NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

28.01.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe trimestrul I al anului 2015, conform anexei nr. 1.

2

28.01.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrul I al anului 2015, conform anexelor nr. 1.

3

28.01.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor externe nerambusabile primite de Biblioteca Judetena ”Alexandru si Aristia Aman”, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1A ce fac parte din prezenta hotarare.

4

28.01.2015

Se aproba nivelul taxelor locale si a amenzilor aplicabile in anul 2015 ce intra in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

5

28.01.2015

Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2014, in suma de 11.031.913,06 lei.

6

28.01.2015

Se aproba alocare pe anul 2015 a sumei de 750 mii lei pentru plata alocatiei zilnice de hrana copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala, din judetul Dolj.

Plata alocatiei zilnice de hrana se va face pentru intrega perioada a programului scolar, cu conditia frecventarii anului scolar; pentru absente nemotivate de la gradinita/scoala, alocatia se va diminua in mod corespunzator.

Suma prevazuta la art. 1 va fi inclusa in bugetul DGASPC Dolj, aceasta urmand sa plateasca alocatia zilnica de hrana, lunar, in primele 15 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se cuvine plata.

Plata se va face cu luna ianuarie 2015 pe baza listelor cu prezenta la gradinita/scoala in luna respectiva, liste ce vor fi inaintate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj la DGASPC Dolj in primele 5 zile ale lunii urmatoare; in liste se vor trece eventualele absente nemotivate ale copiilor/elevilor/tinerilor.

Plata se va face prin mandat postal.

In vederea platii alocatiei reprezentantii legali ai copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale scolarizati in gradinite speciale, gradinite de masa, invatamant special, clase speciale in scolile de masa sau integrati individual/in grup in scolile de masa vor depune o cerere la sediul DGASPC Dolj, la care vor anexa copia BI/CI a reprezentantului legal, copia certificatului de nastere al copilului/elevului/tanarului, copia certificatului de expertiza si orientare scolara/profesionala prin care s-a recomandat invatamantul special sau special integrat si dovada scolarizarii in sistemul de invatamant special sau special integrat.

7

28.01.2015

Se aproba costul anual pentru un copil aflat in plasament intr-un serviciu de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, in suma de 22.141 lei/an, valabil incepand cu luna februarie 2015.

8

28.01.2015

Se aproba alocarea sumei de 4.104 mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

9

28.01.2015

Se stabilesc preturile medii ale produselor agricole pentru anul 2015, in vederea determinarii veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

Se aproba pretul mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajisti pentru anul 2015 conform anexei nr. 2.

10

28.01.2015

Se aproba modificarea tarifelor de utilizare pentru utilaje si mijloace de transport din dotarea S.L.D.P. DOLJ S.A. si tariful de manopera pentru personalul deservant, conform anexei 1 si 2 la prezenta hotarare.

Tarifele se vor aplica incepand cu data de 01.02.2015.

11

28.01.2015

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2014, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice subordonate consiliului judetean si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anului 2014, conform anexelor nr. 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

12

28.01.2015

Incepand cu data de 01.02.2015 doamna Popa Claudia Narghita isi reia activitatea de presedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 151/2014 isi inceteaza aplicabilitatea.

13

28.01.2015

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova catre agenti economici, conform anexei.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova va organiza licitatie publica si va incheia contractele de inchiriere.

Se aproba preturile de pornire ale licitatiei:

-       60 euro/automat eliberare bauturi calde/luna

-       100 euro/automat eliberare numerar/luna

-       15 euro/mp terasa pentru amplasare echipamente telefonie mobila/luna

-       1,8 euro/mp cladire spalataorie si cladire statie oxigen/luna.

50% din chirie se va face venit la bugetul judetului Dolj, restul de 50% va fi incasat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Durata contractelor de inchiriere va fi de 2 ani, cu posibilitate de prelungire. Prelungirea se va face la cererea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova si va fi aprobata prin hotarare a consiliului judetean.

14

28.01.2015

Se aproba darea in folosinta gratuita Centrului Zonal de Pregatire de Protectie Civila Craiova a spatiului in suprafata de 449,13 mp situat la parterul si etajul 1 al imobilului din Craiova, str. Jietului nr. 19 – 21 avand datele de identificare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta.

Spatiul se da in folosinta gratuita pe durata existentei Centrului Zonal de Pregatire de Protectie Civila Craiova.

Preluarea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

15

28.01.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

16

28.01.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotarare.

17

28.01.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

18

28.01.2015

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2014 a managementului Muzeului Olteniei Craiova si Muzeului de Arta Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor privind organizarea desfasurarii evaluarii pe anul 2014 a managementului Muzeului Olteniei Craiova si Muzeului de Arta Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru evaluarea pe anul 2014 a managementului Muzeului Olteniei Craiova si Muzeului de Arta Craiova, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

19

28.01.2015

Se constituie comisia de evaluare pe anul 2014 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea evaluarii pe anul 2014 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Se constituie secretariatul comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru evaluarea pe anul 2014 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, institutii publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Dolj, in componenta prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

20

28.01.2015

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia”, dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 27.02.2015:

(1)     ”Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2015”, conform anexei la prezenta hotarare.

(2)     Desemnarea unui imputernicit in AGA pentru a semna contractele de mandat incheiate cu dl. Dinca Aurel – administrator neexecutiv/presedinte al Consiliului de Administratie si cu dl. Ilie Virgil Daniel - administrator neexecutiv/presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

21

28.01.2015

Se aproba ”Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015”, conform anexei la prezenta hotarare.

”Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015” intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2015.

Caietele de sarcini aferente licentelor de traseu eliberate pentru traseele care au fost actualizate se vor modifica si completa in mod corespunzator.

Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 264/2012 si 34/2013 se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

22

28.01.2015

Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Bradesti.

Valabilitate licenta: 19.06.2015.

Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Piria.

Valabilitate licenta: 19.06.2015.

Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat - Galicea Mare - Bailesti.

Valabilitate licenta: 31.12.2015.

Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi.

Valabilitate licenta: 10.09.2015.

Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Poiana Mare – Tunarii Vechi - Tunarii Noi – Seaca de Camp.

Valabilitate licenta: 10.09.2015.

23

28.01.2015

Se modifica art. 5 al HCJ Dolj nr. 150/27.06.2013, in sensul ca se desemneaza dl. Aurel Dinca, Administrator Public al Judetului Dolj, sa reprezinte judetul Dolj in cadrul Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021”.

Se imputerniceste dl. Aurel Dinca, Administrator Public al Judetului Dolj sa desemneze o alta persoana din cadrul aparatului Consiliului Judetean Dolj, care sa-l reprezinte la sedintele AGA ale Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021” atunci cand el nu poate participa.

Se mandateaza dl. Aurel Dinca, Administrator Public al Judetului Dolj sa aprobe documentele trecute pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale a Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021” din data de 13.02.2015, conform anexei.

24

16.02.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2.

25

16.02.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2.

26

16.02.2015

Se aproba contravaloarea serviciilor prestate de Biblioteca Judeteana ”Alexandru si Aristia Aman” in cadrul activitatii autofinantate, pe anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 – 2018 al Bibliotecii Judetene ”Alexandru si Aristia Aman”, conform anexelor nr. 2 si 2a ce fac parte din prezenta hotarare.

27

16.02.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

28

16.02.2015

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale Craiova si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, precum si bugetul activitatii autofinantate al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2015 conform anexei nr. 6.

29

16.02.2015

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe trimestrul I al anului 2015, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

30

16.02.2015

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 - 2018, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

31

16.02.2015

Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, subordonate Consiliului Judetean Dolj, pe anul 2015 si estimarea pe anii 2016 – 2018, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

32

16.02.2015

Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu judetean pe anul 2015 a sumei de 80 mii lei Comunei Leu pentru lucrările de decolmatare si reprofilare a doua canale de desecare.

33

16.02.2015

Se aproba contributiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora, pentru unitatile de asistenta medico-sociale: Amarastii de Jos, Brabova, Bechet, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 121/2010 isi inceteaza aplicabilitatea.

34

16.02.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investitii ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

35

16.02.2015

Se aproba contractarea unui imprumut bancar, in valoare de 57.483 mii lei, cu o maturitate de 20 ani.

Contractarea imprumutului bancar prevazut la art. 1 se face in vederea asigurarii cofinantarii, a cheltuielilor neeligibile si a TVA-ului la proiectele cu finantare externa, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

Din bugetul judetului Dolj se asigura integral plata serviciului anual al  datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1.

Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a judetului Dolj urmatoarele date:

a)      hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

b)      valoarea finantarii rambursabile contractate/garanatte in valuta de contract;

c)      gradul de indatorare a judetului Dolj;

d)      durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

e)      dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

f)      platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 

36

16.02.2015

Se aproba utilizarea excedentului bugetar al anului 2014 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

37

16.02.2015

Se aproba bugetul propriu al judetului Dolj, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 – 2018, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotarare:

- anexa nr. 1 – bugetul propriu judetean pentru anul 2015,

- anexa nr. 2 – detalierea chetuielilor pe articole si alineate pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 – 2018,

- anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2015.

38

16.02.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

39

16.02.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

40

16.02.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

41

16.02.2015

Se aproba valoarea a a devizului general pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare DJ 643D, DN 65C (Bulzesti) – Prejoi – Infratirea – Fratila – lim. jud. Valcea, km 8+000-16+000” cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala, inclusiv TVA: 11.470,91 mii lei/2.582,14 mii euro

Valoarea C+M, inclusiv TVA: 11.225,32 mii lei/3.317,63 mii euro

42

16.02.2015

Se aproba proiectul tehnic: ”Hartile de risc pentru UAT-urile din judetul Dolj – etapa I – identificarea si cartografierea zonelor de risc la alunecare si indundatii”.

43

16.02.2015

Se mandateaza doamna Presura Alexandra, persoana imputernicita sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a sustine si aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Parc Industrial Craiova S.A. din data de 19.02.2015, organigrama, statul de functii si criteriile de performanta corespunzatoare exercitiului financiar 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

Se mandateaza doamna Presura Alexandra, persoana imputernicita sa reprezinte interesele judetului Dolj in S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sa semneze actul aditional la contractul de administrare – mandat, incheiat de societate cu administratorii, prin care criteriile de performanta aferente BVC 2015, devin anexa la contract.

44

16.02.2015

Se mandateaza doamna Presura Alexandra, imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aprobarea urmatoarelor documente:

-       Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       Programul de investitii pe anul 2015 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 2.1., 2.2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

45

 31.03.2015

 Se ia act de demisia domnului Mituletu-Buica Constantin-Florin din functia de consilier judetean.

Se declara vacant locul de consilier judetean care a fost ocupat de domnul Mituletu-Buica Constantin-Florin.

46

 31.03.2015

 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, pe trimestrele II si III ale anului 2015, conform anexei nr. 1.

47

 31.03.2015

 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrul II al anului 2015, conform anexei nr. 1.

48

 31.03.2015

 Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

49

 31.03.2015

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica in vederea organizarii Manifestarii ”Mecatronica si Robotica 2015”, conform anexei la prezenta hotarare.  

50

 31.03.2015

 Se aproba actul aditional la Protocolul de cooperare intre Consiliul Judetean Dolj si Mitropolia Oltenia – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului „Catedrala Ortodoxă Sfantul Ioan Botezatorul” – Craiovita Noua, Craiova, pe anul 2015, prevazut in anexa.

51

 31.03.2015

 Se aproba structura serviciilor si tarifelor pentru realizarea de venituri proprii in anul 2015 a Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

52

 31.03.2015

 Se aproba plata cotizatiei pentru anul 2015 ce revine Consiliului Judetean Dolj in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europene in cuantum de 6.675,30 euro. (nr. locuitori *0,01292 euro/locuitor).

53

 31.03.2015

Se aproba plata cotizatiei actualizata pe anul 2015 ce revine Consiliului Judetean Dolj in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in cuantum de 114.118,79 lei.  

54

 31.03.2015

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 6/28.01.2015, astfel:
”Art. 1 Se aproba ca in anul 2015 plata alocatiei zilnice de hrana in cuantum de 16,6 lei/zi/persoana pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale din invatamantul special, care nu se afla in sistemul de protectie sociala, din judetul Dolj sa fie efectuata din bugetele scolilor speciale finantate din bugetul propriu al judetului.

Plata alocatiei zilnice de hrana se va face lunar din bugetele scolilor speciale, incepand cu luna aprilie 2015, pentru intreaga perioada a programului scolar, proportional cu numarul de zile de frecventa scolara

  

55

 31.03.2015

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare.

56

 31.03.2015

 Se aproba modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare

57

 31.03.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

58

 31.03.2015

 Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

59

 31.03.2015

Se aproba rezultatul final al evaluarii pe anul 2014 a managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, dupa cum urmeaza:
-       
nota finala 9,50;

continuarea managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj de catre doamna Etegan Amelia Loredana.

60

 31.03.2015

Se aproba rezultatul final al evaluarii pe anul 2014 a managementului Muzeului Olteniei Craiova, dupa cum urmeaza:

-       nota finala 9,50;

          - continuarea managementului Muzeului Olteniei Craiova de catre domnul Ridiche Florin.

61

 31.03.2015

Se aproba rezultatul final al evaluarii pe anul 2014 a managementului Muzeului de Arta Craiova, dupa cum urmeaza:
-       
nota finala 9,50;

          - continuarea managementului Muzeului de Arta Craiova de catre domnul Stefarta Emilian.

62

 31.03.2015

Se aproba rezultatul final al evaluarii pe anul 2014 a managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, dupa cum urmeaza:

         -   nota finala 9,42;

         - continuarea managementului Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti” de catre domnul Radu Augustin.

63

 31.03.2015

 Se desemneaza Camera Agricola Dolj ca entitate teritoriala in vederea emiterii avizelor consultative pentru eliberarea atestatelor de producator.

Prevederile art. 1 se aplica in cazul autoritatilor administratiei publice locale la care nu s-a inregistrat nicio structura asociativa profesionala/patronala/sindicala din agricultura.

Avizele consultative se vor elibera gratuit de catre Camera Agricola Dolj.

64

 31.03.2015

Se aproba desfiintarea cladirilor si constructiilor aferente terenului in suprafata de 24,00 ha – amplasament 6, Imobil 349 Craiova, CF/NC 213733, aflate in domeniul privat al judetului Dolj, situate in Craiova, Calea Bucuresti nr. 325A (anexele 1, 2 si 3 la prezenta hotarare), in vederea inceperii activitatii in cadrul parcului industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”.

Se imputerniceste S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. sa organizeze activitatile de desfiintare si dezafectare a cladirilor si constructiilor, prevazute la art. 1.

Materialele rezultate in urma demolarii vor fi valorificate de catre High-Tech Industry Park Craiova S.A., conform prevederilor legale, contravaloarea lor facandu-se venit la bugetul Consiliului Judetean Dolj.

65

 31.03.2015

Se aproba incetarea administrarii de catre S.C. Parc Industrial Craiova S.A., situata in com. Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, asupra bunurilor aflate in domeniul privat al judetului Dolj, precizate in anexa la prezenta hotarare, in scopul concesionarii acestora ca bunuri de retur, catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.
Hotararile Consiliului Judetean Dolj nr. 105/2004, 188/2004, 75/20008 si nr. 76/2012 se modifica in mod corespunzator.

Predarea-primirea bunurilor mentionate la art. 1 se va face prin protocol de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.

66

 31.03.2015

Se aproba trecerea din domeniul privat al judetului Dolj in domeniul public al judetului a bunurilor prevazute in anexa la prezenta hotarare.
Se aproba concesionarea bunurilor prevazute la art. 1, ca bunuri de retur, catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa, aprobat prin H.C.J. D. nr. 144/2010, in vederea prestarii serviciului de furnizare apa potabila si preluare ape uzate menajere, de la toti consumatorii din Parcul Industrial Craiova.

Predarea-primirea bunurilor mentionate la art. 1 se va face prin incheierea unui act aditional la protocolul de predare-preluare nr. 12854/2011, care este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.

67

 31.03.2015

 Se aproba prelungirea cu 11 (unsprezece) ani a duratei contractului de inchiriere nr. 5145/2010 incheiat între Consiliul Judetean Dolj si C.M.I. Nicolae Mihaela Valeria, pentru un spatiu situat in Sadova, in incinta UMS Sadova, cu o suprafata utila de 45,13 mp, aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Contravaloarea chiriei este de 1,50 lei/mp/luna si va fi actualizata anual cu indicele de inflatie

68

 31.03.2015

 Se aproba prelungirea cu doi ani a duratei contractului de inchiriere nr. 7643/2013 incheiat între Consiliul Judetean Dolj si S.C. PHARMA T S.R.L., pentru spatiul in suprafata de 88,00 mp, situat la parterul Policlinicii Plenita, localitatea Plenita, str. A.I. Cuza nr. 44 si aflat in domeniul public al judetului Dolj.

Contravaloarea chiriei este de 5,00 lei/mp/luna, valoare ce va fi indexata anual cu indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

69

 31.03.2015

Se aproba inlocuirea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 13/2015 a Consiliului Judetean Dolj privind inchirierea unor spatii aflate in proprietatea publica a judetului Dolj si in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova cu anexa la prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 13/2015 raman valabile

70

 31.03.2015

Se instituie un drept de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra lotului 4/1/7/1, P 6/4/7/1, Amplasament 6 – Imobil 349 Craiova, situat in Calea Bucuresti nr. 325 A, Craiova, in suprafata de 14.950 mp, prevazut in anexa la prezenta hotarare, in favoarea S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. Craiova, in vederea constituirii unei statii de transformare de 110/20KV, pe toata durata de existenta a acesteia.

Se aproba trecerea constructiilor C 115 – magazie materiale si C 116 – magazie exploziv, situate in Calea Bucuresti nr. 325 A, Amplasament 6 – Imobil 349 Craiova, lot 4/1/7/1, P 6/4/7/1, jud. Dolj, identificate in anexa la prezenta hotarare, din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului Dolj, in vederea desfiintarii.Materialele rezultate in urma desfiintarii acestora vor fi valorificate conform prevederilor legale, contravaloarea lor facandu-se venit la bugetul Consiliului Judetean Dolj.

Predarea-preluarea imobilului de la art. 1 se va face prin incheierea unei conventii civile de uz si servitute intre judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. Craiova, in termen de 30 de zile de la data intraii in vigoare a prezentei hotarari

71

 31.03.2015

 Se abroga Hotararea nr. 232/30.09.2013 prin care Consiliul Judetean Dolj a dat in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia, spatiul cu suprafata utila de 34,14 mp, situat la mansarda Palatului Administrativ, camera 130 din Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 19, jud. Dolj.

Se aproba darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia a spatiului in suprafata totala de 40,55 mp (birourile M5 = 20,10 mp + M6 = 20,45 mp) situat la mansarda corpului F al imobilului situat in Municipiul Craiova, str. Jietului nr. 19 – 21, avand datele de identificare prevazute in anexa la prezenta.
Spatiul se da in folosinta gratuita pe durata existentei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia.

Predarea se va face pe baza de protocol in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

72

 31.03.2015

 Se abroga partial Hotararea nr. 133 din 2004 a Consiliului Judetean Dolj prin care s-au dat in administrare Consiliului Local Segarcea bunurile apartinand fostei Scoli Speciale I.P. Teiusan Segarcea, respectiv terenul si imprejmuirea aferente caminului internat, cantinei si spalatoriei, conform anexei la prezenta.

Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a bunurilor prevazute la art. 1.

73

 31.03.2015

Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj a bunurilor situate in municipiul Craiova, Aleea Toamnei nr. 14, domeniu public al judetului Dolj, avand urmatoarele date de identificare:
1.      Teren                                                                    2.4.2.218  2.189,00 mp  390.700,24 lei
2.      Imprejumire placi beton Aleea I Toamnei                 1.6.3.2.157      60,80 mp      3.300,00 lei
3.      Imprejmuire metalica si plasa sarma Aleea IToamnei  1.6.3.2.158    127,00 mp   10.800,00 lei

Predarea se va face de catre Consiliul Judetean Dolj in baza unui proces-verbal de predare-primire, incheiat in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei.

74

 31.03.2015

Se aproba Strategia judeteana in domeniul asistentei sociale, protectiei familiei si copilului pentru perioada 2015 – 2020, conform anexei – parte integranta din prezenta hotarare.

75

 31.03.2015

 Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatilor Salcuta, Vela si Vartop de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Plenita la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Salcuta.

76

 31.03.2015

Se aproba componenta comisiei paritare constituita din reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Dolj in vederea formularii propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse in Programul de transport rutier public judetean de persoane, prin curse regulate, in forma de mai jos:
1.      
Ciucu Nicolae – coordonator compartiment Autoritatea Judeteana de Transport din cadrul Consiliului Judetean Dolj – titular;
2.      Jeles Mihail Leonardo – inspector superior, compartiment Autoritatea Judeteana de Transport din cadrul Consiliului Judetean Dolj – supleant;
3.      Clara Voicu – sef Autoritatea Rutiera Romana – Agentia Dolj - titular;
4.      Mateescu Dumitru – inspector specialitate gradul IA, Autoritatea Rutiera Romana – Agentia Dolj – supleant.

Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 203/29.09.2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

77

 31.03.2015

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Craiova – Isalnita.
Valabilitate licenta: 04.03.2016.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Craiova – Ghercesti (Parc Industrial S.A. Craiova).Valabilitate licenta: 31.03.2018.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Racarii de Jos. Valabilitate licenta: 01.03.2016.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Bralostita – Filiasi. Valabilitate licenta: 15.06.2015.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport STOICA LAURENTIU MIHAI – INTEPRINDERE INDIVIDUALA Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Bradesti. Valabilitate licenta: 15.06.2015.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiasi, jud. Dolj pe traseul Filiasi – Craiova. Valabilitate licenta: 01.02.2018.
Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COTOCU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare – Giubega – Bailesti.Valabilitate licenta: 15.07.2015.

78

 31.03.2015

 Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 06.04.2015:

-  Numirea dnei. Campeanu Adriana membru neexecutiv al consiliului de administratie al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe postul ramas vacant in urma demisiei dnei. Nastasa Monica.

- Desemnarea unui imputernicit in AGA pentru a semna contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membru neexecutiv al consiliului de administratie al S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A. numit conform alin. (1).

79

 31.03.2015

 Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., pentru a aproba in adunarea generala aprobarea urmatoarelor documente:
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;
- Fisa de urmarire a obiectivelor si criteriilor de performanta si calculul gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta, conform anexelor nr. 9 si 10 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

- Lista cu dotari auto si utilaje pentru anul 2015, impreuna cu nota de fundamentare la aceasta, conform anexei nr. 11 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Organigrama conform anexei nr. 12;

- Statul de functii conform anexei nr. 13.

80

 31.03.2015

 Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - conform anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor, conform anexei nr. 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate, conform anexei nr. 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante – conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Obiectivele si criteriile de performanta aferente contractului de mandat pe anul 2015 - conform anexei nr. 9 ce face parte integranta din prezenta hotarare

81

 31.03.2015

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:

-       majorarea capitalului social cu contravaloarea aporturilor in natura stabilite prin raportul de evaluare in suma totala de 7794126 lei, prin majorarea valorii nominale cu suma de 102 lei/actiune, de la valoarea nominala actuala inregistrata de 9 lei/actiune la valoarea nominala subscrisa si varsata de 111 lei/actiune;

-  actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarea art. 6 si imputernicirea conducerii societatii pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

82

 31.03.2015

 Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. pentru a aproba in adunarea generala ordinara a actionarilor organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare, prevazute in anexele 1 - 3

83

 31.03.2015

 Se aproba alocarea in anul 2015 a sumei de 1.100 mii lei Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judetean, din care: 984 mii lei pentru bugetul propriu Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si 116 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi.

84

30.04.2015

Se aproba contul de executie al bugetului propriu judetean conform anexelor nr. 1 si 2, contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 si 4, contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. 5 si 6 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba situatiile financiare ale anului 2014, conform anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ce fac parte din prezenta hotarare.

85

30.04.2015

Se aproba inlocuirea dnei. Lidia Vilcea, membru in Comisia pentru Protecţia Copilului Dolj, cu dna. Olimpia Popescu.Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Dolj este urmatoarea:

                                1. Barbarasa Gheorghe                                 - presedinte
                                2. Stancu Florin Ionuţ                                   - vicepresedinte
                                3. Popescu Olimpia                                      - membru
                                4. Glavan Mihai                                           - membru
                                5. Giuca Stanca-Madalina                               - membru
                                6. Simcelescu Marius                                     - membru
                                7. Balanescu Cristina                                     - membru

Hotararea nr. 162/2012 a consiliului judetean se modifica corespunzator

86

 30.04.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

87

 30.04.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

88

 30.04.2015

 Se numeste doamna Coanda Tudorita, membru in consiliul de administratie al Spitalului de Pneumoftiziolgie Leamna, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

89

 30.04.2015

 Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 3 ani a unui calculator Desktop Alpis Speed Pro, S.N. PC 54755 cu monitor de 17 inch View Sonic VA 703b cu tastatura si mouse catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Dolj.

90

 30.04.2015

 Se aproba „Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului judetului Dolj alocate pentru activitati nonprofit de interes judetean pentru anul 2015, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

91

 30.04.2015

 Se aproba actualizarea Studiului de Fezabilitate si a Devizului General al investitiei ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate, Domeniul major de interventie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management integrat al deseurilor”, conform anexelor nr. 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare

92

 30.04.2015

Se preia in administrare drumul vicinal nr. 1338 cu o lungime de 1600 m si o latime de 4 m pentru asigurarea accesului la terenul pe care se va amplasa Statia de Transfer Dobresti, in cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”.

Predarea-primirea drumului se va face pe baza de protocol in termen de 15 zile.

93

 30.04.2015

 Se aproba ”Planul de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Dolj”, conform anexei la prezenta hotarare.

94

 30.04.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se aproba modificarea statului de functii pentru R.A. Aeroportul Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

95

30.04.2015 

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala extraordinara din 30.04.2015 pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia si S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. si a actelor aditionale nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la acesta.

96

 30.04.2015

 Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:
- Raportul de activitate al consiliului de administratie al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2014 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Raportul de audit statutar privind situatiile financiare pe anul 2014, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Situatiile financiare ale S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2014, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3 si 3.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

97

 30.04.2015

Se mandateaza imputernicitii judetului Dolj la Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A., pentru a aproba in adunarea generala ordinara:
- Raportul de activitate al consiliului de administratie al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Situatiile financiare ale Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 intocmite pe baza Raportului de activitate al consiliului de administratie al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pe anul 2014, al Raportului comisiei de cenzori privind situatiile financiare pe anul 2014 si al Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2014, conform anexelor nr. 2.1, 2.2, 2.3 si 2,4 ce face parte integranta din prezenta hotarare;
- Notele la situatiile financiare ale Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru anul 2014, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

- Nota privind repartizarea profitului si fixarea dividendului la valoarea de 0,02570809 lei/actiune, conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

98

 30.04.2015

 Se mandateaza doamna Presura Alexandra, imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a sustine in prima adunare generala ordinara a actionarilor aprobarea urmatoarelor:

-       situatiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, pe baza Raportului consiliului de administratie al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2014 (Anexa nr. 1), Raportului administratorului – director general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2014 (Anexa A) si Raportului comisiei de cenzori privind activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in exercitiul financiar 2014 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2014 (Anexa nr. 2), conform anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       Notele la situatiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, conform anexelor nr. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

-       nota privind repartizarea profitului aferent anului fiscal 2014, conform anexei nr. 8 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2014.

99

 30.04.2015

 Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de maximum 48.157.000 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.

Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru asigurarea cofinantarii, a cheltuielilor neeligibile la proiectele cu finantare externa, pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului.

Din bugetul local al Consiliului Judetean Dolj se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1.

Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a judetului Dolj urmatoarele date:

a)      hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

b)      valoarea imprumutului contract/in valuta de contract;

c)      gradul de indatorare a judetului Dolj;

d)      durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a imprumutului;

e)      dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

f)      platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

100

 30.04.2015

       Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicina  in vederea organizarii celui de-al XIII-lea Simpozion National de Morfologie, conform anexei la prezenta hotarare 

101

28.05.2015 

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe luna mai a anului 2015, conform anexei nr.1. 

102

28.05.2015

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr.1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare. 

103

28.05.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1a, 2 si 2a ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

104

28.05.2015

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare. 

105

28.05.2015

Se aproba participarea Camerei Agricole Dolj la programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

106

28.05.2015

Se aproba participarea Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

107

28.05.2015

Se aproba participarea Spitalului Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 

108

28.05.2015

Se aproba participarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

109

28.05.2015

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare. 

110

28.05.2015

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare. 

111

28.05.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Cetate, conform anexei la prezenta hotarare.  

112

28.05.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Melinesti, conform anexei la prezenta hotarare.

113

28.05.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

114

28.05.2015

 Se aproba modificarea organigramei pentru Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

115

28.05.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare. 

116

28.05.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
Se aproba modificarea statului de functii pntru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

117

28.05.2015

Se solicita trecerea unui imobil (teren), in suprafata de 73.223,50 mp, avand valoarea contabila de 8.003.400,00 lei, nr. MFP 35459, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr.433, judetul Dolj, identificat in anexa la prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Județean Dolj, in vederea extinderii Aeroportului Craiova.
Prezenta hotarare inlocuiesti Hotararea nr.25/25.01.2013 a Consiliului Judetean Dolj.

118

28.05.2015

Se aproba majorarea domeniului public al Judetului Dolj cu bunul imobil “Canalizare menajera exterioara Parc Industrial Craiova - Ghercesti”, in valoare de 706.027,15 lei, situat pe teritoriile administrative ale municipiului Craiova si comunei Ghercesti, identificat in anexa, la prezenta hotarare.
Se aproba concesionarea bunului, prevazut la art.1, ca bun de retur, catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, aprobat prin H.C.J.D. nr.144/2010, in vederea prestarii serviciului public de canalizare, pentru preluarea apelor uzate menajere de la toti consumatorii din Parcul Industrial Craiova.
Predarea-primirea bunului mentionat la art.1, se va face prin incheierea unui act atitional la Protocolul de predare-preluare nr.12854/2011, care este anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de canalizare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.

119

28.05.2015

Se aproba prelungirea duratei de folosinta gratuita acordata Biroului de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenta Persoanelor Dolj pentru spatiul in suprafata de 45,94 mp situat in Craiova, str. Vulturi, nr.9, pana la data de 29.05.2017.
Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenta Persoanelor Dolj, va achita cota-parte din cheltuielile aferente utilitatilor, intretinerii si reparatiilor curente. 

120

28.05.2015

Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10978/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Masim Prestcom S.R.L., pana la data de 13.07.2016, privind terenul in suprafata de 30 mp, situat in Calea Bucuresti, cartier blocuri aviatori – in fata blocurilor, teritoriul administrativ al comunei Carcea, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, la prezenta hotarare, in scopul desfasurarii unor activitati de alimentatie publica.
Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.10979/31.07.2009, incheiat intre Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj si S.C. Terasa Pescarusului – Hanul Doctorului S.R.L., pana la data de 13.07.2016, privind terenul in suprafata de 40 mp, situat in Calea Bucuresti, cartier blocuri aviatori – in fata blocurilor, teritoriul administrativ al comunei Carcea, aferent Imobilului 349 (partial) – Craiova, identificat in anexa, la prezenta hotarare, in scopul desfasurarii unor activitati de alimentatie publica.

121

28.05.2015

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Dolj a mijlocului fix:
Cladire C2 - Aleea Ghetisoarei (magazie din tabla), numar inventar 1.5.12.146, valoare 800,00 lei, in vederea desfiintarii si casarii, situat in municipiul Craiova, aleea Ghetisoarei nr.5, judetul Dolj.
Hotararile nr.61/1998 si nr.177/2011 ale Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator.
Patrimoniul judetului Dolj se modifica corespunzator.

122

28.05.2015

Se aproba valoarea bunurilor aferente Sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate, aflate in domeniul public al judetului Dolj, situate in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr.10, prevazute in anexa 1, conform Raportului de evaluare, prevazut in anexa 2.
Patrimoniul judetului Dolj se majoreaza cu suma de 18.705,95 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea contabila si valoarea rezultata in urma evaluarii bunurilor, prevazute la art.1.

123

28.05.2015

Se aproba mandatarea imputernicitului Judetului Dolj la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 29.05.2015:
-aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2014 – anexa 1;
-aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apa Ontenia S.A. pentru anul 2014 – anexa 2;
-aprobarea raportului auditorului independent - anexa 3;
-aprobarea repartizarii profitului net al S.C. Compania de Apa S.A. pentru anul 2014 in conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005 – anexa 4:
-aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor si directorului general conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 – anexa 5.

124

28.05.2015

Se mandateaza domnul Brezniceanu Cosmin Alexandru, imputernicitul judetului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a sustine si vota in prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor urmatoarele:
-aprobarea tarifelor minime de inchiriere/superficie/concesiune pentru terenurile si cladirile ce fac parte din infrastructura parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova asa cum este ea definita de Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale in Romania, care vor fi utilizate de societatea administratorilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. incepand cu data de 01.06.2015, respectiv:
a) tariful minim de inchiriere/superficie/concesiune pentru terenurile ce fac parte din infrastructura parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova este echivalentul in lei a 0,05 euro/mp/luna calculat la cursul oficial BNR euro/lei din prima zi a lunii dar nu mai putin de 4,46 lei/euro;
b)tariful minim de inchiriere pentru spatiile de depozitare, de productie si/sau administrative ce fac parte din infrastructura parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova este echivalentul in lei a 0,9 euro/mp/luna alculat la cursul oficial BNR euro/lei din prima zi a lunii dar nu mai putin de 4,46 lei/euro;
-inchirierea/superficia/concesiunea pentru terenurile si cladirile ce fac parte din infrastructura parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova se va face prin licitatie publica organizata de consiliul de administratie a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.
Incheierea contractelor se va face de catre directorul general al societatii, dupa aprobarea acestora de catre consiliul de administratie.
-tarifele minime de inchiriere/superficie/concesiune pot fi modificate numai prin hotarare de catre Consiliul Judetean Dolj.
-sumele obtinute din inchiriere/superficie/concesiune precum si cele din activitatile conexe de prestari servicii vor fi folosite de societatea administrator conform prevederilor legale.

125

28.05.2015

Se mandateaza domnul Brezniceanu Cosmin Alexandru, imputernicitul judetului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a sustine si vota in prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor urmatoarele:
-situatiile financiare si notele la situatiile financiare ale  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2014, pe baza raportului administratorului unic al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2014 (anexa nr.1) si a raportului comisiei de cenzori privind activitatea la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. in exercitiul financiar 2014 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2014 (anexa nr.2), conform anexelor nr.3, 4, 5 si 6 si a notelor nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 10 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
-nota privind repratizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2014, conform anexei nr.7 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
-descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2014.
-bugetul de venituri si cheltuieli pe baza notei de fundamentare la acesta, conform anexelor nr.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
-criteriile de performanta pentru anul 2015, conform anexei nr.9 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
-programul de investitii pe baza notei de fundamentare la aceasta pentru anul 2015, conform anexei nr.10 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
-stabilirea pentru administratorul societatii a unei remuneratii lunare brute fixe de 6240 lei.
-stabilirea pentru cenzorii societatii a unei remuneratii lunare brute fixe de 50 lei.

126

28.05.2015

Se stabileste componenta echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatarii copiilor prin munca si a violentei in familie precum si in vederea monitorizarii celor mai grave forme de munca a copiilor si a victimelor violentei in familie, astfel:
-Tanasescu Cristina – inspector de specialitate - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj;
-Schiopu Emanuela – asistent social - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj;
-Petre Simona Irina –inspector scolar – Inspectoratul Scolar Judetean Dolj;
-Giuca Stanca-comisar de politie-Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj;
-Ionut Adrian Beneduc – inspector superior – Directia de sanatate Publica Dolj;
-Dicu Ilie – inspector de munca-Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj;
-Stefanescu Marian-maior-Inspectoratul de Jandarmi Mihai Bravul Dolj;
-Boboc Mihai Sorin-director programe- Asociatia Vasiliada;
-Cirlugea Vasilica – Organizatia World Vision.

127

28.05.2015

Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. VISCRIS S.R.L. Craiova, judetul Dolj pe traseul Craiova-Dudovicesti.
Valabilitate licenta: 11.01.2018.

128

28.05.2015

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor  a localitatii Ciupercenii Noi de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Calafat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ciupercenii Noi

129

28.05.2015

 Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor  a localitatii Caraula de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Plenita la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Carauala.

130

 25.06.2015

 Se ia act de demisia d-lui Marcea Marcel din functia de consilier judetean si se declara vacant locul de consilier judetean ocupat de acesta.

131

25.06.2015

Valideaza mandatul de consilier judetean al d-lui Sdreala Mihai – Marian, din partea Partidului Democrat Liberal.

132

25.06.2015

Se preia in administrare drumul comunal DC 120, Ticu (DJ 606B) – Gogosu (DJ 606C), Km 0+000 – 3+160 pe durata realizarii lucrarilor de modernizare a infrastructurii de transport ce asigura accesul turistilor la obiectivele Cula de la Cernatesti, Cula de la Brabova, Pajistea Gogosu – Stefanel din cadrul proiectului “Conservarea, promovarea si dezvoltarea mostenirii culturale si potentialului natural al regiunii Dolj -Vratsa”

133

25.06.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

134

25.06.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015, conform anexei nr.1.

135

25.06.2015

 Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  in anul 2015, conform Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

136

25.06.2015

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

137

25.06.2015

Se aproba tarifele pentru acces vizitare, ghidaj, inchiriere spatiu si cesionare drepturi de imagine la Muzeul de Arta Craiova, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

138

25.06.2015

Se revoca Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 99/30.04.2015 privind contractarea unui imprumut in valoare de maximum 48.157.000 lei.

139

25.06.2015

Se aproba contractarea de la Ministerului Finantelor Publice a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de maximum 47.523.965 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.

140

25.06.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

141

25.06.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

142

 25.06.2015

Se numeste d-na Pasculescu Veta, membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc „Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

143

25.06.2015

Se aproba modalitatea de gestiune a urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare in Judetul Dolj:

-Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectare separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

-Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

-Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare;

-Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de sortare;

-Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul  public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, sub forma gestiunii delegate, in cadrul contractului intitulat ”Delegarea prin cesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea statiei de sortare si transfer Goicea”.

144

25.06.2015

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare DJ643D, DN65C (Bulzesti) – Prejoi – Infratirea – Fratila – Limita Judetului Valcea, km 8+000- km 16+000 – Eliminare risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsa intre km 11+390-11+950”, cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

145

25.06.2015

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Realizare instalatie de incalzire si preparare apa calda menajera la Ambulatoriu de specialitate pentru sportivi Craiova”, cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

146

25.06.2015

Se aproba darea in folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a echipamentelor medicale Instalatie de osteodensiometrie tip MEDIX 90 seria:L13 015M 277/2013, Instalatie radiologica cu un post de scopie-grafie, tip LUMINOS FUSION, seria 30011/2013, Instalatie fixa de rontgendiagnostic pentru mamografii digitale, tip MAMMOMAT INSPIRATION seria 4627/2013, achizitionate in cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”.

147

25.06.2015

Se aproba trecerea din domeniul privat al judetului Doj in domeniul public al judetului, a unei constructii A.C.R.A. (hangar), nr. inventar 1.6.2.264, Vc =103.000 lei, NC 213735, aferenta Imobilului 349 (partial) Craiova – amplasament 6, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325 A, prevazuta in anexa la prezenta hotarare. 

148

25.06.2015

Se aproba prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.8682/2010 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj cu S.C. OLFARM S.A., pentru spatiul in suprafata de 66,00 mp dintr-un imobil situat in cadrul Pavilionului C2 al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Sadova, aflat in domeniul public al judetului Dolj, pana la data de 30.06.2016.

Contravaloarea chiriei va fi de 13,00 lei/mp/luna, suma ce va fi actualizata anual cu indicele de inflatie comunciat de Comisia Nationala de Statistica.

149

25.06.2015

Se aproba prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.11250/2013 incheiat de Consiliul Judetean Dolj cu S.C. ALYSOR FARM S.R.L., pentru spatiul in suprafata de 97,60 mp, situat la parterul Policlinicii Plenita, localitatea Plenita, str. A.I. Cuza, nr.44, aflat in doemniul public al judetului Dolj, pana la data de 30.06.2016.

Contravaloarea actualizata a chiriei este de 5,00 lei/mp/luna, valoare ce va fi indexata anual cu indicele de inflatie comunciat de Comisia Nationala de Statistica.

150

25.06.2015

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, constituit din birou si magazie cu o suprafata totala de 66,00 mp, situat in municipiul Calafat, str. A.I. Cuza nr.5, aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Destinatia spatiului ce se va inchiria va fi de birou si magazie depozitare substante pentru intretinerea si protectia plantelor.

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 3,50 lei/mp/luna.

151

25.06.2015

Se instituie un drept de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra lotului ½, P 1/1/2 Cc, Amplasament 1 – Imobil 349 (partial) Craiova, aflat in domeniul public al judetului Dolj, situat in Calea Bucuresti, nr.325A, Craiova, in suprafata de 1698,00 m.p., CF/NC 222709, prevazut in anexa la prezenta hotarare, in favoarea SNTGN TRANSGAZ S.A. medias, in vederea executarii unei SRM si a unui racord de inalta presiune, pe toata durata de existenta a acestor constructii.

152

 25.06.2015

Se aproba modificarea suprafetei date in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj prin Hotararea nr.252/2010 a Consiliului Judetean Dolj, de la 108,00 mp la 181,00 mp – suprafata construita, regim de inaltime parter, situata in incinta imobilului din str. Constantin Lecca nr.32 (fost 28), Municipiul Craiova.

Hotararea nr.252/2010 a CJD se modifica conform alineatului (1).

Hotararea nr.56/1999 privind domeniul public al Judetului Dolj se modifica corespunzator.

153

25.06.2015

Se mandateaza dl. Ion Prioteasa, reprezentantul Judetului Dolj la A.D.I. Oltenia, pentru a vota in adunarea generala a asociatiei preturile si tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, aplicate de catre S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. incepand cu data de 01.07.2015 pentru intreaga Arie de Operare, conform Strategiei de tarifare consolidata si completata, aprobata prin Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia nr.27/20.11.2013, si conform avizului A.N.R.S.C. nr. 311462/12.05.2015, in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

154

25.06.2015

Se aproba atribuirea licentei de traseu, pentru traseul T024 Craiova – Leu – Apele Vii cuprins in ”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019”, operatorului de transport S.C. NADOR TRANS S.R.L. Castranova.

155

25.06.2015

 Se aproba revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu  al judetului Dolj, conform Notei de fundamentare, anexa la prezenta hotarare.

156

25.06.2015

 Se actualizeaza Monografia economico-militara a judetului Dolj conform anexei la prezenta.

157

 02.07.2015

 Se aproba darea in administrarea R.A. Aeroportul Craiova, a unui imobil (teren), in suprafata de 9447 m.p, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr.325A, amplasament 1 – lotul ½, CF/NC 211362, Vc=1.480.534 lei, aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj (identificat in anexa la prezenta hotarare), in vederea organizarii de santier de catre antreprenor pe întreaga perioada de executie a proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”.

158

02.07.2015

 Se aproba Planul Urbanistic Zonal ”Zona Aeroport Craiova” conform anexei.

159

 02.07.2015

Se aproba modificarea valorii cheltuielilor eligibile in suma de 52.879.603 Euro cu TVA, respectiv de 233.331.248 cu TVA lei din Devizul General al proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj” finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul Major de Interventie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.  

160

02.07.2015

Se numeste dl. consilier judetean Luica Dorel ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Dolj, in locul dlui. Marcea Marcel.

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj are componenta prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

161

  30.07.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni pe anul 2015, conform anexei 1.

162

  30.07.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015, conform anexei 1.

163

  30.07.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1 a, 2 si 2 a  ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

164

  30.07.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta medico sociala Cetate, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1A. 

165

  30.07.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituei si cheltuieli si a listei de investitii ale RA Aeroport Craiova pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.        

166

  30.07.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia pentru Poezie “Mircea Dinescu” in vederea organiyarii celei de-a VI – a editii a Festivalului international “Divanul degustatorilor de film si arta culinara/Divan Film Festival”, conform anexei la prezenta hotarare.

167

  30.07.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Fundatia Europeana „Mihai Eminescu” in vederea organizarii celei de-a III-a editii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, conform anexei la prezenta hotarare.

168

  30.07.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica in vederea organizarii celei de-a III-a editii a Conferintei Internationale ICOME 2015, conform anexei la prezenta hotarare.

169

  30.07.2015

 Se aproba protocolul de colaborare intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Consiliul Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

170

  30.07.2015

 Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si Consiliul Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

171

  30.07.2015

 Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) si Consiliul Judetea Dolj conform anexei la prezenta hotarare.

172

  30.07.2015

 Aproba acordul de parteneriat cu Directia Generala de Asiatenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si Fundatia SERA Romania in domeniul protectiei copiilor, conform anexei la prezenta hotarare.

173

  30.07.2015

 Se aproba cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, jucarii, transport pentru benefiaciarii centrelor rezidentiale subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu anul 2015, conform anexelor 1-4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

174

  30.07.2015

 Se aproba participarea Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj la programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

175

  30.07.2015

 Se aproba participarea R.A. Aeroportul Craiova la programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional.

176

  30.07.2015

 Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

177

  30.07.2015

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

178

  30.07.2015

 Se aproba rectificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

179

  30.07.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

180

  30.07.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

181

  30.07.2015

 Se aproba modificarea organigramei pentru Directia Judeteana de Paza si servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

182

  30.07.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.
Se aproba modificarea statului de functii pentru Directia Judeteana de Paya si Servicii Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

183

  30.07.2015

 Se modifica denumirea Aeroportului Craiova din RA Aeroportul Craiova, in RA Aeroportul International Craiova.

184

  30.07.2015

 Se numeste domnul Badea Marian, membru in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Craiova, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

185

  30.07.2015

 Se mandateaza imputernicitul judetului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să aprobe in adunarea generala in numele si pentru Judetul Dolj, urmatoarele:

a)      Acordarea unei renumeratii pentru administratorii neexecutivi in suma bruta fixa de 500 lei/luna;

Acordarea unei remuneratii pentru cenyori in suma bruta fixa de 300 lei/luna.

186

  30.07.2015

 Se mandateaza imputernicitii judetului SCLDP Dolj S.A.  sa aprobe in adunarea generala, in numele si pentru judetul Dolj, acordarea unei renumeratii pentru administratorii neexecutivi in suma bruta fixa de 500 lei/luna

187

  30.07.2015

 (1) Se stabileste renumeratia variabila a membrilor Consiliului de ADMINISTRATIE AL ra Aeroportul International Craiova in suma bruta de 800 lei/luna.
(2) Contractele de mendat ale administratorilor se modifica in mod corespunzator.

188

  30.07.2015

 Se aproba darea in administrate RA Aeroportul International Craiova a unui imobil (teren + constructii), in suprafata de 3119m2, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325A, amplasament 6 / Imobil 349 Craiova, NC/CF 223301, aflat in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, identificat in anexa la prezenta hotarare, in vederea instalarii unui post de transformare si a unei statii de comanda a instalatiei de balizaj.

189

  30.07.2015

 (1) se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu / terasa castelului de apa situat in incinta Unitatii Medico – Sociale Bechet, cu o suprafata utila de 18,00 mp, imobil aflat in domeniul public al judetului Dolj. 
(2) Spatiul ce se va inchiria va fi folosit pentru montarea unui echipament pentru furnizarea de internet.
(3) Pretul minim de pornire al licitatiei este de 10,00 lei/mp/luna.

190

  30.07.2015

 Se aproba documentatia tehnico/economica – faza DALI – pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea DJ606A Breasta (DJ606) Obedin – Mihaita – Potmeltu – Cotofenii din Dos – Scaiesti – Valea lui Patru – Salcia – Argetoaia (DJ606C) – Iordachesti – Piria – Lim. Jud. Mehedinti, km 0+000 – km 43+266”, avand indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

191

 30.07.2015

 Se aproba eliberarea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport SC ASYTOUR SRL, Preajba, com. malu Mare, jud. Dolj pe traseul Bojoiu – Lacrita – Pielesti.
Valabilitate licenta 15.01.2016.

192

 27.08.2015

 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr.1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

193

  27.08.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Cetate si Plenita, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1A, 2, 2A.

194

  27.08.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova si Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4 și 4a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

195

  27.08.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociala Melinesti si Amarastii de Jos, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1A, 2, 2A

196

  27.08.2015

 Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumuri comunale si judetene pe anul 2015, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare

197

  27.08.2015

 Se aproba valoarea biletului de intrare la Festivalul – Concurs National al Interpretilor Cantecului Popular Romanesc ”Maria Tanase”, editia XXIII – 2015, dupa cum urmeaza: 
-       Bilet intrare prima seara de concurs ….30 lei 
-       Bilet intrare a doua seara de concurs … 30 lei 
-       Bilet intrare seara de gala … 40 lei
Abonament pe toata perioada festivalului … 100 lei

198

  27.08.2015

 Se aproba alocarea suplimentara a sumei de 539 mii lei reprezentand plata contributiei pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Dolj, pe anul 2015, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

199

  27.08.2015

 Se aproba transferul fara plata a autoturismului Cielo Euro III Executive, cu numarul de inmatriculare DJ-22-CJD, serie sasiu KLATF19Y15D068646 catre Clubul Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova.

200

  27.08.2015

 Se aproba participarea Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti” la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 
Se aproba casarea autoturismului cu urmatoarele date de identificare: 
-       Autoturism marca Dacia Solenza, numar de identificare UU1R5A71533338445, numar de inmatriculare DJ-23-CJD.
Se aproba achizitionarea unui autoturism nou a carui valoare este asigurata de prima de casare in valoare de 6.500 lei, iar diferenta este asigurata din bugetul propriu al Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”.

201

  27.08.2015

 Se aproba participarea Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 
Se aproba casarea autoturismului cu urmatoarele date de identificare: 
-       Autoturism marca Dacia Logan, numar de identificare UU1LSDAAH33070651, numar de inmatriculare DJ-28-CJD.
Se aproba achizitionarea unui autoturism nou a carui valoare este asigurata de prima de casare in valoare de 6.500 lei, iar diferenta este asigurata din bugetul propriu al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj.

202

  27.08.2015

 Se aproba participarea Unitatii Medico-Sociale Melinesti la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 
Se aproba casarea autoturismului cu urmatoarele date de identificare: 
-       Autoturism marca Dacia papuc, numar de identificare UU1D1F7175A482872, numar de omologare FAD2T1111T4AE3, numar de inmatriculare DJ-07-BMW.
Se aproba achizitionarea unui autoturism nou a carui valoare este asigurata de prima de casare in valoare de 6.500 lei, iar diferenta este asigurata din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Unitatii Medico-Sociale Melinesti

203

  27.08.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Societatea de Otorinolaringologie si Chirurgie Cervico-Faciala – Asociatia Medicala Romana in vederea organizarii Conferintei Nationale ORL, conform anexei la prezenta hotarare.

204

  27.08.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Dolj in vederea organizarii celei de-a XIII-a Editii a Conferintei Nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform anexei la prezenta hotarare. 

205

  27.08.2015

 Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr.108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj sin Institutia Prefectului – Judetul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean care au obtinut rezultate remarcabile la olimpiadele si concursurile scolare internationale si alocarea sumei de 15 mii lei Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru anul 2015, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare. 
Se imputerniceste domnul Ion Prioteasa, presedintele Consiliului Judetean Dolj, sa semneze actul aditional.

206

  27.08.2015

 Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

207

  27.08.2015

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 2, 3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare.

208

  27.08.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul Orasenesc ”Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni, conform anexei la prezenta hotarare.

209

  27.08.2015

 Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

210

  27.08.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

211

  27.08.2015

 Se aproba retragerea dreptului de administrare acordat Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova pentru terenul situat in Craiova, str. Corneliu Coposu, nr.107, judetul Dolj, constituit prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.124/2004. 
Hotararile nr.61/1998, 124/2004 si 177/2011 ale Consiliului Judetean Dolj se modifica in mod corespunzator. 
Se aproba darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, a intregului teren situat in Municipiul Craiova, str. Corneliu Coposu, nr.107, avand urmatoarele date de identificare:
Teren Corneliu Coposu – numar inventar 2.4.2..276, suprafata teren 15.714,00 mp, valoare inventar 6.192.023,35 lei.

212

  27.08.2015

 Se aproba mandatarea imputernicitului Judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 31.08.2015 rectificarea ”Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2015”, conform anexei la prezenta hotarare.

213

  27.08.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica – faza SF – pentru obiectivul de investitii: ”Extindere parcare Aeroport Craiova”, avand indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare

214

  27.08.2015

 Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulate speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COTOCU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare-Bailesti. 
Valabilitate licenta:30.06.2016. 
Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulate speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C.  RUX TRANS S.R.L. Tuglui, jud. Dolj pe traseul Goicea – Urzicuta. 
Valabilitate licenta:15.10.2015. 
Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulate speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. ALECU MARIAN TRANS S.R.L. Seaca de Camp, jud. Dolj pe traseul Galicea Mare-Perisor.
Valabilitate licenta:31.10.2015.

215

  27.08.2015

Se aproba majorarea patrimoniului Judetului Dolj – domeniul privat – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu valoarea de 144.522,41 lei inclusiv TVA, ce reprezinta contravaloarea investitiei realizate in baza Contractului de lucrari nr.71/13.07.2015, respectiv a tronsonului de conducta de gaze naturale deviata pentru proiectul ”Centru Turistic pentru Agrement si Sport”. 
Se aproba cedarea, cu titlu gratuit, in patrimoniului operatorului S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. a tronsonului de conducta de gaze naturale deviata pentru proiectului ”Centru Turistic pentru Agrement si Sport”, in valoare de 144.522, 41 lei inclusiv TVA. 
Cedarea cu titlu gratuit a tronsonului de conducta de gaze naturale deviata pentru proiectul ”Centru Turistic pentru Agrement si Sport” se face prin protocol de predare-primire, protocol prevazut in anexa la prezenta hotarare.
Se aproba diminuarea patrimoniului Judetului Dolj – domeniul privat – aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, cu valoarea de 144.522,41 lei, inclusiv TVA, ce reprezinta contravaloarea investitiei realizate in baza Contractului de lucrari nr.71/31.07.2015, respectiv a tronsonului de conducta de gaze naturale deviata pentru proiectul ”Centru Turistic pentru Agrement si Sport”.  

216

 24.09.2015

 Se ia act de demisia doamnei Moise Simona din functia de consilier judetean si se declara vacant locul de consilier judetean ocupat de aceasta.

217

 24.09.2015

 Se valideaza mandatul de consilier judetean al d-lui Mondea Cornel, din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei in locul doamnei Moise Somona.

218

 24.09.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti,, Dabuleni pe anul 2015, conform anexei nr. 1.

219

 24.09.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015, conform anexei nr. 1.    

220

 24.09.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-soaciala Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti si Plenita, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6 SI 6A. 

221

 24.09.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

222

 24.09.2015

 Se aproba participarea Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U,, Craiova la programul de stimulare a innoirii Parcului national. 
Se aproba casarea autoturismului cu urmatoarele date de identificare: 
-       Autoturism marca DAEWOO Cielo, numar de identificare KLATF19Y15D068646, numar de inmatriculare DJ-22-CJD.
Se aproba achizitionarea unui autoturism nou a carui valoare este asigurata din prima de casare in valoare de 6 500 lei, iar diferenza este asigurata din bugetul propriu al Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U,, Craiova.

223

 24.09.2015

Se aproba transmiterea fara plata a sirenelor electrice pentru alarmarea populatiei, aflate pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Craiova, de la Consiliul Judetean Dolj la Consiliul Local la Municipiului Craiova, conform anexei.
Valoarea patrimoniului Judetului Dolj se diminueaza cu suma de 44.783,70 lei, aferenta valorii acestor sirene electrice.

224

 24.09.2015

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dplj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

225

 24.09.2015

 Se aproba alocarea, pentru anul 2015, a sumei de 1 110 000 lei pentru plata alocatiei zilnice de hrana si a sumelor de bani ce reprezinta drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural – sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa din judetul Dolj, aflati in familii. 
Se aproba acordarea, incepand cu anul scolar 2015-2016, a alocatiei zilnice de hrana pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa din judetul Dolj, aflati in familii, in cuantum de 16,6 lei/zi/persoana. 
Se aprobă acordarea, începând cu anul școlar 2015-2016, a sumelor de bani ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ de masă din județul Dolj. 

226

 24.09.2015

  Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, incepand cu data de 01.10.2015.

227

 24.09.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul de Arta Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

228

 24.09.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Cetate, conform anexei la prezenta hotarare.

229

 24.09.2015

 Se aproba modificarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti,, Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

230

 24.09.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Dolj, conform anexei la prezenta hotarare.

231

 24.09.2015

Se aproba modificarea art. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 132 din 25.06.2015, respectiv:
,,Se preia in administrare drumul comunal DC 120 Tiu (DJ606B) – Gogosu (DJ 606C), km 0+000-3+160 pentru realizarea lucrarilor de modernizare a infrastructurii de transport ce asigura accesul turistilor la obiectivele Cula de la Cernatesti, Cula de la Brabova, Pajistea Gogosu-Stefanel, din cadrul proiectului ,,Conservarea, promovarea si dezvoltarea mostenirii culturale si potentialului natural al regiunii Dolj-Vratza,, pe durata finantarii proiectului si inca cinci ani de la terminarea programului de finantare, respectiv pana la data de 31.12.2028.

232

 24.09.2015

 Se revoca partial dreptul de folosinta gratuita acordat Fundatiei ,,World Vision Romania,, pentru un spatiu compus din o sala la parter si spatii de la etajul 3 al caminului Scolii Speciale Gimnaziale ,,Sfantul Vasile,, situat in Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr. 3, conform anexelor 1 si 2. 
Se aproba darea in administrare a spatiilor prevazute la art. 1 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, pentru activitati educative.

233

 24.09.2015

 Se aproba modificarea traseului drumului judetean DJ 561A Giurgita – Bailesti – Plenita in municipiul Bailesti, potrivit anexei la prezenta hotarare

234

 24.09.2015

 Se aproba atribuirea licentei de traseu, pentru traseul T065 Craiova – Lazu/Unirea – Castrele Traiane cuprins in ,,Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019,, operatorului de transport SC Trans Barbosu C SRL Plenita.

235

 24.09.2015

Se aproba atribuirea unor licente de traseu pentru curse regulate speciale, efectuate de catre diversi operatori de  transport 

236

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Dranic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gangiova – Comosteni – Zaval (DN55A), km 0+000-12+130,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 1: O regiune bine conectata, Obiectivul Specific: 1.1 Imbunatatirea procesului de planificare, dezvoltare si coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere in vederea asigurarii unor mai bune conexiuni la retelele de transport TEN-T, conform anexei la prezenta hotarare

237

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Dranic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gangiova – Comosteni – Zaval (DN55A), km 12+130-24+260,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 1: O regiune bine conectata, Obiectivul Specific: 1.1 Imbunatatirea procesului de planificare, dezvoltare si coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere in vederea asigurarii unor mai bune conexiuni la retelele de transport TEN-T, conform anexei la prezenta hotarare.

238

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Unitate de interventie in situatii de urgenta in zona transfrontaliera Romania – Bulgaria,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 3: O regiune sigura, Obiectivul Specific: 3.1 Imbunatatirea managementului comun al riscului in aria transfrontaliera, conform anexei la prezenta hotarare.

239

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Institutul euro regional pentru promovare, conservare a mostenirii si a potentialului natural al regiunii Dolj – Vratsa,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 2: O regiune verde, Obiectivul Specific: 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a resurselor si patrimoniului natural si a patrimoniului cultural, conform anexei la prezenta hotarare.

240

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Modernizare DC120, Tiu (DJ606B) – Gogosu (DJ606(km0+000-2+591, care asigura accesul la punctele de interes cultural si natural incluse in circuitul transfrontalier Dolj Vratsa,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 2: O regiune verde, Obiectivul Specific: 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a resurselor si patrimoniului natural si a patrimoniului cultural, conform anexei la prezenta hotarare.

241

 24.09.2015

 Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii    ,,Consolidare si restaurare a Culei Izvoraru – Geblescu din comuna Brabova, judetul Dolj,, ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Interreg V – A Romania – Bulgaria, Axa Prioritara 2: O regiune verde, Obiectivul Specific: 2.1 Imbunatatirea utilizarii durabile a resurselor si patrimoniului natural si a patrimoniului cultural, conform anexei la prezenta hotarare.

242

 24.09.2015

 Judetul Dolj, prin hotarari de consiliu anuale, va aloca surse de finantare din bugetul propriu, in anii 2016 – 2021, pentru realizarea de actiuni si investitii in domeniile cultural, religios, sportiv, de tineret si educational, suplimentar fata de sumele ce vor fi alocate institutiilor din subordine, in conditiile in care Municipiul Craiova va fi desemnat ,,Capitala Europeana a Culturii 2021,,. Suma estimata pentru alocare suplimentara in perioada 2016 – 20121 este de 18 000 mii lei.

243

  22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015, conform anexei nr. 1.

244

 22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti,, pe anul 2015, conform anexei nr. 1.

245

 22.10.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico – sociala Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinesti, Plenita si Sadova pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

246

 22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U,, Craiova si Muzeului de Arta Craiova, unitati partial finantate, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4 si 4a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

247

 22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, finantate de la bugetul de stat pri Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2015, conform anexelor 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

248

  22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

249

 22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale RA Aeroportul Craiova pe anul 2015, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

250

 22.10.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Universitatea din Craiova – Facultatea de educatie Fizica si Sport in vederea  organizarii celei de-a VII-a editii a Conferintei Internationale ,,Exercitiul fizic – miljoc complex si modern de promovare a sanatatii,,, conform anexei la prezenta hotarare.

251

  22.10.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Institutul de Cercetari Socio – Umane ,,C.S. Nicolaescu –Plopsor,, Craiova al Academiei Romane in vederea organizarii Simpozionului International cu tema ,,Cercetarea stiintifica si societatea,, conform anexei la prezenta hatarare.

252

 22.10.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Societatea Stundentilor Medicinisti Craiova in vederea organizarii Congresului International pentru Studenti si Tineri Medici 2015, conform anexei la prezenta hotarare.

253

  22.10.2015

 Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

254

22.10.2015

 Se aproba acordarea, incepand cu anul 2015, a sumelor de bani ce reprezinta drepturi pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in sistemul de invatamant special din judetul Dolj care nu se afla in sistemul de protectie speciala

255

 22.10.2015

 Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare.

256

22.10.2015

 Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

257

22.10.2015

 Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti,, Dabuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

258

22.10.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotarare.

259

22.10.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Unitatea Medico Sociala Sadova, conform anexei la prezenta hotarare.

260

22.10.2015

 Se aproba modificarea statului de functii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotarare.

261

 22.10.2015

 Se aproba statul de functii pe anul scolar 2015 – 2016, pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ,,Cornetti,, conform anexei la prezenta horarare

262

22.10.2015

 Incepand cu data de 01.10.2015, drepturile salariale de care beneficiaza personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, se majoreaza cu 12%.
Incepand cu data de 01.10.2015, se majoreaza cu 12% drepturile salariale de care beneficiaza personalul: Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Camerei  Agricole Dolj, Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U,, Craiova, Bibliotecii Judetene ,,Alexandru si Aristia Aman,, , Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Arta Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ,,Cornetti,, si Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj.

263

22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Ridiche Florin, manager la Muzeul Olteniei Craiova, gradul II, clasa de salarizare 76, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Ridiche Florin va beneficia de o renumeratie bruta lunara de 6686 lei.

264

22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Stefarta Emilian, manager la Muzeul de Arta Craiova, gradul II, clasa de salarizare 76, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Stefarta Emilian va beneficia de o renumeratie bruta lunara de 6320 lei.

265

22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  doamna Etegan Amelia Loredana, manager la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, gradul II, clasa de salarizare 62, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, doamna Etegan Amelia Loredana va beneficia de o renumeratie bruta lunara de 4511 lei.

266

22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza domnul Dindirica Lucian Costin, manager la Biblioteca Judeteana ,,Alexandru si Aristia Aman,, , gradul II, clasa de salarizare 76, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul va beneficia de o renumeratie bruta lunara de 6515 lei.

267

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Radu Augustin, manager la Scoala Populara de Arte si Meserii ,,Cornetti;; , gradul II, clasa de salarizare 62, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Radu Augustin va beneficia de o renumeratie bruta lunara de 5150 lei.

268

22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Pancu Bogdan Mihai, director al Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U,, Craiova, gradul II, clasa de salarizare 78, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015. 
Domnul Pancu Bogdan Mihai va beneficia de procentul de 2,5% din salariul de baza reprezentand o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3, ca urmare a avansarii in gradatia 4 corespunzatoare transei de vechime in munca.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Pancu Bogdan Mihai va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 2620 lei.

269

22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza domnul Stanciu Aurel, director executiv adjunct al Camerei Agricole Dolj, gradul II, clasa de salarizare 78, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Stanciu Aurel va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 3765 lei.

270

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Stanica Marin, director executiv al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, gradul II, clasa de salarizare 80, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Stanica Marin va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4198 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 274 lei.

271

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Stancu Florin Ionut, director general al directiei Generale de Asistenta si protectia Copilului Dolj, gradul II, clasa de salarizare 82, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Stancu Florin Ionut va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 3438 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatamatoare in cuantum de 283 lei.

272

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Dobrescu Constantin, director al Directiei Judetene de Paza si servicii Dolj, gradul II, clasa de salarizare 78, se majoreaza cu 12%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Dobrescu Constantin va beneficia de un salariu de baza lunar brut de 2780 lei, la care se adauga sporul pentru conditii vatatamatoare in cuantum de 224 lei.

273

 22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Burtea Gelu Igor, director al Centrului Medico Social Amarastii de Jos, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Burtea Gelu Igor va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei.

274

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  doamna Onel Elena, director al Unitatii Medico Sociale Cetate, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, doamna Onel Elena va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei.

275

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  doamna Kalman Aurora, director al Unitatii Medico Sociale Melinesti, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei, la care se adauga sporul de conditii vatamatoare in cuantum de 250 lei.

276

 22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Dragomir Gabriel, director al Unitatii Medico Sociale Plenita, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Dragomir Gabriel va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei.

277

 22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  doamna Tapi Florentina, director al Centrului Medico Social Brabova, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, doamna Tapi Florentina va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei.

278

 22.10.2015

Drepturile salariale de care beneficiaza  domnisoara Tulitu Luiza Constanta, director al Unitatii Medico Sociale Bechet, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnisoara Tulitu Luiza Constanta va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 3553 lei.

279

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Florescu Marius, director al Unitatii Medico Sociale Sadova, gradul II, clasa de salarizare 86, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Florescu Marius va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4465 lei.

280

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  doamna Maricutoiu Ileana – Maria, manager la Spitalul Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti,, Dabuleni,  gradul II, clasa de salarizare 88, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, doamna Maricutoiu Ileana - Maria va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 4354 lei, la cre se adauga sporul pentru conditii de munca in cuantum de 421 lei.

281

 22.10.2015

 Drepturile salariale de care beneficiaza  domnul Marius Matei, manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, gradul II, clasa de salarizare 88, se majoreaza cu 25%, incepand cu data de 01.10.2015.
Incepand cu data de 01.10.2015, domnul Marius Matei va beneficia de un salariu de baza brut lunar de 8383 lei.

282

 22.10.2015

 Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate a Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 al Camerei Agricole Dolj, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.

283

 22.10.2015

 Se numeste domnul Daniel Calarasu, membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale ,,Sfantul Mina,, Craiova, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.
Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 148/30.09.2012 isi inceteaza aplicabilitatea.

284

22.10.2015 

 Se numeste domnul Firu Octavian, membru in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

285

22.10.2015 

 Se numeste domnul Dobre Florin, membru in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Craiova, reprezentant al Consiliului Judetean Dolj.

286

 22.10.2015

 Se solicita Guvernului Romaniei initierea unei hotarari privind trecerea in domeniul public al Statului si din administrarea  Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Judetului Dolj si in administrarea SC Compania de Apa ,,Oltenia,, , in calitate de operator regional, a imobilului ,,Cazarma 2692,, situat in comuna Orodel, judetul Dolj, constituit din teren in suprafata totala de 17520 mp, din care 101,79 mp suprafata construita.
Predarea-primirea se face pe baza de protocol, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Consiliul Judetean Dolj.

287

22.10.2015 

 Se acorda dreptul de acces cu titlu gratuit, pe o periadă de 18 ani, pe traseul drumurilor judetene apartinând domeniului public al Judetului Dolj Ministerului pentru Societatea Informatională, în vederea implementarii Proiectului „Ro-NET – Constuirea unei infrastructuri nationale de broadband în zonele defavorizate,prin utilizarea fondurilor structurale”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare după implementarea proiectului, terenul va fi adus la starea iniţială.

288

 22.10.2015

 Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului in care isi desfasoara activitatea Institutul de Medicina Legala, situat in municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.20, judetul Dolj, imobil care face parte din domenul public al Judetului Dolj si se afla in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

289

 22.10.2015

 Se aproba modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri situate in Craiova, Aleea Toamnei nr.14, aflate in domeniul public al Judetului Dolj şi in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

290

 22.10.2015

 Se aproba achizitionarea a trei terenuri, doua dintre ele situate in Craiova, strada Mihai Viteazul nr.28 (fosta strada Iancu Jianu nr.10), terenuri aflate in incinta Vilei Jianu (fosta Casa de Oaspeti Jianu), in prezent Centrul de Cooperare Europeana, in suprafata de 1335 mp si 305 mp, precum si un teren situat in Craiova, str. Bibescu nr.14 (langa Hotel Parc), in suprafata de 205 mp, achizitie ce se va face la pretul pietei.

291

 22.10.2015

 Se aproba achizitionarea unui teren in suprafata de 693,00 mp, situat in Craiova, str. Corneliu Coposu nr.107 (fosta str. Mesteacanului nr.43), judetul Dolj, achizitie ce se va face la pretul pietei.

292

 22.10.2015

 Se acorda dreptul de acces cu titlu gratuit pe portiunea din traseul drumului judetean DJ 561 Segarcea – Cârna care traverseaza satul Goicea, comuna Goicea, judetul Dolj, şi apartine domeniului public al Judetului Dolj, pentru realizarea proiectului „Extindere retea de apa si canalizare in comuna Goicea, satul Goicea, judetul Dolj”, pe perioada realizarii proiectului. 
Dupa indeplinirea obbiectivului terenul afectat va fi adus la starea initiala.  

293 

 22.10.2015

 Se aproba modificarea tarifelor pentru utilaje si mijloace de transport din dotarea SPLDP Dolj SA si tariful de manopera pentru personalul deservent, precum si tarifele la utilaje inchiriate de la terti pentru prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile publice pentru iarna 2015 – 2015, conform anexelor 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

 294

22.10.2015 

 Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COTOCU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj, pe traseul Galicea Mare+Bailesti. 
Valabilitate licenta: 20.06.2016 
Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru cursa regulata speciala, efectuata de catre operatorul de transport S.C. COCOTU RENT-A-CAR S.R.L. Bailesti, jud. Dolj, pe traseul Galicea Mare-Giubega-Galiciuica-Bailesti.
Valabilitate licenta: 20.06.2016.

 295

 22.10.2015

 Se desemneaza dl. Calalin Penciu, in locul dnei. Schutz Maria, imputernicit sa reprezinte interesele judetului Dolj la SPLDL Dolj SA, pe baza de contract de mandat, conform anexei la prezenta hotarare.

 296

 22.10.2015

 Se desemneaza dl. Panait Stefan Andrei (in locul dlui. Vasiloanca Aristica), reprezentant al Consiliului Judetean Dolj in consiliul consultativ al Unitatii Medico-Sociale Plenita. 
Hotararea CJD nr.142/2012 se modifica in mod corespunzator.

 297

 22.10.2015

 Se desemneaza dna. Anca Cornelia (în locul dlui Dobre Florin), imputernicit al Consiliului Juetean Dolj sa reprezinte interesele judetului Dolj la S.C. Parc Tursim S.A. Craiova, pe baza de contract de mandat, conform anexei.

 298

 22.10.2015

 Se aproba trecerea unui imobil (teren) identificat in anexa la prezenta, din domeniul public al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj in domeniul public al statului si in administrarea Serviciului Roman de Informatii, pentru construirea unui sediu.

 299

 12.11.2015

Se aproba Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Dolj pentru perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 300

 12.11.2015

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale in valoare de 12335 mii lei, pe anul 2015, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

 301

 12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Scolii Populare de Arte si Meserii ”Cornetti”, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, Muzeului de Arta Craiova, Clubului Sportiv Judetean Stiinta ”U” Craiova si Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, unitati partial finantate, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a si 7, 7a ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 302

 12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Scolii Gimnaziale Speciale ”Sfantul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Scolii Profesionale Speciale Craiova si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5.

 303

 12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale Amarastii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Plenita si Sadova, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A.

 304

12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de asistenta medico-sociale, finantate de la bugetul de stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A.

 305

12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale R.A. Aeroportul International Craiova pe anul 2015, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 306

12.11.2015

Se aproba tarifele aeroportuare practicate de R.A. Aeroportul International Craiova pentru perioada noiembrie 2015-31.12.2016, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 307

12.11.2015

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj, Institutia Prefectului – Judetul Dolj si Brigada 2 Infanterie ”Rovine” pentru organizarea activitatilor prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, conform anexei.

 308

12.11.2015

Se aproba nivelul taxelor locale si a amenzilor aplicabile in anul 2016 ce intra in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Dolj, conform anexelor nr.1 si 2.

 309

12.11.2015

Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate la rectificarea bugetului de stat, pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

 310

12.11.2015

Se aproba pretul de achizitie a terenului in suprafata de 205 mp, situat in Craiova, str. Bibescu, nr.14 (langa Hotel Parc), in valoare de 40.180 euro, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, la cursul BNR din ziua platii.

 311

12.11.2015

Se aproba modificarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotarare.

 312

12.11.2015

Se aproba executia bugetului propriu al judetului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte din prezenta hotarare, si executia bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.3 si 4 ce fac parte din prezenta hotarare. 

 313

12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr.1 si 1a, ce fac parte din prezenta hotarare.

 314

12.11.2015

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr.1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

 315

12.11.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, incepand cu data de 01.12.2015, conform anexei la prezenta hotarare. 

 316

12.11.2015

Se aproba modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in Craiova, str. 24 Ianuarie, nr.4 care face parte din domeniul public al judetului Dolj si se afla in administrarea Bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman conform Hotararilor nr.45/25.02.2014 si nr.187/29.07.2013 ale Consiliului Judetean Dolj astfel:
1.Cladirea C1, regim de inaltime S+P+Pod, Sc=397 mp, Sd=1179 mp
2.Cladirea C2, regim de inaltime P+Pod, Sc=107 mp, Sd=214 mp
3.Cladirea C3, regim de inaltime P+1E, Sc=51 mp, Sd=52 mp
4.Cladirea C4, regim de inaltime S+P, Sc=93 mp, Sd=217 mp
5.Teren imobil, St=1297 mp

 317

12.11.2015

Se aproba incetarea dreptului de administrare acordat S.C. Parc Industrial Craiova S.A., asupra imobilului – teren gospodarie anexa, in suprafata de 8899,64 m.p., aflat in domeniul privat al judetului Dolj, situat in comuna Ghercesti, strada Aviatorilor, nr.7, NC 7166, CF 354 a localitatii Ghercesti, judetul Dolj, identificat in anexele nr.1 si nr.2, la prezenta hotarare.
Se aproba trecerea din domeniul privat al judetului in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj, a terenului prevazut la art.1 

 318

12.11.2015

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj in domeniul public al statului a imobilului – teren gospodarie anexa, in suprafata de 8899,64 m.p., situat in comuna Ghercesti, strada Aviatorilor, nr.7, Carte funciara 354 Ghercesti, numar cadastral 7166, judetul Dolj, prevazut in anexele nr.1 si nr.2, la prezenta hotarare, in vederea extinderii Complexului de pregatire sportiva si instruire, al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj.

 319

12.11.2015

Se aproba trecerea unui imobil format din teren in suprafata de 7253 m.p. si constructie – hangar A.C.R.A., in suprafata de 1385 m.p., aferent Imobilului 349 (partial) Craiova – amplasament 6, situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr.325A, NC/CF 223302 Craiova, (identificat in anexele nr.1 si nr.2, la prezenta hotarare), din domeniul public al judetului Dolj si din administrarea Consiliului Judetean Dolj in domeniul public al statului, in scopul dezvoltarii activitatilor de intretinere si reparatie a aeronavelor, desfasurate de catre Aeroclubul Romaniei. 

 320

12.11.2015

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza DALI – pentru obiectivul de investitii: ”Consolidare si reabilitare Spital Clinic Judetean de Urgenta Craiova, cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

 321

12.11.2015

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza DALI – pentru obiectivul de investitii: ”Reparatii capitale si extindere la Clinica de oncologie si Clinica de dermatologie – Spital Clinic Judetean de Urgenta Craiova, cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

 322

12.11.2015

Se constituie comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. COREALIS S.A., cu urmatoarea componenta:
1.Presedinte – Cojoaca Alexandru – reprezentant administrator unic
2.Secretar – Alexandru Diga – avocat S.C. COREALIS S.A.
3.Membru – Badircea Constantin 
4.Membru – Gaman Viorica Daniela 
5.Membru – Piciu Bogdan

 323

12.11.2015

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Bratovoesti de la Directia de Evidenta a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Teasc.

 324

12.11.2015

Se aproba modificarea arondarii actuale privind activitatile de evidenta a persoanelor a localitatii Cioroiasi de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanlor Bailesti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Cioroiasi.

 325

12.11.2015

Se aproba mandatarea imputernicitului Judetului Dolj la S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 27.11.2015:
-Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2015, conform anexei la prezenta hotarare.
-Aprobarea initierii actiunii de cooptare ca actionari a noi UAT-uri, constand in urmatoarele: indeplinirea de catre UAT-uri a formalitatilor legale de aderare la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.

 326

17.12.2015

Se aproba protocolul de cooperare dintre Consiliul Judetean Dolj si Asociatia Umanitara pentru Protejarea si Sprijinirea Ranitilor, Invalizilor si Urmasilor celor Cazuti in Timpul Revolutiei din decembrie 1989 – Dolj in vederea organizarii de activitati festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, conform anexei.

 327

17.12.2015

Se aproba incheierea unui act aditional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj si Institutia Prefectului Judetului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanta din invatamantul preuniversitar doljean, prin care Consiliul Judetean Dolj isi suplimenteaza contributia financiara pe anul 2015, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

 328

17.12.2015

Se aproba actul aditional la protocolul de colaborare nr. 1/22.10.2015 incheiat intre Consiliul Judetean Dolj, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dolj si Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare.

 329

17.12.2015

Se aproba incheierea unui protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Dolj si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj, privind organizarea „Galei Sportului Doljean”, confom anexei.

 330

17.12.2015

Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Dolj pe anul 2015, conform anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.
Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale „Sf. Vasile” pe anul 2015, conform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotarare.

 331

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Stefarta Emilian, incadrat in functia de conducere de manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Muzeului de Arta Craiova, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 332

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Ridiche Florin, incadrat in functia de conducere de manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Muzeului Olteniei Craiova, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 333

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Dindirica Lucian Costin, incadrat in functia de conducere de manager, gradul II, clasa de salarizare 76, in cadrul Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” Craiova, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 334

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, doamna Etegan Amelia Loredana, incadrata in functia de conducere de manager, gradul II, clasa de salarizare 62, la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 335

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Radu Augustin, incadrat in functia de conducere de manager, gradul II, clasa de salarizare 62, la Scoala Populara de Arte si Meserii „Cornetti”, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 336

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Pancu Bogdan Mihai, incadrat in functia contractuala de conducere de director, gradul II, clasa de salarizare 78, in cadrul Clubului Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, va beneficia de majorarea cu 10% a salariului de baza brut lunar.

 337

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Stanica Marin, numit in functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 80, in cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, va beneficia de:
- majorarea cu 10% a salariului de baza brut lunar.
- majorarea cu 10% a sporului pentru conditii vatamatoare.

 338

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Dobrescu Constantin, incadrat in functia contractuala de conducere de director, gradul II, clasa de salarizare 78, in cadrul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj, va beneficia de:
- majorarea cu 10% a salariului de baza brut lunar.
- majorarea cu 10% a sporului pentru conditii vatamatoare.

 339

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Stancu Florin Ionut, numit in functia publica de conducere de director general, gradul II, clasa de salarizare 82, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, va beneficia de majorarea cu 10% a remuneratiei brute lunare.

 340

17.12.2015

Incepand cu data de 01.12.2015, domnul Stanciu Aurel, numit in functia publica de conducere de director executiv adjunct, gradul II, clasa de salarizare 78, in cadrul Camerei Agricole Dolj, va beneficia de majorarea cu 10% a salariului de baza brut lunar.

 341

17.12.2015

Se aproba modificarea statului de functii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, incepand cu data de 01.01.2016, conform anexei la prezenta hotarare.

 342

17.12.2015

Se aproba modificarea  elementelor de identificare ale drumului judetean DJ 554 care apartine domeniului public al judetului Dolj, astfel: 
Denumirea drumului: DJ 554, Traseul drumului: Maglavit (DN 65A) – Manastirea Maglavit, Pozitia kilometrica: origine: 0+000 destinatie: 2+422, Lungime reala: 2,422 km.

 343

17.12.2015

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Dolj in vederea desfiintarii si casarii, a urmatoarelor mijloace fixe, aflate in folosinta gratuita a Unitatii de Asistenta Medico Sociale Plenita:
1.    Administratie spital, numar de inventar 1.6.2.145, valoare de 5.400 lei
2.    Boxa porci, numar de inventar 1.2.7.101, valoare de 20 lei.

 344

17.12.2015

Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova catre agenti economici, conform anexei.

 345

17.12.2015

Se aproba Master Planul privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Dolj (pentru orizontul de timp 2014 – 2044), conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

 346

17.12.2015

Se aproba mandatarea imputernicitului judetului Dolj la S.C. Compania de Apa „Oltenia” S.A., dl. Buica Gheorghe, sa voteze in adunarea generala ordinara din 28.12.2015.

 347

17.12.2015

Se aproba data de 30.06.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Centru turistic pentru agrement si sport” cod SMIS 44972, Axa prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniul major de interventie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice” cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 348

17.12.2015

Se aproba data de 30.06.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, cod SMIS 6036, Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 349

17.12.2015

Se aproba data de 31.05.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Centru de coordonare si conducere a interventiei in caz de dezastre in regiunea transfrontaliera”, cod SMIS 692, Axa proritara 2: Mediu – Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera, Domeniul major de interventie 2 – Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in situatii de urgenta, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 350

17.12.2015

Se aproba data de 30.06.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Centrul International Constantin Brancusi – Centru Turistic Interactiv” cod SMIS 45697, Axa proritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniul major de interventie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice” cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 351

17.12.2015

Se aproba data de 30.06.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, Axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.3 – „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 352

17.12.2015

Se aproba data de 31.05.2016, ca data limita de finalizare a proiectului „Centru transfrontalier pentru informatii si comunicatii Dolj – Vratsa”, cod SMIS 666, Axa prioritara 1: Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera, Domeniul maajor de interventii 2 – Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informatie si comunicatii in regiunea transfrontaliera, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati.

 353

17.12.2015

Se aproba documentatia tehnico-economica – faza DALI – pentru obiectivul de investitii: „Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovat – Terpezita – Salcuta – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771”, cu indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integranta din aceasta hotarare.

 354

17.12.2015

Se aproba atribuirea licentei de traseu, pentru traseul T104 Calafat – Rast – Bechet cuprins in „Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015”, operatorului de transport S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova.

 355

17.12.2015

Se aproba modificarea organigramei pentru Clubul Sportiv Judetean Stiinta „U” Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

 356

30.12.2015

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale RA Aeroportul International Craiova pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 357

30.12.2015

Se aproba utilizarea sumei de 6.978 mii lei din fondul de rezerva la dispozitia Consiliului Judetean Dolj pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile si a TVA necesare decontarii cererilor de plata aferente proiectului ,,Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova,,.
Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte din prezenta hotarare.

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului de Arta Craiova, unitate partial finantata, pe anul 2015, conform anexelor nr. 4 si 4a ce fac parte din prezenta hotarare.

Inchide