NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

22.01.2014

Se aproba cofinantarea locala cu suma de 9.286,60 Euro fara TVA, reprezentand 1% din valoarea investitiilor ce revin judetului Dolj din valoarea estimata a proiectului ”Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj in perioada 2014 – 2020”.

Se aproba contributia proprie a judetului Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj, cu suma de 9.286,60 Euro fara TVA la cofinantarea proiectului mentionat la art. 1, corespunzator investitiilor care vor trece in proprietatea judetului.

2

22.01.2014

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

3

22.01.2014

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba repartizarea cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotarare.

4

28.01.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe primul trimestru al anului 2014, conform anexelor nr. 1 si 2.

5

28.01.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe:

-       bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare,

-       rectificarea listei de investitii pe anul 2014, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

6

28.01.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe primul trimestru al anului 2014, conform anexei nr. 1.

7

28.01.2014

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Profesionale Speciale Craiova si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2014, estimarile pe anii 2015 - 2017, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

8

28.01.2014

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

9

28.01.2014

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2014 si estimarea pe anii 2015 – 2017, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

10

28.01.2014

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe trimestrul I al anului 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

11

28.01.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

12

28.01.2014

Se aproba contravaloarea serviciilor prestate de Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman” in cadrul activitatii autofinantate, pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2014 al Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexelor nr. 2 si 2a ce fac parte din prezenta hotarare.

13

28.01.2014

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice subordonate consiliului judetean si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anului 2013, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

14

28.01.2014

Se aproba nivelul taxelor locale si a amenzilor aplicabile in anul 2014 ce intra in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2.

15

28.01.2014

Se aproba alocarea sumei de 4.270,00 mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

16

28.01.2014

Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2013, in suma de 13.270.529,81 lei.

17

28.01.2014

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2014, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

18

28.01.2014

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament intr-un serviciu de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 18.929 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2014.

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament la asistent maternal profesionist, in suma de 6.814 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2014.

19

28.01.2014

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2013 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

20

28.01.2014

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotarare:

- anexa nr. 1 – bugetul propriu judetean pentru anul 2014,

- anexa nr. 2 – detalierea chetuielilor pe articole si alineate pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 – 2017,

- anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2014.

21

28.01.2014

Incepand cu data de 01.02.2014, domnului Matei Marius – manager, gradul II, clasa de salarizare 88, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna i se stabileste un salariul de baza brut lunar este de 6.606 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

22

28.01.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

23

28.01.2014

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Muzeul de Arta Craiova, prin care a fost declarat castigator domnul Stefarta Emilian, care a obtinut nota finala 8,42 (optpatruzecisidoi).

Se aproba planul de management prezentat de domnul Stefarta Emilian in vederea asigurarii managementului Muzeului de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba durata de 3 ani pentru care se va incheia Contractul de management la Muzeul de Arta Craiova.

24

28.01.2014

Se aproba Actul Aditional nr. 2 la Conventia de colaborare pentru implementarea proiectului ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, conform anexei la prezenta hotarare.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 64/09.04.2009 si 29/26.02.2010 se modifica in mod corespunzator.

25

28.01.2014

Se aproba modificarea si completarea art. 1 la hotararea nr. 318/12.12.2013 a Consiliului Judetean Dolj, astfel:

”Se aproba incetarea la cerere a contractului de concesiune nr. 16/01.02.2005 incheiat intre CMI dr. Calinescu Mioara Mihaila si Consiliul Judetean Dolj, pentru un spatiu in suprafata de 10,81 mp, cabinet medical folosit in contrapartida cu CMI dr. Sandulescu Cristian si suprafata indivizibila de 26,47 mp”.

Se aproba modificarea si completarea art. 2 la hotararea nr. 318/12.12.2013 a Consiliului Judetean Dolj, astfel:

”Se aproba preluarea in concesiune a spatiului prevazut la articolul 1 de catre CMI dr. Sandulescu Cristian, cu destinatia de cabinet medical si suprafata indiviziva de 26,47 mp, contractul de concesiune nr. 19/2005 incheiat intre CMI dr. Sandulescu Cristian si Consiliul Judetean Dolj se va modifica corespunzator.

26

28.01.2014

Se aproba prelungirea punerii la dispozitie catre S.C. Eli Lilly Romania S.R.L. a spatiului denumit ”Scoala Diabeticului” din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe o perioada de 1 an.

Prezenta hotarare completeaza Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 257/2011.

27

28.01.2014

Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a imprejmuirii imobilului situat in municipiul Craiova, str. Cornmeliu Coposu nr. 107, domeniu public al judetului Dolj, avand urmatoarele date de identificare:

”Imprejmuire gard beton, L = 495,00 m, valoare = 41.200,00 lei, nr. inventar: 1.6.3.2.154”.

Predarea se va face de catre Consiliul Judetean Dolj in baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei.

28

28.01.2014

Se modifica articolul 1, alin (2) si se completeaza cu alin. (3) Hotararea nr. 217/16.11.2012 a Consiliului Judetean Dolj, modificata prin Hot. nr. 58/26.02.2013, astfel:

In termen de 9 ani de la intrarea in vigoare a hotararii de Guvern privind transmiterea imobilului situat in comuna Isalnita, str. Mihai Eminescu nr. 105 Z, judetul Dolj, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Oltenia” al Judetului Dolj, in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, Consiliul Judetean Dolj va asigura modernizarea acestuia si amenajarea unui centru de pregatire si antrenament pentru serviciile profesionale si voluntare pentru situatii de urgenta din regiunea sud-vest Oltenia.

In cazul in care nu se respecta destinatia acestui imobil, iar scopul transmiterii  nu a fost realizat conform alin. (1) si (2), acesta revine de drept in domeniul public al statului in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 217/16.11.2012 a Consiliului Judetean Dolj raman neschimbate.

29

28.01.2014

Se aproba Studiul de fezabilitate – indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa sustina si sa aprobe in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ”ECODOLJ” modificarile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare.

Pe data prezentei hotarari se modifica corespunzator Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 265/31.10.2013.

30

28.01.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. TRANS BARBOSU C Orodel, jud. Dolj pe traseul Motatei – Calafat.

Valabilitate licenta: 20.06.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Bailesti.

Valabilitate licenta: 22.12.2014.

31

25.02.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexelor nr. 1.

32

25.02.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

33

25.02.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambusabile primite de Biblioteca Judetena ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte din prezenta hotarare.

34

25.02.2014

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

35

25.02.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National «Marin Sorescu» din Craiova pentru organizarea celei de-a IX-a editii a Festivalului International Shakespeare, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

36

25.02.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

37

25.02.2014

Se aproba functionarea Unitatii Medico-Sociale Cetate cu 43 de paturi incepand cu data de 01.03.2014.

38

25.02.2014

Se aproba functionarea Unitatii Medico-Sociale Sadova cu 32 de paturi incepand cu data de 01.03.2014.

39

25.02.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Plenita, conform anexei la prezenta hotarare.

40

25.02.2014

Se aproba modificarea componentei structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj, astfel:

-       doamna Anda Nicolae – sef Serviciul Organizare Resure Umane se numeste membru in cadrul structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj, in locul domnului Lapadat Marin.

Se numeste doamna Manolescu Laura – secretar si doamna Buduru Elena – secretar supleant, in cadrul structurii proprii de management al unitatilor de asistenta medicala constituita la nivelul Consiliului Judetean Dolj.

41

25.02.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

42

25.02.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

43

25.02.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

44

25.02.2014

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2013 a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor privind organizarea desfasurarii evaluarii pe anul 2013 a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru evaluarea pe anul 2013 a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

45

25.02.2014

Se aproba darea in administrarea Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman a doua corpuri de cladire situate in Craiova, str. 24 Ianuarie nr. 4, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.

Preluarea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman va achita contravaloarea tuturor cheltuielilor necesare pentru functionarea si intretinerea intregului imobil.

46

25.02.2014

Se aproba incetarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Craiova asupra imobilului ”Punct de operare aeromedicala SMURD – Aeroport Craiova”, situat in incinta Aeroportului Craiova, avand valoarea contabila de 886.756,39 lei si fiind construit din:

-       cladire hangar cu nivel de inaltime P + E (partial), Sc =396 mp, Sd = 478,45 mp;

-       platforma pentru aterizare omologata, Sc = 756 mp.

Se aproba darea in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova a imobilului prevazut la art. 1 in vederea realizarii activitatilor de operare aeromedicala.

Spitaluli Clinic Judetean de Urgenta Craiova va achita cheltuielile necesare intretinerii imobilului prevazut la art. 1.

Predarea-primirea constructiei se va face pe baza de protocol, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Hotararea nr. 259/31.10.2013 a Consiliului Judetean Dolj se modifica corespunzator.

47

25.02.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiilor libere aflate sub Tribuna a II-a a Complexului Sportiv ”Stadionul Tineretului”, spatii situate in municipiul Craiova, Bd. Stirbei Voda nr. 9, jud. Dolj.

Pretul minim de pornire a licitatiei va fi de:

- 20 lei/mp/luna pentru inchirierea spatiilor cu destinatia de activitati comerciale, productie, prestari servicii;

- 10 lei/mp/luna pentru inchirierea spatiilor cu destinatia de garaje sau depozit.

Durata contractului de inchiriere va fi de la data semnarii acestuia pana la expirarea actualului mandat al consiliului judetean, cu clauze de incetare inainte de termen (in cazul schimbarii destinatiei complexului, a reabilitarii etc.) sau de prelungire, conform legislatiei in vigoare.

48

25.02.2014

Incepand cu data de 01.03.2014 se modifica componenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap prin inlocuirea dnei. Stoichitescu Ioana cu dl. Motorga Cristian.

Hotararea nr. 107/31.07.2008 a Consiliului Județean Dolj se modifica, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj avand urmatoarea componenta:

- dna. Popa Claudia Narghita - președinte-medic specialist-angajat al DGASPC Dolj;

- dna. Serp Anamaria - locțiitor al președintelui – medic specialist–angajat al DGASPC Dolj;

- dl. Motorga Cristian – membru – psiholog;

- dna. Pavel Liliana - membru – asistent social;

- dna. Nicolae Mihaela Valeria – membru-medic specialist medicina de familie;

- dl. Ghita Sebastian – membru - reprezentant al organizatiilor neguvernamentale.

49

25.02.2014

Se aproba valoarea de 6.339.200,00 lei, inclusiv TVA a proiectului ”Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 – ”Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3 – ”Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”.

Se aproba alocarea sumei de 22.094,19 lei reprezentand contributia proprie a Consiliului Judetean Dolj la proiectul ”Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia”, respectiv cota parte din 2% din cheltuielile eligibile.

Consiliul Judetean Dolj se obliga sa finanteze cota parte din toate costurile neeligibile si conexe aferente proiectului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza :

·          6.000,00 lei – cota parte la cheltuielile neeligibile reprezentand cheltuielile cu taxele de inmatriculare;

·          265.130,32 lei – cota parte din valoarea TVA, suma ce va fi rambursata Consiliului Judetean Dolj in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Consiliul Judetean Dolj va asigura cota parte din sumele pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale in cadrul proiectului – sume ce vor fi cheltuite in avans de catre beneficiari pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management.

Sumele necesare cofinantarii, cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetul judetului Dolj pentru anii 2014 si 2015.

50

25.02.2014

Se aproba activitatile cu care va fi implicat judetul Dolj in managementul si implementarea proiectului ”Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia”, ce va fi inaintat spre finantare de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3 – ”Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3 – ”Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”, conform anexei nr. 1 care este parte integranta din prezenta hotarare.

51

25.02.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul judetului Dolj la ADI OLTENIA, pentru a vota in adunarea generala din luna februarie 2014 studiul de fezabilitate la proiectul ”Executie bransamente si racorduri in vederea atingerii gradului de conformare pentru localitatile din judetul Dolj in care se realizeaza  investitii in perioada de programare 2007 – 2013” in forma prevazuta in anexa la preyenta hotarare.

52

25.02.2014

Se aproba modificarea Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia prin Act Aditional, ce se constituie in anexa 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia prin Act Aditional, ce se constituie in anexa 2 la prezenta hotarare.

Se imputerniceste dl. Ion Prioteasa reprezentantul judetului Dolj in Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, sa aprobe modificarile prevaute la art. 1 si la art. 2.

53

25.02.2014

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia”, dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 03.03.2014:

(1)     ”Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2014”, conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

(2)     Desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., ca urmare a demisiei d-lui Suiu Alin Ionut din functia de presedinte CA.

54

25.02.2014

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia”, dl. Buica Gheorghe, de a vota in adunarea generala extraordinara din 03.03.2014 infiintarea de puncte de lucru ale S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. in urmatoarele localitati:

-       Comuna Seaca de Camp, judetul Dolj

-       Comuna Bradesti, judetul Dolj

-       Comuna Malu Mare, judetul Dolj

-       Comuna Podari, judetul Dolj

-       Comuna Caraula, judetul Dolj.

55

25.02.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Balta Verde – Bailesti.

Valabilitate licenta: 31.12.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi.

Valabilitate licenta: 15.11.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Tunarii Noi – Seaca de Camp.

Valabilitate licenta: 15.11.2014.

56

25.02.2014

Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 253/2011 – anexa nr. 1 referitoare la incredintarea serviciului de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 253/2011 raman neschimbate.

Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 253/2011 se revoca.

57

25.02.2014

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Seaca de Camp de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Calafat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Piscu Vechi.

58

25.02.2014

Se aprobă asocierea dintre judetului Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, cu S.C. Parc Industrial Craiova S.A., denumiti in continuare „fondatori„ în vederea:

a)       a) înfiinţării parcului industrial „High-Tech Industry Park Craiova” pe terenul de 24,1341 Ha proprietate privata a Judetului Dolj compus din doua loturi de teren invecinate inscrise in CF/NC 209572 de 0,1341 Ha si CF/NC 213733 de 24 Ha;

b)       b) constituirii unei  societăţi comerciale High-Tech Industry Park Craiova S.A. cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325 C, judeţul Dolj, persoană juridică română de drept privat cu scop patrimonial care va solicita titlul de parc industrial, gestiona si administra parcul industrial ce se va realiza prin vointa fondatorilor denumit „High-Tech Industry Park  Craiova”.

Se aproba  „Acordul de asociere” intre Judetul Dolj si S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in vederea indeplinirii obiectivelor de la art.1, conform anexei la prezenta hotărâre.

Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, domnul Ion Prioteasa, să semneze Acordul de Asociere prevăzut la art. 2.

Prezenta hotarare constituie si mandat special pentru reprezentantul Judetului Dolj in adunarea generala a actionarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. care va vota in numele judetului Dolj in prima adunare generala in sensul celor hotarate la art.1 si art. 2. 

59

25.02.2014

Se aprobă înfiinţarea Societăţii Comerciale High-Tech Industry Park  Craiova S.A. cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325 C, judeţul Dolj, persoană juridică română de drept privat cu scop patrimonial pentru a administra, exploata si dobandi titlul de parc industrial pentru parcul industrial „High-Tech Industry Park  Craiova” ce se constituie prin vointa Consiliului Judetean Dolj.

Se aprobă Actul constitutiv al Societăţii Comerciale High-Tech Industry Park  Craiova  S.A., conform  anexei 1  care face parte din prezenta hotărâre.

Se desemneaza  un administrator unic al societatii pe o perioadă de 3 ani în persoana domnului Nicoli Marin, cetatean roman, avand CNP 1591030163201, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac,  nr. 68, bl. C7, sc.A, ap. 5, judetul Dolj, posesor al C.I., seria DX nr. 326431 eliberată    de Municipiul Craiova la   data de 21.04.2004,  acesta este si director general calitate in care i se deleaga conducerea societatii.

Remuneratia fixă a primului administrator va fi de 1425 lei/lună brut şi va fi cuprinsă în contractul de mandat.

Se aproba contractul de administrare-mandat ce se va incheia de societate cu administratorul unic–director general conform anexei 2 la prezenta hotarare;

Administratorul prevăzut Ia alin, (1) îşi va exercita mandatul cu prudenţa şi diligenta unui bun administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, si ale Actului Constitutiv al societatii.

Se numesc primii cenzori ai societatii pentru un mandat de trei ani dupa cum urmeaza:

- Cenzori

 1. Ștefănescu Magdalena Carmen, cetăţean român, având CNP 2530816163291, născută în Craiova, judeţul Dolj, la data de 16.08.1953, domiciliată în Craiova, Calea București, bl. 15A, sc. 1, ap. 10, judeţul Dolj, posesoare a BI seria DK, nr. 478769, eliberat de Poliția Craiova, la data de 27.04.1989, expert contabil.

2. Poenaru Florin, cetăţean român, având CNP 1740111163195, născut în Craiova, judeţul  Dolj, la data de 11.01.1974, domiciliat în Craiova, Calea București nr. 163, bl. T14, sc. 1, ap. 17, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX, nr. 970299, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 18.11.2013, economist.

3. Rață Maria, cetăţean român, având CNP 2780408185993, născută în com. Plopșoru, jud. Gorj, la data de 08.04.1978, domiciliată în Craiova, str. Elena Farago, nr. 38, bl. 174A, sc. 2, ap. 9, judeţul Dolj, posesoare a CI seria DX, nr. 627356, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 09.03.2009.

- Cenzor supleant:

1. Gherman Cornel-Ovidiu, cetăţean român, având CNP 1701211163197, născut în Craiova, judeţul Dolj, la data de 11.12.1970, domiciliat în Craiova, str. Recunoștinței nr. 38, judeţul Dolj, posesor al CI seria DX, nr. 334482, eliberat de Mun. Craiova, la data de 21.05.2004.

Se aproba remuneraţia cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 200 lei.

Se imputerniceste Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, domnul Ion Prioteasa, să semneze in numele judetului Dolj actul constitutiv al societăţii comerciale High-Tech Industry Park  Craiova S.A. asa cum a fost el aprobat la art. 2 din prezenta hotarare.

Se împuternicește dl. Nicoli Marin, cetăţean român, născut în com.Maglavit, judeţul Dolj, la data 30.10.1959, domiciliat înmun.Craiova judeţul Dolj, str.Brazda lui Novac, nr.68, Bl.C7, Sc.a, Ap.5, posesor al CI Seria DX,  nr. 326431 eliberata de Politia Craiova la data de 20.04.2004 să îndeplinească formalităţile de înscriere a acestei societăţi, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

60

25.02.2014

Se aprobă trecerea terenului în suprafata de 24,00 ha, proprietate a Judetului Dolj,  situat in  Craiova, str.  Calea Bucuresti, nr.  325 A, inscris in  C.F. 213733, identificat conform Planului de amplasament si delimitare inregistrat la O.C.P.I. Dolj sub Numarul Cadastral N.C. 213733, U.A.T. Craiova (conform anexei 1) din domeniul public al Judetului Dolj in domeniul privat al Judetului Dolj in vederea infiintarii parcului industrial denumit  „High-Tech Industry Park  Craiova”.

Incepand cu data prezentei hotarari inceteaza administrarea Regiei Autonome „Aeroportul Craiova” asupra terenului in suprafata de 0,1341 ha situat in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325 C inscris in  C.F. 209572,  identificat conform Planului de Amplasament si Delimitare inscris la O.C.P.I. Dolj sub Numarul Cadastral N.C. 209572 U.A.T. Craiova, terenul revine în administrarea Consiliului Judeţean, urmând a fi destinat înfiinţării parcului industrial, (conform anexei 2).

Se aproba infiintarea parcului industrial „High-Tech Industry Park  Craiova” cu o suprafata compacta de 24,1341 Ha identificata conform planului de situatie ce constituie anexa 3 la prezenta hotarare, situat in str. Calea Bucuresti, nr. 325 C, municipiul Craiova, judetul Dolj parc industrial ce se constituie pe terenurile intravilane curti constructii proprietate privata a judetului Dolj, identificate potrivit art.1 si art.2 din prezenta hotarare.

Se aproba darea in administrare societatii comerciale High-Tech Industry Park Craiova S.A. a terenurilor intravilane curti constructii in suprafata compacta totala de 24,1341 Ha compuse din Lotul 1 CF/NC 209572  in suprafata de 0,1341 Ha si Lotul 2 CF/NC 213733 in suprafata de 24 ha ambele situate in U.A.T. Craiova si a mijlocelor fixe amplasate pe acest terenuri identificate conform Anexei 4 la prezenta hotarare, pe pe durata existentei societatii comerciale High-Tech Industry Park  Craiova S.A., in vederea exploatarii in regim de parc industrial, in conditiile Contractului de Administrare ce constituie Anexa 5 la prezenta hotarare.

Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, domnul Ion Prioteasa, să semneze pentru si in numele Judetului Dolj Contractul de Administrare prevazut la articolul anterior.

61

25.02.2014

Se desemneaza dl. Brezniceanu Alexandru-Cosmin pentru a reprezenta interesele judeţului Dolj în Societatea Comercială High-Tech Industry Park Craiova S.A.; activitatea imputernicitului se va desfasura pe baza unui contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

Persoana imputernicita va primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege pentru adunarile generale.

In lipsa mandatului special, imputernicitul va vota impotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Imputernicitul prevazut la art. 1 va fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, în conformitate cu mandatul special primit.

Durata mandatului imputernicitului este egala cu durata actualului consiliu judeţean.

Pentru îndeplinirea mandatului, imputernicitul va primi pentru participarea la adunarile generale o indemnizaţie brută de 200 lei/sedinta.

Se desemneaza Presedintele Consiliului Judeţean Dolj dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele si pentru Judetul Dolj si Consiliul Judetean Dolj toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

62

25.02.2014

Se desemneaza dna. Presura Alexandra pentru a reprezenta interesele judeţului Dolj în S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in locul dlui. Popa Mihai Ion; activitatea imputernicitului se va desfasura pe baza unui contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

Persoana imputernicita va primi mandat special din partea Consiliului Judetean Dolj pentru indeplinirea atribuțiilor prevazute de lege în cadrul adunarilor generale.

In lipsa mandatului special, imputernicitul va vota împotriva oricarui punct de pe ordinea de zi a sedintelor.

Imputernicitul prevazut la art. 1 va fi mandatat de Consiliul Judetean Dolj pentru fiecare adunare generala, iar votul va fi exprimat obligatoriu, în conformitate cu mandatul special primit.

Durata mandatului imputernicitului este egala cu durata ramasa din actualul mandat al consiliu judetean.

Pentru îndeplinirea mandatului, împuternicitul va primi o indemnizaţie bruta de 200 lei/sedinta.

Se desemneaza Presedintele Consiliului Judetean Dolj dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele si pentru Judetul Dolj si Consiliul Judetean Dolj toate documentele prevazute de lege ce urmeaza a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

63

27.03.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

64

27.03.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

65

27.03.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3 si 3A.

66

27.03.2014

Se aproba bugetele activitatilor autofinantate ale Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala si ale Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Dolj, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 2.

67

27.03.2014

Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2013 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

68

27.03.2014

Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Oltenia – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, pe anul 2014, prevazut in anexa.

69

27.03.2014

Se aproba alocarea in anul 2014 a sumei de 1.158,00 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud – Vest Oltenia din bugetul propriu judetean, din care: 1.041 mii lei pentru bugetul propriu al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si 117 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi.

70

27.03.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

71

27.03.2014

Se aproba organizarea retelei unitatilor de invatamant special, de nivel liceal si postliceal din judetul Dolj, pentru anul scolar 2014 – 2015, conform anexei.

72

27.03.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

73

27.03.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

74

27.03.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Melinesti, conform anexei la prezenta hotarare.

75

27.03.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 200 mp, aferent Imobilului 349 (partial) Craiova, cartier blocuri aviatori - in fata blocurilor, identificat in anexa la prezenta hotarare, in vederea derularii unor activitati economice/de comert/prestari servicii.

Se aproba tariful minim de pornire a licitatiei la valoarea de 3,00 lei/mp/luna.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

76

27.03.2014

Se aproba prelungirea cu doi ani a duratei contractelor de inchiriere incheiate de Consiliul Judetean Dolj cu agentii economici evidentiati in anexa la prezenta, pentru terenul in suprafata de 54 mp, situat in Craiova, str. Tabaci nr. 1 si aflat in domeniul public al judetului Dolj.

77

27.03.2014

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Se aproba darea in administrarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul in Craiova, Calea Bucuresti nr. 325 C a bunurilor prevazute la art. 1.

78

27.03.2014

Se da in folosinta gratuita, pe termen de 15 ani, catre S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., spatiul situat in municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, domeniu privat al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, respectiv teren in suprafata de 1,00 mp, in vederea amplasarii unei instalatii de protectie catodica, conform anexei.

Predarea-preluarea terenului se va face prin proces-verbal de predare-primire in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii.

79

27.03.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei A ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli – anexa nr. 2;

- Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3;

- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari – anexa nr. 4;

- Programul de investiti, dotari si sursele de finantare - anexa nr. 5;

- Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor - anexa nr. 6;

- Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate - anexa nr. 7;

- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante – anexa nr. 8;

- Obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2014 – anexa la contractul de mandat al directorului general, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 29/25.01.2013 – anexa B.

80

27.03.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., pentru a sustine in adunarea generala aprobarea urmatoarelor documente:

- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei A ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Gradul de realizare a veniturilor totale conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Programul de investiti, dotari si sursele de finantare conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor conform anexei nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Fisa de urmarire a obiectivelor si criteriilor de performanta si calculul gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta, conform anexei B ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Lista cu dotari auto si utilaje pentru anul 2014, impreuna cu nota de fundamentare la acesta, conform anexei C ce face parte integranta din prezenta hotarare.

81

27.03.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Craiova – Isalnita.

Valabilitate licenta: 04.12.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Racarii de Jos.

Valabilitate licenta: 09.02.2015.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Bralostita – Filiasi.

Valabilitate licenta: 15.07.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Bradesti.

Valabilitate licenta: 15.07.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiasi, jud. Dolj pe traseul Piria – Filiasi.

Valabilitate licenta: 15.06.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COTOCU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Giubega – Bailesti. 

Valabilitate licenta: 01.07.2014.

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COTOCU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Bailesti. 

Valabilitate licenta: 01.07.2014.

82

27.03.2014

Se aproba incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii domnului Stancu Florin Ionut, director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 14.04.2014.

Domnul Stancu Florin Ionut, numit in functia publica de conducere de director general, gradul II, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 14.04.2014, va beneficia de drepturile salariale detinute la data suspendarii raportului de serviciu.

Incepand cu data de 14.04.2014, prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 130/2013 isi inceteaza aplicabilitatea, doamna Manolache Maria reluandu-si functia de director general adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

83

30.04.2014

Domnul Ivanovici  Laurentiu se elibereaza din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj.

84

30.04.2014

Se alege in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj doamna consilier judetean Tanasescu Alina Elena.

85

30.04.2014

Se ia act de demisia domnului Stancu Florinel din functia de consilier judetean.

Se declara vacant locul de consilier judetean care a fost ocupat de domnul Stancu Florinel.

86

30.04.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

87

30.04.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

88

30.04.2014

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor nr. 1 si 2, contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. 5 si 6 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2013, conform anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ce fac parte din prezenta hotarare.

89

30.04.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicina  in vederea organizarii celului de-al XV-lea Congres National al Societatii Anatomistilor din Romania, conform anexei la prezenta hotarare.

90

30.04.2014

Se aproba darea in folosinta gratuita catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pe durata normala de functionare a urmatoarei aparaturi medicale:

-       echipament roentgen mobil brat C – siremobil compact L – 360.999,96 lei

-       echipament roentgen mobil brat C – arcadis varic – 458.000,20 lei

-       aparat anestezie 4 buc. – 561.472,00 lei

-       aparat hemofiltrare CRRT Ref HF-440-05 si Kit CPFA- 152.764,33 lei

-       masa de operatie mobila electrohidraulica pentru neurochirurgie – 84.989,60 lei

-       coloana chirurgie laparoscopica full HD de inalta performanta 540.888,00 lei

-       statie de dedurizare apa – 26.523,60 lei

Patrimoniul judetului Dolj se diminueaza cu suma 2.185.637,69 lei si se majoreaza cu aceeasi suma patrimoniul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Predarea-primirea se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

91

30.04.2014

Se aproba incetarea dreptului de administrare a Directiei Judetene de Paza si Servicii asupra autoturismului marca Renault Scenic, nr. de inventar 2.3.2.1.1.113, nr. de identificare VF1JM1RO637411149, cu valoarea de inventar de 48.866,06 lei, impreuna cu trusa de securitate in valoare de 160,25.

Se da in administrarea Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” autoturismul marca Renault Scenic, nr. de inventar 2.3.2.1.1.113, nr. de identificare VF1JM1RO637411149, cu valoarea de inventar de 48.866,06 lei, impreuna cu trusa de securitate in valoare de 160,25 Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”.

Predarea-primirea autoturismului si a trusei se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj si Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”.

92

30.04.2014

Se aproba participarea Muzeului Olteniei la programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Se aproba casarea autoturismului Dacia aflat in patrimoniul Muzeului Olteniei avand datele de identificare UU1D1F71943419774.

Se aproba achizitionarea unui nou autoturism a carui valoare este asigurata din prima de casare in valoare de 6500 lei iar diferenta este asigurata din bugetul propriu judetean pentru Muzeul Olteniei, conform Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 20/28.01.2014.

93

30.04.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

94

30.04.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

95

30.04.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

96

30.04.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

97

30.04.2014

Se aproba rezultatul final al evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, dupa cum urmeaza:

-       nota finala 10;

-       continuarea managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman” de catre domnul Dindirica Lucian Costin.

98

30.04.2014

Incepand cu data de 01.05.2014 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap va avea urmatoarea componenta:

- Popa Claudia Narghita - președinte-medic specialist-angajat al DGASPC Dolj/ Serp Anamaria - locțiitor al președintelui – medic specialist–angajat al DGASPC Dolj;

- Motorga Cristian – membru – psiholog;

- Pavel Liliana - membru – asistent social;

- Nicolae Mihaela Valeria – membru-medic specialist medicina de familie, reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Dolj;

- Pasare Cornelia – membru - reprezentant al organizatiilor neguvernamentale.

Prezenta hotarare inlocuieste Hotararea nr. 107/2008 a Consiliului Judetean Dolj.

99

30.04.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2013 si descaracrea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Raportul de audit statutar privind situatiile financiare pe anul 2013,  conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Situatiile financiare ale S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2013, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3 si 3.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Nota privind prelungirea creditului cu destinatia capital de lucru, in valoare de 300.000 lei, de la Garanti Bank S.A., pe o perioada de 1 an, garantarea creditului si imputernicirea Administratorului Executiv – Director General al societatii pentru a angaja in mod legal S.C. Parc-Turism S.A. pentru semnarea tuturor contractelor de credit, contractelor de gaj, contractelor de ipoteca si a oricaror alte acte necesare, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Hotararea Consiliului de Administratie din data de 14.04.2014, conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

100

30.04.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

-       raportul de activitate al consiliului de administratie al S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       raportul comisiei de cenzori privind situatiile financiare pe anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       raportul auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2013, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       situatiile financiare ale S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2013 conform anexelor nr. 4.1, 4.2, 4.3 si 4.4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       notele la situatiile financiare ale S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru anul 2013, conform anexelor nr. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       organigrama S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 conform anexei nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       statul de functii al S.C. Pentru Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

101

30.04.2014

Se mandateaza doamna Presura Alexandra, imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a sustine in prima adunare generala ordinara a actionarilor aprobarea urmatoarelor:

-       raportul consiliului de administratie al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       raportul administratorului – director general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       informare privind activitatea desfasurata la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pana la data de 31.12.2013, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       raportul comisiei de cenzori privind activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in exercitiul financiar 2013 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2013, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       situatiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2013 conform anexelor nr. 5.1, 5.2, 5.3 si 5.4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       notele la situatiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2013, conform anexelor nr. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2013;

-       nota privind repartizarea profitului si fixarea dividendului aferent exercitiului financiar al anului 2013 la nivelul 0,0778575 lei/actiune, conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, conform anexelor nr. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2014, conform anexei nr. 10 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       programul de investitii pe anul 2014, conform anexei nr. 11 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       statul de functii ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2014, conform anexei nr. 12 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

-       organigrama ce se aplica incepand cu exercitiul financiar 2014, conform anexei nr. 13 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

102

30.04.2014

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj cu valoarea lucrarilor executate (investitiei) in cadrul proiectului ”Reabilitare pod pe DJ 606, km 21 + 250 Sarsca”, in valoare de 3.161.280,15 lei, inclusiv TVA.

Se da in administrarea Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. podul de pe DJ 606 reabilitat conform art. 1.

103

30.04.2014

Se aproba majorarea patrimoniului judetului Dolj cu valoarea lucrarilor executate (investitiei) in cadrul proiectului ”Reabilitarea si modernizarea DJ 606 Craiova (DN 65) – limita judetului Mehedinti”, cod SMIS 3071, in valoare de 73.844.024,04 lei, inclusiv TVA, respectiv Drumul Judetean DJ 606 reabilitat pe o lungime de 49,546 km.

Se da in administrarea Societatii Comerciale Lucrari Drumuri si Poduri Dolj S.A. DJ 606 reabilitat si modernizat conform art. 1.

104

30.04.2014

Se transfera Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei si Parohiei ”Toti Sfintii Basica”, investitia realizata in cadrul proiectului ”Restaurarea monumentului istorico-religios Biserica Toti Sfintii Basica, in vederea integrarii acestuia in circuitul turistic al municipiului Craiova”, in valoare de 380.016,83 lei.

105

30.04.2014

Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aferent judetului Dolj pe anul 2014, conform anexei la prezenta hotarare.

106

30.04.2014

Se aproba retragerea dreptului de administarre acordat Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova (fost Club Sportiv de Fotbal pentru Copii si Juniori ”Universitatea Craiova”), pentru un spatiu situat in mun. Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, constituit din doua incaperi situate la pater, cu o suprafata utila totala de 33,42 mp (14,11 mp, respectiv 19,31 mp).

Se aproba darea in administrarea Direcției Generale de Asistenață Socială și Protecția Copilului Dolj pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, a spațiului prevăzut la art. 1.

Hotararea nr. 112/2003 a Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.

107

30.04.2014

Se aproba modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate conform anexei la prezenta hotarare.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 229/2008 si nr. 202/2010 se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

108

30.04.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. LINCOLN VALTER TRANS S.R.L. Dabuleni, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Carcea.

Valabilitate licenta: 30.06.2015.

Se aproba eliberarea licentelor de traseu pentru cursele regulate speciale, efectuate de catre operatorul de transport S.C. J&R CAR S.R.L. Arad, pe traseele:

1. Ghercesti – Bradesti Parc 1 - valabilitate licenta: 30.06.2014;

2. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 4 - valabilitate licenta: 30.06.2014;

3. Ghercesti – Bradesti Parc 1 – Bradesti Parc 5 - valabilitate licenta: 30.06.2014.

109

29.05.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

110

29.05.2014

Se aproba majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeana ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

111

29.05.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National ”Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea in scena a piesei ”Rinocerii” de Eugen Ionescu, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

112

29.05.2014

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

113

29.05.2014

Se aproba pretul mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul 2014 de 60 lei.

114

29.05.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la R.A. Aeroportul Craiova sa aprobe tarifele aeroportuare actualizate pe anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

115

29.05.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

116

29.05.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

117

29.05.2014

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Canalizare menajara exterioara Parc Industrial Craiova – Ghercesti” cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

118

29.05.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Melinesti, conform anexei la prezenta hotarare.

119

29.05.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

120

29.05.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

121

29.05.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

122

29.05.2014

Se aproba modificarea organigramei incepand cu data de 01.06.2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea incepand cu data de 01.06.2014 a statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

123

29.05.2014

Se constituie comisia de evaluare finala a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor privind organizarea si desfasurarea evaluarii finale a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru evaluarea finala a managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, institutie publica de cultura subordonata Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

124

29.05.2014

Se desemneaza doamna Vicepresedinte Tanasescu Alina Elena, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in cadrul consiliului etic al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pentru o perioada de 2 (doi) ani.

Se desemneaza domnul consilier judetean Vasile Dorin Cosmin, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in cadrul consiliului etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pentru o perioada de 2 (doi) ani.

125

29.05.2014

Se aproba inchirierea spatiului situat in Portul Bechet cu o suprafata utila de 339,90 mp, de la S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. la pretul de 11,00 lei/mp/luna + TVA, respectiv 4.636,24 lei/luna (chiria in valoare de 3.738,90 lei + TVA in valoare de 897,34 lei/luna), in vederea desfasurarii activitatii Politiei de Frontiera si Biroului Vamal Bechet.

Inchirierea se va face pe o perioada de 2 (doi), cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor și prin hotarare a consiliului judetean.

126

29.05.2014

Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 1 (un) an Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenta Persoanelor Dolj a spatiului in suprafat de 45,94 mp situat in Craiova, str. Vulturi nr. 9.

Perioada poate fi prelungita in urma unei solicitari scrise, prin hotarare a consiliului judetean.

Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenta Persoanelor Dolj, va achita cota-parte din cheltuielile aferente utilitatilor, intretinerii si reparatiilor curente.

127

29.05.2014

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala a actionarilor din 29.05.2014:

- rectificarea ”Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2014” – anexa 1.

- aprobarea ”Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2013” – anexa 2.

- aprobarea ”Raportului administratorilor S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2013” – anexa 3.

- aprobarea ”Raportului auditorului independent” – anexa 4.

- aprobarea ”Repartizarii profitului net al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. pentru anul 2013” in conformitate cu prevederile OUG nr. 198/2005” – anexa 5.

- aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor si directorului general conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2013 – anexa 6.

128

29.05.2014

Se aproba „Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit” si contractul privind atribuirea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2014, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

129

29.05.2014

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. sa aprobe realizarea unei documentatii cadastrale pentru unele terenuri din incinta Hotelului Parc si Vilei Jianu, detinute in indiviziune de catre judetul Dolj si S.C. Parc Turism S.A.

     

130

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr.1.

131

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr.1.

132

27.06.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Sociale in vederea organizarii celui de-al X-lea Congres Mondial ISUD, conform anexei la prezenta hotărâre.

133

27.06.2014

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, pentru prelungirea duratei acestuia si alocarea sumei de 160 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2014, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

134

27.06.2014

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National “Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea in scena a piesei “Rinocerii” de Eugen Ionescu, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

135

27.06.2014

Contractul de concesiune a terenului in suprafata de 7,39 ha situat pe raza localitatii Bechet pe care isi desfasoara activitatea Punctul de trecere a frontierei Bechet – Oreahovo, avand concedent Consiliul Local Bechet si concesionar Consiliul Judetean Dolj se modifica in sensul stabilirii redeventei la 0 lei, incepand cu data de 1 iulie 2014.

Partile vor incheia un act aditional la contract, tinand cont de prevederile de la art.1.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.5/30.01.2003 isi inceteaza aplicabilitatea.

136

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

137

27.06.2014

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 – anexa nr.1 referitoare la incredintarea serviciului de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 raman neschimbate.

138

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

139

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, domnului Stancu Florin Ionut – director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Dolj i se stabilteste un salariu de baza brut lunar de 2970 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

140

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

141

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

142

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

143

27.06.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

144

27.06.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata de 1 mp din incinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj, situat in Craiova, Aleea 2 Păltinis Nr.2, pentru amplasarea unui automat de bauturi calde.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Oltenia” al Judetului Dolj va organiza licitatie publica si va incheia contract de inchiriere.

Se aproba pretul de pornire al licitatiei de 210 lei/automat/luna.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj va incasa 50% din chirie, diferenta de 50% se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum.

Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

145

27.06.2014

Se aproba include5rea in domeniul publşic al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 1.569.820,63 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 2.894.035,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia”, bunurile realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 4.463.855,67 lei, inclusiv TVA, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.15/18.01.2011.

146

27.06.2014

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10978/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Masim Prestcom S.R.L. , pentru terenul in suprafata de 30 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10979/31.07.2009, incheiat intre Judetului Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Terasa Pescarus-Hanul Doctorului S.R.L., pentru terenul in suprafata de 40 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Contractul de inchiriere va contine clauze privind rezilierea unilaterala, cu notificare in termen de 15 zile, in cazul in care interesul national sau local o impune.

147

27.06.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala din luna iunie 2014 studiul de fezabilitate la proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri, in judetul Dolj” in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Reprezentantul Judetului Dolj la A.D.I. Oltenia si directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

148

27.06.2014

Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

149

27.06.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. LINCOLN VALTER TRANS S.R.L. Dăbuleni, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Simnicu de Sus.

Valabilitate licenta: 04.05.2017.

150

27.06.2014

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, dl. Presedinte Ion Prioteasa, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ in forma prevazuta in Anexa nr.1 (Act aditional nr.2 la Actul Constitutiv) şi Anexa nr.2 (Act aditional nr.2 la Statutul Asociatiei), parte integranta a prezentei hotarari.

151

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, doamna dr. Serp Anamaria se numeste in functia de presedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Popa Claudia Narghita, pe durata concediului prenatal si postnatal al acesteia.

Incepand cu data de 01.07.2014 doamna dr. Nicolae Elena Emanuela se numeste in functia de loctiitor al presedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Serp Anamaria pe aceeasi perioada prevazuta la art.1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.98/2014 se modifica in mod corespunzator.

130

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr.1.

131

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr.1.

132

27.06.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Sociale in vederea organizarii celui de-al X-lea Congres Mondial ISUD, conform anexei la prezenta hotărâre.

133

27.06.2014

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, pentru prelungirea duratei acestuia si alocarea sumei de 160 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2014, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

134

27.06.2014

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National “Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea in scena a piesei “Rinocerii” de Eugen Ionescu, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

135

27.06.2014

Contractul de concesiune a terenului in suprafata de 7,39 ha situat pe raza localitatii Bechet pe care isi desfasoara activitatea Punctul de trecere a frontierei Bechet – Oreahovo, avand concedent Consiliul Local Bechet si concesionar Consiliul Judetean Dolj se modifica in sensul stabilirii redeventei la 0 lei, incepand cu data de 1 iulie 2014.

Partile vor incheia un act aditional la contract, tinand cont de prevederile de la art.1.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.5/30.01.2003 isi inceteaza aplicabilitatea.

136

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

137

27.06.2014

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 – anexa nr.1 referitoare la incredintarea serviciului de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 raman neschimbate.

138

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

139

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, domnului Stancu Florin Ionut – director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Dolj i se stabilteste un salariu de baza brut lunar de 2970 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

140

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

141

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

142

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

143

27.06.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

144

27.06.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata de 1 mp din incinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj, situat in Craiova, Aleea 2 Păltinis Nr.2, pentru amplasarea unui automat de bauturi calde.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Oltenia” al Judetului Dolj va organiza licitatie publica si va incheia contract de inchiriere.

Se aproba pretul de pornire al licitatiei de 210 lei/automat/luna.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj va incasa 50% din chirie, diferenta de 50% se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum.

Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

145

27.06.2014

Se aproba include5rea in domeniul publşic al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 1.569.820,63 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 2.894.035,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia”, bunurile realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 4.463.855,67 lei, inclusiv TVA, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.15/18.01.2011.

146

27.06.2014

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10978/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Masim Prestcom S.R.L. , pentru terenul in suprafata de 30 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10979/31.07.2009, incheiat intre Judetului Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Terasa Pescarus-Hanul Doctorului S.R.L., pentru terenul in suprafata de 40 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Contractul de inchiriere va contine clauze privind rezilierea unilaterala, cu notificare in termen de 15 zile, in cazul in care interesul national sau local o impune.

147

27.06.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala din luna iunie 2014 studiul de fezabilitate la proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri, in judetul Dolj” in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Reprezentantul Judetului Dolj la A.D.I. Oltenia si directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

148

27.06.2014

Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

149

27.06.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. LINCOLN VALTER TRANS S.R.L. Dăbuleni, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Simnicu de Sus.

Valabilitate licenta: 04.05.2017.

150

27.06.2014

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, dl. Presedinte Ion Prioteasa, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ in forma prevazuta in Anexa nr.1 (Act aditional nr.2 la Actul Constitutiv) şi Anexa nr.2 (Act aditional nr.2 la Statutul Asociatiei), parte integranta a prezentei hotarari.

151

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, doamna dr. Serp Anamaria se numeste in functia de presedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Popa Claudia Narghita, pe durata concediului prenatal si postnatal al acesteia.

Incepand cu data de 01.07.2014 doamna dr. Nicolae Elena Emanuela se numeste in functia de loctiitor al presedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Serp Anamaria pe aceeasi perioada prevazuta la art.1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.98/2014 se modifica in mod corespunzator.

130

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr.1.

131

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr.1.

132

27.06.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Sociale in vederea organizarii celui de-al X-lea Congres Mondial ISUD, conform anexei la prezenta hotărâre.

133

27.06.2014

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, pentru prelungirea duratei acestuia si alocarea sumei de 160 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2014, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

134

27.06.2014

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National “Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea in scena a piesei “Rinocerii” de Eugen Ionescu, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

135

27.06.2014

Contractul de concesiune a terenului in suprafata de 7,39 ha situat pe raza localitatii Bechet pe care isi desfasoara activitatea Punctul de trecere a frontierei Bechet – Oreahovo, avand concedent Consiliul Local Bechet si concesionar Consiliul Judetean Dolj se modifica in sensul stabilirii redeventei la 0 lei, incepand cu data de 1 iulie 2014.

Partile vor incheia un act aditional la contract, tinand cont de prevederile de la art.1.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.5/30.01.2003 isi inceteaza aplicabilitatea.

136

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

137

27.06.2014

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 – anexa nr.1 referitoare la incredintarea serviciului de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 raman neschimbate.

138

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

139

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, domnului Stancu Florin Ionut – director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Dolj i se stabilteste un salariu de baza brut lunar de 2970 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

140

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

141

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

142

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

143

27.06.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

144

27.06.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata de 1 mp din incinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj, situat in Craiova, Aleea 2 Păltinis Nr.2, pentru amplasarea unui automat de bauturi calde.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Oltenia” al Judetului Dolj va organiza licitatie publica si va incheia contract de inchiriere.

Se aproba pretul de pornire al licitatiei de 210 lei/automat/luna.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj va incasa 50% din chirie, diferenta de 50% se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum.

Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

145

27.06.2014

Se aproba include5rea in domeniul publşic al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 1.569.820,63 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 2.894.035,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia”, bunurile realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 4.463.855,67 lei, inclusiv TVA, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.15/18.01.2011.

146

27.06.2014

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10978/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Masim Prestcom S.R.L. , pentru terenul in suprafata de 30 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10979/31.07.2009, incheiat intre Judetului Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Terasa Pescarus-Hanul Doctorului S.R.L., pentru terenul in suprafata de 40 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Contractul de inchiriere va contine clauze privind rezilierea unilaterala, cu notificare in termen de 15 zile, in cazul in care interesul national sau local o impune.

147

27.06.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala din luna iunie 2014 studiul de fezabilitate la proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri, in judetul Dolj” in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Reprezentantul Judetului Dolj la A.D.I. Oltenia si directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

148

27.06.2014

Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

149

27.06.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. LINCOLN VALTER TRANS S.R.L. Dăbuleni, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Simnicu de Sus.

Valabilitate licenta: 04.05.2017.

150

27.06.2014

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, dl. Presedinte Ion Prioteasa, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ in forma prevazuta in Anexa nr.1 (Act aditional nr.2 la Actul Constitutiv) şi Anexa nr.2 (Act aditional nr.2 la Statutul Asociatiei), parte integranta a prezentei hotarari.

151

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, doamna dr. Serp Anamaria se numeste in functia de presedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Popa Claudia Narghita, pe durata concediului prenatal si postnatal al acesteia.

Incepand cu data de 01.07.2014 doamna dr. Nicolae Elena Emanuela se numeste in functia de loctiitor al presedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Serp Anamaria pe aceeasi perioada prevazuta la art.1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.98/2014 se modifica in mod corespunzator.

130

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr.1.

131

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr.1.

132

27.06.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept si Stiinte Sociale in vederea organizarii celui de-al X-lea Congres Mondial ISUD, conform anexei la prezenta hotărâre.

133

27.06.2014

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, pentru prelungirea duratei acestuia si alocarea sumei de 160 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2014, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

134

27.06.2014

Se aproba actul aditional la protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Teatrul National “Marin Sorescu” din Craiova pentru punerea in scena a piesei “Rinocerii” de Eugen Ionescu, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

135

27.06.2014

Contractul de concesiune a terenului in suprafata de 7,39 ha situat pe raza localitatii Bechet pe care isi desfasoara activitatea Punctul de trecere a frontierei Bechet – Oreahovo, avand concedent Consiliul Local Bechet si concesionar Consiliul Judetean Dolj se modifica in sensul stabilirii redeventei la 0 lei, incepand cu data de 1 iulie 2014.

Partile vor incheia un act aditional la contract, tinand cont de prevederile de la art.1.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.5/30.01.2003 isi inceteaza aplicabilitatea.

136

27.06.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

137

27.06.2014

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 – anexa nr.1 referitoare la incredintarea serviciului de interes economic general la Regia Autonoma Aeroportul Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.253/2011 raman neschimbate.

138

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

139

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, domnului Stancu Florin Ionut – director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Dolj i se stabilteste un salariu de baza brut lunar de 2970 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

Hotararea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

140

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

141

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

142

27.06.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

143

27.06.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

144

27.06.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu suprafata de 1 mp din incinta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj, situat in Craiova, Aleea 2 Păltinis Nr.2, pentru amplasarea unui automat de bauturi calde.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Oltenia” al Judetului Dolj va organiza licitatie publica si va incheia contract de inchiriere.

Se aproba pretul de pornire al licitatiei de 210 lei/automat/luna.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj va incasa 50% din chirie, diferenta de 50% se va face venit la bugetul judetului Dolj.

Chiria va fi indexata anual cu indicele preturilor de consum.

Durata contractului de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.

145

27.06.2014

Se aproba include5rea in domeniul publşic al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 1.569.820,63 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului Dolj a bunurilor realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 2.894.035,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Se dau in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia”, bunurile realizate in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de management si de reactie a regiunii transfrontaliere in cadrul producerii de calamitati naturale”, in valoare de 4.463.855,67 lei, inclusiv TVA, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.15/18.01.2011.

146

27.06.2014

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10978/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Masim Prestcom S.R.L. , pentru terenul in suprafata de 30 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10979/31.07.2009, incheiat intre Judetului Dolj prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Terasa Pescarus-Hanul Doctorului S.R.L., pentru terenul in suprafata de 40 mp, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, pana la data de 13.07.2015.

Contractul de inchiriere va contine clauze privind rezilierea unilaterala, cu notificare in termen de 15 zile, in cazul in care interesul national sau local o impune.

147

27.06.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj in A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala din luna iunie 2014 studiul de fezabilitate la proiectul „Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri, in judetul Dolj” in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

Reprezentantul Judetului Dolj la A.D.I. Oltenia si directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

148

27.06.2014

Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

149

27.06.2014

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. LINCOLN VALTER TRANS S.R.L. Dăbuleni, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Simnicu de Sus.

Valabilitate licenta: 04.05.2017.

150

27.06.2014

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ”, dl. Presedinte Ion Prioteasa, pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor „ECODOLJ” modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ in forma prevazuta in Anexa nr.1 (Act aditional nr.2 la Actul Constitutiv) şi Anexa nr.2 (Act aditional nr.2 la Statutul Asociatiei), parte integranta a prezentei hotarari.

151

27.06.2014

Incepand cu data de 01.07.2014, doamna dr. Serp Anamaria se numeste in functia de presedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Popa Claudia Narghita, pe durata concediului prenatal si postnatal al acesteia.

Incepand cu data de 01.07.2014 doamna dr. Nicolae Elena Emanuela se numeste in functia de loctiitor al presedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, in locul doamnei dr. Serp Anamaria pe aceeasi perioada prevazuta la art.1.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.98/2014 se modifica in mod corespunzator.

223

29.10.2014

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Lucian Cristian Scarlatescu din partea PSD pe locul devenit vacant prin demisia domnului Stancu Florinel.

224

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

225

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Cetate, Melinesti si Plenita, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 si 4A.

226

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A.

227

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2014, unitati finantate de Consiliul Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

228

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova si Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

229

29.10.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

230

29.10.2014

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

231

29.10.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica in vederea organizarii celui de-al 3-lea Congres International SMAT, conform anexei la prezenta hotărâre.

232

29.10.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

233

29.10.2014

Se desemneaza dl. Durle Dumitru Cosmin membru in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Speciale „Sfantul Vasile” Craiova, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 145/2012 isi pastreaza aplicabilitatea.

234

29.10.2014

Se desemneaza dl. Dumitrache Silviu Ionut membru in consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale Craiova, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 147/2012 isi pastreaza aplicabilitatea.

235

29.10.2014

Se desemneaza dl. Brezniceanu Alexandru membru in consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 144/2012 isi pastreaza aplicabilitatea.

236

29.10.2014

Se desemneaza dl. Gheorghe Barbarasa membru in consiliul etic al Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, ca reprezentant al Consiliului Judetean Dolj, pe o perioada de 3 ani de la data constituirii acestuia.

237

29.10.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

238

29.10.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

239

29.10.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

240

29.10.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

241

29.10.2014

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

242

29.10.2014

Se aproba prelungirea duratei de dare in folosinta gratuita acordata Organizatiei ”Salvati Copiii” Filiala Dolj asupra unui spatiu in suprafata de 120 mp, situat in incinta Liceului Tehnologic Special Beethoven pana la data de 30.10.2017.

Transferul dreptului de folosinta gratuita se va face pe baza de proces verbal de predare-primire in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari intre Consiliul Judetean Dolj si Organizatia ”Salvati Copiii” Filiala Dolj.

243

29.10.2014

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 120,00 mp, aflat in domeniul public al judetului Dolj, situat in Calea Bucuresti nr. 325 A, identificat in anexa la prezenta hotarare, in scopul desfasurarii in exclusivitate a unor activitati comerciale de furnizare a proviziilor de bord.

Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei, la valoarea de 0,30 lei/mp/zi.

Durata contractului de inchiriere este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire.

R.A. Aeroport Craiova ii revine cota parte de 50% din chiria incasata pentru inchirierea terenului, prevazut la art. 1, iar cota parte de 50% revine Consiliului Judetean Dolj.

244

29.10.2014

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Bucovat de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bucovat.

245

29.10.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul judetului Dolj la ADI Oltenia, pentru a vota in adunarea generala a asociatiei modificarea art. 216 din ”Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.”, acest articol urmand sa aiba urmatorul continut:

”Art. 216 (1) Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determină, conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de utilizator, conform formulei:

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K,  unde:

SC = suprafata totala construita; SN = suprafata totala neconstruita; C1 = 0,90 (media coeficientilor de scurgere pentru suprafete construite);

C2 = 0,12 (media coeficientilor de scurgere pentru suprafete neconstruite);

K = cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de Autoritatea Nationala de Meteorologie pentru luna anterioara emiterii facturii (mc/mp).

(2) In cadrul contractelor de furnizare se va evidenţia formula de determinare precizata mai sus.

(1)     Pentru toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, nu se factureaza cantitatile de apa meteorica preluate in retelele publice de canalizare.

246

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

247

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

248

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A.

249

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7 si 7A.

250

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti” si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

251

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetului activitatii autofinantate al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

252

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2014, unitati finantate de Consiliul Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1, 2 si 3.

253

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a listei de investitii la R.A. Aeroportul Craiova, conform anexelor nr. 1 si 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

254

26.11.2014

Se aproba incheierea unui protocolul de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj, privind organizarea

”Galei Sportului Doljean”, conform anexei.

255

26.11.2014

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba alocarea sumei de 70 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru premierea elevilor sportivi cu ocazia Galei Sportului Scolar Doljean.

256

26.11.2014

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului – Judetul Dolj si Unitatea Militara 01083 Craiova pentru organizarea activitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie  - Ziua Nationala a Romaniei, conform anexei.

Se aproba alocarea din bugetul propriu judetean a sumei de 6,3 mii lei Unitatii Militare 01083 Craiova pentru organizarea activitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei.

257

26.11.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

258

26.11.2014

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

259

26.11.2014

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

260

26.11.2014

Se numeste dna. Pavel Loreta membru supleant reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

261

26.11.2014

Se aproba rezultatul final al concursului de management organizat pentru Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman”, prin care a fost declarat castigator dl. Dindirica Lucian Costin, care a obtinut nota finala 10.

Se aproba planul de management prezentat de dl. Dindirica Lucian Costin in vederea asigurarii managementului Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotarare.

Se aproba durata de 3 ani pentru care se va incheia Contractul de management la Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman”,incepand cu data de 01.01.2015.

262

26.11.2014

Se aproba prelungirea cu doi ani a duratei contractului de inchiriere nr. 13963/2013 incheiat de Consiliul Judetean Dolj cu domnul Mitrica Florin, pentru spatiul in suprafata de 66,00 mp, spatiu situat in Calafat, str. A.I. Cuza nr. 5 si aflat in domeniul public al judetului Dolj.

Contravaloarea chiriei este de 3,50 lei/mp/luna.

263

26.11.2014

Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 262/2004 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj si dr. Pestereanu Marinela, pentru spatiul situat in dispensarul medical Siretului, municipiul Craiova, pana la data de 31.12.2019.

264

26.11.2014

Se aproba includerea in domeniul privat al judetului a bunurilor realizate prin proiectul ”Conservarea biodiversitatii in aria naturala protejata Confluenta Jiu-Dunare” derulat de ”Asociatia pentri o Romanie Deschisa”, in valoare totala de  669.566 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

265

26.11.2014

Se aproba tarifele la utilajele inchiriate de la terti de catre SC LDP DOLJ SA pentru prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile publice, iarna 2014 – 2015, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Tarifele se vor aplica pe perioada de iarna 2014 – 2015.

266

26.11.2014

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Goicea de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bailesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Goicea.

267

26.11.2014

Se mandateaza dna. Presura Alexandra, imputernicit al Consiliului Judetean Dolj in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa aprobe si sa voteze in prima Adunare Generala a Actionarilor urmatoarele:

a)      alegerea ca cenzori la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru un mandat de 3 ani a urmatorilor:

1.      Stefanescu Magdalena Carmen   – cenzor, expert contabil

2.      Poenaru Florin                          – cenzor

3.      Gherman Cornel Ovidiu              – cenzor 

4.      Ciurlau Constantin                     – cenzor supleant

5.      Savu-Dragnei Constanta-Ileana   – cenzor supleant, expert contabil

6.      Rata Maria                                – cenzor supleant 

Remuneratia cenzorilor ramane neschimbata.

268

26.11.2014

Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Dolj, dl. Ion Prioteasa sa semneze in numele judetului Dolj, alaturi de imputernicitul S.C. Parc Industrial Craiova S.A., documentele prevazute in Legea nr. 186/2013, art. 6, ce vor fi depuse la autoritatile publice locale si centrale in vederea obtinerii titlului de parc industrial pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Se mandateaza dl. Brezniceanu Cosmin Alexandru, persoana imputernicita sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a aproba in AGOA S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. urmatoarele:

-       imputernicirea dlui. Marin Nicoli, administrator unic al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., sa semneze documentele prevazute la art. 6 al Legii nr. 186/2013, in vederea obtinerii titlului de parc industrial pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., precum si 

-       cererea pentru obtinerea acordului de principiu de la autoritatile administratiei publice locale privind facilitatile prevazute de dispozitiile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 186/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Se mandateaza dna. Presura Alexandra, persoana imputernicita sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba in AGOA S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. urmatoarele:

-       imputernicirea dlui. Marin Nicoli, administrator – director general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., sa semneze documentele prevazute la art. 6 al Legii nr. 186/2013, in vederea obtinerii titlului de parc industrial pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.,  

cererea pentru obtinerea acordului de principiu de la autoritatile administratiei publice locale privind facilitatile prevazute de dispozitiile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 186/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

269

26.11.2014

Se aproba proiectul ”Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier, feroviar si aerian in Craiova – documentatii tehnice” in valoare de 5.941.292,00 lei (1.340.000 euro, la cursul BNR din 25.11.2014, respectiv 1 euro = 4,4338 lei), la care se adauga TVA, in valoare de 1.425.910,00 lei, ce va fi  inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial ”Transport” 2007 – 2013, Axa prioritara 3 – Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor, Domeniul major de interventie 1 - Promovarea transportului intermodal.

Se aproba alocarea sumei de 118.825,84 lei respectiv cota parte din 2% din cheltuielile eligibile, reprezentand contributia proprie Consiliului Judetean Dolj la proiectul mai susmentionat.

Se aproba alocarea sumei de 1.425.910,00 lei respectiv valoarea TVA aferanta proiectului mai susmentionat, suma ce va fi rambursata Consiliului Judetean Dolj in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Consiliul Judetean Dolj va asigura sumele necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale in cadrul proiectului - sume ce vor fi cheltuite in avans pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management.

Sumele necesare cofinantarii cheltuielilor neeligibile si conexe vor fi asigurate din bugetele judetului Dolj pentru anii 2014 si 2015.

270

11.12.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

271

11.12.2014

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

272

11.12.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2014, unitati finantate de Consiliul Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

273

11.12.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

274

18.12.2014

Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Negulescu Mihail Cristian din partea UNPR pe locul devenit vacant prin incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Paloiu Marian Daniel, conform Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 195/30.09.2014.

275

18.12.2014

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului de Arta Craiova si Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, unitati partial finantate, pe anul 2014,conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

276

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dna. Kalman Aurora, director in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dna. Kalman Aurora, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Melinesti, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 200 lei.

277

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dl. Dragomir Gabriel, director in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dl. Dragomir Gabriel, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Plenita, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei.

278

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dra. Tulitu Luiza Constanta, director in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dra. Tulitu Luiza Constanta, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Bechet, va beneficia de un salariu brut lunar de 2842 lei.

279

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dl. Florescu Marius, director in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dl. Florescu Marius, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Sadova, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei.

280

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dl. Burtea Gelu Igor, director in cadrul Centrului Medico-Social Amarastii de Jos, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dl. Burtea Gelu Igor, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Centrului Medico-Social Amarastii de Jos, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei.

281

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dna. Tapi Florentina, director in cadrul Centrului Medico-Social Brabova, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dna. Tapi Florentina, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Centrului Medico-Social Amarastii de Jos, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei.

282

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dna. Onel Elena, director in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dna. Onel Elena, director, gradul II, clasa de salarizare 86, in cadrul Unitatii Medico-Sociale Cetate, va beneficia de un salariu brut lunar de 3572 lei.

283

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dna. Maricutoiu Ileana Maria, manager in cadrul Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dna. Maricutoiu Ileana Maria, manager, gradul II, clasa de salarizare 88, in cadrul Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, va beneficia de un salariu brut lunar de 3483 lei, la care se adauga sporul pentru conditii de munca in cuantum de 337 lei.

284

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dl. Matei Marius, manager in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dl. Matei Marius, manager, gradul II, clasa de salarizare 88, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, va beneficia de un salariu brut lunar de 6706 lei.

285

18.12.2014

Se aproba majorarea cu 100 lei a cunatumului brut al salariului de baza de care beneficiaza dl. Stancu Florin Ionut, director general in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, incepand cu data de 01.01.2015.

Incepand cu data de 01.01.2015, dl. Stancu Florin Ionut, director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, va beneficia de un salariu brut lunar de 3070 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 253 lei.

286

18.12.2014

Se mandateaza dl. Brezniceanu Cosmin Alexandru, persoana imputernicita sa reprezinte interesele judetului Dolj in Societatea Comerciala High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a sustine si aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. din data de 20.12.2014, Organigrama si Statul de functii ce se aplica in societate incepand cu exercitiul financiar 2015, conform anexelor nr. 1 si 2.

287

18.12.2014

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

288

18.12.2014

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj, pe anul 2014 conform anexelor nr. 1 , 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2014, unitati finantate de Consiliul Judetean Dolj, conform anexelor nr. 4, 5, 6, 7 si 8 ce fac parte din prezenta hotarare.

289

18.12.2014

Se mandateaza dl. Brezniceanu Cosmin Alexandru, imputernicitul judetului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a sustine in prima  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, si 6 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

290

18.12.2014

Se mandateaza dna. Presura Alexandra, imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a sustine in prima Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor introducerea in programul de investitii al societatii pe anul 2014 la capitolul A ”Lucrari de extindere infrastructura retele la unitatea U1/PIC/EI” a unuiobiectiv ”4.Relocarea retelelor publice de utilitati din amplasamentul Parcului Industrial Craiova in afara/la limita de proprietate a acestuia” cu valoarea de 300.000 lei, prin redistribuirea de la celelalte pozitii de investitii, cu incadrarea in valoarea totala aprobata pe anul 2014.

291

18.12.2014

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul judetului Dolj la ADI Oltenia, pentru a vota in adunarea generala din luna decembrie 2014 studiul de fezabilitate revizuit la proiectul ”Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri, in judetul Dolj” in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

292

18.12.2014

Se mandateaza reprezentantul Judetului Dolj in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia, dl. Presedinte Ion Prioteasa, sa voteze in favoarea adoptarii hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia pentru aprobarea:

(1)     Actualizarii ”Regulamentului serviciilor de alimenatre cu apa si de canalizare asigurate de S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.” conform anexei la prezenta hotarare.

(2)     Stabilirii, incepand cu data de 01.01.2015, a cotizatiei anuale a Judetului Dolj la 170.000 lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare functionarii Aparatului tehnic de specialitate al asociatiei.

Inchide