Vilcea Lidia – membru

Glavan Mihai – membru

Giuca Stanca-Madalina – membru

Simcelescu Marius – membru

Balanescu Cristina – membru

Hotararea nr. 172/2009 a consiliului judetean se modifica corespunzator.

163

27.09.2012

Aproba achizitionarea serviciului de asistenta juridica de catre Muzeul de Arta Craiova necesar apararii in Dosaruil nr. 2194/3/2010 – faza recurs referitor sculptura „Miss Pogany” replica in bronz al sculptorului Constantin Brancusi.

164

27.09.2012

(1) Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor actualizat, aferent Judetului Dolj pe anul 2011, conform anexei la prezenta hotarare.

(2) Planul de analiza si acoperire a riscurilor, aferent judetului Dolj se actualizeaza la fiecare inceput de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor.

165

27.09.2012

Se aproba asocierea Judetului Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj, cu unitatile administrativ-teritoriale si persoanele fizice si juridice private prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, in vederea constituirii Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Colinele Olteniei”, persoana juridica de drept roman.

Se aproba Actul Constitutitv al Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Colinele Olteniei” in forma prevazuta in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare si Statutul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Colinele Olteniei” in forma prevazuta in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa, Presedintele Consiliului Judetean Dolj, cetatean roman, nascut la data de 21.08.1950 in com. Goicea, Jud. Dolj, domiciliat in mun. Craiova, jud. Dolj, str. G-ral Dragalina nr. 32, posesor al CI seria DX nr. 755755, eliberata de SPCJEP Dolj la data de 09.02.2011, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului Judetean Dolj, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Colinele Olteniei”, anexate la prezenta hotarare.

166

27.09.2012

Se mandateaza imputernicitii Judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe proiectul „Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova” in valoare totala de 74.497.355,00 lei, constituita astfel:

- Valoarea eligibila de 60.302.070,00 lei, Contributia publica eligibila 56.352.284,00 lei din care:

* 39.023.957,00 lei reprezinta contributia CE;

* 1.127.046,00 lei reprezinta 2% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul Judetului Dolj;

* 16.201.281,00 lei reprezinta 28,75% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul de stat.

- Valoarea totala neeligibila de 18.145.071,00 lei, din care: 14.185.085,00 lei reprezinta TVA aferent intregii perioade de implementare a proiectului, se suporta de catre R.A. Aeroportul Craiova.

- Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul R.A. Aeroportul Craiova pentru anii respectivi.

167

27.09.2012

Se va intocmi un studiu de oportunitate prin intermediul unei firme de specialitate in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului „Centrul Medical” situat in Municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, jud. Dolj.

Studiul de oportunitate va fi supus aprobarii Consiliului Judetean Dolj in vederea realizarii concesionarii.

Studiul de oportunitate va respecta prevederile proiectului Centrului Medical.

168

27.09.2012

(1) Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut in anexa la prezenta hotarare, situat in municipiul Calafat, str. A.I. Cuza nr. 5, domeniu public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu o suprafata utila de 66,00 mp.

(2) Destinatia spatiului ce se va inchiria este de birou si magazie depozitare substante chimice.

(3) Pretul minim de pornire a licitatiei este de 3,00 lei/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional, prin hotarare a Consiliului Judetean Dolj.

169

27.09.2012

Se aproba modificarea art. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 29/31.01.2012, respectiv:

„Durata contractului de inchiriere va fi de 11 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional”.

Isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr. 105/12.07.2012 a Consiliului Judetean Dolj.

170

27.09.2012

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Dolj al mijlocului fix:

„imprejmuire plasa sarma” (imprejmuire gard, gard suprainaltare, imprejmuire teren sport – 110 m), numar inventar 1.6.3.2.159, valoare 35.200,00 lei, in vederea desfiintarii si casarii, situat in mun. Craiova, Aleea Ghetisoarei nr. 5, jud. Dolj.

(1)     Se aproba modificarea Hotararii nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj, cu completarile ulterioare si atestata prin Hotararea Guvernului nr. 965/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 141/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

(2)     Patrimoniul judetului Dolj se modifica corespunzator.

171

27.09.2012

Se solicita trecerea unui imobil (teren) in suprafata de 79.930 mp, situat in comuna Ghercesti, T 41, P 467/1, identificat conform anexei la prezenta, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – U.M. 0654 Craiova in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

172

27.09.2012

Se aproba trecerea din administrarea Consiliului Local Filiasi in administrarea Consiliului Judetean Dolj, pe durata executiei lucrarilor, a unui tronson din drumul judetean DJ 605 AFiliasi – Melinesti,                 km 0 + 000 + 2 + 050.

Predarea-primirea tronsoanelor de drumuri judetene de la art. 1 se va face pe baza de protocol.

173

24.10.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna septembrie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

174

24.10.2012

Se aproba majorarea de la 7 la 10,5 lei/zi/persoana a cuantumului alocatiei zilnice de hrana acordata pentru copiii/elevii unitatilor din invatamantul special.

175

24.10.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A.

176

24.10.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

177

24.10.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

178

24.10.2012

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 34,00 mii lei Teatrului National ”Marin Sorescu” Craiova pentru decontarea unor cheltuieli ocazionate de Festivalul International Shakespeare organizat la Craiova in luna mai 2012.

179

24.10.2012

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Filarmonica ”Oltenia” Craiova pentru organizarea celei de-a XL-a editii a Festivalului International ”Craiova Muzicala”, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 15,00 mii lei Filarmonicii ”Oltenia” Craiova pentru desfasurarea in bune conditii a festivalului.

180

24.10.2012

Se aproba contul de executie a bugetului local al judetului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2012, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si contul de executie a bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2012, conform anexelor 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

181

24.10.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

182

24.10.2012

Se aproba acordarea unei burse de performanta elevului Zan George Alin al Liceului Tehnologic Special Beethoven in cuantum de 150 lei/luna pentru anul scolar 2012 – 2013.

183

24.10.2012

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia - Revista ”Scrisul Romanesc” in vederea realizarii proiectului cultural organizat cu ocazia aniversarii a 85 de ani de existenta a Revistei ”Scrisul Romanesc” si alocarea suplimentara din bugetul propriu judetean a sumei de 6,00 mii lei pentru Fundatia - Revista ”Scrisul Romanesc” in acest scop, conform anexei.

184

24.10.2012

Se aproba protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Societatea Romana de Morfologie pentru editarea ”Revistei Romane de Morfologie si Embriologie” (”Romanian Journal of Morfology and Embryology”) pe anul 2012, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 8,00 mii lei Societatii Romane de Morfologie, ca sprijin financiar la editarea ”Revistei Romane de Morfologie si Embriologie” (”Romanian Journal of Morfology and Embryology”) pe anul 2012.

185

24.10.2012

Se aproba prelungirea prin act aditional (anexa la prezenta hotarare), pe o perioada de trei ani, a protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Politiei Transporturi – Sectia Regionala de Politie Transporturi Craiova – protocol aprobat prin Hotararea nr. 221/2009.

186

24.10.2012

Se aproba prelungirea prin act aditional (anexa la prezenta hotarare), pe o perioada de patru ani, a protocolului de cooperare incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Judetean de Politie Dolj si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj – protocol aprobat prin Hotararea nr. 42/2006.

187

24.10.2012

Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Centru turistic pentru agrement si sport”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

188

24.10.2012

Se aproba proiectul ”Centru turistic pentru agrement si sport”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Se aproba alocarea sumei de 7.747.860,25 lei, respectiv 50% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul ”Centru turistic pentru agrement si sport”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat, dupa cum urmeaza:

·          484.638,14 lei - cheltuieli neeligibile reprezentand cheltuielile cu elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate si proiectului tehnic, cheltuielile cu asistenta tehnica, cheltuielile conexe organizarii de santier, cheltuielilor pentru avize si acorduri, cu comisioanele si taxele legale precum si cheltuielile de publicitate si informare si auditul independent al proiectului, la care se adauga si cheltuielile ocazionate de probele tehnologice si teste.

·          82.313,64 lei – valoarea TVA, aferenta cheltuielilor neeligibile.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2012 si 2013.

189

24.10.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

190

24.10.2012

Se aproba rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2011, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2012, conform Anexei 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare completeaza hotararea Consiliului Judetean nr. 156/27.09.2012.

191

24.10.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

192

24.10.2012

Se aproba darea in administrarea Clubului Sportiv Scolar Craiova, a corpului de cladire C cu o suprafata construita de 612,60 mp, situat in municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22 A, apartinand domeniului privat al judetului Dolj, pe durata mandatului actualului Consiliu Judetean Dolj.

Predarea spatiului se va face de catre Consiliul Judetean Dolj in termen de 30 de zile.

193

24.10.2012

Se aproba modificarea elementelor de identificare ale unei cladiri aflate in domeniul privat al Judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, astfel:

·          Dispensar medical situat in municipiul Craiova, str. Vlad Tepes nr. 2 A (fost nr. 2), regim de inaltime S + P, Sc = 204,00 mp,                Sd = 408,00 mp.

194

24.10.2012

Se revoca dreptul de administrare al Camerei Agricole Dolj asupra urmatoarelor bunuri, domeniu public al judetului Dolj, situate in municipiul Calafat, Calea Craiovei km 4, judetul Dolj:

·          cladire administrativa, P + 1E, Sc = 88,5 mp, Sd = 177,00 mp;

·          remiza masini agricole, P, Sc = 286,00 mp;

·          depozit produse agricole, P, Sc = 53,00 mp;

·          put alimentare cu apa;

·          retea de alimentare cu energie electrica;

·          castel de apa;

·          sera pentru rasad;

·          teren, Scc = 4.500,00 mp.

Bunurile prevazute la art. 1 trec in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

195

24.10.2012

Incepand cu data prezentei hotarari, pana la data de 31.12.2012, domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct la Camera Agricola, este promovat temporar in functia publica de conducere de director executiv, clasa de salarizare 80, gradul II, la Camera Agricola, cu un salariu de baza de 3353 lei.

196

24.10.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

197

24.10.2012

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei  la prezenta hotarare.

198

24.10.2012

Se aproba revizuirea contractului de asociere nr. 1157/07.10.2009 privind modul de implementare al Proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” si mandatarea Presedintelului Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa sustina si sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ” acest document, in forma prevazuta in Anexa nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Se aproba modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ” nr. 1158/07.10.2009 precum si mandatarea Presedintelului Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa sustina si sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ” aceste documente, in forma prevazuta in Anexa nr. 2 (Actul constitutiv) si Anexa nr. 3 (Statutul Asociatiei) parte integranta a prezentei hotarari.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa, Presedintele Consiliului Judetean Dolj, cetatean roman, nascut la data de 21.08.1950 in com. Goicea, Jud. Dolj, domiciliat in mun. Craiova, jud. Dolj, str. G-ral Dragalina nr. 32, posesor al CI seria DX nr. 755755, eliberata de SPCJEP Dolj la data de 09.02.2011, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului Judetean Dolj, Contractul de asociere revizuit, modificarile la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei si sa reprezinte judetul Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ”.

199

16.11.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna octombrie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

200

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

201

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti si Sadova, pe anul 2012, confrom anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A.

202

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

203

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

204

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

205

16.11.2012

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

206

16.11.2012

Se aproba alocarea suplimentara a sumei de 68,00 mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2012, conform anexei.

207

16.11.2012

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, potrivt O.G. nr. 7/2006, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice potrivit H.G. nr. 577/1997, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, conform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala și pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, conform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea suplimentara a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pe unitati administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locale si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locale, conform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotarare.

208

16.11.2012

Se stabilesc taxele locale aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, pentru anul fiscal 2013, conform anexei nr. 1.

Se aproba facilitatile si scutirile de la plata taxelor pentru anul 2013, conform anexei nr. 2.

209

16.11.2012

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Agricultura si Horticultura in vederea organizarii actiunilor privind implinirea a 50 de ani de invatamant superior horticol in Oltenia, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 10,00 mii lei Universitatii din Craiova – Facultatea de Agronomie si Horticultura pentru desfasurarea in bune conditii a actiunilor privind implinirea a 50 de ani de invatamant superior horticol in Oltenia.

210

16.11.2012

Se aproba cheltuirea sumei de 110.000 lei pentru susținerea acțiunilor ocazionate de comemorarea Revolutiei din Decembrie 1989 si sarbatorile de iarna.

211

16.11.2012

Se aproba modificarea articolului 3 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 188/24.10.2012 privind aprobarea proiectului ”Centru turistic pentru agrement si sport” si a cofinantarii acestuia, articol care va avea urmatorul cuprins:

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat, dupa cum urmeaza:

·          543.638,14 lei - cheltuieli neeligibile reprezentand cheltuielile cu elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, a planului de afaceri, cheltuielile cu asistenta tehnica, cheltuielile conexe organizarii de santier, cheltuielile pentru avize si acorduri, cu comisioanele si taxele legale precum si cheltuielile de publicitate si informare si auditul independent al proiectului, la care se adauga si cheltuielile ocazionate de probele tehnologice si teste.

·          96.473,64 lei – valoarea TVA, aferenta cheltuielilor neeligibile.

Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 188/24.10.2012 isi mentin valabilitatea.

212

16.11.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

213

16.11.2012

Se retrage dreptul de folosinta acordat UMS Plenita pentru un spatiu liber cu suprafata utila totala de 25,55 mp, construit din trei incaperi situate la parterul Policlinicii Plenita (S11 = 15,45 mp, S12 = 6,30 mp si S13 = 3,80 mp) si pentru o suprafata utila indiviza de 17,45 mp.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica pentru activitati medicale, a spatiului prevazut la art. 1, identificat conform anexei la prezenta.

Spatiul prevazut in anexa apartine domeniului public al judetului Dolj si va fi folosit in exclusivitate pentru desfasurarea de activitati medicale.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, in valoare de 3,00 lei/mp/luna. Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj, care va incasa si chiria aferenta.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

214

16.11.2012

Se aproba darea in administrarea R.A. Aeroportul Craiova a unui imobil (teren) in suprafata de 110.389 mp, situat in Craiova, Calea Bucuresti nr. 325 A, aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta.

Predarea-primirea se va face pe baza de ”Protocol”, in termen de 15 zile de la data adoptarii hotararii.

215

16.11.2012

Se retrage dreptul de administrare acordat Liceului Tehnologic Special Beethoven pentru spatiul situat la parterul si etajul 3 al scolii (4 incaperi la parter cu o suprafata totala de 163 mp si intreg etajul 3 al scolii cu o suprafata de 541 mp).

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, partea de imobil prevazuta la art. 1 se da in administrarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, pe durata mandatului actualului Consiliu Judetean Dolj.

Spatiul prevazut in anexa apartine domeniului public al judetului Dolj si va fi folosit in exclusivitate pentru desfasurarea de activitati de invatare, instruire, recuperare si protectie speciala a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinte educationale speciale.

216

16.11.2012

Se completeaza art. 1 din Hotararea nr. 48/29.02.2012 a Consiliului Judetean Dolj astfel:

”Destinatia imobilului va fi de Tabara Internationala de Arheologie”.

217

16.11.2012

Se solicita trecerea din domeniul public al statului si dina dministarrea Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Oltenia” al Judetului Dolj, in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, a imobilului situat in localitatea Isalnita, str. Mihai Eminescu nr. 105Z, compus din teren intravilan cu o suprafata de 44.558,00 mp, pe care se afla 10 (zece) cladiri cu o suprafata construita de 3,098 mp si o suprafata desfasurata de 3.522,00 mp, inscris in Cartea Funciara cu nr. 727, avand nr.cadastral 767, identificat conform anexei la prezenta hotarare.

Destinatia imobilului nu va fi modificata.

218

16.11.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

219

16.11.2012

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala efectuata de operatorul de transport S.C. NIKI NATY TRANS S.R.L. Galicea Mare, jud. Dolj pe traseul Bailesti – Galicea Mare.

Valabilitate licenta: 15.06.2013.

220

16.11.2012

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia, dl. presedinte Ion Prioteasa, sa voteze in favoarea adoptarii hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia pentru:

Aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. prin Act Aditional, conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

Aprobarea Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apa si de Canalizare asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia actualizat, conform Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari.

Capitalizarea Operatorului conform art. 17, pct. 12 din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente de la 100 lei la 800 lei/actiune; aportul in bani ce va trebui varsat de catre Consiliul Judetean Dolj in contul de Capital social al Operatorului este in suma de 700.000 lei.

221

26.11.2012

Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, potrivit O.G. nr. 7/2006, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2012, repartizate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 207/2012, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea suplimentara a sumei de 400,00 mii lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pe unitati administrativ-teritoriale, Consiliului Local Ciupercenii Noi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala.

222

26.11.2012

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, conform anexei.

Se aproba alocarea sumei de 23,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru premierea elevilor sportivi cu ocazia Galei Sportului Scolar Doljean.

Se aproba folosirea sumei de 17,00 mii lei ramasa neutilizata de la actul aditional nr. 2 pe anul 2012 la protocolul de cooperare nr. 108/2005, pentru premierea elevilor sportivi cu ocazia Galei Sportului Scolar Doljean.

Se aproba alocarea sumei de 100,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru premierea elevilor sportivi de la Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Triscu” Craiova.

223

26.11.2012

Se valideaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, dl. comisar-sef de politie dr. Nicolescu Constantin, seful Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj in locul dlui. comisar-sef de politie Badea Nicusor, adjunct sef inspectorat.

Hotararea nr. 138/2012 se modifica in mod corespunzator.

224

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

225

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012, conform anexei nr. 1.

226

18.12.2012

Se aproba rectificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2011, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2012, conform anexei 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare completeaza hotararea Consiliului Judetean nr. 156/27.09.2012.

227

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj si Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

228

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Liceului Tehnologic Special Beethoven, Scolii Gimnaziale ”Sfantul Vasile” Craiova, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina” Craiova, Scolii Profesionale Speciale Craiova si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, finantate din bugetul propriu judetean, pe anul 2012, conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.

229

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A.

230

18.12.2012

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna noiembrie 2012, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

231

18.12.2012

Se completeaza anexa nr. 2 la HCJ nr. 208/2012 ”Sunt scutite de taxele de scolarizare la Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti” urmatoarele discipline:” prin includerea scutirii de la plata taxei de scolarizare a elevilor cu cerinte educationale speciale de la Scoala Sf. Mina care urmeaza cursurile de dansuri populare.

232

18.12.2012

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Craiova in vederea realizarii unui proiect cultural si alocarea sumei de 15,00 mii lei Uniunii Scriitorilor din Romania – Filiala Craiova in acest scop.

233

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri de care beneficiaza dna. Maricutoiu Ileana Maria, manager, gradul II, clasa de salarizare 88, in cadrul Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.383 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 337 lei.

234

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Matei Marius – manager, gradul II, clasa de salarizare 88, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 6.507 lei.

235

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri de care beneficiaza dna. Kalman Aurora, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 200 lei.

236

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Dragomir Gabriel – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei.

237

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dra. Tulitu Luiza Constanta – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2.321 lei.

238

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Florea Marius – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei.

239

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dna. Onel Elena – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei.

240

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Burtea Gelu Igor – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Amarastii de Jos.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei.

241

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dna. Tapi Florentina – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Brabova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.472 lei.

242

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Pâncu Bogdan Mihai – director, gradul II, clasa de salarizare 78, in cadrul Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2.282 lei.

243

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Ridiche Florin – manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Muzeului Olteniei Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5.970 lei.

244

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Rogneanu Florin – manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Muzeului de Arta Craiova.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5.643 lei.

245

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Radu Augustin – manager, gradul II, clasa de salarizare 62, in cadrul Scolii Populare de Arte si meserii ”Cornetti”.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 4.598 lei.

246

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dna. Etegan Amelia Loredana – manager, gradul II, clasa de salarizare 62, in cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 4.028 lei.

247

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri de care beneficiaza dl. Stancu Florin Ionut, director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2.898 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

248

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri de care beneficiaza dl. Stanica Marin, director executiv, gradul II, clasa de salarizare 80, in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.748 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 245 lei.

249

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza precum si a altor sporuri de care beneficiaza dl. Dobrescu Constantin, director, gradul II, clasa de salarizare 78, in cadrul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 2.482 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 200 lei.

250

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Stanciu Aurel – promovat temporar in functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 80, in cadrul Camerei Agricole Dolj.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 3.601 lei.

251

18.12.2012

Incepand cu data de 01.12.2012, se majoreaza cu 7,4% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, cuantumul brut al salariului de baza lunar de care beneficiaza dl. Dindirica Lucian Costin – manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Bibliotecii Județene ”Alexandru si Aristia Aman”.

Incepand cu aceeasi data salariul de baza brut lunar este de 5.817 lei.

252

18.12.2012

Se aproba modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

253

18.12.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

254

18.12.2012

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

255

18.12.2012

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

256

18.12.2012

Se aproba studiul de oportunitate pentru imobilul cu destinatia ”Centrul medical Siretului”, situat in municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, jud. Dolj, in vederea concesionarii, conform anexei 1.

Se aproba caietul de sarcini pentru imobilul prevazut la art. 1, conform anexei 2.

(1)     Se aproba concesionarea ”Centrului medical Siretului”, nivelul minim al redeventei fiind de:

270.000,00 lei/an, respectiv 60.000,00 Euro/an      sau

22.500,00 lei/luna, respectiv 5.000,00 Euro/luna.

(2) Perioada de concesionare este de 7 ani, cu posibilitate  de prelungire cu jumatate din perioada initiala, in urma unei solicitari scrise si a unei hotarari a consiliului judetean.

257

18.12.2012

Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Centrul cultural Constantin Brancusi”, caferent proiectului ”Centrul International Constantin Brancusi – Centru Turistic Interactiv” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

258

18.12.2012

Se aproba proiectul ”Centrul International Constantin Brancusi – Centru Turistic Interactiv”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Se aproba alocarea sumei de 13.558.906,48 lei, respectiv 50% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la cheltuielile eligibile ale proiectului ”Centrul International Constantin Brancusi – Centru Turistic Interactiv”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat, dupa cum urmeaza:

·          1.787.829 lei - cheltuieli neeligibile reprezentand cheltuielile cu elaborarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic, cheltuielile cu asistenta tehnica, consultanta, cheltuielile pentru avize si acorduri, cu comisioanele si taxele legale precum si cheltuielile de publicitate si informare si auditul independent al proiectului, la care se adauga si cheltuielile ocazionate de probele tehnologice si teste.

·          392.829,12 lei – valoarea TVA, aferenta cheltuielilor neeligibile.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2012, 2013 si 2014.

259

18.12.2012

Incepand cu data de 01.01.2013 pana la ocuparea prin concurs a postului, dar cel tarziu pana la data de 30.06.2013, domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct la Camera Agricola, este promovat temporar in functia publica de conducere de director executiv, clasa de salarizare 80, gradul II, la Camera Agricola, cu un salariu de baza de 3601 lei.

260

18.12.2012

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

261

18.12.2012

Se aproba prelugirea contractului de concesiune nr. 15453/2010 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si dr. Sirbu Alina, pentru spatiul situat in dispensarul medical Vlad Tepes, municipiul Craiova, pana la data de 31.12.2019.

262

18.12.2012

Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 15/2007 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si dr. Grauntanu Simona Claudia, pentru spatiul situat in dispensarul medical Siretului, municipiul Craiova, pana la data de 31.12.2009.

263

18.12.2012

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in favoarea adoptarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012 pentru stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie la suma de 1152 lei brut, reprezentand 20% din indemnizatia directorului general.

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in favoarea adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012 pentru majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. prin marirea valorii nominale a actiunilor existente de la 100 lei la 800 lei/actiune si virarea in anul 2013 de catre C.J. Dolj a sumei de 700.000 lei in contul de Capital social al companiei, conform prevederilor H.C.J. nr. 220/16.11.2012.

264

18.12.2012

Se aproba ”Programul de transport rutiern public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba atribuirea serviciului de transport publicjudetean de persoane in gestiune delegata.

265

18.12.2012

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi Filiala Dolj in vederea desfasurarii activitatilor organizate in data de 21 decembrie 2012 si alocarea sumei de 2,50 mii lei pentru acest eveniment, conform protocolului anexat.

Inchide