NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

25.01.2013

Constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Stoica Stefan Bucur.

Declara vacant locul de consilier judetean detinut de domnul Stoica Stefan Bucur.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Luica Dorel, din partea Partidului Democart Liberal, in locul domnului Stoica Stefan Bucur, care a demisionat.

2

25.01.2013

Se desemneaza ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, dl. Marcea Marcel in locul dlui. Stoica Stefan Bucur care a demisionat din functia de consilier judetean.

3

25.01.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe primele doua luni ale anului 2013, conform anexei nr. 1.

4

25.01.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe primele doua luni ale anului 2013, conform anexei nr. 1.

5

25.01.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe trimestrul I al anului 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

6

25.01.2013

Se aproba executia bugetului local al judetului Dolj pe trimestrul IV al anului 2012, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul IV al anului 2012, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

7

25.01.2013

Se aproba acoperirea definitiva, din excedentul bugetar local, a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2012, in suma de 37.885.931,34 lei.

8

25.01.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

9

25.01.2013

Se aproba ajutorul financiar acordat la deschiderea de noi rute si/sau frecvente de operare aeriene la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, in cuantum maxim 5,5 euro – echivalent in lei pentru fiecare pasager imbarcat.

10

25.01.2013

Se aproba nivelul pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile ce intra in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, pentru anii 2014 – 2015 conform anexei.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 208/16.11.2012 raman in vigoare pentru anul 2013.

11

25.01.2013

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2013, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

12

25.01.2013

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna decembrie 2012, confrom anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

13

25.01.2013

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament intr-un serviciu de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 15.518 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2013.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.846 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2013.

14

25.01.2013

Se aproba proiectul ”Centru transfrontalier pentru informatii si comunicatii Dolj – Vratsa” (”Cross border centre for information and comunication Dolj – Vratsa”) cu valoarea totala de 3.280.442,62 euro din care 1.825.346,74 euro aferenta activitatilor implementate de Consiliul Judetean Dolj, in calitate de Partener Lider si 1.103.331,19 euro aferenta activitatilor implementate de catre Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman” – Partener 2, implementat in parteneriat cu Biblioteca Regionala ”Hristo Botev” Vratsa – Partener 3 si Administratia Districtuala Vratsa – Partener 4, ce va fi finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritara 1: Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera, Domeniul major de interventie 2 – Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informatie si comunicatii in regiunea transfrontaliera.

Se aproba alocarea sumei de 205.164,48 lei, adica 46.363,81 euro, respectiv 2,54% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia Consiliului Judetean dolj la proiectul ”Centru transfrontalier pentru informatii si comunicatii Dolj – Vratsa” (”Cross border centre for information and communication Dolj – Vratsa”).

Se aproba alocarea sumei de 124.011,71 lei, adica 28.024,61 euro, respectiv 2,54% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman” la proiectul ”Centru transfrontalier pentru informatii si comunicatii Dolj – Vratsa” (”Cross border centre for information and communication Dolj – Vratsa”).

Sumele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi puse la dispozitie in momentul contractarii proiectului.

Consiliul Judetean Dolj va asigura disponibilitatea sumelor necesare pentru toate cheltuielile neeligibile, conexe si pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale, conform OUG nr. 64/2009, in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Sumele necesare confinantarii activitatilor implementate de catre Consiliul Judetean Dolj si Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman” vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013, 2014, 2015.

15

25.01.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

16

25.01.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico Social Amarastii de Jos, conform anexei la prezenta hotarare.

17

25.01.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

18

25.01.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

19

25.01.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

20

25.01.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

21

25.01.2013

Ia act de suspendarea de drept a contractului de management al domnului Fifor Mihai Viorel – manager la Muzeul Olteniei Craiova ca urmare a alegerii in functia de senator.

Perioada de suspendare este pana la data de 31.12.2013, data incetarii contractului de management.

Pe perioada suspendarii contractului de management, domnul Ridiche Florin, muzeograf gradul IA va exercita functia de manager al Muzeului Olteniei asa cum a fost desemnat si prin Hot. nr. 86/31.05.2012.

22

25.01.2013

Se aproba modificarea art. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 226/2009, astfel: ”Data incetarii contractelor de inchiriere incheiate dupa adoptarea prezentei hotarari este 15.11.2019”.

23

25.01.2013

Se aproba prelungirea punerii la dispozitie catre S.C. Eli Lilly Romania S.R.L. a spatiului denumit ”Scoala Diabeticului” din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe o perioada de 1 an.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 257/2011.

24

25.01.2013

Se aproba modificarea art. 3, alin. (2) din Hotrararea nr. 256/18.12.2012 a Consiliului Judetean Dolj, care va avea urmatorul continut: ”Perioada de concesionare este de 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu jumatate din perioada initiala, in urma unei solicitari scrise si a unei hotarari a Consiliului Judetean Dolj”.

Se aproba documentatia de atribuire pentru licitatia privind concesionarea imobilului ”Centrul Medical Siretului” situat in municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, jud. Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

25

25.01.2013

Se solicita trecerea unui imobil (teren) in suprafata de 90.640 mp, situat in Craiova, Calea Bucuresti nr. 433, jud. Dolj, identificat conform anexei la prezenta, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

26

25.01.2013

Se desemneaza dna. Ceana Mihaela ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Centrului de Cardiologie Craiova in locul dnei. Tanasescu Alina Elena care a demisionat.

27

25.01.2013

Art. 1 – Se desemneaza dl. Popa Mihai Ion pentru a reprezenta interesele judetului Dolj in S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A. in locul dlui. Popescu Virgil; activitatea imputernicitului se va desfasura pe baza unui contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 – (1) Persoana imputernicita va primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj pentru indeplinirea atributiilor prevazute de in cadrul adunarilor generale.

(2) In lipsa mandatului special, imputernicitul va vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Art. 3 – Imputernicitul prevazut la art. 1 va fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, in conformitate cu mandatul special primit.

Art. 4 – Durata mandatului imputernicitului este egala cu durata actualului consiliu judetean.

Art. 5 – Pentru indeplinirea mandatului, imputernicitul va primi o indemnizatie bruta de 200 lei/sedinta.

  Art. 6 – Se desemneaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele si pentru Judetul Dolj si Consiliul Judetean Dolj toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

28

25.01.2013

Se mandateaza reprezentantul judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor sa propuna, sustina si sa voteze in adunarile generale in numele si pentru judetul Dolj urmatoarele:

a) aprobarea unor completari si modificari la actul constitutiv al SC. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. conform anexei nr. 1;

b) aprobarea contractului de administrare-mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform anexei nr. 2;

c) candidatii pentru functia de administratori ai societatii conform anexei nr. 3;

d) aprobarea unei remuneratii pentru administratori in suma bruta de 300 lei/luna.

e) delegarea conducerii societatii unuia dintre administratori (prevazut la anexa 3) care devine astfel administrator executiv si director general;

f) contractul de mandat incheiat intre director general si consiliul de administratie conform anexei 4.

29

25.01.2013

          Se mandateaza reprezentantii judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor societatii S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA sa propuna, susțina si sa voteze in adunarea generala in numele si pentru judetul Dolj urmatoarele:

a) candidatii pentru functia de administrator ai societatii conform anexei 1;

b) aprobarea contractului de administrare-mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform anexei nr. 2;

c) aprobarea unei remuneratii pentru administratori in suma bruta de 300 lei/luna;

d) delegarea conducerii societatii unuia dintre administratori (prevazut la anexa nr. 1) care devine astfel si administrator executiv si director general;

e) contractul de mandat incheiat intre director general si consiliul de administratie conform anexei 3.

30

25.01.2013

        Se mandateaza reprezentantii judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor societatii S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. sa propuna, sustina si sa voteze in adunarea generala in numele si pentru judetul Dolj urmatoarele:

a) candidatii pentru functia de administrator ai societatii conform anexei 1;

b) aprobarea contractului de administrare-mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform anexei nr. 2;

c) aprobarea unei remuneratii pentru administratori in suma bruta de 300 lei/luna;

d) delegarea conducerii societatii la doi directori (un director general si un director general adjunct) nemembrii ai consiliului de administratie;

e) desemnarea directorului general si a directorului general adjunct ai societatii.

f) aprobarea contractului de mandat incheiat intre cei doi directori si consiliul de administratie conform anexelor 3 si 3a.

31

25.01.2013

          Art.1. Consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova va fi constituit din 5 membrii astfel:

-  reprezentantul Consiliului Judetean Dolj

-  reprezentantul Ministerului Finantelor Publice

- trei persoane cu experienta in domeniul de activitate al regiei

                Art.2. Consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova va avea urmatoarea componenta:

                1. PAPPA DAN RADU ILIE - reprezentant CJD – presedinte C.A.

                2. DUMITRU OVIDIU MIRCEA - administrator C.A.

3. GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN - administrator C.A.

                Art.3. Activitatea membrilor consiliului de administratie se va realiza in baza contractului de mandat prevazut la anexa 1.

Art.4.Consiliul de administratie va organiza selectia directorilor regiei conform prevederilor art. 18 din OUG 109/2011 si Reglementarilor A.A.C.R./1999.         

Art.5. Intre consiliul de administratie si directorii regiei se va incheia un contract de mandat conform anexei 2.

32

25.01.2013

Se aproba Strategia judeteana in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si copilului pentru perioada 2013 – 2014, conform anexei – parte integranta din prezenta hotarare.

33

25.01.2013

Majorarea participarii Judetului Dolj la capitalul social al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. cu suma de 800.000 lei la care revine un numar de 1.000 actiuni nominative.

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe sa voteze pentru majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. cu suma de 20.040.000 lei, la care revine un numar de 25.050 actiuni nominative cu valoarea de 800 lei/actiune.

Majorarea prevazuta la alin. (1) se face astfel:

a)      aportul Municipiului Craiova cu suma de 19.240.000 lei, la care revine un numar de 24.050 actiuni, cu valoarea nominativa de 800 lei/actiune, prin conversia creantei detinuta de catre Municipiul Craiova impotriva S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A.

b)      aportul Judetului Dolj cu suma de 800.000 lei, la care revine un numar de 1.000 actiuni cu valoarea nominativa de 800 lei/actiune.

34

25.01.2013

Se aproba localitatile intermediare pentru traseele cuprinse in ”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba completarea ”Programului de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019” conform anexei 2 la prezenta hotarare.

35

25.01.2013

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Rovinari, jud. Gorj, pe traseele:

1.          Ghercești - Brădești Parc 1 – valabilitate licenta 30.06.2013;

2.          Ghercești - Brădești Parc 1 – Brădești Parc 4 - valabilitate

licenta 30.06.2013;

3.          Ghercești - Brădești Parc 1 – Brădești Parc 5 - valabilitate licenta 30.06.2013;

36

26.02.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe trimestrul I al anului 2013, conform anexei nr. 1.

37

26.02.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2013 al Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba contravaloarea serviciilor prestate de Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman” in cadrul activitatii autofinantate, pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarare.

38

26.02.2013

Se aproba costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabil pentru luna ianuarie 2013, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

39

26.02.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

40

26.02.2013

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 al Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

41

26.02.2013

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2012 a managementului Muzeului de Arta Craiova si a managementului Muzeului Olteniei Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Dr. Hortopan Dumitru – director Muzeul Judetean Gorj ”Alexandru Stefulescu” – specialist in domeniu;

- Dr. Craciunescu Gabriel – director Muzeul Regiunii Portile de Fier – specialist in domeniu;

- Stancu Gabriela – Sef Serviciu Organizare Resurse Umane Consiliul Judetean Dolj – reprezentant al autoritatii.

42

26.02.2013

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2012 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Ionela Carmen Banta – Lector Universitar Doctor Universitatea din Craiova – specialist in domeniu;

 - Panea Nicolae – Profesor Universitar Doctor Universitatea din Craiova – specialist in domeniu;

- Ivanovici Laurentiu – Vicepresedinte Consiliul Judetean Dolj – reprezentant al autoritatii.

43

26.02.2013

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2012 a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj,  in urmatoarea componenta:

- Monica Avram – Director Biblioteca Judeteana Mures – specialist in domeniu;

 - Silviu Bors – Director Biblioteca Judeteana Astra Sibiu – specialist in domeniu;

- Stancu Gabriela – Sef Serviciu Organizare Resurse Umane Consiliul Judetean Dolj – reprezentant al autoritatii.

44

26.02.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

45

26.02.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Melinesti, conform anexei la prezenta hotarare.

46

26.02.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Bechet, conform anexei la prezenta hotarare.

47

26.02.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Gimnaziala Speciala ”Sfantul Mina” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

48

26.02.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Gimnaziala Speciala ”Sfantul Vasile” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

49

26.02.2013

Se retrage dreptul de administrare acordat Scolii Gimnaziale ”Sf. Vasile”, pentru spatiul in suprafata de 218,49 mp situat la parterul cladirii C2 din Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 3 alcatuit din urmatoarele incaperi: camera nr. 13 cu o suprafata de 51,83 mp, camera nr. 12 cu o suprafata de 21,34 mp, camera nr. 11 cu o suprafata de 5,71 mp, camera nr. 10 cu o suprafata de 16,9 mp, camera nr. 9 cu o suprafata de 18,03 mp, camera nr. 6 cu o suprafata de 53,4 mp si camera nr. 5 cu o suprafata de 51,28 mp.

Se da in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului spatiul prevazut la articolul 1.

Spatiul va fi folosit in exclusivitate pentru organizarea unui centru de servicii sociale.

50

26.02.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj sa aprobe la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA in adunarea generala, urmatoarele:

a)      aprobarea organigremaie conform anexei nr. 1;

b)      aprobarea statului de functii conform anexei nr. 2;

c)      aprobarea regulamentului de organizare si functionare conform anexei nr. 3.

51

26.02.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Programul de investitii al S.C. PARC TURISM S.A. pe anul 2013, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

52

26.02.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA sa aprobe in adunarea generala modificarile si completarile la actul constitutiv al societatii conform anexei nr. 1 la prezenta.

Actul constitutiv al SC. PARC TURISM S.A. CRAIOVA cu modificarile si completarile aduse prin prezenta are continutul prevazut in anexa nr. 2.

53

26.02.2013

Se aproba modificarea elementelor de identificare ale bunurilor situate in Craiova, str. General Dragalina nr. 60A, conform anexei.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 56/1999, 82/2003, 72/2004, 196/2005, 160/2006, 43/2007, 51/2008, 100/2009, 128/2009, 77/2011 si 28/2012, prin care s-a insusit inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judetului Dolj si au fost date in administrare bunuri apartinand domeniului public al judetului Dolj, se modifica in mod corespunzator.

54

26.02.2013

Imobilele – constructii A1.6 – A1.10, facand parte din domeniul public al judetului Dolj, situate in Craiova, str. Jietului nr. 19 – 21, C.F. nr. 211778, sunt in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

55

26.02.2013

Se da in folosinta gratuita pe termen de 5 ani, un spatiu de 30 mp, doua incaperi, situat in Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, corp C3, din incinta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, catre Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Colinele Olteniei”.

Predarea-primirea se va face pe baza de proces-verbal in termen de 15 zile.

56

26.02.2013

Se aproba darea in administrarea Consiliului Local Filiasi a imobilului:

*Punct de lucru Filiasi, str. Jiului nr. 15, constituit din teren in suprafata de 6.051,00 mp si 313,00 mp suprafata construita – domeniu public al judetului Dolj.

Se aproba darea in administrarea Consiliului Local Sadova a imobilului:

*Punct de lucru Sadova, sat Piscu Sadovei nr. 59, constituit din teren in suprafata de 2.751,00 mp si 314,00 mp suprafata construita – domeniu public al judetului Dolj.

Predarea spatiilor se va face de catre Consiliul Judetean Dolj in baza unui proces-verbal de predare-primire, incheiat in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei.

Cheltuielile privind intretinerea imobilelor vor fi suportate de fiecare consiliu local.

Inchirierea sau concesionarea acestor spatii se va face de catre consiliile locale numai in baza unei hotarari a Consiliului Judetean Dolj si cu respectarea cadrului legislativ.

57

26.02.2013

Se aproba incetarea administrarii, acordata de R.A. ROMATSA D.S.N.A. Craiova, asupra imobilului (teren si cladire), in suprafata de 9.949 mp, aflat in domeniul public al judetului Dolj, situat in comuna Robanesti, T45, P399/4, jud. Dolj, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.  

Predarea-preluarea imobilului se va face prin incheierea unui protocol.

58

26.02.2013

Se modifica articolul 1 din Hotararea nr. 217/16.11.2012 a Consiliului Judetean Dolj si va avea urmatorul continut: ”Se solicita trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Oltenia” al Judetului Dolj, in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului situat in localitatea Isalnita, str. Mihai Eminescu nr. 105 Z, compus din teren intravilan cu o suprafata de 44.558,00 mp, pe care se afla 6 (sase) cladiri cu o suprafata construita de 2.859,00 mp si o suprafata desfasurata de 3.283,00 mp, inscris in Cartea Funciara cu nr. 30348 (nr. CF vechi 727), avand nr. cadastral 767, identificat conform anexei la prezenta hotarare, in vederea modernizarii acestuia, cu mentinerea in continuare a subunitatii de pompieri, precum si amenajarea unui centru de pregatire si antrenament pentru serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta din regiunea sud-vest Oltenia”.

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 217/16.11.2012 a Consiliului Judetean Dolj raman neschimbate.

59

26.02.2013

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Dobresti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bechet la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Dobresti.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Dobresti incepe sa functioneze efectiv.

La aceeasi data inceteaza arondarea localitatii Dobresti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bechet.

60

26.02.2013

Se aproba modificarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, aceasta urmand a avea alcatuirea prevazuta in anexa nr. 1.

Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, conform anexei nr. 2.

De la data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea nr. 186 din 30.10.2008 isi inceteaza aplicabilitatea.

61

26.02.2013

Se aproba tarifele pentru prestatiile specifice, realizate de Consiliul Judetean Dolj, in domeniul serviciilor de transport public judetean, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Tariful pentru o prestatie specifica, aferent eliberarii unui document pentru o perioada mai mica de un an, se stabileste ca fractie lunara din tariful perceput pentru intregul an.

Tariful pentru o prestatie specifica, aferent eliberarii unui document pentru o perioada mai mare de un an, se stabileste ca multiplu al tarifului perceput pentru intregul an.

Tariful pentru o prestatie specifica se calculeaza prin rotunjire la 1 leu in favoarea solicitantului prestatiei.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 109/31.07.2008 se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

62

26.02.2013

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu Mare, jud. Dolj, pe traseele:

1.      Craiova – Pielesti – valabilitate licenta: 15.01.2016;

2.      Castranova – Carcea (Banu Maracine) – valabilitate licenta: 07.01.2016.

63

27.03.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1 si 2.

64

27.03.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013, conform anexei nr. 1 si 2.

65

27.03.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeana ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

66

27.03.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

67

27.03.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe semestrul I al anului 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

68

27.03.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Profesionale Speciale Craiova, Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2013, estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5, bugetul activitatii autofinantate al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexelor nr. 6 si 6a.

69

27.03.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2013 si estimarea pe anii 2014 – 2016, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

70

27.03.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

71

27.03.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

72

27.03.2013

Se aproba structura serviciilor si tarifele pentru realizarea de venituri proprii in anul 2013 a Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

73

27.03.2013

Se aproba alocarea sumei de 4.270,00 mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2013, conform anexei.

74

27.03.2013

Se aproba alocarea in anul 2013 a sumei de 1.158,00 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud – Vest Oltenia din bugetul propriu judetean pentru bugetul propriu al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi.

75

27.03.2013

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

76

27.03.2013

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarare.

77

27.03.2013

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotarare:

- Anexa nr. 1 – bugetul propriu judetean pentru anul 2013,

- Anexa nr. 1A – bugetul propriu judetean – venituri si anexa nr. 1B – bugetul propriu judetean – cheltuieli pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 - 2016,

- Anexa nr. 2 – detalierea chetuielilor pe articole si alineate pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016,

- Anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2013 si

- Anexa nr. 3A – lista cheltuielilor de capital pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016.

78

27.03.2013

Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici cuprinsi in anexa, parte integranta din prezenta hotarare, pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Interventie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”.

79

27.03.2013

Se aproba modificarea valorii de inventar a imobilului – cladirii Muzeului Olteniei prin majorarea acesteia la nivelul de 24.521.469,14 lei inclusiv TVA, ca urmare a realizarii proiectului ”Consolidare, restaurare si modernizare la sectia de istorie – arheologie a Muzeului Olteniei Craiova”, COD SMIS 3767.

80

27.03.2013

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Punct de operare aeromedicala SMURD Aeroport Craiova” cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

81

27.03.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj pentru a sustine in adunarea generala la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. aprobarea urmatoarelor documente:

- Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative si situatia activelor imobilizate ale S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pe baza raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2012 (anexa 1) si a raportului comisiei de cenzori pentru activitatea S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. in exercitiul financiar 2012 (anexa 2);

- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;

- Nota privind repartizarea profitului si fixarea dividendului la valoarea de 0,1751257 lei/actiune (anexa nr. 3);

- Lasarea sumei de 338.624,60 lei (dividend C.J. Dolj) la dispozitia S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. ca aport in numerar la capitalul social al societatii pentru realizarea de investitii in dotarea societatii cu mijloace auto si utilaje necesare activitatii de intretinere si reparatii drumuri si poduri.

82

27.03.2013

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova catre agenti economici care le vor exploata conform celor stipulate in anexa.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va organiza licitatia publica si va incheia contracte de inchiriere.

Se aproba preturile de pornire a licitatiei de:

- 25 euro/mp/luna pentru spatiile unde se comercializeaza materiale sanitare, articole funerare, ziare si reviste;

- 50 euro/aparat distribuitor de bauturi calde/luna, precum si pentru dozator inghetata;

- 100 euro/copiator/luna;

- 200 euro/bancomat/luna;

- 10 euro/mp terasa pentru amplasare echipamente telefonie mobila/luna.

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova va incasa 50% din chirie, restul de 50% se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Durata contractelor de inchiriere va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

83

27.03.2013

Se aproba criteriile si procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de administrator public, precum si procedura de numire si eliberare din functie a administratorului public, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

84

27.03.2013

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Dragotesti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Leu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Dragotesti.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Dragotesti incepe sa functioneze efectiv.

La aceeasi data inceteaza arondarea localitatii Dragotesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Leu.

85

27.03.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoiesti, jud. Dolj pe traseul Craiova - Leu:

Valabilitate licenta: 28.01.2014.

86

27.03.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj pentru a sustine in adunarea generala la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. aprobarea urmatoarelor documente:

- organigrama conform anexei nr. 1;

- statul de functii pe anul 2013 conform anexei nr. 2.

87

27.03.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- lista de investitii pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- regulamentul de organizare si functionare, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- organigrama, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- statul de functii, conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

88

25.04.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

89

25.04.2013

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

90

25.04.2013

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor nr. 1 si 2, contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. 5 si 6 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2012, conform anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ce fac parte din prezenta hotarare.

91

25.04.2013

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

92

25.04.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

93

25.04.2013

Se aproba tarifele;

1.      pentru vizitarea ariilor naturale;

2.      pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize;

3.      pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial;

conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Tarifele se vor constitui ca venituri proprii pentru administrarea ariilor naturale protejate pe care Consiliul Judetean Dolj le are in administrare.

94

25.04.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

95

25.04.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

96

25.04.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Gimnaziala Speciala ”Sfantul Mina” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

97

25.04.2013

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

98

25.04.2013

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Muzeului de Arta Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Muzeului Olteniei, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, conform anexei nr. 5 la prezenta hotarare.

99

25.04.2013

Se aproba modificarea elementelor de identificare ale celor doua cladiri aflate in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, astfel:

-       Corpul C2 din cadrul Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman” situata in municipiul Craiova, str. Mihail Kogalniceanu nr. 9, regim de inaltime S + P + E, Sc = 321,00 mp;

-       Corpul C3 din cadrul Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman” situata in municipiul Craiova, str. Mihail Kogalniceanu nr. 9, regim de inaltime S + P + 2E, Sc = 489,00 mp.

100

25.04.2013

Se retrage dreptul de folosinta gratuita acordat UMS Plenita pentru un spatiu liber cu suprafata utila de 88,00 mp, situat la parterul Policlinicii Plenita si identificat conform anexei.

Spatiul prevazut in anexa apartine domeniului public al judetului Dolj si este alcatuit din 9 incaperi, astfel: C1 = 17,33 mp, C2 = 3,70 mp, C3 = 3,05 mp, C4 = 11,25 mp, C5 = 15,19 mp, C6 = 4,00 mp, C7 = 3,20 mp, C8 = 21,53 mp, C9 = 8,70 mp.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut la art. 1.

Spatiul va fi folosit in exclusivitate pentru activitati medicale, activitati conexe actului medical sau activitati farmaceutice.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei in valoare de 4,00 lei/mp/luna.

Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj care va incasa si chiria aferenta.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

101

25.04.2013

Se aproba prelungirea cu un an a duratei contractelor de inchiriere nr. 9088, 9089, 9091, 9092, 9093, 9094 incheiate pentru terenul in suprafata de 54 mp, situat in Craiova, str. Tabaci nr. 1 si aflat in domeniul public al judetului Dolj.

102

25.04.2013

Se aproba prelungirea cu 3 (trei) ani a termenului de dare in folosinta gratuita pentru spatiul in suprafata de 450 mp situat la parterul gradinitei din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile” si a unui teren de joaca pentru copii in suprafata de 1200 mp situat in incinta aceluiasi imobil, Asociatiei Nationale pentru Copii si Adulti cu Autism – Filiala Craiova, spatii aflate in domeniul public al judetului Dolj.

103

25.04.2013

Se aproba darea in administrarea Consiliului Local Bailesti a imobilului:

- Punct de lucru Bailesti, str. galicea mare nr. 9, constituit din teren in suprafata de 13.435,00 mp si 2.274,00 mp suprafata construita – aflat in domeniul public al judetului Dolj.

Predarea imobilului se va face de catre Consiliul Judetean Dolj in baza unui proces-verbal de predare-primire, incheiat in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei.

Cheltuielile privind intretinerea imobilului vor fi suportate de Consiliul Local Bailesti.

Inchirierea sau concesionarea acestui imobil se va face de catre Consiliul Local Bailesti numai in baza unei hotarari a Consiliului Judetean Dolj si cu respectarea cadrului legislativ.

104

25.04.2013

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor prevazute in anexa, in vederea desfiintarii.

105

25.04.2013

Se aproba modificarea art. 3, alin. (1) din Hotararea nr. 256/18.12.2012 a Consiliului Judetean Dolj, care va avea urmatorul continut:

”nivelul minim al redeventei va fi de 3.000,00 Euro/luna”.

Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea nr. 24/25.01.2013 a Consiliului Judetean Dolj, care va avea urmatorul continut:

”Perioada de concesionare va fi de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire cu jumatate din perioada initiala, in urma unei solicitari scrise si a unei hotarari a Consiliului Judetean Dolj”.

106

25.04.2013

Anexa 1, art. 2, alin. 1, lit. c) la HCJ nr. 253/2011 se modifică si va avea urmatorul cuprins: ”furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian”.

107

25.04.2013

Se desemneaza ca reprezentant al consiliului judetean in consiliul de administratie la Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” dl. Luica Dorel in locul dlui. Stoica Stefan Bucur.

Hotararea C.J.D. nr. 141/30.08.2012 se modifica in sens corespunzator.

108

25.04.2013

Se ia act de incetarea mandatului de membru in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a domnului Mitrica Alin Sorin ca urmare a demisiei din aceasta functie.

Se nominalizeaza ca reprezentant al judetului Dolj in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. dl. Dinca Aurel.

Se imputerniceste dl. Buica Gheorghe reprezentantul judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor, sa sustina alegerea persoanei nominalizate la art. 2 in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

109

25.04.2013

Se aproba modificarea tarifelor de utilizare a mijloacelor auto si a utilajelor din dotarea S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A., conform anexei la prezenta hotarare.

Tarifele se vor aplica incepand cu data de 01.05.2013.

110

25.04.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a sustine in adunarea generala aprobarea urmatoarelor documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si previzionat pentru perioada 2014 – 2015, impreuna cu nota de fundamentare la acesta, confrom anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Planul de investitii pentru anul 2013, impreuna cu nota de fundamentare la acesta, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Planul de administrare al consiliului de administratie al S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru perioada 2013 – 2017, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

111

25.04.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Raportul de activitate al consiliului de administratie al S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Raportul comisiei de cenzori al S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Situatiile financiare ale S.C. Parc Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Nota privind prelungirea creditului cu destinatia capital de lucru, in valoare de 300.000 lei, de la Garanti Bank S.A., pe o perioada de 1 an, garantarea creditului si imputernicirea administratorului executiv – director general al societatii pentru a angaja in mod legal S.C. Parc Turism S.A. pentru semnarea tuturor contractelor de credit, contractelor de gaj, contractelor de ipoteca si a oricaror alte acte necesare, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Planul de administrare al consiliului de administratie, intocmit pe baza planului de management al administratorului executiv – director general, in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta anexa la contractul de administrare – mandat incheiat de catre administratorii societatii, conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

112

29.05.2013

Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Sistem informatic integrat cu functie de e-guvernare la nivelul C.J. Dolj și a UAT-urilor pentru implementarea Registrului Agricol, informatizarea fluxurilor de lucru si cresterea transparentei”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

113

29.05.2013

Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Sistem informatic geografic de management agricol la C.J. Dolj si UAT-uri”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

114

29.05.2013

Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul C.J. Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

115

29.05.2013

Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Implementarea de soluții e-guvernare și TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj și UAT-uri”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

116

29.05.2013

Se aproba Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Sistem Informatic Integrat privind Gospodariile si Exploatatiile Agricole din judetul Dolj”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

117

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Sistem informatic integrat cu funcție de e-guvernare la nivelul C.J. Dolj și a UAT-urilor pentru implementarea Registrului Agricol, informatizarea fluxurilor de lucru și creșterea transparenței”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Se aproba alocarea sumei de 134.693,85 lei, respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a beneficiarului la proiectul ”Sistem informatic integrat cu funcție de e-guvernare la nivelul C.J. Dolj și a UAT-urilor pentru implementarea Registrului Agricol, informatizarea fluxurilor de lucru și creșterea transparenței”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art. 5, alin. 1, lit. e si art. 5, alin. 2 din O.G. nr. 29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management), astfel incat sa asigure implementarea optima a proiectului.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013 si 2014.

118

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Sistem informatic geografic de management agricol la C.J. Dolj si UAT-uri”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Se aproba alocarea sumei de 134.692,11 lei, respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a beneficiarului la proiectul ”Sistem informatic geografic de management agricol la C.J. Dolj si UAT-uri”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art. 5, alin. 1, lit. e si art. 5, alin. 2 din O.G. nr. 29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management), astfel incat sa asigure implementarea optima a proiectului.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013 si 2014.

119

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul C.J. Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Se aproba alocarea sumei de 134.672,51 lei, respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a beneficiarului la proiectul ”Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul C.J. Dolj si a unor UAT-uri din judetul Dolj”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art. 5, alin. 1, lit. e si art. 5, alin. 2 din O.G. nr. 29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management), astfel incat sa asigure implementarea optima a proiectului.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013 si 2014.

120

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Implementarea de soluții e-guvernare și TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj și UAT-uri”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Se aproba alocarea sumei de 131.998,27 lei, respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a beneficiarului la proiectul ”Implementarea de soluții e-guvernare și TIC prin asigurarea conexiunii broadband la CJ Dolj și UAT-uri”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art. 5, alin. 1, lit. e si art. 5, alin. 2 din O.G. nr. 29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management), astfel incat sa asigure implementarea optima a proiectului.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013 si 2014.

121

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Sistem Informatic Integrat privind Gospodariile si Exploatatiile Agricole din judetul Dolj”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 – 2013, Axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Se aproba alocarea sumei de 134.621,84 lei, respectiv 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a beneficiarului la proiectul ”Sistem Informatic Integrat privind Gospodariile si Exploatatiile Agricole din judetul Dolj”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art. 5, alin. 1, lit. e si art. 5, alin. 2 din O.G. nr. 29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management), astfel incat sa asigure implementarea optima a proiectului.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013 si 2014.

122

29.05.2013

Se aproba proiectul ”Plan de management integrat, informare și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 și 2391” ce va fi finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii.

Se aproba valoarea totala a proiectului ”Plan de management integrat, informare și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 și 2391” de 7.919.864,82 lei cu TVA.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa asigure fluxul financiar pentru implementarea proiectului.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa acopere contravaloarea cheltuielilor conexe si altele decatcele eligibile in vederea implementarii proiectului, precum si sumele ce vor fi cheltuite in avans pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management.

Sumele necesare cheltuielilor conexe si altele decat cele eligibile vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013, 2014 si 2015.

123

29.05.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

124

29.05.2013

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

125

29.05.2013

Se aproba bugetul activitatii autofinantate al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014 – 2016, conform anexelor nr. 1 si 1a.

126

29.05.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico-sociala Bechet, pe anul 2013.

127

29.05.2013

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Oltenia – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, pe anul 2013, prevazut in anexa nr. 1.

Contributia Consiliului Judetean Dolj in anul 2013 la realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, este de 300,oo mii lei.

128

29.05.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

129

29.05.2013

Se suspenda raportul de serviciu al domnului Stancu Florin Ionut din functia de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.06.2013 pe o perioada de 3 ani.

130

29.05.2013

Doamna Manolache Maria, director general adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj se numeste temporar in functia de director general al DGASPC Dolj, pe o perioada de 3 ani cat este suspendat raportul de serviciu al domnului Stancu Florin Ionut.

Numirea se face incepand cu data de 01.06.2013, cu un slariu de baza brut lunar de 3.149 lei, corespunzator gr. II, clasa 82 si 253 lei spor pentru conditii vatamatoare.

Raportul de serviciu al doamnei Manolache Maria din functia de director general adjunct DGASPC Dolj se suspenda pe perioada exercitarii functiei de director general al DGASPC Dolj.

Doamna Manolache Maria, incepand cu data de 01.06.2013 se numeste vicepresedinte al Comisiei pentru protectia copilului Dolj pe perioada exercitarii functiei de director general al DGASPC Dolj.

131

29.05.2013

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

132

29.05.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

133

29.05.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

134

29.05.2013

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Muzeului de Arta Craiova si a managementului Muzeului Olteniei Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Dr. Hortopan Dumitru – director Muzeul Judetean Gorj ”Alexandru Stefulescu” – specialist in domeniu;

- Dr. Patroi Catalin Nicolae – director Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Mehedinti – specialist in domeniu;

- Ivanovici Laurentiu – reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

135

29.05.2013

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in urmatoarea componenta:

- Alina Tenescu – Lector Universitar Doctor Universitatea din Craiova – specialist in domeniu;

 - Panea Nicu – Profesor Universitar Doctor Universitatea din Craiova – specialist in domeniu;

- Ivanovici Laurentiu – Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj - reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

136

29.05.2013

Se aprobă achizitionarea imobilului situat in municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie nr. 4, compus din teren in suprafata de 1298 mp si doua corpuri de cladire in suprafata de 447 mp (fosta Scoala de Arte si Meserii ”Cornetti”) la pretul de 1.932.656 lei echivalentul a 440.000 euro la cursul BNR publicat in data de 11.04.2013, respectiv 4,3924 lei/euro.

Plata se va face in trei rate pana cel tarziu luna noiembrie 2013.

137

29.05.2013

Se aproba cesiunea contractului de concesiune nr. 260/2004 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si C.M.I. dr. Mincu Stoica Mihaila, catre ”D&D MED” S.R.L.

Durata contrcatului de cesiune este de la 01.05.2013 pana la 31.12.2019 putand fi prelungit prin act aditional.

Redeventa va fi de 3,00 lei/mp/luna, conform Hotararii nr. 67/29.04.2010 a Consiliului Judetean Dolj.

138

29.05.2013

Se aproba prelungirea cu 5 (cinci) ani a termenului de dare in folosinta gratuita Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj – Politia orasului Segarcea, a imobilului situat in orasul Segarcea, str. Unirii nr. 113, compus din constructie cu regim de inaltime D+P+1+M si teren in suprafata de 1037 mp, imobil ce se afla in domeniul public al judetului Dolj.

Cheltuielile privind utilitatile precum si reparatiile curente vor fi suportate de Inspectoratul de Politie Dolj – Politia orasului Segarcea.

139

29.05.2013

Se constata incetarea mandatului de membru – reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pentru domnul Anghel Gabriel.

Se numeste domnul Stefan Adrian reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

140

29.05.2013

Se numeste domnul Nanu Andrei Gheorghe reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova.

Se numeste domnul Arsene George membru supleant in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova.

Incepand cu data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea art. 3 al Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 140/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Dolj si a membrului supleant in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova.

141

29.05.2013

Se revoca imputernicitul Preotu Gheorghe sa reprezinte interesele judetului Dolj la Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. începand cu data prezentei hotarari.

Se desemneaza ca imputernicit doamna Iancu Diana Valy sa reprezinte interesele judetului Dolj la Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. incepand cu data prezentei hotarari pana la expirarea mandatului consiliului judetean.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 135/30.08.2012 se modifica in sens corespunzator.

Contractul de mandat – anexa la Hotararea nr. 135/2012 se modifica corespunzator prin act aditional. 

142

29.05.2013

Se mandateaza imputernictiii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 – conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Gradul de realizare a veniturilor proprii - conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari - conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Programul de reducere a stocurilor - conform anexei nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor - conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate - conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor - conform anexei nr. 9 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Anexele nr. 1-9 vor inlocui anexa nr. 2 din Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 51/26.02.2013.

143

29.05.2013

Se mandateaza dl. Popa Mihai Ion, imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a sustine in prima adunare generala ordinara a actionarilor aprobarea urmatoarelor:

- Raportul administratorului unic al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2012, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Raportul comisiei de cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in exercitiul financiar 2012 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2012, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Bilantul contabil al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2012, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Contul de profit si pierderi al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2012, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Datele informative ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2012, conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Situatia activelor imobilizate ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2012, conform anexei nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Descarcarea de gestiune a administratorului unic – director general pentru exercitiul financiar 2012.

- Nota privind repartizarea profitului si fixarea dividendului aferent exercitiului financiar al anului 2012 la nivelul 0,0461822 lei/actiune, conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Criteriile de performanta pentru anul 2013, conform anexei nr. 9 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Programul de investitii pe anul 2013, conform anexei nr. 10 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Statul de functii ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2013, conform anexei nr. 11 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Organigrama ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2013, conform anexei nr. 12 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

- Planul de administrare ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2013, conform anexei nr. 13 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

144

29.05.2013

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, de a sustine si vota in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. din 30.05.2013 urmatoarele:

- Analiza si aprobarea ”Programului de activitate al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2013” confrom anexei 1.

- Analiza si aprobarea ”Strategiei propusa de consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru exercitiul financiar in anul 2013”, conform anexei 2.

- Informare privind aprobarea ”Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2013”, de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 175/2013 conform anexei 3.

- Analiza si aprobarea ”Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2012” conform anexei 4.

- Analiza si aprobarea ”Repartizarii profitului net al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2012 in conformitate cu prevederile OUG nr. 198/2005” conform anexei 5.

145

29.05.2013

Se aproba „Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit” si contractul privind atribuirea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2013, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

146

29.05.2013

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Teasc, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Teasc.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Teasc incepe sa functioneze efectiv.

La aceeasi data inceteaza arondarea localitatii Teasc la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova.

147

29.05.2013

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Bradesti, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Filiasi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bradesti.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bradesti incepe sa functioneze efectiv.

La aceeasi data inceteaza arondarea localitatii Bradesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Filiasi.

148

29.05.2013

Se aproba prelungirea pana la data de 31 decembrie 2013 a perioadei de valabilitate a ”Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate”.

”Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2008 - 2011” isi mentine valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2013.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 129/26.05.2011 se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

149

29.05.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MARIN CXY COM S.R.L. Craiova pe traseul Cosoveni – Craiova.

Valabilitate licenta: 31.12.2013.

150

27.06.2013

Se aproba constituirea Asociatiei ”Craiova capitala culturala europeana 2021” avand sediul in municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, jud. Dolj.

Se aproba participarea judetului Dolj, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei ”Craiova capitala culturala europeana 2021”.

Se aproba statutul si actul constitutiv al Asociatiei ”Craiova capitala culturala europeana 2021”, in forma aprobata de Consiliul Local al Municipiului Craiova, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Se aproba alocarea sumei de 100 lei reprezentand contributia individuala a judetului Dolj la constituirea patrimoniului initial al Asociatiei ”Craiova capitala culturala europeana 2021”.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa – presedinte al Consiliului Judetean Dolj sa reprezinte judetul Dolj in vederea intocmirii si semnarii formalitatilor prevazute de lege pentru constituirea Asociatiei ”Craiova capitala culturala europeana 2021”.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa – presedinte al Consiliului Judetean Dolj sa desemneze o persoana care sa reprezinte judetul Dolj in adunarea generala a asociatiilor in cazul imposibilitatii participarii sale.

151

27.06.2013

Se aproba rectitificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

152

27.06.2013

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj la programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Se aproba casarea autoturismului Daewoo, cu numar de inamatriculare DJ-07-CMJ, numar de identificare KLATF19V12D054950, an de fabricatie 2002.

Se aproba achizitionarea unui nou autoturism a carui valoare este asigurata din prima de casare in valoare de 6.500 lei iar diferenta este asigurata din bugetul propriu judetean, conform Hotararii C.J. Dolj nr. 77/27.03.2013.

153

27.06.2013

Se aproba participarea Directiei Judetene de Paza si Servicii la programul de stimulare a parcului auto national.

Se aproba casarea autoturismului Peugeot 406 ST 1,8 112 DP avand ca numar de identificare VF38B6FZF81230395.

Se aproba achizitionarea unui nou autoturism a carui valoare este asigurata din prima de casare in valoare de 6500 lei, iar diferenta este asigurata din bugetul Directiei Judetene de Paza si Servicii.

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Judetene de Paza si Servicii conform anexelor nr. 1 si 1a.

154

27.06.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

155

27.06.2013

Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

156

27.06.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

157

27.06.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

158

27.06.2013

Consiliul Judetean Dolj ia act de incetarea mandatului domnului Nanu Andrei Gheorghe reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova, ca urmare a demisiei acestuia.

Domnul Arsene George Florian, membru supleant in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova, se numeste membru – reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova.

Se numeste dna. Mosteanu Livia Daniela, membru supleant in consiliul de administratie al Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova.

159

27.06.2013

 Se numeste membru in consiliul de administratie al R.A. Aeroportul Craiova domnul Pirvuletu Silviu Mircea ca reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 31/2013 prin care a fost stabilita componenta consiliului de administratie al R.A. Aeroportul Craiova – anexa nr. 1 – Contractul de administrare – mandat, se completeaza in mod corespunzator.

160

27.06.2013

Incepand cu data de 01.07.2013 domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct al Camerei Agricole Dolj va exercita atributiile specifice functiei vacante de director executiv al Camerei Agricole Dolj, atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare al institutiei, pana la ocuparea prin concurs a acestei functii, dar nu mai tarziu de 31.12.2013.

Domnul Stanciu Aurel va beneficia de salariul corespunzator functiei publice de director executiv adjunct, gradul II, clasa de salarizare 78, adica de 3362 lei.

161

27.06.2013

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul de investitii: ”Inlocuire bransament  apa – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta” conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

162

27.06.2013

Se aproba modificarea art. 3 din Hotararea nr. 179/2011 a Consiliului Judetean Dolj, care va avea urmatorul enunt: ”Durata contractului de inchiriere va fi de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional in urma renegocierii pretului chiriei la valoarea pietei”.

163

27.06.2013

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a bunurilor situate in Craiova, str. Tabaci nr. 1, identificate in anexa nr. 1 la prezenta.

Se aproba modificarea valorilor unor bunuri aflate in domeniul public sau privat al judetului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Hotararea nr. 56/1999 a Consiliului Judetean Dolj privind domeniul public al judetului Dolj se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

Se aproba darea in administrare a bunurilor prevazute in anexa 1 la prezenta catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

164

27.06.2013

Se retrage dreptul de folosinta gratuita acordat UMS Plenita pentru un spatiu cu suprafata utila de 97,6 mp situat la parterul Policlinicii Plenita, localitatea Plenita, str. A.I. Cuza nr. 44, identificat conform anexei.

Spatiul prevazut in anexa apartine domeniului public al judetului Dolj si este alcatuit din 6 incaperi, astfel: C1 = 14,85 mp, C2 = 5,9 mp, C3 = 3,8 mp, C4 = 22,28 mp, C5 = 11,81 mp, C6 = 38,96 mp.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut la art. 1.

Spatiul va fi folosit in exclusivitate pentru activitati medicale, activitati conexe actului medical sau activitati farmaceutice.

Suprafata utila in indiviziune aferenta spatiului inchiriat este de 46,00 mp.

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 4,00 lei/mp/luna.

Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj care va incasa si chiria aferenta.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

165

27.06.2013

Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

Consiliul Judetean Dolj prin D.J.A.L.S. va distribui cate un exemplar Centrului Militar Zonal Dolj, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj, sub forma de document unitar, constituit din anexe si harti, iar Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale care gestioneaza baza de date la nivel national va transmite un exemplar pe disc optic.

(1)     Conform prevederilor pct. 6 din Lista cu categoriile de informatii clasificate secret de serviciu elaborata de MAI, aprobata prin OMAI nr. S/66/2009, nivelul de clasificare al monografiei economico/militare a judetului Dolj este „secret de serviciu”.

(2)     Gestionarea acestor informatii se va face in conditiile prevazute de lege.

166

27.06.2013

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Arad, pe traseele:

1. Ghercesti – Bradesti Parc 1 - valabilitate licenta: 31.12.2013;

2. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 4 - valabilitate licenta: 31.12.2013;

3. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 5 - valabilitate licenta: 31.12.2013.

167

29.07.2013

Se aproba majorarea  bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeţeana „Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2013, conform anexelor nr.1 si 1A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

168

29.07.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr.1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

169

29.07.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform Anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare modifica hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.70/27.03.2013;

170

29.07.2013

Se aproba plafoanele valorice maxime pentru produsele lactate si de panificatie pentru anul scolar 2013 – 2014 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

171

29.07.2013

Se aproba încheierea unui act adiţional la protocolul de cooperare nr.108/2005 încheiat între Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean si alocarea sumei de 160 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2013, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

172

29.07.2013

Se mandateaza imputernicitii Judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

-rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare,

-rectificarea listei de investitii pe anul 2013, conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

173

29.07.2013

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2013, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2013, conform anexelor nr.3 si 4 ce fac parte din  prezenta hotarare.

174

29.07.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

175

29.07.2013

Se aproba modificarea structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj.

Componenta structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj va fi urmatoarea:

-Stancu Florin Ionut – Administrator public in cadrul Consiliului Judetean Dolj – coordonator structura;

-Lapadat Marin – Director executiv Directia Juridica, Administratie Locala, Secretariat;

-Avramoiu Daniela – Director executiv Diectia Economica;

Majina Ileana – Director executiv Directia Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Europeana;

-Pappa Dan Radu Ilie – Arhitect Sef – Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Atributiile structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.239/2010 modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj 116/2011, isi inceteaza aplicabilitatea.

176

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova conform anexei 2 la prezenta hotarare.

177

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

178

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

179

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

180

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

181

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

182

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

183

29.07.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

184

29.07.2013

Se aproba continutul Intelegerii de Cooperare intre Judetul Dolj si Municipiul Craiova din Romania si Guvernatorul Slemani si Municipalitatea Slemani din Republica Irak, potrivit anexei parte integranta a prezentei hotarari.

Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judertean Dolj sa semneze Intelegerea de Cooperare intre Judetul Dolj din Romania si Guvernatorul Slemani si Municipalitatea Slemani din Republica Irak.

Partenerii, semnatari ai Intelegerii de Cooperare, vor desfasura activitati conform Intelegerii de Cooperare anexate prezentei hotarari.

185

29.07.2013

Se aproba transmiterea fara plata a podului metalic carosabil cu o banda de circulatie peste raul Jiu intre localitatile Argetoaia – Balta – Filiasi in valoare de 3.906.000 lei din domeniul public al Judetului Dolj in domeniul public al Orasului Filiasi.

Domeniul public al Judetului Dolj se diminueaza cu suma de 3.906.000 lei.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

186

29.07.2013

Se aproba transmiterea fara plata a aparaturii medicale:

-aparat rx dentar in valoare de 39.618 lei

-masina de developat umeda in valoare de 17.236 lei

achizitionata de Consiliul Judetean Dolj in valoare de 56.854 lei, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

187

29.07.2013

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a unui imobil situat in Municipiul Craiova str.24 Ianuarie, nr.4 compus din teren in suprafata de 1297 mp – din masuratori (1298 mp – din acte) si doua corpuri de cladire in suprafata totala de 504 mp – din masuratori (448 mp – din acte), fosta Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, avand datele de identificare prezentate in anexa la prezenta hotarare.

Se aproba darea in administrarea Biblioteci Judetene Alexandru si Aristia Aman a imobilului prevazut la art.1.

188

29.07.2013

Se cere Guvernului României trecerea terenului in suprafata de 20 ha, situat in T 41 P 472/15, comuna Ghercesti, judetul Dolj, identificat conform anexei nr.1 si a planului de situatie – anexa nr.2 la prezenta, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniul public al Judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, pentru extindera Parcului Industrial Craiova.

Hotararea nr.73/26.04.2007 a Consiliului Judetean Dolj se abroga.

Preluarea terenului prevazut la art.1 se va face prin protocol incheiat intre cele doua parti.

189

29.07.2013

Se mandateaza imputernicitii Consiliului Judetean Dolj la S.C. pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. sa se intruneasca in adunarea generala ordinara pentru a alege cenzorii si cenzorii supleanti:

Cenzori:

1.Hondor Gabriela – expert contabil

2. Raţă Maria

3.Popa Liana

Cenzori supleanti:

1.Popa Ion

2. Vaduva Irina Mihaela

3.Popa Mihai

190

29.07.2013

Se desemnează dna. Nicolae Valeria presedinte interimar la Comisia judeteana de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dolj, pe perioada efectuarii concediului de odihna, de catre dna. dr. Serp Anamaria, incepand cu data de 25.07.2013.

191

29.07.2013

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Galicea Mare, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bailesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galicea Mare.

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Izvoare, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Plenita la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galicea Mare.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data la care Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galicea Mare incepe sa functioneze efectiv.

La aceeasi data inceteaza arondarea privind activitatile de evidenta apersoanelor a localitatii Galicea Mare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bailesti si a localitatii Izvoare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Plenita.

192

29.07.2013

Se aproba propunerea de Program de investitii prioritare finantate din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin P.O.S. Mediu 2014 – 2020, conform anexei, parte integranta a  prezentei hotarari;

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. Oltenia, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. Oltenia in favoarea aprobarii propunerii Programului de investiii prioritare finantate din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin P.O.S. Mediu 2014 – 2020;

193

29.07.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu Mare, jud. Dolj pe traseul Bojoiu – Pielesti.

Valabilitate licenta: 11.07.2015.

194

29.07.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Bailesti.

Valabilitate licenta: 23.12.2013.

195

29.07.2013

Se aproba participarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national prin casarea unui numar de 6 autovehicule uzate, conform anexei nr.1 ce fcae parte integranta din prezenta hotarare, si achizitionarea unui numar de 6 autovehicule noi.

Consiliul Judetean Dolj va asigura, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, contributia necesara achizitionarii celor 6 autovehicule noi.

Prima de casare pentru fiecare autovehicul va fi in valoare de 6.500 lei, exprimata in tichete valorice.

196

29.07.2013

Se aproba asocierea intre Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, institutie publica aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Dolj si Club Sportiv U Craiova S.A., in vederea realizarii in comun, a Proiectului de Interes Public Judetean privind depistarea, formarea si promovarea de sportivi pentru loturile nationale si divizionare de fotbal, in Judetul Dolj.

Asocierea se va realiza cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

197

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

198

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Brabova, Bechet, Melinesti, pe anul 2013 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A.

199

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

200

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

201

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Speciale „Sfantul Vasile”, unitate finantata de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1.

202

28.08.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

203

28.08.2013

Se aproba protocolul de colaborare dintre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

Se aloca suma de 20 mii lei in anul 2013 pentru achizitionarea de calculatoare cu monitoare, tastaturi si mousuri-uri si imprimante color, ce vor fi date in folosinta gratuita Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova pe toata perioada colaborarii.

204

28.08.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, confrom anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

205

28.08.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

206

28.08.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

207

28.08.2013

Se aproba modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni.

Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 252/2012, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

208

28.08.2013

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului Muzeului de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

209

28.08.2013

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului Muzeului Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

210

28.08.2013

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

211

28.08.2013

Se aproba rezultatul evaluarii finale a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii „Cornetti”, conform anexei la prezenta hotarare.

212

28.08.2013

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului Dolj a unui teren in suprafata de 90 mp indiviziune, situat in Craiova, str. Nifon Criveanu nr. 19, identificat in anexa la prezenta.

Se aproba darea in administrare a terenului prevazut la art. 1 catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

213

28.08.2013

Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea nr. 193/24.10.2012 a Consiliului Judetean Dolj, care va avea urmatorul continut:

„Art. 1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale unei cladiri aflate in domeniul privat al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, astfel:

Dispensar medical situat in municipiul Craiova, str. Vlad Tepes nr. 2A (fost nr. 2);

Regim de inaltime: S + P;

Sc subsol = 114,00 mp, conform anexei 1;

Sc parter = 204,00 mp, conform anexei 2;

Sd totala = 318,00 mp”.

214

28.08.2013

Se aproba valoarea actualizata a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „Modernizare DJ 643D, DN 65C (Bulzesti) – Prejoi – Infratirea – Fratila – lin. jud. Valcea, km 8+000-16+000” cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala, inclusiv TVA: 18.528,06 mii lei/4.169,17 mii euro

Valoarea C+M, inclusiv TVA: 16.167,24 mii lei/3.650,56 mii euro.

215

28.08.2013

Se ia act de incetarea mandatului de membru in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a domnului Dinca Aurel ca urmare a demisiei din aceasta functie.

Se nominalizeaza ca reprezentant al judetului Dolj in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. domnul Stancu Florin Ionut.

Se imputerniceste dl. Buica Gheorghe, reprezentantul judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor, sa sustina alegerea persoanei nominalizate la art. 2 in consiliul de administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

216

28.08.2013

Se aproba incheierea de catre judetul Dolj cu Compania de Apa Oltenia S.A., Municipiul Craiova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a Contractului de Asistenta pentru Proiect („Project Support Deed” in limba engleza) (”Contractul de Asistenta pentru Proiect”).

Se aproba proiectul Contractului de Asistenta pentru Proiect care urmeaza  a se incheia intre Judetul Dolj, Compania de Apa oltenia S.A., Municipiul Craiova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se imputerniceste presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa, sa negocieze si sa semneze in numele judetului Dolj Contractul de Asistenta pentru Proiect cu Compania de Apa Oltenia S.A., Municipiul Craiova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistenta pentru Proiect.

217

12.09.2013

Se aproba modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 11/2013 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendare in anul 2013, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 11/2013 raman neschimbate.

218

30.09.2013

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare si extindere primiri urgente Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova” cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

219

30.09.2013

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Extindere Spital Clinic Judetean de Urgenta Craiova cardiologie interventionala si chirurgie cardiovasculara” cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

220

30.09.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

21

30.09.2013

Se aproba modificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Melinesti si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A.

222

30.09.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, unitate partial finantata de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

223

30.09.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare modifica hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 202/28.08.2013.

224

30.09.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

225

30.09.2013

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

226

30.09.2013

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, in componenta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, in componenta prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

227

30.09.2013

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

228

30.09.2013

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

229

30.09.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova conform anexei la prezenta hotarare.

230

30.09.2013

Se aproba modificarea statului de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, incepand cu data de 01.10.2013, conform anexei la prezenta hotarare.

231

30.09.2013

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

232

30.09.2013

Se aproba darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a spatiului cu suprafata utila de 34,14 mp situat la mansarda Palatului Administrativ, camera 130 din municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 19, judetul Dolj.

Spatiul se da in folosinta gratuita pe durata existentei asociatiei.

233

30.09.2013

Se aproba preturile de pornire ale licitatiei pentru inchirierea unor spatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova:

-       25 euro/mp/luna pentru spatiile unde se comercializeaza materiale sanitare, articole funerare, ziare si reviste,

-       50 euro/aparat distribuitor de bauturi calde/luna, precum si pentru dozator inghetata,

-       100 euro/copiator/luna,

-       100 euro/bancomat/luna,

-       10 euro/mp terasa pentru amplasare echipamente telefonie mobila/luna”.

Art. 3. (1) din Hotararea nr. 82/2013 a Consiliului Judetean Dolj se modifica conform prevederilor art. 1 din prezenta hotarare.

234

30.09.2013

Se aproba darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe durata normala de functionare, a urmatoarei aparaturi medicale:

-       sistem laparascopie HD TV pentru urologie in valoare de 387.912,92 lei,

-       electrocauter in valoare de 23.841,48 lei,

-       aspirator chirurgical in valoare de 4.091,37 lei,

-       aspirator portabil in valoare de 1.344,30 lei,

-       masa ginecologica in valoare de 9.286,09 lei,

-       laser pol posterior retinopatie diabetica in valoare de 196.912 lei,

-       microscop operator in valoare de 163.928 lei,

-       laser pol anterior glaucom si chirurgia cataractei in valoare de 114.159,36 lei

Total = 901.475,52 lei.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 901.475,52 lei si se majoreaza cu aceeasi suma patrimoniul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

235

30.09.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul2 013, conform anexei nr. 1.

236

30.09.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

237

30.09.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj pentru a sustine si aproba in adunarea generala extraordinara a actionarilor la S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.:

-       majorarea prin aport in natura a capitalului social al societatii cu valoarea de 2.832.753 lei a celor 13 terenuri aflate in patrimoniul societatii, pentru care au fost emise Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu seriile DJ nr. 0068 (2 terenuri) si DJ nr. 0028 (11 terenuri), conform Rapoartelor de evaluare intocmite de catre un evaluator autorizat, atestat conform legii, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare;

-       modificarea corespunzatoare Actului Constitutiv al societatii.

S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. va emite actiuni suplimentare cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune care vor reveni de drept actionarului majoritar, judetul Dolj, persoana juridica de drept public reprezentata prin Consiliul Judetean Dolj.

238

30.09.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru:

-       aprobarea inlocuirii din continutul denumirii societatii a sintagmei ”societate comerciala” si inlocuirea acesteia cu termenul de ”societate”, cu modificarea  corespunzatoare a actului constitutiv, societatea urmand a se numi Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.;

-       stabilirea remuneratiei pentru cenzorii societatii cu o indemnizatie in suma fixa de 200 lei brut/luna.

239

30.09.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A.CRAIOVA pentru:

-       numirea auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. CRAIOVA pentru auditarea exercitiilor financiare aferente anilor 2013, 2014, 2015 și 2016 la pretul de 6000 lei/an fiscal;

-       aprobarea contractului de audit in forma prevazuta in anexa la prezenta;

-       imputernicirea administratorului executiv – director general al societatii sa semneze contractul de audit statutar si sa inregistreze la Registrul Comertului auditorul statutar si contractul incheiat cu acesta.

240

30.09.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoesti, jud. Dolj pe traseul Craiova – Perisor – Bailesti.

Valabilitate licenta: 29.01.2014.

241

30.09.2013

Se aproba tarifele de inchiriere a utilajelor necesare S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A., conform anexei la prezenta hotarare.

Tarifele se vor aplica in perioada de iarna 2013 – 2014.

242

30.09.2013

Se aproba proiectul ”Centrul International Brancusi – Centru Turistic Interactiv”, inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Se aproba alocarea sumei de 14.833.779,12 lei, respectiv 50% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la cheltuielile eligibile ale proiectului ”Centrul International Brancusi – Centru Turistic Interactiv”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013, 2014 si 2015.

243

30.09.2013

Se aproba proiectul ”Centru turistic pentru agrement si sport”, inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de investitie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Se aproba alocarea sumei de 7.742.129,99 lei, respectiv 50% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul ”Centru turistic pentru agrement si sport”.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze toate cheltuielile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2013, 2014 si 2015.

244

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

245

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

246

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

247

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Speciale ”Sf, Mina” Craiova, unitate finantata de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

248

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

249

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

250

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Muzeului de Arta Craiova, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj si Muzeului Olteniei Craiova, unitati partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

251

31.10.2013

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice subordonate consiliului judetean si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

252

31.10.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare modifica hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 223/30.09.2013.

253

31.10.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

-       rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare,

-       rectificarea listei de investitii pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

254

31.10.2013

Se aproba prelungirea cu 2 ani a termenului de rambursare a creditului luat de la Banca Comerciala Română, conform contractului nr. 145/18812/06.07.2007, prin acordarea unei perioade de gratie de 2 ani la plata ratelor.

255

31.10.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

256

31.10.2013

Se aproba participarea Consiliului Judetean Dolj la programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Se aproba casarea autoturismului ARO 244 aflat in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Oltenia” al Judetului Dolj avand numarul de inmatriculare DJ-96-PRC, numar de identificare UU3APO3D4V1228082, an de fabricatie 1997.

Se aproba achizitionarea unui nou autoturism a carui valoare este asigurata din prima de casare in valoare de 6.500 lei iar diferenta este asigurata din bugetul propriu judetean pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Oltenia” al Judetului Dolj.

257

31.10.2013

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

258

31.10.2013

Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al judetului Dolj a mijlocului fix Cladire Strada Parangului, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 10.000 lei, reprezentand valoarea de inventar a mijlocului fix de la alin. (1).

259

31.10.2013

Se aproba majorarea domeniului public al judetului Dolj cu o constructie ”Punct de operare aeromedicala SMURD – Aeroport Craiova”, in suprafata de 1152 mp si avand o valoare contabila de 886.756,39 lei, situata in incinta Aeroportului Craiova, identificata in anexa la prezenta.

Se aproba darea in administrare, catre R.A. aeroportul Craiova, a constructiei prevazute la art. 1, in vederea realizarii activitatilor de operare aeromedicala.

Predarea-primirea constructiei se va face pe baza de protocol, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

260

31.10.2013

Se retrage dreptul de folosinta gratuita acordat UMS Plenita pentru un spatiu cu suprafata utila de 146,23 mp, situat la parterul Policlinicii Plenita, localitatea Plenita, str. A.I. Cuza nr. 44, identificat conform anexei.

Spatiul apartine domeniului public al judetului Dolj si este alcatuit din 6 incaperi, astfel: C1 = 11,34 mp; C2 = 17,57 mp, C3 = 14,85 mp, C4 = 15,1 mp, C5 = 10, 3 mp, c6 = 8,7 mp.

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului prevazut la art. 1.

Licitatia se va organiza de catre Consiliul Judetean Dolj care va incasa si chiria aferenta.

Spatiul va fi folosit in exclusivitate pentru activitati medicale, activitati conexe actului medical sau activitati farmaceutice.

Suprafata utila in indiviziune aferenta spatiului inchiriat este de 34,35 mp.

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 4,00 lei/mp/luna.

Valoarea chiriei va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistica.

Durata contractului de inchiriere este de 15 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.

261

31.10.2013

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 80 mp de pe terasa Spitalului Clinic Judetean de Urgneta Craiova, pentru amplasarea de echipamente de telefonie mobila.

Nr. crt. 8 din Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 82/2013 a Consiliului Judetean Dolj se modifica conform prevederilor art. 1 din prezenta hotarare.

262

31.10.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiasi, jud. Dolj pe traseul Bradesti – Filiasi.

Valabilitate licenta: 15.06.2014.

263

31.10.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. NIKI NATY TRANS S.R.L. Galicea Mare, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Bailesti, pentru transportul elevilor Liceului ”Mihai Viteazul” Bailesti.

Valabilitate licenta: 20.06.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. NIKI NATY TRANS S.R.L. Galicea Mare, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Bailesti, pentru transportul elevilor Liceului Tehnologic ”Stefan Anghel” Bailesti.

Valabilitate licenta: 31.08.2014.

264

31.10.2013

Se aproba Planul de evolutie a tarifelor si taxelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj”, cuprins in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” revizuit in data de 28.11.2012, in forma prevazuta in Anexa nr. 2 (Act aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit) parte integranta a prezentei hotarari.

Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa aprobe in adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor ”ECODOLJ” documentele de mai sus, in forma prevazuta in Anexa nr. 1 (Planul de evolutie a tarifelor) si Anexa nr. 2 (Act aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit), parte integranta a prezentei hotarari.

Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa semneze Actul aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit.

265

31.10.2013

Se aproba Studiul de fezabilitate – indicatorii tehnico-economici conform Anexelor 1 si 2 pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Interventie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”.

Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa voteze si sa avizeze favorabil in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ” documentele de mai sus, in forma prevazuta in Anexa nr. 1 (Studiul de fezabilitate) și Anexa nr. 2 (Indicatorii tehnico-economici), parte integranta a prezentei hotarari.

266

31.10.2013

Se aproba proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj”, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Interventie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extidnerea infrastructurii de management a deseurilor”.

Se aproba co-finantarea proiectului prevazut la art. 1 de mai sus cu suma de 18.056.838 lei echivalentul a 4.125.297 euro la cursul de 1 euro = 4,3771 lei reprezentand contributia beneficiarului, Consiliul Judetean Dolj la finantarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj”, dupa cum urmeaza:

-       Suma de 2.155.582 lei echivalent a 492.468 euro la cursul de 1 euro = 4,3771 lei reprezentand contributia beneficiarului de 1% din valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu;

-       Suma de 15.901.256 lei, echivalentu a 3.632.829 euro la cursul de 1 euro = 4,3771 lei, reprezentand valoarea proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu, compusa din categorii de cheltuieli eligibile.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa acopere toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai susmentionat, respetciv:

-       3.209.263 lei echivalentul a 733.194 euro la cursul de 1 euro = 4,3771 lei – cheltuieli neeligibile.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa plateasca echivalentul in lei al sumelor in euro prezentate mai sus recalculate la cursul de schimb ce va fi stipulat in Contractul de finantare.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele pentru acoperirea asistentei financiare din fondurile structurale (respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – FEDR) si Buget de Stat (conform OG 64/2009) in cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

267

31.10.2013

Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aferent judetului Dolj pe anul 2013, conform anexei la prezenta hotarare.

268

31.10.2013

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, de a sustine si vota in adunarea generala a actionarilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. din 15.11.2013 ”Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pe perioada 2013 – 2017”, conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

269

13.11.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la Aeroportul Craiova sa aprobe studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, conform anexei la prezenta.

270

13.11.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, in valoare totala de 108.257.586,28 lei, constituita astfel:

·          Valoarea totala eligibila de 87.513.655,00 lei, contributia publica eligibila 70.702.281,87 lei din care:

-       60.096.939,59 lei reprezinta contributia CE;

-       1.414.045,64 lei reprezinta 2% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul judetului Dolj;

-       9.191.296,64 lei reprezinta 13,00% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul de stat.

·          Valoarea totala neeligibila de 37.555.304,41 lei, din care 20.643.179,28 lei reprezinta TVA aferent intregii perioade de implementare a proiectului, se suporta de catre R.A. Aeroportul Craiova.

·          Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul R.A. Aeroportul Craiova pentru anii respectivi.

271

13.11.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

-       rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare,

-       rectificarea listei de investitii pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

272

13.11.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

273

13.11.2013

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul judetului Dolj in adunarea generala a asociatilor A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala a asociatilor A.D.I. Oltenia din luna noiembrie 2013 in favoarea aprobarii proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1)      Cooptarea de noi membri: Botosesti-Paia, Bralostita, Bradesti, Caraula, Castranova, Cerat, Dobresti, Lipovu, Leu, Negoi, Seaca de Padure, Tuglui, Unirea;

2)      Modificarea sediului social al asociatiei;

3)      Modificarea cotizatiei membrilor asociati incepand cu data de 01.01.2014 – reprezentantul judetului Dolj este mandatat pentru votarea unei cotizatii de 120.000 lei/an;

4)      Modificarea actului constituitv si a statutului A.D.I. Oltenia in conformitate cu masurile prevazute la alin. 1), 2) si 3), prin acte aditionale, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare;

5)      Modificarea prin act aditional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in conformitate cu masurile mentionate la alin. 1) si 2), precum si completarea Strategiei de tarifare, anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

274

26.11.2013

Incepand cu data de 01.12.2013 se modifica componenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap prin inlocuirea dnei. Grujdin Carmen Simona cu dna. Stoichitescu Ioana.

Hotararea nr. 107/31.07.2008 a Consiliului Județean Dolj se modifica, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj avand urmatoarea componenta:

- dna. Popa Claudia Narghita - președinte-medic specialist-angajat al DGASPC Dolj;

- dna. Serp Anamaria - locțiitor al președintelui – medic specialist–angajat al DGASPC Dolj;

- dna. Stoichitescu Ioana - membru–psiholog;

- dna. Pavel Liliana - membru – asistent social;

- dna. Nicolae Mihaela Valeria – membru-medic specialist medicina de familie;

- dl. Ghita Sebastian – membru - reprezentant al organizatiilor neguvernamentale.

275

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

276

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

277

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

278

26.11.2013

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

279

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

280

26.11.2013

Se aproba repartizarea suplimentara a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2013, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

281

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale Craiova si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2013, unitati finantate de Consiliul Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

282

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Cetate si Plenita, finantate partial din bugetul propriu judetean, pe anul 2013, conform anexelor nr. 8, 8A, 9, 9A.

283

26.11.2013

Se aproba cooperarea intre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia Ramuri in vederea realizarii proiectului cultural „Impreuna, pentru cultura noastra” si alocarea sumei de 10,00 mii lei Fundatiei Ramuri in acest scop.

284

26.11.2013

Se aproba cheltuirea sumei de 110.000 lei pentru sustinerea actiunilor de reprezentare cu ocazia sfarsitului de an.

285

26.11.2013

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului – Judetul Dolj si Unitatea Militara 01083 Craiova pentru organizarea activitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie  - Ziua Nationala a Romaniei, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 2,00 mii lei Unitatii Militare 01083 Craiova pentru organizarea activitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei.

286

26.11.2013

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba alocarea sumei de 90,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru premierea elevilor sportivi cu ocazia Galei Sportului Scolar Doljean.

Se aproba alocarea sumei de 90,00 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru premierea elevilor sportivi de la Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Triscu” Craiova.

287

26.11.2013

Se aproba darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe durata normala de functionare a urmatoarei aparaturi medicale:

-       Echipament de radiologie Roentgen mobil tip brat C siremobil compact L                    – 360.840,00

-       Trusa transplant cornee –   27.175,84

TOTAL                              - 388.015,84

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 388.015,84 lei si se majoreaza cu aceeasi suma patrimoniul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

288

26.11.2013

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Prezenta hotarare modifica Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 223/30.09.2013.

289

26.11.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

-       rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare,

-       rectificarea listei de investitii pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

290

26.11.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe proiectul ”Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”, in valoare totala de 108.257.586,00 lei, constituita astfel:

·          Valoarea totala eligibila de 87.513.655,00 lei, contributia publica eligibila 78.123.440,00 lei din care:

-       66.404.924,00 lei reprezinta contributia CE;

-       1.562.469,00 lei reprezinta 2% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul judetului Dolj;

-       10.156.047,00 lei reprezinta 13,00% din valoarea contributiei publice eligibile, prin bugetul de stat.

·          Valoarea totala neeligibila de 30.134.146,00 lei, din care 20.643.179,00 lei reprezinta TVA aferent intregii perioade de implementare a proiectului, se suporta de catre R.A. Aeroportul Craiova.

·          Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul R.A. Aeroportul Craiova pentru anii respectivi.

291

26.11.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

292

26.11.2013

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, conform caruia nu a fost declarat castigator nici un candidat.

293

26.11.2013

Se aproba regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, in componenta prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta hotarare.

294

26.11.2013

Incepand cu data de 26.11.2013 se desemneaza dna. Velea Mihaela sa asigure managementul interimar al Muzeului de Arta Craiova pana la data inceperii executarii unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice.

295

26.11.2013

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Muzeul Olteniei Craiova, prin care a fost declarat castigator domnul Ridiche Florin, care a obtinut nota finala 8,5.

Se aproba planul de management prezentat de domnul Ridiche Florin in vederea asigurarii managementului Muzeului Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba durata de 3 ani pentru care se va incheia Contractul de management la Muzeul Olteniei Craiova incepand cu data de 01.01.2014.

296

26.11.2013

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, prin care a fost declarata castigatoare doamna Etegan Amelia Loredana, care a obtinut nota finala 9,06.

Se aproba planul de management prezentat de doamna Etegan Amelia Loredana in vederea asigurarii managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba durata de 3 ani pentru care se va incheia Contractul de management la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj incepand cu data de 01.01.2014.

297

26.11.2013

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti”, prin care a fost declarat castigator domnul Radu Augustin, care a obtinut nota finala 9,24.

Se aproba planul de management prezentat de domnul Radu Augustin in vederea asigurarii managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba durata de 3 ani pentru care se va incheia Contractul de management la Scoala Populara de Arte si Meserii ”Cornetti” incepand cu data de 01.01.2014.

298

26.11.2013

Se modifica salariul de baza brut lunar de care beneficiaza dra. Tulitu Luiza Constanta – director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet, salariu de baza brut lunar ce va avea un cuantum de 2.742 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare.

299

26.11.2013

Se prelungeste cu 20 (douazeci) de ani termenul de dare in folosinta gratuita catre Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Plenita a cladirilor si terenurilor aflate in domeniul public al judetului Dolj, in care unitatea isi desfasoara activitatea, situate in comuna Plenita, judetul Dolj, conform datelor tehnice din anexa la prezenta hotarare.

300

26.11.2013

Se solicita trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publica a statului, situat in municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 19, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta hotarare, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Institutia Prefectului Judetul Dolj, in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

301

26.11.2013

Se aproba preluarea din administrarea Consiliului Local Brabova in administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului – monument istoric ”Cula Izvoranu” aflat in domeniul public al Consiliului Local Brabova si avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

Preluarea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

302

26.11.2013

Se retrage dreptul de administrare acordat Scolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Vasile” pentru spatiul in suprafata de 420 mp, compus din o sala la parter si etajul 3 al caminului scolii situat in Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 3.

Se da in folosinta gratuita, pe termen de 3 ani, Fundatiei ”World Vision Romania” spatiul prevazut la art. 1, pentru desfasurarea activitatilor din cadrul ”Centrului multifunctional, o sansa pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice, psihice si sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia”.

Predarea-primirea spatiului se va face pe baza de proces-verbal in termen de 30 de zile.

303

26.11.2013

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COSMARGEO TRANS S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Bailesti.

Valabilitate licenta: 20.06.2014.

304

12.12.2013

Se constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean, din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu, al domnului Ursu Andrei Tudor, incepand cu data de 26.11.2013.

Se declara vacant locul de consilier judetean care a fost ocupat de domnul Ursu Andrei Tudor din partea PP-DD.

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Pauna Cristian Costel din partea PP-DD.

305

12.12.2013

Se aproba includerea in domeniul public al judetului Dolj a constructiei-cale ferata, cu datele de identificare prevazute in anexa nr. 1, la prezenta hotarare.

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor prevazute in anexa nr. 2, la prezenta hotarare.

306

12.12.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, unitate finantata de Consiliul Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

307

12.12.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venitui si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013, conform anexei nr. 1.

308

12.12.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale unitatii de asistenta medico-sociala Plenița, finantata de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 1A.

309

12.12.2013

Se aproba rectificarea bugetului de venitui si cheltuieli al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, unitate partial finantata, subordonata Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

310

12.12.2013

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj pentru a sustine si aproba in adunarea generala a actionarilor la SC. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.:

- numirea auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. pentru auditarea exercitiului financiar al anului 2013 la pretul de 10.200 lei,

- aprobarea contractului de audit statutar in forma prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta,

- imputernicirea conducerii delegate a societatii sa semneze contractul de audit statutar.

311

12.12.2013

Se aproba darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe durata normala de functionare a urmatoarei aparaturi medicale: Lampa Hyled 760/730 cu 3 brate-doua cupole de 160000+160000 lux cu camera video SD (400000 PIXELI) + LED TV FULL HD TOSIBA + kit de instalare LED in suma de 122.636 lei.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma de 122.636 lei si se majoreaza cu aceeasi suma patrimoniul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

312

12.12.2013

Se aproba darea in folosinta gratuita catre R.A. Aeroportul Craiova a lucrarilor si dotarilor achizitionate pentru punctul de operare aeromedicala SMURD, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma 170.492,93 lei reprezentand contravaloarea bunurilor din anexa si se majoreaza cu aceeasi suma patrimoniul R.A. Aeroportul Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

313

12.12.2013

Se aproba structura serviciilor si tarifele pentru realizarea de venituri proprii in anul 2014 a Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

314

12.12.2013

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

315

12.12.2013

Se aproba modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” revizuit in data de 28.11.2012, conform actului aditional prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa sustina si sa aprobe in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, modificarea contractului de asociere aprobata la art. 1 din prezenta hotarare.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa semneze Actul aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit.

316

12.12.2013

Se aproba preluarea din administrarea Consiliului Local Cernatesti in administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului – monument istoric ”Cula Cernatestilor” aflat in domeniul public al Consiliului Local Cernatesti si avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

Preluarea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

317

12.12.2013

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unei incaperi cu o suprafata de 12,30 mp din Centrul Medical Calea Bucuresti, situat in Craiova, Calea Bucuresti nr. 97, pentru desfasurarea de activitati medicale si/sau activitati conexe serviciilor medicale.

318

12.12.2013

Se aproba incetarea la cerere a contractului de concesiune nr. 16/01.02.2005 incheiat intre CMI dr. Calinescu Mioara Mihaila si Consiliul Judetean Dolj, pentru un spatiu in suprafata de 10,81 mp, cabinet medical folosit in contrapartida cu CMI dr. Sandulescu Cristian.

Se aproba preluarea in concesiune a spatiului prevazut la articolul 1 de catre CMI dr. Sandulescu Cristian, cu destinatia de cabinet medical, contractul de concesiune nr. 19/2005 se va modifica corespunzator.

Predarea-preluarea spatiului se va face in termen de 15 zile.

319

12.12.2013

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Arad, pe traseele:

1. Ghercesti – Bradesti Parc 1 - valabilitate licenta: 30.04.2014;

2. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 4 - valabilitate licenta: 30.04.2014;

3. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 5 - valabilitate licenta: 30.04.2014.

320

12.12.2013

Incepand cu data de 01.01.2014, pana la ocuparea prin concurs a functiei, dar nu mai tarziu de 30.06.2014, domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct, este promovat temporar pentru exercitarea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Dolj, clasa de salarizare 80, gradul II, cu un salaraiu de baza de 3.601 lei.

321

20.12.2013

Se aproba atribuirea licentelor de traseu pentru traseele cuprinse in ”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019”, conform anexei.

Valabilitate licențe traseu: 01.01.2014 – 30.06.2019.

 

Inchide