NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1


28.01.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brancovenești” Dăbuleni, pe trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.


2


28.01.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrul I al anului 2016, conform anexei nr. 1.

3

28.01.2016

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

4

28.01.2016

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale, finanțate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

5

28.01.2016

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unități parțial finanțate, subordonate Consiliului Județean Dolj, pe anul 2016 și estimarea pe anii 2017 – 2019, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integrantă din prezenta hotărare.

6

28.01.2016

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Școlii Profesionale Speciale Craiova și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5.

7

28.01.2016

Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” în cadrul activității autofinanțate, pe anul 2016, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărare.

8

28.01.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărare.

9

28.01.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 și 1a, ce fac parte din prezenta hotărare.

10

28.01.2016

Se aprobă structura serviciilor și tarifele pentru realizarea de venituri proprii în anul 2016 la Camera Agricolă Dolj, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărare.

11

28.01.2016

Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2016, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

12

28.01.2016

Se aprobă alocarea sumei de 7.183 mii lei reprezentâd plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, pe anul 2016, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărare.

13

28.01.2016

Se aprobă execuția creditului intern pe anul 2015 și bugetul de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2016, conform anexelor 1 și 2.

14

28.01.2016

Se aprobă execuția creditului intern pe anul 2015 și bugetul de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2016, conform anexelor 1 și 2.

15

28.01.2016

Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor dafalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărare.

16

28.01.2016

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărare.

17

28.01.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Teatrul Național”Marin Sorescu” din Craiova pentru organizarea celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare, conform anexei ce face parte din prezenta hotărare.

18

28.01.2016

Se aprobă bugetul propriu al judetului Dolj, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexelor 1,2,3 ce fac parte din prezenta hotărare

19

28.01.2016

Se aprobă limita maximă lunară de carburant pentru autovehiculele aparținand Consiliului Județean și instituțiilor subordonate acestuia, de 200 litri/autovehicul, cu excepția celor 3 microbuze cu 15+1 locuri ce aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru care se aprobă o limită maximă lunară de 300 litri/autovehicul.

20

28.01.2016

Se mandatează imputerniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba in Adunarea Generală următoarele documente: 
-       Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărare; 
-       Fișa de urmărire a obiectivelor și criteriilor de performanță și Calculul gradului global de indeplinire a criteriilor de performanță, conform anexelor nr. 9 și 10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărare;
Lista cu investiții pentru anul 2016, impreună cu nota de fundamentare la aceasta, conform anexei nr. 11 ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

21

28.01.2016

Se mandatează  împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a S.P.L.D.P. Dolj S.A. următoarele: 
1.      Desemnarea dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. Dolj S.A. 
2.      Numirea dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator-președinte al Consiliului de Administrație al S.P.L.D.P. Dolj S.A.
Aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrare-Mandat ce se va încheia între societate și președintele C.A

22

28.01.2016

Se mandatează dl. Ion Prioteasa, reprezentantului Județului Dolj la A.D.I. Oltenia, pentru a vota în adunarea generală a asociației prețurile și tarifele unice pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. începând cu data de 01.01.2016 pentru întreaga Arie de Operare, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și avizul A.N.R.S.C. nr. 332142/05.01.2016, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărare.

23

28.01.2016

Se mandatează dl. Ion Prioteasa, reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Oltenia, pentru a vota în adunarea generală aprobarea hotărârilor privind: 
1.Primirea de noi membrii: Comuna Afumați (județul Dolj), Comuna Drăgotești (județul Dolj) și Comuna Telești (județul Gorj); 
2.Modificarea Actului constitutiv și a Statutului A.D.I. Oltenia, în conformitate cu prevedrile alin. 1;
3.Modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare în conformitate cu prevederile alin.1.

24

28.01.2016

Incepand cu data prezentei hotărari se constată încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Tapi Florentina Alexandra – director al Unității Medico-Sociale Brabova, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de varsta standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

25

28.01.2016

1.Începand cu data prezentei hotărari, doamna Iovan Florentina va exercita temporar atribuții de conducere a Unității Medico-Sociale Brabova, conform dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare și legislației incidente, pană la ocuparea prin concurs a postului de director.
2.Pe perioada exercitării cu caracter temporar a atribuțiilor de conducere a Unităților Medico-Sociale Brabova, doamna Iovan Florentina va beneficia de drepturile salariale corespunzătoare funcției de economist 1A

26

28.01.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărare.

27

28.01.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc “Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărare.

28

28.01.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărae.

29

28.01.2016

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Clubul Sportiv Județean Știința “U” Craiova, conform anexei la prezenta hotărare.

30

28.01.2016

1.Se aprobă vânzarea imobilului Dispensar medical situat în Municipiul Craiova, str. Vlad Țepeș nr. 2A, aflat în domeniul privat al județului Dolj, constituit din teren în suprafață de 204 mp și clădire cu regim de înălțime S+P cu suprafața construită de 204 mp și suprafața desfășurată de 318 mp, în prezent concesionat medicilor de familie. 
2.Anunțul privind vânzarea va fi afișat la sediul Consiliului Județean Dolj și publicat pe site-ul instituției.

31

28.01.2016

Se aprobă înlocuirea CMI Dr. Săndulescu Cristian cu S.C. BEST-SANOCERT S.R.L. ca beneficiar al contractului de concesiune nr. 19/2005 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Județean Dolj.

32

28.01.2016

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 643D, DN65C (Bulzești) – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – lim. Jud. Vâlcea, km 8+000 – 16+000”, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
Valoarea totală, inclusiv TVA: 8.907,19 mii lei
Valoare C+M, inclusiv TVA: 7.733,81 mii lei.

33

28.01.2016

Se aprobă „Regulamentul pentru desfășurarea serviciului de transport de persoane în regim de taxi în perimetrul aeroportuar al Aeroportului Internațional Craiova”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărare.

34

28.01.2016

1.Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către  operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu Mare, jud. Dolj pe traseul Craiova – Pielești (DN65, km.10, S.C. CIROMAT SERVCONSTRUCT S.R.L. Craiova). 
Valabilitate licență: 17.01.2018. 
2.Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. ASY TOUR S.R.L. Malu Mare, jud. Dolj pe traseul Bojoiu – Lăcrița – Pielești (DN65, km.10, S.C. CIROMAT SERVCONSTRUCT S.R.L. Craiova)
Valabilitate licență: 17.01.2018.

35

28.01.2016

1.Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a echipamentelor de curenți slabi achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”.
2.Echipamentele prevăzute la alin. 1 se vor preda prin încheierea unui contract de comodat conform anexei la prezenta hotărare.

36

28.01.2016

Se aprobă majorarea domeniului privat al județului Dolj, cu valoarea investiției realizată în cadrul proiectului “CENTRU TURISTIC PENTRU AGREMENT ȘI SPORT”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice, în valoare totală de 13.244.608,60 lei.

37

28.01.2016

Se dă în administrarea Clubului Sportiv Județean Știința “U” Craiova, obiectivul „CENTRU TURISTIC PENTRU AGREMENT ȘI SPORT”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

38

28.01.2016

Se aprobă tarifele pentru închirierea terenurilor/spațiilor destinate disciplinelor sportive din incinta “Centrului Turistic pentru Agrement și Sport”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

39

25.02.2016

Se validează mandatul de consilier județean al domnului Chifu Radu, din partea Partidului Social Democrat în locul domnului Iovan Cristinel Nicușor Leonard.

40

25.02.2016

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale, finanțate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2016.

41

25.02.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2016

42

25.02.2016

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului  Dolj pe anul 2015 și execuția bugetului instituțiilor publice subordonate consiliului județean și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015.

43

25.02.2016

Se aprobă actul adițional la Protocolul de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Mitropolia Olteniei  - Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”Catedrala Ortodoxă – Sfântul Ioan Botezătorul” – Craiovița Nouă, Craiova, pe anul 2016.

44

25.02.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016.

45

25.02.2016

Se aprobă cota-parte ce revine Muzeului de Artă în urma închirierii spațiilor date în administrare la 50%  din sumele încasate.

46

25.02.2016

1.Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul de Artă Craiova 
2.Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova
3.Se aprobă modificarea organigramei, componența numerică și  regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al Muzeului de Artă Craiova.

47

25.02.2016

1.Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova 
2.Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova
3.Se aprobă modificarea organigramei, componența numerică și  regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență al Muzeului Olteniei Craiova.

48

25.02.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

49

25.02.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”.

50

25.02.2016

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în adunarea generală ordinară: 
-       Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, 
-       Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, 
-       Gradul de realizare a veniturilor totale, 
-       Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, 
-       Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante,
Obiectivele și criteriile de performanță aferente contractului de mandat pe anul 2016.

51

25.02.2016

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., domnul Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală ordinară din 26.02.2016 aprobarea ”Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. pentru anul 2016”.

52

25.02.2016

1.Se aprobă vânzarea clădirii și terenului aferent din Craiova, str. Voinicului nr. 49, jud. Dolj, deținute în proprietate indiviză de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și Fundația Copiii Lumii Bal Jagat Children's World.
2.Vânzarea se face prin licitație publică, cu o expertiză prealabilă.

53

25.02.2016

Se aprobă darea în folosință gratuită Sindicatului Național din Centrele de Transfuzie Sanguină a unui spațiu cu suprafața de 21,7 mp situat în incinta Policlinicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, pentru desfășurarea activității sindicale pe o perioadă de 2 ani, între orele 16-19.

54

25.02.2016

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.17/2005 încheiat între Consiliul Județean Dolj și Vigariu Maria, pentru spațiul situat în Dispensarul medical Olteț, situat în Municipiul Craiova, str. Olteț, nr. 5, până la data de 30.09.2021.

55

25.02.2016

1.Art.1 de la Hotărârea nr.211/2015 rămâne neschimbat. 
2.Se aprobă modificarea art.2 la Hotărârea nr.211/2015 a Consiliului Județean Dolj astfel: 
Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, a terenului situat în Municipiul Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107, având următoarele date de identificare: 
-       Teren Corneliu Coposu – număr inventar 2.4.2.276, suprafață teren 15.507 mp din acte, respectiv 15.714 mp din măsurători, valoare de inventar 6.192.023,35 lei, număr cadastral 23454 și cartea funciară număr 212393.
3.Se aprobă completarea Hotărârii nr.211/2015, cu următorul articol: Terenul în suprafață de 693 mp, din acte și măsurători, identificat în P.A.D. anexă la prezenta hotărâre ”1/2CC = 693 mp”, câștigat în istanță de Iacobescu Sylvia și Cârțu Dan, rămâne înscris în cartea funciară nr.212393 cu drept de administrare în favoarea Consiliul Județean Dolj, până la finalizarea procedurilor de dezmembrare.

56

25.02.2016

Se aprobă majorarea domeniului privat al județului Dolj, cu investiția realizată în cadrul proiectului ”Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritară 2: Mediu – Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, Domeniu major de intervenție 2 – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenție în situații de urgență, în valoare totală de 15.820.128,87 lei, inclusiv TVA.

57

25.02.2016

Se dă în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, investiția realizată în cadrul proiectului ”Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritară 2: Mediu – Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră, Domeniu major de intervenție 2 – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenție în situații de urgență.

58

25.02.2016

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a următoarelor mijloace fixe situate în Municipiul Craiova, str. Brândușa nr. 20, număr cadastral 23123, carte funciară nr. 62013: 
1.Clădire atelier, număr de inventar 1.6.2.108, valoare de inventar 52.400 lei, 
2.Clădire atelier, număr inventar 1.6.2.138, valoare de inventar 57.300 lei. 
3.Împrejmuire din cărămidă cu porți metalice, în lungime de 28,88 m, număr de inventar 1.6.3.2.150, valoare de inventar 5.144 lei.

4.Teren în suprafață de 1291 mp, nr. inventar 2.4.2.105, valoare de inventar 1.323.797 lei.

59

25.02.2016

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești (DJ606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 - 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, având indicatorii tehnico-economici conform anexei.

60

25.02.2016

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 643A, Limita Jud. Olt – Picăturile – Murgași – Gaia – Bușteni – Balota de Jos – Balota de Sus – Velești – eliminare risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200 – 33+500”, având indicatorii tehnico-economici conform anexei.

61

25.02.2016

Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Dolj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Prefectura districtului Vratsa, Bulgaria și Spitalul pentru Tratament Continuu în Medicina Internă, Mezda – Bulgaria pentru înaintarea spre finanțare a unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020.

62

25.02.2016

Se aprobă cooperarea Consiliului Județean Dolj cu Partida Romilor Pro-Europa, Sucursala Dolj pentru aplicarea măsurilor prevăzute în ”Planul de Acțiune 2015-2025”.

63

31.03.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc ”Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe trimestrele II, III şi IV ale anului 2016, conform anexei nr. 1.

64

31.03.2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrele II şi III ale anului 2016, conform anexei nr. 1.

65

31.03.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii ale R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

66

31.03.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova în vederea organizării Simpozionului Internaţional „Sociologia academică şi provocările societăţii actuale”, conform anexei la prezenta hotărâre.

67

31.03.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Centrul Naţional de Educare Canină în vederea organizării Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice Internaţionale, conform anexei la prezenta hotărâre.

68

31.03.2016

Se aprobă acordul de asociere dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizării de activităţi, evenimente culturale, educaţionale şi derularea de programe stabilite de comun acord, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

69

31.03.2016

Se aprobă taxele speciale pentru următoarele servicii publice prestate în incinta Muzeului Olteniei: 
- taxă specială pentru filmări – 125 lei/oră
- taxă specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferinţă sau a altor spaţii din muzeu de către persoanele fizice sau juridice – 100 lei/oră.

70

31.03.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 ce fac parte din prezenta hotărâre. 
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate parţial finanţată, pe anul 2016, conform anexelor nr. 4 şi 4a ce fac parte din prezenta hotărâre.

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Gimnaziale Speciale „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2016, conform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre.

71

31.03.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

72

31.03.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

73

31.03.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico-Socială Pleniţa, conform anexei la prezenta hotărâre.

74

31.03.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Medico Social Brabova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

75

31.03.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

76

31.03.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

77

31.03.2016

Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexelor nr. 1 - 64 la prezenta hotărâre.

78

31.03.2016

Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Policlinicii nr. 5 Işalniţa acordat Consiliului Local Işalniţa. 
Se aprobă trecerea imobilului Policlinica nr. 5 Işalniţa, din domeniul public al judeţului în domeniu privat al judeţului.
Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului Policlinica nr. 5 Işalniţa, format din teren în suprafaţă de 1634 mp şi construcţie dezafectată cu suprafaţa construită de 462 mp, având regim de înălţime P+1.

79

31.03.2016

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, care face parte din domeniul public al judeţului Dolj şi se află în administrarea Bibliotecii Judeţene ”Alexandru şi Aristia Aman”, astfel: 
- Clădirea C2, regim de înălţime P + 1E, Sc = 107 mp, Sd = 214 mp
- Clădirea C3, regim de înălţime P + 1E, Sc = 51 mp, Sd = 102 mp.

80

31.03.2016

Se aprobă modificarea lungimii drumului judeţean DJ 643J – Limita Judeţului Olt – Gherceşti – Craiova, de la 15,760 km la 14,983 km, având următoarele date de identificare: Denumirea drumului: DJ643J; Traseul drumului: Limita Judeţului Olt – Gherceşti – Craiova; Poziţia kilometrică: origine: 5+720, destinaţie: 20+703; Lungime (km): 14,983.

81

31.03.2016

Se aprobă darea în folosinţă până la 31.12.2021, operatorului S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru realizarea serviciului public de administrare, construire, modernizare, întreţinere, exploatare şi reparare a drumurilor, podurilor, podeţelor aparţinând judeţului Dolj a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al judeţului Dolj, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

82

31.03.2016

Se aprobă trecerea clădirii „Centru de coordonare şi conducere a intevenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră România – Bulgaria”, din domeniul privat al judeţului în domeniul public al judeţului Dolj, conform datelor tehnice din anexa la prezenta hotărâre.

83

31.03.2016

Se preia în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova Drumul de exploatare nr. 684, situat în Tarlaua 69, identificat în Anexa 1 pentru realizarea obiectivului „Staţie de sortare şi staţie de compostare la Mofleni – Craiova” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat la deşeurilor în judeţul Dolj”.

84

31.03.2016

Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 7 ani Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, a dotărilor şi echipamentelor medicale cuprinse în Lotul 1 – aparatura medicală de specialitate, Lotul 2 – instrumentar medical şi Lotul 3 – mobilier, achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”.

85

31.03.2016

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale clădirii C1 în care îşi desfăşoară activitatea C.S.C. Noricel (fost centru de plasament), situat în municipiul Craiova, Aleea Toamnei nr. 14, număr cadastral 22539 şi număr carte funciară 59967, clădire care face parte din domeniul public al Judeţului Dolj şi se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, astfel: „Clădire C1 – Aleea Toamnei, regim de înălţime P+1E+M, Sc = 464,90 mp, Sd = 1308,80 mp, număr inventar 1.6.2.228, valoare 1.531.140,37 lei, număr cadastral 22539, număr carte funciară 59967”.

86

31.03.2016

Se aprobă includerea în inventarul domeniului public al Judeţului Dolj a următoarei clădiri: „Extindere P cu destinaţia piscină şi extindere P+1 cu destinaţia centru de recuperare”, Sc= 615,84 mp, Sd = 1058,08 mp, Su = 918,29 mp, valoare 2.546.774,89 lei, sistem constructiv – cadre b.a., fundaţii b.a., acoperiş terasă.
Clădirea se află pe un teren ce aparţine domeniului public al Judeţului Dolj şi este în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, având numărul cadastral 21661 şi numărul cărţii funciare 206894, în Municipiul Craiova, Aleea Gheţişoarei nr. 5

87

31.03.2016

Se aprobă includerea în inventarul domeniului al Judeţului Dolj a parcării din Municipiul Craiova, strada Jieţului nr. 19, Sc = 135,00 mp. 
Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale următoarelor clădiri: 
- Corp F (C1 pe planul de situaţie), regim de înălţime P+1E+M, Sc = 413,00 mp, Sd = 1.239,00 mp
- Corp C (C6 pe planul de situaţie) -  regim de înălţime S+P, Scd = 220,11 mp
Clădirile se află pe un teren ce aparţine domeniului public al Judeţului Dolj şi este în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, având număr cadastral 211778 şi număr carte funciară 211778, situat în Municipiul Craiova, str. Jieţului nr. 19.

88

31.03.2016

Se aprobă trecerea terenurilor identificate în anexa la prezenta, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului, în vederea restituirii lor către donatori.

89

31.03.2016

Se aprobă înlocuirea doamnei Peştereanu Marinela cu S.C. MARIMED CONSULT S.A. ca beneficiar al contractului de concesiune nr. 262/2004 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj.

90

31.03.2016

Se aprobă înlocuirea doamnei Bîrţan Aurora Carmen cu S.C. DR. BÎRŢAN AURORA CARMEN S.R.L.-D. ca beneficiar al contractului de concesiune nr. 269/2004 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj.

91

31.03.2016

Se aprobă înlocuirea doamnei Spînu Irina Aura cu S.C. DR. SPÎNU IRINA AURA S.R.L. ca beneficiar al contractului de concesiune nr. 270/2004 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj.

92

31.03.2016

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală extraordinară din 31.03.2016 aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. în sensul completării art. 5, pct. 5.1 Activităţi secundare cu Cod CAEN 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

93

31.03.2016

Se reconfirmă apartenenţa UAT Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj ca membru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei la parteneriatul pentru perioada 2014-2020.
Se împuterniceşte Dl. Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj să reprezinte Consiliul Judeţean Dolj în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei”.

94

31.03.2016

Se aprobă documentaţia tehnico-economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzeşti) – Prejoi – Înfrăţirea – Frăţila – lim. Jud. Vâlcea, km 0+000 – 16+000, tronson 0+000 – 8+000”, având indicatorii tehnico – economici, care face parte integrantă din această hotărâre.

95

31.03.2016

Se aprobă atribuirea licenţei de traseu, pentru traseul T087 Băileşti – Giurgiţa/Cârna – Bechet, cuprins în „Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015”, operatorilor de transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova şi S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova.

96

31.03.2016

Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Craiova – Işalniţa. Valabilitate licenţă: 04.01.2017.
Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj pe traseul Craiova – Bucovăţ. Valabilitate licenţă: 30.03.2019.

97

28.04.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2.

98

28.04.2016

Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu judeţean conform anexelor nr. 1 şi 2, contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanşate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 şi 4, contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. 5 şi 6, contul de execuţie al bugetului creditelor interne conform anexei nr. 7 ce fac parte din prezenta hotărâre.

99

28.04.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu” în vederea organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, conform anexei de la prezenta hotărâre.

100

28.04.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj  şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicină în vederea organizării celui de-al XII-lea Congres Naţional de Fiziologie, conform anexei la prezenta hotărâre.

101

28.04.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj  şi Universitatea din Craiova în vederea organizării Concursului studenţesc de cercetare-dezvoltare „Agronomiada” ediţia a XXVIII-a, conform anexei la prezenta hotărâre.

102

28.04.2016

Se aprobă alocarea în anul 2016 a sumei de 1.377 mii lei Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia din bugetul propriu judeţean, din care: 1.260 mii lei pentru bugetul propriu al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 117 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi.

103

28.04.2016

Se aprobă modificarea tarifelor de utilizare pentru utilaje şi mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. şi tariful de manoperă pentru personalul deservent conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

104

28.04.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1,2 şi 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

105

28.04.2016

Se mandatează doamna Presură Alexandra, împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. Parc Industrial S.A., pentru a susţine în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor aprobarea următoarelor: 
- Situaţiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2015; 
- Notele la Situaţiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2015; 
- Nota privind repartizarea profitului aferent anului fiscal 2015; 
- Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului executiv pentru exerciţiul financiar 2015; 
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016; 
- Obiectivele şi criteriile de performanţă ale Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2016;
- Programul de Investiţii pe anul 2016.

106

28.04.2016

Se mandatează domnul Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susţine şi vota în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor următoarele: 
-       Situaţiile financiare şi Notele la situaţiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2015; 
-       Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2015; 
-       Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exerciţiul financiar 2015; 
-       Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; 
-       Criteriile de performaţă pentru anul 2016;
-     Programul de investiţii pe baza Notei de fundamentare la aceasta pentru anul 2016.

107

28.04.2016

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară; 
-       Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al S.C. Parc-Tursim S.A. pe anul 2015; 
-       Raportul de audit statutar privind situaţiile financiare pe anul 2015;
Situaţiile financiare ale S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2015.

108

28.04.2016

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj la Societatea Pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară: 
-       Situaţiile financiare ale Societăţii Pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pe anul 2015; 
-       Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015; 
-       Notele la Situaţiile financiare ale Societăţii Pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru anul 2015;
Nota privind repartizarea profitului şi fixarea dividendului la valoarea de 0,039043742 lei/acţiune.

109

28.04.2016

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe să voteze în adunarea generală extraordinară din 05.05.2016 aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. în sensul completării art. 5, pct. 5.1 Activităţi secundare cu Cod CAEN 5610 Restaurante.

110

28.04.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

111

28.04.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Camera Agricolă Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

112

28.04.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei 2 la prezenta hotărâre

113

28.04.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

114

28.04.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

115

28.04.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Centrul Medico Social Amărăştii de Jos, începând cu data de 01.05.2016, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Medico Social Amărăştii de Jos, începând cu data de 01.05.2016, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

116

28.04.2016

Începând cu data de 09.05.2016, se constată încetarea de drept a raportului de muncă al domnului Burtea Gelu Igor director al Centrului Medico Social Amărăţtii de Jos, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

117

28.04.2016

Începând cu data de 09.05.2016, pe o perioadă de maxim 6 luni, doamna Diaconu Mariana Loredana va exercita temporar atribuţiile de conducere a Centrului Medico Social Amărăştii de Jos, conform dispoziţiilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Medico Social Amărăştii de Jos şi legislaţiei incidente. 
În perioada prevăzută la alin. 1 se va organiza concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Centrului Medico Social Amărăştii de Jos.

118

28.04.2016

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societăţii Pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A., următoarele: 
-       Desemnarea dnei. Ungureanu Adriana-Lorena în funcţia de administrator membru în Consiliul de Administraţie al S.P.L.D.P. Dolj S.A.
Aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Administrare-Mandat ce se va încheia între societate şi noul membru al C.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

119

28.04.2016

Se numeşte dl. Ştefan Claudiu Răzvan în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova.
Se încheie Act Adiţional la Contractul de Administrare-mandat, între Consiliul Judeţean Dolj şi dl. Ştefan Claudiu Răzvan, prevăzut în anexa 1.

120

28.04.2016

Se aprobă majorarea domeniului privat al judeţului Dolj cu imobilul „Extindere parcare Aeroport Craiova”, S = 4.400 m2, Vc = 827.661,49 lei, situat în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325A, judeţul Dolj, CF/NC 211363, identificat în anexele nr. 1 şi 2, la prezenta hotărâre.

121

28.04.2016

Se aprobă includerea în domeniul privat al judeţului Dolj a terenului în suprafaţă de 204 mp, situat în Craiova, str. Bibescu nr. 14, judeţul Dolj, având numărul cadastral 4557, înscris în Cartea funciară nr. 202959 Craiova, cu o valoare de inventar de 178.788,456 lei fără TVA, respectiv 214.456,14 lei cu TVA.

122

28.04.2016

Se aprobă înlocuirea doamnei Bichea Monica cu S.C. BICHEA MED S.R.L. ca beneficiar al contractului de concesiune nr. 263/2004 (cabinet medical) încheiat cu Consiliul Judeţean Dolj.

123

28.04.2016

Se solicita trecerea unui imobil (teren), în suprafata de 73.223,50 m2, avand valoarea contabila de 8.003.400 lei, nr. MFP 151898, situat în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 433, judetul Dolj, identificat în anexele nr. 1 şi 2, la prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerul Transportului în domeniul public al judetului Dolj, in vederea extinderii Aeroportului Craiova.

124

28.04.2016

Se aprobă prelungirea închirierii de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova către S.C. ELCOMEX S.R.L. a spaţiilor aferente blocului alimentar şi anexele acestuia din incinta spitalului, pe o perioadă de doi ani, începând cu 06.06.2016.
50% din cuantumul chiriei se va face venit la bugetul judeţului Dolj.

125

28.04.2016

Se aprobă dezlipirea imobilelor situate în Municipiul Craiova, str. Brânduşa nr. 20 (fost nr. 18), număr cadastral 23123, carte funciară număr 62013 şi str. Corneliu Coposu nr. 107, număr cadastral 23454, carte funciară număr 212393, ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de punere în posesie a Parohiei Ortodoxe Române „Sfanta Treime” şi a numiţilor Iacobescu Sylvia şi Cârţu Dan şi pentru înscrierea în noile cărţi funciare.

126

28.04.2016

Se aprobă prelungirea cu un an a perioadei de dare în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism – Filiala Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 450 mp situat la parterul grădiniţei din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile” şi a unui teren de joacă pentru copii în suprafaţă de 1.200 mp situat în incinta aceluiaşi imobil.

127

28.04.2016

Se aprobă documentaţia tehnico - economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii:”Reabilitarea/Modernizarea/Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate pentru sportivi, Craiova”, având indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.

128

28.04.2016

Se aprobă documentaţia tehnico - economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii:”Modernizare DJ 561A, Giurgiţa (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, km 0+000 – 71+905:
Tronson 1 – Modernizare DJ561A, Giurgiţa (D561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei (intersecţie cu DN56), km 0+000 – 41+700”, cu indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.

129

28.04.2016

Se aprobă documentaţia tehnico - economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii:”Modernizare DJ 561A, Giurgiţa (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, km 0+000 – 71+905:
Tronson 2 – Modernizare DJ561A, Moţăţei (intersecţie cu DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim.Jud.Mehedinţi km 41+700 – 71+905” cu indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.

130

28.04.2016

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Vârtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771”, cu următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală, inclusiv TVA: 179.773,08 mii lei / 40.217,69 mii euro
Din care, C+M: 165.101,08 mii lei / 36.935,36 mii euro.

131

28.04.2016

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 606A Breasta (DJ 606) Obedin – Mihăiţa – Potmelţu – Coţofenii din Dos – Scaieşti – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăcheşti – Piria – Lim. Jud. Mehedinţi, km 0+000 – km 43+266”, cu următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală, inclusiv TVA: 166.287,754 mii lei / 37.262,527 mii euro
Din care, C+M: 144.053,276 mii lei / 32.280,123 mii euro.

132

28.04.2016

Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al judeţului Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

133

28.04.2016

Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj pe traseul Calafat – Băileşti.
Valabilitate licenţă: 24.12.2016.

134

19.05.2016

Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 318/26.11.2015 a Consiliului Judeţean Dolj, ca urmare a reevaluării terenului ce trece în domeniul public al statului, conform anexei la prezenta hotărâre.

135

19.05.2016

Se aprobă Propocolul de predare - preluare a investiţiei realizate în cadrul proiectului ,,Centrul de coordonare şi conducere a intervenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră,, Proiect nr. 2(4i)-2.2-17, Cod MISETC: 692, cu o valoare contabilă de 6.385.332,42 lei,TVA inclus,către Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă ,, Oltenia,, al Judeţului Dolj.

136

19.05.2016

Se dau în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
Oltenia al judeţului Dolj bunurile mobile din dotarea Centrului de coordonare si conducere a intervenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră Bunurile prevăzute la alin. (1) se vor preda prin contract de comodat
conform modelului anexat la prezenta hotărâre.

137

19.05.2016

Se aprobă data de 31.03.2017 ca data limită de finalizare a proiectului Reabilitarea modernizarea dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate al spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiovacod SMIS 6036
Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

138

19.05.2016

Se aprobă data de 31.03.2017 ca data limită de finalizare a proiectului Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi - Centru Turistic Interactiv cod SMIS 45697 Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea dezvoltarea modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor natural şi creşterii calităţii serviciilor turistice cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

139

26.05.2016

Asocierea Judeţului Dolj cu comunele Bucovăţ, Terpeziţa, Sălcuţa, Vârtop, Caraula, Unirea şi Cetate pentru realizarea proiectului „MODERNIZARE DJ552, CRAIOVA – MOFLENI – BUCOVĂŢ – TERPEZIŢA – SĂLCUŢA – VÂRTOP – CARAULA – CETATE, KM 4+200 – 71+77”.

140

26.05.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parţial finanţată, subordonată Consiliului Judeţean Dolj, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 1a ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

141

26.05.2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Şcoala Gimnazială „Sf. Mina”, pe anul 2016, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

142

26.05.2016

Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre şi execuţia bugetului instituţiilor publice subordonate consiliului judeţean şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2016, conform anexelor nr. 3 şi 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

143

26.05.2016

Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

144

26.05.2016

Se aprobă plata cotizaţiei actualizate ce revine Consiliului Judeţean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene în cuantum de 5.483 euro.

145

26.05.2016

Se aprobă plata cotizaţiei actualizată ce revine Consiliului Judeţului Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în cuantum de 115.741,07 lei.

146

26.05.2016

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală ordinară din 30.05.2016 următoarele:
-       Aprobarea „Bilanţului contabil şi a Contului de profit şi pierderi al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2015” – anexa 1.
-       Aprobarea „Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2015, inclusiv propunerea de repartizare a profitului net” – anexa 2.
-       Aprobarea acordării „Raportului auditorului independent” – anexa 3.
Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor şi Directorului General conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2015 – anexa 4.

147

26.05.2016

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală ordinară din 17.06.2016 aprobarea rectificării „Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016”, conform anexei la prezenta hotărâre.

148

26.05.2016

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. următoarele:
-       Aprobarea modificării organigramei Societăţii pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
-       Aprobarea modificării statului de funcţii al Societăţii pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Aprobarea modificării regulamentului de organizare şi funcţionare al Societăţii pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

149

26.05.2016

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 353/17.12.2015 se completează cu următorul articol:
„Art.3. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul „Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Caraula – Cetate, km 4+200 – 071+771”, finanţat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T”.

150

26.05.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

151

26.05.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii penru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

152

26.05.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

153

26.05.2016

Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere de către Consiliul Judeţean Dolj a spaţiului situat în Portul Bechet cu o suprafaţă utilă de 339,90 mp, de la S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., la preţul de 11,00 lei/mp/lună + TVA, pentru o perioadă de doi ani, în vederea desfăşurării activităţii Poliţiei de Frontieră şi Biroului Vamal Bechet.

154

26.05.2016

Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 11250/30.07.2013 încheiat de Consiliul Judeţean Dolj cu S.C. ALYSOR FARM S.R.L., pentru spaţiul în suprafaţă de 97,60 mp, situat la parterul Policlinicii Pleniţa, localitatea Pleniţa, str. A.I. Cuza, nr. 44, aflat în domeniul public al judeţului Dolj, până la data de 30.06.2020. 
Valoarea majorată a chiriei va fi de 6,00 lei/mp/lună, valoare ce va fi indexată anual cu indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţională de Statistică.

155

26.05.2016

Se aprobă prelungirea cu 10 (zece) ani a duratei contractului de închiriere nr. 11511/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi S.C. PNEUMOMETFAM S.R.L., pentru un spaţiu situat în Sadova, în incinta UMS Sadova, cu o suprafaţă utilă de 15,00 mp, aflat în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliul Judeţean Dolj.

156

26.05.2016

Se aprobă includerea în inventarul domeniului privat al Judeţului Dolj a investiţiei realizate la imobilul situat în Municipiul Craiova, str. Jieţului nr. 19-21, conform anexei.
Valoarea domeniului privat al Judeţului Dolj, se majorează cu valoarea investiţiei de la art. 1, respectiv 524.192,78 lei, inclusiv TVA.

157

26.05.2016

Se aprobă majorarea domeniului public al Judeţului Dolj, cu investiţia realizată în cadrul proiectului „Centru transfrontalier pentru informaţii şi comunicaţii Dolj-Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa proritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informaţie şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, în valoare totală de 1.172.678,12 lei, inclusiv TVA.

158

26.05.2016

Se aprobă preţul minim de pornire al licitaţiei pentru vânzarea imobilului Policlinica nr. 5 Işalniţa la valoarea de 138.034 euro, fără TVA, în conformitate cu Raportul de evaluare nr. 9903/20.05.2016.

159

26.05.2016

Se aprobă majorarea domeniului privat al Judeţului Dolj, cu dotările realizate în cadrul proiectului „Centru transfrontalier pentru informaţii şi comunicaţii Dolj-Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa proritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informaţie şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, în valoare totală de 4.244.869,83 lei, inclusiv TVA.

160

26.05.2016

Se dă în administrarea Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, investiţia şi dotările aferente, realizate în cadrul proiectului „Centru transfrontalier pentru informaţii şi comunicaţii Dolj-Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa proritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informaţie şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră.

161

26.05.2016

Se aprobă Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

162

26.05.2016

Se aprobă Monografia economico-militară a judeţului Dolj pentru anul 2016 conform anexei la prezenta.

163

07.06.2016

Se aprobă alocarea din excedentul bugetar al anului 2015 a sumei de 4.443 mii lei pentru R.A Aeroportul Internațional Craiova,conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărîre.
Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016,conform anexelor nr.2,3,4 ce fac parte din prezenta hotărîre.

164

07.06.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și modificarea listei de investiții ale R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr.1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

1/165

23.06.2016

Se alege comisia de validare pentu validarea mandatelor consilierilor judeţeni, în următoarea componenţă:
      1. Tănăsescu Alina Elena – PSD
     2. Bică Oana Claudia – PSD
     3. Popescu Mihaela –PSD
     4. Drîgnei Daniel – PNL
     5. Ivanovici Laurenţiu - PNL

2/166

23.06.2016

Se validează mandatele consilierilor judeţeni, conform anexei la prezenta hotărâre.

3/167

23.06.2016

Consiliul Judeţean Dolj  se declară legal constituit în componenţa prevăzută la anexa prezentei hotărâri.

4/168

23.06.2016

Se alege preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj domnul Ion Prioteasa.

5/169

23.06.2016

Se aleg vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Dolj doamna Tănăsescu Alina Elena şi domnul Vasile Dorin Cosmin.

6/170

23.06.2016

 Se organizeaza un număr de şase comisii de specialitate pe următoarele domenii de activitate:
  -Comisia nr.1 „Studii, prognoze social-economice, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului Dolj”;
  -Comisia nr.2 „Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, monumente istorice”;
  -Comisia nr.3” Amenajarea şi dezvoltarea rurală, servicii publice şi comerţ”;
  -Comisia nr.4 „Activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport”;
  -Comisia nr.5 „Administraţie publică locală , apărarea ordinei publice, relaţii cu societatea civilă, relaţii externe”;
  -Comisia nr.6 „Protecţie socială, protecţia copilului,juridic”.
   Comisiile de specialitate vor avea un număr de membri astfel:
    -Comisia nr.1    -7 membri
    -Comisia nr.2    -7 membri
    -Comisia nr.3    -5 membri
    -Comisia nr.4    -7 membri
    -Comisia nr.5    -5 membri
    -Comisia nr 6    -5 membri

171

07.07.2016

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2015 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre.

172

07.07.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016, conform anexelor 1, 2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2016, conform anexelor nr.4 și 4a ce fac parte din prezenta hotărâre.

173

07.07.2016

Se aprobă criteriile și procedura de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului vacant de administrator public din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, precum și procedura de numire și eliberare din funcție a acestuia, conform anexei la prezenta hotărâre.

174

07.07.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orașenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotătâre.

175

07.07.2016

Doamna Măricuțoiu Ileana-Maria se reîncadrează, cu privire la majorarea salariului, în funcția de manager, S, gradul II, la spitalul Orășenesc ”Așezămintele Dăbuleni” Dăbuleni, începând cu data de 01.08.2016 

176

07.07.2016

Domnul Marius Matei se reîncadrează, cu privire la majorarea salariului, în funcția de manager, S, gradul II, la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, începânand cu data de 01.08.2016. 

177

07.07.2016

Domnișoara Tulitu Luiza Constanța se reîncadrează, cu privire la majorarea salariului, în funcția de director, S, gradul II, la Unitatea Medico Socială Bechet, începând cu data de 01.08.2016. 

178

07.07.2016

Doamna Onel Elena se reîncadrează, cu privire la majorarea salariului, în funcția de director, S, gradul II, la Unitatea Medico Socială Cetate, începând cu data de 01.08.2016. 

179

07.07.2016

Domnul Florescu Marius Eugen se reîncadrează cu privire la majorarea salariului în funcția de director, S, gradul II, la Unitatea Medico Socială Sadova începând cu data de 01.08.2016. 

180

07.07.2016

Doamna Kalman Aurora se reîncadrează cu privire la majorarea salariului în funcția de director, S, gradul II, la Unitatea Medico Socială Melinești, începând cu data de 01.08.2016. 

181

07.07.2016

Domnul Dragomir Gabriel Adrian  se reîncadrează cu privire la majorarea salariului în funcția de director, S, gradul II, la Unitatea Medico Socială Plenița, începând cu data de 01.08.2016. 

182

07.07.2016

Se validează componența nominală Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Durata mandatului membrilor A.T.O.P. este egală cu durata mandatului actualului consiliu județean.

183

07.07.2016

Se desemnează dna. Sunică Monica să repezinte interesele județului Dolj la S.C. Parc Industrial S.A. Craiova, a cărui activitate se va desfășura pe baza unui contract de mandat, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Durata mandatului împuternicitului este egală cu durata actualului consiliu județean.

184

07.07.2016

Se desemnează dl. Badea Marian să reprezinte interesele județului Dolj la S.C High-Tech Industry Park Craiova S.A., a cărui activitate se va desfășura pe baza unui contract de mandat, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Durata mandatului împuternicitului este egală cu durata actualului consiliu județean.

185

07.07.2016

Se desemnează ca împuterniciți care să reprezinte interesele județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.. pe bază de contract de mandat, conform anexei, următoarele persoane: 
 1. Ștefan Adrian 
 2. Penciu Paul Cătălin 
 3. Bondoc George Mădălin 
 4.Iancu Diana Valy 
 5.Anghel Ovidiu 

Durata mandatului împuterniciților este egală cu durata actualului consiliu județean.

186

07.07.2016

Se desemnează împuterniciții Consiliului Județean Dolj să reprezinte interesele județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, a căroregulamentului de organizare şi funcţionarer activitate se va desfășura pe baza unui contract de mandat, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 
1.Salan Codruț
2.Boabă Anca Maria
3.Gogoașe Marius
4.Grigore Gheorghe
5.Triță Alexandru


187

07.07.2016

Se aprobă darea în administrare Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” a imobilului situat în Craiova, str. Jiețului, nr. 19, compus din corpul C, având numărul de inventar 1.6.4.102 și terenul aferent în suprafață de 990,7 mp, cu numărul de inventar 2.4.2.232. 

188

07.07.2016

Se aprobă 01.11.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru turistic pentru agrement și sport”, cod SMIS 44972, Axa prioritară 5 – „ Dezvoltatrea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.2 – ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

189

07.07.2016

Se aprobă data de 31.08.2017, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036, Axa prioritară 3 –„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

190

07.07.2016

Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Dolj în domeniul privat al județului Dolj, a construcției „Casă Pompe”, nr. de inventar 1.8.12.104, valoare contabilă – 800,00 lei, situată în comuna Cârcea, Calea București, cartier blocuri aviatori – în spatele blocurilor, NC 2274, CF 34515, identificată în anexa, la prezenta hotătâre, în vederea desființării.

191

07.07.2016

Se aprobă modificarea art.1(1) din Hotărârea Consiliului Județean nr.58/25.02.2016 care avea următorul conținut: 
Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Dolj în domeniul privat al județului Dolj  a unor bunuri ce fac parte din imobilul situat în  Craiova, str. Brândușa, nr.20, identificate în cartea funciară nr.62013, număr cadastral 23123: 
1. Clădire spălătorie + atelier, (clădire C2,în formă de L, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului avizat de O.C.P.I. Dolj, Sc = 455,94) număr inventar 1.6.2.129, (clădirile C1+C2+C3 conform Deciziei nr.2382/2010 a Comisiei speciale de retrocedare aunor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România Sc1= 334 mp, Sc2 = 106 mp); 
2. Împrejmuire din cărămidă cu porți metalice în lungime totală de 28,8 mp, număr de inventar 1.6.3.2.150;

3. Teren în suprafață de 1.291 mp, număr de inventar 2.4.2.105.

192

07.07.2016

Se aprobă închirierea prin licitație publică a 6 (șase) loturi de teren în suprafață de 9,00 mp fiecare, aflate în domeniul public al județului Dolj, situate în Craiova, str. Tabaci nr. 1, identificate conform anexei la prezenta, pentru desfășurarea de activități comerciale. 
Durata contractului de închiriere va fi de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. Prelungirea se va face la cererea chiriașilor și va fi aprobată prin hotărâre a consiliului județean. 
Se aprobă prețul de pornire al licitației de 45lei/mp/lună.
Valoarea chiriei se va indexa anual cu indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică.

193

07.07.2016

Se aprobă prelungirea de dare în administrare acordată Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pentru spațiul situat în incinta  Liceului Tehnologic Special Beethoven (4 încăperi la parter cu o suprafață totală de 163 mp și întreg etajul 3 cu o suprafață de 541 mp), până în data de 30.06.2020.

194

07.07.2016

Se aprobă prelungirea de dare în administrare acordată Clubului Spotiv Școlar Craiova, a corpului de clădire C cu o suprafață construită de 612,60 mp, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.22A, aparținând domeniului public al județului Dolj, cu o durată de 4 (patru) ani, până în data de 07.07.2020.

195

07.07.2016

Se completeză capitolul II, art.2, al contractului de închiriere nr. 10978/31.07.2009, încheiat între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și S.C. Masim Prestcom S.R.L., cu valoarea contabilă reevaluată a terenului în suprafață de 30 m2 – 5451,00 lei, situat în Calea București, cartier blocuri aviatori – în fața blocurilor, teritoriul administrativ al comunei Cârcea, NC 2266, CF 3310, aferent Imobilului 349 (parțial) – Craiova, identificat în anexa, la prezenta hotărâre. 
Se aprobă prelungirea contractului de închiriere precizat la alin.1), până la data de 13.07.2017, în scopul desfășurării unor activități de alimentție publică. 
Se completeză capitolul II, art.2, al contractului de închiriere nr.10979/31.07.2009, , încheiat între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și S.C. Terasa Pescăruș – Hanul Doctorului S.R.L., cu valoarea contabilă reevaluată a terenului în suprafață de 40 m2 – 7268,00 lei, situat în Calea București, cartier blocuri aviatori – în fața blocurilor, teritoriul administrativ al comunei Cârcea, NC 2266, CF 3310, aferent Imobilului 349 (parțial) – Craiova, identificat în anexa, la prezenta hotărâre. 
Se aprobă prelungirea contractului de închiriere precizat la alin.1), până la data de 13.07.2017, în scopul desfășurării unor activități de alimentție publică. 

Celelalte clauze ale contractelor de închiriere, menționate la art.1 și la art.2, rămân neschimbate.

196

07.07.2016

Se aprobă dezlipirea clădirii C1, situată în Craiova, str. Constantin Lecca nr.32 (fost 28), domeniu public al județului Dolj, în două corpuri de clădire, după cum urmează: 
A.      Clădirea C1 – U1, regim de înălțime P Sc = 181,00 mp, în administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj conform H.C.J.D.  nr. 252/2010, modificată prin H.C.J.D. nr.152/2015; 
B.      Clădirea C1 - U2, regim de înălțime S+P+1E, Sc subsol = 109,91 mp, Sc parter = 460,70 mp, Sc etaj = 484,10 mp, sd = 1054,71 mp, cu următoarea destinație: 
- în administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, o suprafață utilă de 33,41 mp,la parter, potrivit H.C.J.D. nr. 106/2014; 
- în administrarea Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, o suprafață de 130,00 mp, situată la parter și etaj, prin H.C.J.D. nr.112/2003; 
- în administrarea Direcției de Pază și Servicii Dolj prin H.C.J.D. nr. 47/2007, restul clădirii, situată la parter și etaj, fără a se specifica suprafața care se dă în administrare. 
Hotărârea nr. 56/1999 a Consiliului Județean Dolj privind inventarul domeniului public al Județului Dolj se modifică în mod corespunzător. 

Situația corpurilor de clădire C1 – U1 și C1 – U2 este prezentată în anexele nr.1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

197

07.07.2016

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vârtop – Caraula – Cetate, km 4+200-71+771”, având indicatorii tehnico – economici conform Anexei la prezenta hotărâre.

198

24.08.2016

Se aprobă repartizarea sumei de 910 mii lei, alocată la rectificarea bugetului de stat, reprezentând plata contribuţiei pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2016, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

199

24.08.2016

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor Dolj, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Muzeului de Artă Craiova, Muzeului Olteniei Craiova şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, unităţi parţial finanţate, subordonate Consiliului Judeţean Dolj, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 1A ,2, 2A, 3, 3A,4, 4A, 5, 5, 5A ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre.

200

24.08.2016

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de asistenţă medico – sociale, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 1A ,2, 2A, 3, 3A,4, 4A, 5, 5, 5A, 6 şi 6A.

201

24.08.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, pe anul 2016, conform anexelor nr.1 şi 2.

202

24.08.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrele III şi IV ale anului 2016, conform anexei nr.1.

203

24.08.2016

Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotătâre şi execuţia bugetului instituţiilor publice subordonate consiliului judeţean şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2016, conform anexelor nr.3 şi 4 ce fac parte din prezenta hotătâre.

204

24.08.2016

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Dolj, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, conform anexei ce face parte din prezenta hotătâre.

205

24.08.2016

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” în vederea organizării celei de-a 7-a ediţii a Festivalului Internaţional „Divan Film Festival / Divanul degustărilor de film şi artă culinară”, conform anexei la prezenta hotărâre.

206

24.08.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1,2 şi 3 ce fac parte din prezenta hotătâre.

207

24.08.2016

   Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „ Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, de a vota în adunarea generală extraordinară din 30.08.2016 înfiinţarea punctelor de lucru ale S.C. Compania de Apă „ Oltenia” S.A.

208

24.08.2016

Se aprobă asocierea UAT Judeţul Dolj cu UAT Cernăteşti pentru realizarea proiectului „ Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Cernăteştilor”.

209

24.08.2016

Se aprobă asocierea UAT Judeţul Dolj cu UAT Brabova pentru realizarea proiectului „ Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu – Geblescu”

210

24.08.2016

Se aprobă „ Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2016, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

211

24.08.2016

Se aprobă modificarea valorii cu care este majorat domeniul privat al Judeţului Dolj, reprezentând dotările realizate în cadrul proiectului „Centru transfrontalier pentru informaţii şi comunicaţii Dolj – Vratsa”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, respectiv 4.105.277,93 lei, inclusiv TVA.

212

24.08.2016

Se aprobă modificarea valorii cu care este majorat domeniul public al Judeţului Dolj, reprezentând investiţia realizată în cadrul proiectului „Cross border centre for imformation and communication Dolj – Vratsa (Centru transfrontalier pentru informaţii şi comunicaţii Dolj – Vratsa), finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, espectiv 1.433.851,13 lei, inclusiv TVA.

213

24.08.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,  conform anexei la prezenta hotătâre.

214

24.08.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico – Socială Pleniţa, începând cu data de 01.09.2016, conform anexei la prezenta hotătâre.

215

24.08.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotătâre.

216

24.08.2016

Se înfiinţează Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică în subordinea  Consiliului Judeţean Dolj, începând cu data de 15.09.2016, cu sediul în Craiova, str. Jieţului, nr.19. 
Activitatea structurii va fi coordonată de Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

217

24.08.2016

 Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcţii si regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, începând cu data de 15.09.2016, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre. 

218

24.08.2016

Începând cu data de 01.09.2016, domnul Stancu Florin Ionuţ numit în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului i se stabileşte un salariu de bază brut lunar de 4758 lei, la care se adaugă sporul pentru condiţii vătămătoare, care va avea un cuantum de 283 lei.

219

24.08.2016

Începând cu data prezentei, Consiliul judeţean Dolj ia act de încetarea detaşării domnului comisar – şef de poliţie Stănică Marin, de la Ministerul Afacerilor Interne la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, conform ordinului menţionat mai sus.

220

24.08.2016

Se numesc domnii Epure Ilona şi Mihăileanu Cristian, membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc „ Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dolj.
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 142/25.06.2015 îşi încetează aplicabilitatea.

221

24.08.2016

Se numeşte ca reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” dl. Nisipeanu Marian.
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 107/25.04.2013 îşi încetează aplicabilitatea.

222

24.08.2016

Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Coordonare al Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, următorii: 
1.      Gârleanu Elena 
2.      Staicu Emil-Ionuţ 
3.      Stuparu Aida 
4.      Sinc Cosmin 
5.      Bobeică Laurenţiu
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 141/30.08.2012.îşi încetează aplicabilitatea.

223

24.08.2016

Se desemnează următorii consilieri judeţeni care să facă parte din Colegiul Director al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj: 
-       Dl. Ovidiu Mateiţă 
-       Dl. Alin Nicola
-     Dl. Alexandru Brezniceanu

224

24.08.2016

Se desemnează reprezentantii Consiliului Judeţean Dolj în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,Casei de Asigurări de Sănătate Dolj,Spitalului Clinic C.F.R Craiova, Spitalului Militar Craiova. 
Hotărârile nr. 140/30.08.2012, 158/27.06.2013, 26/25.01.2013, 160/29.07.2010 ale Consiliului Judeţean Dolj îşi încetează aplicabilitatea.

225

24.08.2016

Se desemnează reprezentantii Consiliului Judeţean Dolj în consiliul consultativ al Centrului Medico- Social Amărăştii de Jos, Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Bechet,  Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Cetate,  Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Melineşti, Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Pleniţa, Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sadova, Centrului Medico- Social Brabova. 

226

24.08.2016

Se aprobă restituirea terenului identificat la poziţia 1 din anexa la prezenta hotărâre către donatorii Ştefan Cherciu, Nellz Cherciu, Cosmin Ionescu şi Nicoleta- Aurora Ionescu, ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor stipulate în contractul de donaţie nr. 545/04.04.2017. 
Se aprobă restituirea terenului identificat la poziţia 2 din anexa la prezenta hotărâre către donatorul S.C CASA NOASTRĂ S.R.L., prin asociaţii Ştefan Cherciu şi Cosmin Ionescu, ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor stipulate în contractul de donaţie nr.546/04.04.2007.
Se împuterniceşte domnul Adrian Plugaru, şeful Serviciului Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în faţa notarului public, pentru ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

227

24.08.2016

Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului Centrală termică, situat în oraşul Filiaşi, bulevardul Racoţeanu, nr 192-192A, aflat în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj,astfel: 
-       Denumire bun : centrală termică (situat în incinta fostei Şcoli Speciale Filiaşi) 
-       Cod/nr. de inventar: 1.6.5.103 
-       Elemente se identificare: regim de înălţime parter, şarpantă cu învelitare tablă 
-       Valoare(lei): 231.736,96
Patrimoniul Judeţului Dolj se va majora în mod corespunzător.

228

24.08.2016

Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului (împrejmuire sârmă), situat în comuna Podari, str. Dezrobirii nr. 30, aflat în domeniul privat al judeţului Dolj şi în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Patrimoniul Judeţului Dolj se va majora în mod corespunzător.

229

24.08.2016

Se aprobă includerea în domeniul public al Judeţului Dolj a următoarei clădiri: 
„Corp administrativ Sp+P+1E”, str. Sănătăţii nr.1, oraş Bechet, judeţul Dolj, - Sc = 372,94 mp, Sd = 923,10 mp, valoarea 1.452.580,75 lei, 

230

24.08.2016

Se aprobă includerea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Dolj, a podurilor aferente drumului judeţean DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Italieni – Terpeziţa – Plopşor – Vârtop –Caraula – Cetate (DN56A), amplasate conform anexei.
Hotătârea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj privind domeniul public al Judeţului Dolj se modifică în mod corespunzător.

231

24.08.2016

Se aprobă includerea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Dolj, a podurilor aferente drumului judeţean DJ 561 A Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa –Afumaţi – Boureni – Băileşti – Balasan – Moţăţei Gară – Moţăţei – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Limită jud. Mehedinţi, amplasate conform anexei.
Hotătârea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj privind domeniul public al Judeţului Dolj se modifică în mod corespunzător.

232

24.08.2016

Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 66,00 mp ( spaţiu farmacie şi spaţiu în indiviziune) situat în Pavilionul C2 al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Sadova, pentru desfăşurarea de activităţi farmaceutice, spaţiu aflat în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj.

233

24.08.2016

Se aprobă preţul de vânzare al imobilului Dispensar Medical, str. Vlad Ţepeş nr. 2A, Craiova, la valoarea de 86.501,00 euro, fără TVA, în conformitate cu Raportul de evaluare nr. 94/5/2016.
Se aprobă apartamentare imobilului Dispensar Medical, str. Vlad Ţepeş nr. 2A, Craiova, cu număr cadastral 216802, număr carte funciară 216802, UAT Craiova.

234

24.08.2016

Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. LARIZANA TRANS S.R.L. Craiova, jud. Dolj, pe traseul Goicea – Segarcea.
Valabilitate licenţă: 31.07.2017

235

24.08.2016

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu al Judeţului Dolj pe anul 2016 a sumei de 100 mii lei Comunei Calopăr pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din vara anului 2016.

236

24.08.2016

Se preiau în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Calafat următoarele drumuri de acces către obiectivele „ Staţie de compostare şi staţie de transfer Calafat”, şi „Închidere depozit urban neconform Calafat” din cadrul proiectului „ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, conform Hotărârii Consiliului Local Calafat nr. 60/30.03.2016: 
-       De 934 (lungime 255 m,suprafaţa 1013 mp) 
-       De 935 numai un tronson ( lungime 126 m, suprafaţa 502 mp) 
-       De 939 (lungime 650 m, suprafaţa 2198 mp)
De numai un tronson (lungime 1124 m, suprafaţa 4561 mp)

237

29.09.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

238

29.09.2016

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, finanțate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2016, conform anexelor 1, 1A, 2, 2a, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

239

29.09.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Durabilă Dolj, pentru perioada 15.09.2016-31.12.2016, conform anexelor 1 și 1A, care fac parte din prezenta hotărâre.

240

29.09.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

241

29.09.2016

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele documente: 
-Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016- anexa nr. 1; 
-Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 – anexa nr. 2 cu anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f; 
-Nota de fundamentare a listei cu dotări auto, utilaje și investiții, rectificată pe anul 2016 – anexa nr.3;
-Lista cu dotări auto,utillaje și investiții, rectificată pe anul 2016 – anexa nr.4.

242

29.09.2016

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Tunarii Noi – Seaca de Câmp. 
Valabilitate licență: 10.09.2017. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MARANDRE TOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi. 
Valabilitate licență.10.09.2017. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiași, jud.Dolj, pe traseul Brădești – Filiași.
Valabilitate licență: 30.06.2017.

243

29.09.2016

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Inginerie Electrică, în vederea organizării Conferinței Internaționale de Electricitate Teoretică și Aplicată ICATE – 2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

244

29.09.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

245

29.09.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc  „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

246

29.09.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

247

29.09.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre

248

29.09.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

249

29.09.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico – Socială Plenița, conform anexei la prezenta hotărâre.

250

29.09.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Alxandru și Aristia Aman” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

251

29.09.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcții pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

252

29.09.2016

Se aprobă acordarea sumei compensatorii brute lunare aferente titlului științific de doctor de 431 lei, domnului Dindirică Lucian Costin, manager, gradul II, clasa de salarizare 76 la Biblioteca Județeană „Alexandru  și Aristia Aman”  Craiova.
Suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor va fi inclusă în remunerația brută lunară de care domnul Dindirică Lucian Costin beneficiază.

253

29.09.2016

Se aprobă stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază domnul Ștefârță Emilian, manager, gradul II, clasa de salarizare 76 al Muzeului de Artă Craiova, la nivelul maxim aflat în plată pentru o funcție similară, dintr-o instituție similară. 
Domnul Ștefârță Emilian va beneficia de o remunerație brută lunară în cuanatum de 7.355 lei.
Hotărârea pote fi contetată în termen de 5 zile de la comunicare la sediul ordonatorului de credite.

254

29.09.2016

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societății Pentru Lucrări de drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 
1.      Alegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți ai societății: 
Cenzori: 
1. Hondor Gabriela – expert contabil 
2. Popa Liliana 
3. Motoi Nichi Silviu 
Cenzori supleanți: 
1.Olteanu Alexandru 
2. Radu Florin 
3. Bălan Camelia
    2. Majorarea capitalului social al societății cu suma de 1.000.000 lei, alocată de C.J.Dolj.

255

29.09.2016

Se numește doamna Bârzanu Felicia Oana în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, reprezentant al Consiliului Județean Dolj.

256

29.09.2016

Se numesc dl Bloju Cătălin și dna Prica Corina Doina, membri în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj pentru anul școlar 2016-2017.

257

29.09.2016

Se numește dna Ghișoiu Elena Cristina și dl Corîțu Cosmin Ion, membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Sfântul Mina” Craiova, pentru anul școlar 2016 -2017.

258

29.09.2016

Se numesc dna. Teodorescu Mirela și dl. Vava Marian, membri în consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Vasile” Craiova, reprezentați ai Consiliului Județean Dolj, pentru anul școlar 2016 - 2017.

259

29.09.2016

Se numesc dl. Căprăriu Bogdan și dl. Ionescu Dragoș, membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Craiova, reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, pentru anul școlar 2016-2017.

260

29.09.2016

Se numesc dl. Dobre Marius Florin, membru Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Craiova, reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj, pentru anul şcolar 2016-2017.

261

29.09.2016

Se aprobă retragerea dreptului de administrare acordat Consiliului Local al Oraşului Bechet pentru spaţiul situat în Pavilionul Administrativ II din incinta Unităţii Medico-Sociale Bechet. 
Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă acordat Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Dolj pentru spaţiul siuat în Pavilionul Administrativ II din incinta Unităţii Medico-Sociale Bechet. 
Se aprobă darea în folosinţă gratuită a Unităţii Medico-Sociale Bechet, pentru o perioadă de 37 de ani, a imobilului Pavilion Administrativ II prevăzut la art.1 (1) şi (2), situat în oraşul Bechet, str, Sănătăţii nr.1, aflat în domeniul public al judeţului Dolj
Observaţii: Imobilul este amplasat pe un teren intravilan în suprafaţă de 18.898,00 mp, număr cadastral 325, cartea funciară numărul 305 a localităţii Bechet.

262

29.09.2016

Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a unui bun (împrejmuire zidărie – C-tin Lecca), situat în municipiul Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32 (fost nr. 28), aflat în domeniul public al judeţului Dolj, având următoarele date de identificare: 
Denumire bun: împrejmuire zidărie – C-tin Lecca 
Cod/nr. inventar: 1.6.3.2.143 
UM (m): 122,09 
Valoare (lei): 36.200,00
Observaţii: Reevaluare este întocmită la începutul anului 2016.

263

29.09.2016

(1) Se aprobă trecerea din domeniului public al judeţului Dolj în domeniul privat al judeţului a bunului prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea desfiinţării.
(2) Materialele rezultate în urma desfiinţării bunului prevăzut la alin. (1) se vor folosi pentru reabilitarea bunului identificat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

264

29.09.2016

Se înfiinţează traseul turistic „Istorie şi tradiţie doljeană” cu următoarele obiective: 
-       Casa Băniei, situată în municipiul Craiova; 
-       Muzeul Olteniei – Secţia de Istorie-Arheologie, situată în municipiul Craiova; 
-       Cula Izvoranu – Geblescu, situată în comuna Brabova; 
-       Cula Cernăteştilor, situată în comuna Cernăteşti;
-     Muzeul Satului Pieleşti.

265

29.09.2016

Se aprobă „Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean perioada 2013-2019 – actualizare 2016”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
“Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean perioada 2013-2019 – actualizare 2016” intră în vigoare începând cu data de 01.10.2016. 
Caietele de sarcini aferente licenţelor de traseu eliberate pentru traseele care au fost actualizate se vor modifica şi completa în mod corespunzător.
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.21/2015 se modifică şi se completează în mod corespunzător.

266

20.10.2016

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești și Plenița, finanțate parțial din bugetul propriu județean, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6 și 6A.

267

20.10.2016

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului de Artă Craiova și Muzeului Olteniei Craiova, unități parțial finanțate din bugetul propriu al județului, subordonate Consiliului Județean Dolj, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3 și 3a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

268

20.10.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova, în vederea organizării celei de-a 4-a Conferințe Internaționale ”Progrese în inginerie și management” – ADEM 2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

269

20.10.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Națională a Veteranilor de Război din România, Filiala Dolj în vederea organizării unor activități legate de împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Războiul de Întregire a neamului, conform anexei la prezenta hotărâre.

270

20.10.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, care fac parte din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2016, conform anexei nr.5, care face parte din prezenta hotărâre.

271

20.10.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

272

20.10.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

273

20.10.2016

Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre

274

20.10.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

275

20.10.2016

Se aprobă statul de funcții pe anul școlar 2016 – 2017 pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetii”, conform anexei la pezenta hotărâre.

276

20.10.2016

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Camera Agricolă Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

277

20.10.2016

Începând cu data prezentei, până la ocuparea prin concurs a funcției, dar nu mai târziu de data de 31.12.2016, domnul Bobocică Mihai Ciprian numit în funcția publică de conducere de șef birou în cadrul Biroului Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, este promovat pentru exercitarea temporară a funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 80, în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

278

20.10.2016

Se aprobă modificarea raportului de serviciul al domnului Stanciu Aurel, începând cu data de 24.10.2016, prin transfer în interesul serviciului de pe funcția publică de conducere de director executiv adjunct, gradul II, clasa de salarizare 78 la Camera Agricolă Dolj pe funcția publică similară de conducere vacantă de director executiv adjunct la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj.
Atribuțiile de conducere a Camerei Agricole Dolj vor fi exercitate de către domnul Călugăru Stelică Cristinel, numit în funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior, studii superioare, începând cu data de 24.10.2016, și până la preluarea activității Camerei Agricole Dolj de către Direcția pentru Agricultură Județeană Dolj, conform H.G. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

279

20.10.2016

Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.182/07.07.2016, care va avea următorul conținut: 
”Fiecare membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj va beneficia de o indemnizație brută de ședință acordată pentru activitatea desfășurată în plen sau în comsii, în cuantum de 10% din indemnizația brută lunară de care beneficiază Președintele Consiliului Județean Dolj, acordată de maximum 2 ori în cursul unei luni”.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.182/07.07.2016 își mențin aplicabilitatea.

280

20.10.2016

Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialtiate al Consiliului Județean Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă Planul de ocupre a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

281

20.10.2016

Se aprobă proiectul ”Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1.

282

20.10.2016

Se aprobă proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

283

20.10.2016

Se aprobă proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014/2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

284

20.10.2016

Se aprobă modificarea denumirii, a elementelor de identificare și a regimului de înălțime ale imobilului situat în Craiova, str. 24 Ianuarie, nr.4, numărul cadastral 215813, înscris în cartea funciară nr.215813 a Unității Administrativ Teritoriale Craiova, care face parte din domeniul public al județului Dolj și se află în administrarea Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” clădire care face parte din Lista Monumentelor Istorice/2010, înscrisă la poziția 102, cod DJ-II-m-B-07926, sub denumirea de ”Casa Dianu”, conform anexei.
Se aprobă actualizarea cadastrului la imobilul situat în Craiova, str. 24 Ianuarie nr.4.

285

20.10.2016

Se aprobă modificarea art.29 (1) din Hotărârea nr.71/2015 a Consiliului Județean Dolj, care va avea următorul conținut: 
”Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a spațiului în suprafață totală de 50,65 mp (birourile M5=20,10 mp și M9=30,55 mp), aflat la mansarda corpului F al imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului. Nr.19 (fost 19-21), având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta”.
Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj a spațiului total de 129,75 mp (birourile M6=20,45 mp, M7=31,10 mp și M8 = 30,00 mp, inclusiv mobilierul aferent, cărora li se adaugă holul M11= 36,10 mp și toaleta în suprafață de 12,10 mp), aflat la mansarda corpului F din imobilul situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr.19 (fost 19 – 21), aflat în domeniul public al județului Dolj.

286

20.10.2016

Se aprobă modificarea arondării actuale privind actvitățile de evidență a persoanelor a localității Cerăt de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanler Segarcea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cerăt.

287

20.10.2016

Se aprobă modificarea tarifelor de utilizare pentru utilajele și mijloacele de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A. și a tarifelor de utilizare pentru mijloacele auto și utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A., conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre.

288

20.10.2016

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Moțăței, jud. Dolj, pe traseul Moțăței – Galicea Mare – Giubega – Podari – Craiova. 
Valabilitate licență: 28.08.2017. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport II STOICA LAURENȚIU MIHAI Filiași jud. Dolj, pe traseul Filiași – Răcarii de Jos. 
Valabilitate licență: 15.09.2017. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport II STOICA LAURENȚIU MIHAI Filiași jud. Dolj, pe traseul Filiași – Braloștița.
Valabilitate licență: 23.06.2017.

289

20.10.2016

Se elimină alin.(2) al art. 1 din HCJ Dolj nr.186/07.07.2016, în sensul anulării remunerației de care beneficiau împuterniciții județului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA, contractele de mandat modificându-se conform actului adițional anexat.

290

20.10.2016

Se elimină alin.(2) din HCJ Dolj nr.183/07.07.2016, în sensul anulării remunerației de care beneficia împuternicitul județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL S.A. CRAIOVA, contractul de mandat modificându-se conform actului adițional anexat.

291

20.10.2016

Se elimină alin.(2) din HCJ Dolj nr.184/07.07.2016, în sensul anulării remunerației de care beneficia împuternicitul județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., contractul de mandat modificându-se conform actului adițional anexat.

292

20.10.2016

Se elimină alin.(2) al art.1 din HCJ Dolj nr.185/07.07.2016, în sensul anulării remunerației de care beneficiau împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., contractul de mandat modificându-se conform actului adițional anexat.

293

20.10.2016

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 
-       aprobarea modificării organigramei SPLDP Dolj S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;
aprobarea modificării statului de funcții al SPLDP Dolj S.A., conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

294

20.10.2016

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. din luna octombrie 2016, următoarele: 
-       aprobarea contractului de audit statutar în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre;
- împuternicirea conducerii delegate a societății să semneze contractul de audit statutar.

295

20.10.2016

Se desemnează dna. Andreescu Maria Georgeta să reprezinte interesele județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. 
Persoana desemnată la art.1 va primi mandat special din partea Consiliului Județean Dolj în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege pentru adunările generale. 
În lispa mandatului special, împuternicitul va vota împotriva oricărui punct de pe ordinea de zi a ședințelor.
Durata mandatului împuternicitului este egală cu durata actualului consiliu județean.

296

20.10.2016

Se mandatează împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Compania de Apă ”Oltenia” S.A., să aprobe în numele și pentru județul Dolj, în ședința AGA din luna octombrie 2016 înființarea următoarelor puncte de lucru: Goicea, Bîrca, Carpen și Bistreț în județul Dolj și Telești în județul Gorj.

297

24.11.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

298

24.11.2016

Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 1a, ce fac parte din prezenta hotărâre.

299

24.11.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

300

24.11.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989- Dolj în vederea organizării de activităţi festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, conform anexei.

301

24.11.2016

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, pentru organizarea „Galei Sportului Doljean”, conform anexei ce face parte din prezenta hotarâre.

302

24.11.2016

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicină în vederea organizării celei de-a XI-a Ediţii a Conferinţei de Chirurgie Româno-Sârbe, conform anexei la prezenta hotărâre.

303

24.11.2016

Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 252.652,00 lei pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Unităţile administrativ teritoriale restituie bugetului propriu al judeţului sumele acordate potrivit art. 1 rămase neutilizate la sfărşitul exerciţiului bugetar, în vederea regularizării acestora cu bugetul de stat.

304

24.11.2016

Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, şi execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2016, conform anexelor nr.3 şi 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

305

24.11.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1,2 şi 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

306

24.11.2016

Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hoatărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hoatărâre.

307

24.11.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, conform anexei la prezenta hoatărâre.

308

24.11.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico- Socială Sadova, conform anexei la prezenta hoatărâre.

309

24.11.2016

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie.
Procedura de selecţie va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condiţiile legii.

310

24.11.2016

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie.
Procedura de selecţie va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condiţiile legii.

311

24.11.2016

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie.
Procedura de selecţie va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condiţiile legii.

312

24.11.2016

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor la S.C. Parc Turism S.A. Craiova la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie.
Procedura de selecţie va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condiţiile legii.

313

24.11.2016

Se iniţiază procedura de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova, prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condiţiile legii.

314

24.11.2016

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., d-na Andreescu Maria Georgeta, să voteze în adunarea generală ordinară din 15.12.2016: 
(1)aprobarea rectificării „Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016”, conform anexei la prezenta hotărâre.

315

24.11.2016

Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova asupra unui spaţiu în suprafaţă de 26,28 mp, situat în incinta spitalului, identificat conform anexei la prezenta. 
  Se dă spaţiul de la art.1 în administrarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Dolj. 
  (2)Cheltuielile aferente amenajării/întreţinerii spaţiului şi utilităţilor vor fi suportate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Dolj.
Predarea-preluarea se va face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

316

24.11.2016

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor bunuri (clădiri), în vederea desfiinţării, situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, având următoarele caracteristici: 
-C7 - Pavilion gospodărie anexă, nr. inv. 1.5.3.113, parter, Sc=Sd=175,00 mp;

-C8 – Clădire spălătorie, nr. inv. 1.6.2.114, parter, Sc=Sd=196,00mp.

317

24.11.2016

Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită acordată Fundaţiei „World Vision România”, pentru spaţiul în suprafaţă de 182,67 mp situat la etajul 3 al căminului Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile”, identificat conform anexei, până la data de 30.06.2017.

318

24.11.2016

Se aprobă completarea Hotărârii nr. 123/2016 a Consiliului Judeţean Dolj, după cum urmează: 
(1)     Termenul de realizare a lucrărilor de investiţii pentru extinderea Aeroportului Craiova este anul 2020. 
(2)     Regimul juridic al termenului solicitat prin Hotărârea nr. 123/2016 a Consiliului Judeţean Doj rămâne neschimbat chiar dacă termenul de finalizare al investiţiei se modifică.
Bunurile trecute din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Dolj, pentru realizarea obiectivelor „Realizare terminal nou” şi „Realizare platformă staţionare aeronave”, cuprinse în Masterplanul General de Transport al României, nu vor fi trecute în domeniul privat al judeţului Dolj.

319

24.11.2016

Se dă acordul ca R.A. Aeroportul Internaţional Craiova să realizeze documentaţia cadastrală şi înscriere în cartea funciară a unei construcţii identificate în anexa la prezenta.
 Consiliul Judeţean Dolj va suporta cheltuielile pentru documentaţia cadastrală şi intabularea în favoarea judeţului Dolj a construcţiei de la art.1.

320

24.11.2016

Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, Consolidarea şi Dotarea Monumentului Istoric Casa Dianu (Corp C1) ca Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc”, faza documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, având indicatorii tehnico-economici conform anexei nr. la prezenta hotărâre, şi descrierea investiţiei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă depunerea proiectului „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judeţul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărţii şi Exilului Românesc şi introducerea acestuia în circuitul turistic”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5-Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

321

08.12.2016

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare de 4.104 mii lei, pe unităţi administrativ - teritoriale, pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor.

322

08.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetelor şcolilor speciale (Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Şcoala Gimnazială Specială  „Sf. Vasile”, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Şcoala Profesională Specială Craiova) şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 3, 4, 5, 6, şi 7, care fac parte din prezenta hotărâre.

323

08.12.2016

Se aprobă proiectul „Reacţii coordonate şi eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă în regiunea Dolj-Vratsa”/ ”Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region – DJ-VR: R.A.E.S.”, având valoarea totală eligibilă de 5.941.356,42 Euro (echivalentul a 26.740.856,97 lei), din care 2.924.182,88 Euro (echivalentul a 13.161.162,30 lei) aferentă activităţilor implementate de Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, implementat în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” Dolj - Beneficiar 2 şi Administraţia Districtului Vratsa – Bulgaria – Beneficiar 3, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 3: O regiune sigură, Obiectivul Specific: 3.1 Imbunătăţirea managementului comun al riscului în aria tranfrontalieră.  
Se aprobă contribuţia proprie de 2% la cheltuielile eligibile a Consiliului Judeţean Dolj de 58.483,65 Euro, respectiv 263.223,21 lei şi contribuţia la cheltuieli neeligibile de 817.771,21 Euro, respectiv 3.680.654,66 lei pentru proiectul mai sus menţionat.

324

15.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj, pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 şi 1a, ce fac parte din prezenta hotarăre.

325

15.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, Muzeului Olteniei Craiova şi Muzeului de Arta Craiova, unităţi parţial finanţate din bugetul propriu al judeţului, subordonate Consiliului Judeţean Dolj, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2.1, 2.2, 2a, 2a.1, 2a.2, 3, 3a, 4 şi 4a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

326

15.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru perioada 15.09.2016 – 31.12.2016, conform anexelor nr. 1 şi 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

327

15.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

328

15.12.2016

Se aprobă încheierea unui act adiţional la protocolul de cooperare nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanţă din învăţământul preuniversitar doljean, conform anexei ce face parte din prezenta hotărăre.

329

15.12.2016

Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 499.553,00 lei pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

330

15.12.2016

Se aprobă redistribuirea sumei de 2.507 lei de la Municipiul Calafat, Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” la Municipiul Craiova, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, în vederea efectuării plăţilor către elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

331

15.12.2016

Se aprobă nivelul taxelor locale şi a amenzilor aplicabile pe anul 2017 ce intră în competenţa de aprobare a Consiliul Judeţean Dolj, conform anexelor nr. 1 şi 2.

332

15.12.2016

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

333

15.12.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

334

15.12.2016

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

335

15.12.2016

Începând cu 01.01.2017, până la ocuparea prin concurs a funcţiei, dar nu mai târziu de data de 30.06.2017, domnul Bobocică Mihai Ciprian numit în funcţia publică de conducere de şef birou în cadrul Biroului Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, este promovat pentru exercitarea temporară a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 80, în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj.

336

15.12.2016

Se aprobă rezultatul final al analizei noului proiect de management al domnului Ridiche Florin, manager al Muzeului Olteniei Craiova, reprezentând nota 10.

337

15.12.2016

Se aprobă rezultatul final al analizei noului proiect de management al domnului Ştefârţă Emilian, manager al Muzeului de Artă Craiova, reprezentând nota 9,70.

338

15.12.2016

Se aprobă rezultatul final al analizei noului proiect de management al domnului Radu Augustin, manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti” Craiova, reprezentând nota 9,85.

339

15.12.2016

Se aprobă rezultatul final al analizei noului proiect de management al doamnei Etegan Amelia Loredana, manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Dolj, reprezentând nota 9,75.

340

15.12.2016

Se aprobă darea în administrarea, către R.A. ROMATSA D.S.N.A. Craiova, a unor imobile (terenuri), în suprafaţă totală de 350 m2, aflate în domeniul public al judeţului Dolj, identificate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, în vederea amplasării unor echipamente meteo şi de navigaţie moderne, folosite la decolarea/aterizarea aeronavelor, pe întreaga perioadă de funcţionare a echipamentelor.

341

15.12.2016

Se aprobă încetarea dreptului de folosinţă gratuită acordat Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Pleniţa asupra imobilului „Administraţie spital” Pleniţa, situat în comuna Pleniţa, str. A. I. Cuza nr. 48, alcătuit din teren în suprafaţă de 172 m2, cu numărul de inventar 2.4.2.117 şi clădire birouri administrativ (C1) cu suprafaţa construită de 112 m2 şi numărul de inventar 1.6.2.145, având regim de înălţime parter.
Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 172 m2, aferent imobilului identificat la art. 1, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Dolj.

342

15.12.2016

Se aprobă valoarea rezultată în urma reevaluării construcţiilor şi terenurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Dolj, conform anexelor nr.1, 2 si 3.

343

15.12.2016

Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 – Descrierea investiţiei la Hotărârea nr. 282/20.10.2016 de aprobare a proiectului „Restaurarea, consolidarea şi promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu – Geblescu”, a indicatorilor tehnico – economici, a cheltuielior legate de proiect şi a acordului de parteneriat, conform anexei la prezenta hotărâre.

344

15.12.2016

Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 320/24.11.2016 conform anexei la prezenta hotărâre.

345

15.12.2016

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., d-na Andreescu Maria Georgeta, să voteze în adunarea generală ordinară din 09.01.2017: 
-Analiza şi aprobarea completării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membrii C.A. cu clauzele obligatorii menţionate de H.G. 722/2016, conform anexei la prezenta hotărâre;

-Analiza şi aprobarea indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi/membrii C.A. conform art. 37 alin. 2 din O.U.G. 109/2011 modificată prin Legea 111/2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

346

15.12.2016

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj la S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., d-nul Badea Marian, să aprobe în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor următoarele: 
-Eliberarea din funcţia de administrator unic S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A. a domnului Nicoli Marin, începând cu data de 01.01.2017; 
-Încetarea contractului de administrare-mandat încheiat de societate cu acesta, prin acordul părţilor; 
-Numirea ca administrator unic al S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., începând cu data de 01.01.2017, până la data de 25.02.2017, a domnului Dan Daşoveanu. Acesta va fi şi director general, calitate în care i se deleagă conducerea unităţii. Administratorul îşi va exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii; 
-Semnarea contractului de administrare-mandat ce se va încheia cu noul administrator unic, anexă la prezenta hotărâre;
-Împuternicirea domnului Daşoveanu Dan, administrator unic al S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., să îndeplinească formalităţile de înscriere a acestor modificări la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.

347

15.12.2016

Se aprobă documentaţia tehnico – economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 542, Lim. Jud. Olt – Zvorsca – Amărăştii de Sus - Amărăştii de Jos – Dăbuleni (DN 54A), km 17+610 – 45+170”, având indicatorii tehnico-economici conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.

Inchide