NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

26.01.2017

Se ia act de demisia domnilor Tănăsescu Alina Elena, Stancu Florinel, Presură Alexandra, Craioveanu Elena Lavinia, Giugea Nicolae din funcţia de consilieri judeţeni.

2

26.01.2017

Se desemnează ca membru al comisiei de validare pentru validarea mandatelor consilierilor judeţeni domnul Vasile Dorin Cosmin în locul doamnei Tănăsescu Alina Elena.

3

26.01.2017

Se validează mandatele de consilieri judeţeni ale doamnelor Neagoe Olimpia, Tanciu Constanţa Coca, Panait Gabriela Anca şi al domnului Roşca Marian Ovidiu, din partea Partidului Social Democrat.

4

26.01.2017

Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj domnişoara consilier judeţean Bică Oana Claudia.

5

26.01.2017

Se aprobă modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dolj, conform anexei la prezenta.

6

26.01.2017

Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2017, în vederea determinării veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.
Se aprobă preţul mediu/tona de iarbă obţinută de pe pajişti pentru anul 2017 conform anexei nr. 2, în vederea determinării veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole.

7

26.01.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statutului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

8

26.01.2017

Se aprobă modificarea statutului de funcţii pentru Muzeul de Artă Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

9

26.01.2017

Începând cu data de 01.12.2016 se modifica salariul pt. domnul Stancu Florin Ionuţ numit în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

10

26.01.2017

Începând cu data de 01.02.2017 se modifica salariul pt.  domnul Bobocică Mihai Ciprian, promovat temporar în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj.

11

26.01.2017

Începând cu data de 01.02.2017 se modifica salariul pt. domnul Dobrescu Constantin, director al Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj.

12

26.01.2017

Începând cu data de 01.02.2017 se modifica salariul pt. domnul Pâncu Bogdan Mihai, director al Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova.

13

26.01.2017

Începând cu data de 01.02.2017 se modifica salariul pt. doamna Florea Emilia Georgeta, director al Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism şi Dezvoltare Rurală Durabilă.

14

26.01.2017

Începând cu data de 01.02.2017 se modifica salariul pt.  doamna Kalman Aurora, director la Unitatea Medico Socială Melineşti.

15

26.01.2017

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. Parc Tursim S.A. Craiova, la data de 31.01.2017, să propună şi să voteze în numele şi pentru judeţul Dolj, următoarele: 
a)Prelungirea contractului de administrare – mandat încheiat de societate cu administratorii, prin act adiţional, conform anexei nr. 1, prin numirea acestora în funcţia de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni.
b)Prelungirea contractului de mandat încheiat între directorul general al S.C. Parc Tursim S.A. Craiova şi consiliul de administraţie al societăţii, prin act adiţional, conform anexei nr. 2.

16

26.01.2017

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acţionarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. la data de 31.01.2017, să propună şi să voteze în numele şi pentru judeţul Dolj prelungirea, prin act adiţional, a contractului de administrare – mandat încheiat de societate cu administratorii, conform anexei nr. 1, prin numirea acestora în funcţia de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni.

17

26.01.2017

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să convoace de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor să propună şi să voteze în numele şi pentru judeţul Dolj următoarele: 
a)numirea actualilor membrii ai consiliului de administraţie, cărora le va expira mandatul la data de 31.01.2017, în funcţia de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1. 
b)prelungirea, prin act adiţional, a contractului de administrare – mandat încheiat de societate cu administratorii, conform anexei nr. 2.
c)prelungirea, prin act adiţional, a contractului de mandat încheiat între directorul general al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. şi consiliul de administraţie, conform anexei nr. 3.

18

26.01.2017

Se prelungeşte contractul de administrare – mandat al membrilor consiliului de administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova; 
Contractul de mandat în vigoare se prelungeşte prin act adiţional, încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi administratorii provizorii, până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor membri C.A., dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1.

Consiliul de administraţie încheie act adiţional la contractul de mandat al directorului general – Dumitru Mircea Ovidiu, precum şi al directorului economic Dascălu Luminiţa a directorului tehnic – Predescu Adrian, în vederea prelungirii acestora pentru o perioadă de maximum 6 luni, conform modelului din anexa nr. 2.

19

26.01.2017

Se solicită Guvernului transmiterea imobilului 2692, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj.
După preluare, imobilul se va utiliza în vederea realizării unor lucrări de reparaţii şi modernizare a staţiei de captare a apei necesară alimentării cu apă a comunei Pleniţa.Hotărârea nr. 286/2015 a Consiliului Judeţean Dolj îşi încetează aplicabilitatea.

20

26.01.2017

Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul privat al judeţului a clădirilor şi construcţiilor, identificate în anexa la prezenta hotărâre, în vederea desfiinţării.
Materialele rezultate în urma desfiinţării clădirilor şi construcţiilor, prevăzute la alin. 1, se vor valorifica conform prevederilor legale, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul Consiliului Judeţean Dolj.
Patrimoniul Judeţului Dolj se diminuează cu valoarea contabilă a clădirilor şi construcţiilor precizate la art. 1, alin. 1.

21

26.01.2017

Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul privat al judeţului a unor bunuri (clădiri), în vederea desfiinţării, situate în incinta Unităţii Medico-Sociale Sadova;

22

26.01.2017

Se aprobă trecerea unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni – Secţia Exterioară Bechet, din domeniul public în domeniul privat al judeţului, în vederea desfiinţării şi casării;

23

26.01.2017

Se aprobă modificarea poziţiei 10, coloana 3 din anexa la Hotărârea nr. 53/2013 a Consiliului Judeţean Dolj referitoare la bunuri din domeniul public al Judeţului Dolj;

24

26.01.2017

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale clădirilor Pavilion secţie medicală (C1 pe planul de amplasament) şi Pavilion administrativ (C2 pe planul de amplasament), în care îşi desfăşoară activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, situate în comuna Bucovăţ, sat Leamna de Sus, Tarlaua 21, Parcela 242, pe un teren cu număr cadastral/număr carte funciară 32031, clădiri ce fac parte din domeniul public al Judeţului Dolj şi se află în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna; 
Hotărârea nr. 56/1999 a Consiliul Judeţean Dolj privind domeniul public al judeţului Dolj, se completează în mod corespunzător.
Punctul II din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 140/2004 a Consiliului Judeţean Dolj prin darea în administrarea unităţilor de sănătate publică a unor imobile – construcţii şi teren, se modifică în mod corespunzător.

25

26.01.2017

Se aprobă încetarea dreptului de administrare acordat R.A. Aeroportul Internaţional Craiova asupra clădirii „Fabrica de oxigen”, care aparţine Imobilului 349 (parţial) Craiova – amplasament 1, se află în domeniul public al judeţului Dolj şi este situată în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325A, nr. inventar 1.5.5.127, NC/CF 223950, judeţul Dolj, identificată în anexa la prezenta hotărâre.
Se aprobă încetarea dreptului de administrare acordat R.A. Aeroportul Internaţional Craiova asupra unui teren în suprafaţă 9.447 m2, care aparţine Imobilului 349 (parţial) Craiova – amplasament 1, se află în domeniul public al judeţului Dolj şi este situat în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325A, nr. inventar  2.4.2.223, NC/CF 211362, judeţul Dolj, identificată în anexa la prezenta hotărâre.

26

26.01.2017

Se aprobă prelungirea până la data de 06.04.2024 a duratei contractelor de închiriere ale cabinetelor medicale din Centrul Medical Calea Bucureşti şi Centrul Medical Brazda lui Novac, ai căror locatari sunt menţionaţi în anexa la prezenta. 
Chiria pentru cabinetele medicale se majorează cu 5% de la data semnării actului adiţional. 
Peste 3 ani, chiria se va renegocia în funcţie de evoluţia pieţei imobiliare.
Se aprobă chiria pentru cota-parte din spaţiile comune (camere sterilizate, depozit deşeuri contaminate, cameră serviciu) de 5 euro/mp/lună.

27

26.01.2017

Se aprobă prelungirea cu doi ani a duratei contractului de închiriere nr. 45796/31.12.2015, încheiat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova cu Microcomputer Service S.A.

28

26.01.2017

Se aprobă radierea din planul cadastral şi din Cartea funciară a următoarelor clădiri existente pe un teren înscris în Cartea funciară, pentru imobilul situat în Craiova, str. Jieţului nr. 19 (fost 19-21), judeţul Dolj, numărul cadastral 211778, număr Carte funciară 211778, cu o suprafaţă totală desfăşurată de 468,65 mp

29

26.01.2017

Se preia în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova diferenţa de teren în suprafaţă de 1159 mp, identificat ca „Drum de exploatare 684”, situat în Tarlaua 69, pentru realizarea obiectivului „Staţie de sortare şi staţie de compostare la Mofleni - Craiova” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.

30

26.01.2017

Se aprobă proiectul „Coordonarea şi sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj-Vratsa”, având valoarea totală eligibilă de 1.483.009,98 euro (echivalentul a 6.661.680,85 lei), din care 730.750,21 euro (echivalentul a 3.282.529,96 lei) aferentă activităţilor implementate de către Judeţul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, proiect implementat în parteneriat cu Municipalitatea Kozlodui, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi Administraţia Districtului Vratsa, în cadrul programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, obiectivul specific 5.1: Creşterea capacităţii de cooperare şi a eficienţei instituţiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere.

31

26.01.2017

Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Băileşti.
Valabilitate licenţă: 28.12.2017.

32

20.02.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

33

20.02.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

34

20.02.2017

Se mandatează împuternicitului judeţului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să propună şi să voteze în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii următoarele: 
-prelungirea contractului de administrare-mandat încheiat între S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. şi domnul Daşoveanu Dan; 
-semnarea actului adiţional la contractul de administrare-mandat încheiat de societate cu administratorul unic, anexă la prezenta hotărâre; 
-alegerea cenzorilor şi a cenzorului supleant ai societăţii pentru un mandate de 3 ani: 
-stabilirea remuneraţiei cenzorilor.
-împuternicirea domnului Daşoveanu Dan, administrator unic al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., să îndeplinească formalităţile de înscriere a acestor modificări la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.

35

20.02.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., d-na Andreescu Maria, pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 10.03.2017:
-aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., la Staţia de Epurare Ape Uzate Craiova – Făcăi, conform anexei la prezenta hotărâre.

36

20.02.2017

Se aprobă completarea anexei la Hotărârea nr.26/26.01.2017 a Consiliului Judeţean Dolj, cu anexa la prezenta.

37

20.02.2017

Se aprobă modificarea componenţei Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, aceasta urmând a avea alcătuirea prevăzută în anexa nr. 1.
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, conform anexei nr. 2.
De la data adoptării prezentei, Hotărârea nr. 60 din 26.02.2013 a Consiliului Judeţean Dolj îşi încetează aplicabilitatea.

38

20.02.2017

Se aprobă modificarea tarifelor pentru utilaje şi mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P. Dolj S.A., tariful de manoperă pentru personalul deservent şi tariful de manoperă direct pentru muncitori, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.03.2017.

39

20.02.2017

Se aprobă data de 31.12.2018, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi – Centru Turistic Interactiv” cod SMIS 45697, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.2” – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.
Sumele necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) vor fi asigurate din bugetul local al judeţului Dolj pe anii 2017 şi 2018.

40

20.02.2017

Se aprobă valorile actualizate ale devizelor generale pentru obiectivele de investiţii, având următorii indicatori tehnico-economici: 
-modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) 
-reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzeşti) 
-eliminare zona care prezintă risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200 – 33+500, la obiectivul de investiţii: DJ 643A 
-modernizarea DJ542, lim. Jud. Olt 

41

20.02.2017

Se aprobă documentaţia tehnico – economică – faza DALI – pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 643A, Lim. Jud. Olt - Picăturile – Murgaşi – Gaia – Buşteni - Balota de Jos – Balota de Sus – Veleşti, km 23+825 – 44+041, tronson km 33+500 – 44+041”, având indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.

42

09.03.2017

Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, a OUG nr.46/2015, a OUG nr. 8/2016, conform anexelor nr.1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

43

09.03.2017

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

44

09.03.2017

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor din luna martie 2017 contractarea de servicii de asistenţă juridică pentru dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată.

45

30.03.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2017, conform anexei nr.1.

46

30.03.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”AșezăminteleBrâncovenești” Dăbuleni pe anul 2017, conform anexelor nr.1 și 2.

47

30.03.2017

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, conform anexelor nr.1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

48

30.03.2017

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A.

49

30.03.2017

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unități parțial finanțate, subordonate Consiliului Județean Dolj, pe anul 2017 și estimarea pe anii 2018 – 2020, conform anexelor nr.1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 6.1, 6a1, 6.2, 6a2, 7, 7a, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

50

30.03.2017

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Școlii Profesionale Speciale Craiova și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5 și bugetul de venituri și cheltuieli pentu activitatea autofinanțată a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, conform anexei 6.

51

30.03.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

52

30.03.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2017, conform anexelor nr.1 și 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

53

30.03.2017

Se aprobă bugetul de venituri și cheltueili al Centrului Județean pentru protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

54

30.03.2017

Se aprobă utilizarea sumei de 49.302 mii lei din excedentul bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform Anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre.

55

30.03.2017

Se aprobă execuția creditului intern pe anul 2016 și bugetul de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2017, conform anexelor nr.1 și 2.

56

30.03.2017

Se aprobă alocarea sumei de 9.728 mii lei reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, pe anul 2017, și estimările pe anii 2018, 2019, 2020, conform anexei ce face parte din prezenta hotarare

57

30.03.2017

Se aprobă actul adițional la protocolul de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei privind realizarea Proiectului ”CatedralaOrtodoxă – Sfântul Ioan Botezătorul” – Craiovița Nouă, Craiova, prevăzut în anexă.

58

30.03.2017

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexelor nr.3 și 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

59

30.03.2017

Se aprobă bugetul propriu al județului Dolj, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre:
-      anexa nr.1 – bugetul propriu județean pentru anul 2017,
-       
anexa nr.2 – detalierea cheltuielilor pe articole și alineate pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020,
anexa nr.3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2017.

60

30.03.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

61

30.03.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”AșezăminteleBrâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

62

30.03.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

63

30.03.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico - Socială Plenița, începând cu data de 01.04.2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

64

30.03.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico – Socială Sadova, conform anexei la prezenta hotărâre.

65

30.03.2017

Se încredințează serviciul de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 31.12.2017.
Elementele componente ale activității prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

66

30.03.2017

De aprobă includerea în domeniul public al județului Dolj a Stației de epurare ape menajere situată în incinta Unității de Asistență Medico – Socială Cetate, identificată conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Hotărârea nr. 56/1999 a Consiliului Județean Dolj se completează corespunzător. Valoarea patrimoniului județului Dolj se majorează cu valoarea acestei investiții.
Se dă în administrarea Stațaia de epurare ape menajere prevăzută la art.1 Unității de Asistență Medico – Socială Cetate.

67

30.03.2017

Se modifică elementele de identificare ale clădirii C1 – Aleea Ghețișoarei (fost centru de plasament, actual Modului ”Sfânta Maria”), situată în municipiul  Craiova, Aleea Ghețișoarei, nr.5, cu numărul cadastral 21661 și numărul de carte funciară cu caracter nedefinitiv 54247, clădire care face parte din domeniul public al Județului Dolj și se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, astfel: 
”Clădire C1 – Aleea Ghețișoarei, regim de înălțime S parțil +P+1E; 
Sc subsol= 273,00 mp, Sc parter = 548,00 mp, Sc etaj = 548,00 mp, Sd = 1.369,00 mp, cadre din beton armat cu zidărie cărămidă, acoperiș tip terasă, 
Număr inventar 1.6.2.209, valoare 3.451.8775,00 lei
Număr cadastral provizoriu 21661, număr carte funciară cu caracter nedefinitiv 54247”.

68

30.03.2017

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.7643/27.05.2013 încheiat de Consiliul Județean Dolj cu S.C. PHARMA T S.R.L., pentru spațiul în suprafață de 88 mp, situat la parterul Policlinicii Plenița din localitatea Plenița, str. A.I. Cuza, nr.44, aflat în domeniul public al județului Dolj, până la data de 01.06.2024.
Valoarea majorată a chiriei va fi de 6,00 lei/mp/lună, valoare ce va fi indexată anual cu indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică.

69

30.03.2017

Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu, în suprafață de 11,70 mp, situat în Centrul Medical Brazda lui Novac, identificat în anexa la prezenta, din birou în cabinet medical/activități conexe serviciilor medicale.
Se aprovă închirierea prin licitație publică a spațiului de la art.1 (1) pentru desfășurarea de activități medicale și/sau activități conexe serviciilor medicale.

70

30.03.2017

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul privat al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, cu o suprafață utilă de 37,89 mp (spațiu cabinet medical cu o suprafață utilă de 21,10 mp și spații în indiviziune cu o suprafață utilă de 16,79 mp), situat în incinta dispensarului medical din str. Siretului, nr.11 (fost nr.13), Municipiul Craiova, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea desfășurării de activități medicale sau activități conexe servicilor medicale. 

71

30.03.2017

Se aprobă darea în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Oltenia a spațiului subsol și etaj 1 din Corpul B, situat în incinta fostei Școli Speciale ”Regina Maria”, din municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.22, județul Dolj, aflat în domeniul public al Județului Dolj și având o suprafață utilă de 965,25 mp, având destinația actuală de sediul.

72

30.03.2017

Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Dolj în domeniul privat al județului a unui teren în suprafață de 3.278 m.p., identificat în anexa la prezenta hotărâre, parte din terenul aferent Imobilului 349 (parțial) Craiova – Amplasament 6, lot 4/1/6, CF/NC 211339, în suprafață de 569.699 m.p., situat în Craiova, Calea București, nr.325A, județul Dolj, în vederea instituirii unui drept de superficie. 

73

30.03.2017

Hotărârea nr.230/24.08.2016 a Consiliului Județean Dolj, prin care podurile amplasate pe drumul județean DJ 552 Craiova–Mofleni–Bucovăț–Italieni–Terpezița-Plopșor-Vârtop- Caraula-Cetate (DN 56A) au fost incluse în domeniul public al județului Dolj, își încetează aplicabilitatea.

74

30.03.2017

Se aprobă Protocolul de colaborare între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Consiliului Județean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.
Se împuternicește domnul Ion Prioteasa, Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze prezentul protocol.

75

30.03.2017

Se aprobă Normele specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, conform anexei la prezenta hotărâre.

76

30.03.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică-faza SF – pentru obiectivul de investiții: ”Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces – Parc Industrial High – Tech Industry Park Craiova”, conform anexei la prezenta.

77

30.03.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică – fața DALI – pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității la clădirea publică Școala de Arte și Meserii Cornetti, Corp A+E, str. Jiețului nr.19-21 Craiova”, conform anexei la prezenta.

78

30.03.2017

Se mandatează reprezentantul Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltenia”, președintele Consiliului Județean Dolj, dl. Ion Prioteasa, să susțină și să voteze următoarele măsuri: 
-       aprobarea cotizației anuale a Județului Dolj,  începând cu anul 2017, pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcționării aparatului tehnic de specialitate al asociației, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor statutare;
- aprobarea prețurilor pentru apa industrială care urmează să fie aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

79

30.03.2017

Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Dolj în comisiile tematice de lucru ale Adunării Regiunilor Europene, conform anexei la prezenta hotărâre.

80

30.03.2017

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale și extindere la Clinica de oncoligie și Clinica de dermatologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”;

81

30.03.2017

Începând cu anul școlar 2017 – 2018 se modifică denumirea Școlii Profesionale Speciale Craiova în Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova, având noile date de identificare: niveluri de învățământ: primar, gimnazial, liceal, adresa: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, nr.160A, jud. Dolj, e-mail: spscraiova@yahoo.com, website:spscraiova.scoli.edu.ro

82

06.04.2017

Se aprobă actualizarea proiectului ”Modernizare DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200-71+771” în vederea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiect POR 2016/6/6.1/1.

83

06.04.2017

Se aprobă actualizarea proiectului ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, nr. apelului de proiecte POR 2016/5/5.1/1.

84

06.04.2017

Se aprobă actualizarea proeictului ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, nr. apelului de proiecte POR 2016/5/5.1/1.

85

06.04.2017

Se aprobă actualizarea proiectului ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeul al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, nr. apelului de proiecte POR 2016/5/5.1/1.

86

27.04.2017

Se ia act de demisia d-lui Răducea Isidor din funcţia de consilier judeţean şi se declară vacant locul de cosilier judeţean ocupat de acesta.Se ia act de demisia d-lui Răducea Isidor din funcţia de consilier judeţean şi se declară vacant locul de cosilier judeţean ocupat de acesta.

87

27.04.2017

Validează mandatul de consilier judeţean al d-lui Sdreală Mihai-Marian, din partea Partidului Naţional Liberal.

88

27.04.2017

Se aprobă alocarea în anul 2017 a sumei de 1.377 mii lei Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia.

89

27.04.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj şi  Universitatea din Craiova, în vederea organizării Conferinţei Naţionale de Termotehnică cu Participare Internaţională „NACOT 2017”, conform anexei la prezenta hotărâre.

90

27.04.2017

Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acţionarilor documente, conform anexelor.

91

27.04.2017

Se împuternicesc reprezentanţii mandataţi ai Judeţului Dolj la S.C.    Parc –Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acţionarilor documente, conform anexelor.

92

27.04.2017

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. High-Tech-Industry Park Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor majorarea capitalului social cu suma de 300.000 de lei, alocată acestei societăţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.54/30.03.2017.

93

27.04.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria, pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 15.05.2017:
-aprobarea „Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

94

27.04.2017

Se aprobă tarifele aeroportuare practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova ca urmare a încredinţării serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova, până la data de 31.12.2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

95

27.04.2017

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Dolj în vederea desfiinţării, a unor bunuri (clădiri) situate în incinta Centrului Medico-Social Amărăştii de Jos.

96

27.04.2017

Se aprobă prelungirea de la data de 28.04.2017 până la sfârşitul  mandatului actualului consiliu judeţean a perioadei de dare în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism – Filiala Craiova a spaţiului în suprafaţă de 450 mp situat la parterul grădiniţei din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile” (str. Dimitrie Gerota, nr.3) şi a unui teren de joacă pentru copii, în suprafaţă de 1.200 mp, situat în incinta aceluiaşi imobil.

97

27.04.2017

Se modifică suprafaţa terenului dat în folosinţă gratuită la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Pleniţa, policlinică, din 1.079 mp în 1.298 mp.

98

27.04.2017

Se preia temporar în administrare drumul de interes local – Strada Groza- situat în comuna Dobreşti, sat Căciulăteşti, pe o lungime de 500m şi o lăţime de 10m, din măsurători 4299 mp, pentru realizarea fluidizării transportului de la şi către Staţia de Transfer Dobreşti, situată pe terenul ce se află în domeniul public al localităţii Dobreşti, în tarlaua 79, parcela 1336, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Dolj”
Predarea-primirea drumului se va face pe bază de protocol în termen de 10 zile. 

99

27.04.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare  pentru aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

100

27.04.2017

Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare  ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform anexelor nr. 1-66 la prezenta hotărâre.

101

27.04.2017

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Medico- Social Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

102

27.04.2017

Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” al judeţului Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

103

27.04.2017

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activităţile de evidenţă a persoanelor a localităţii Maglavit de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Calafat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Maglavit.

104

27.04.2017

Se aprobă modificarea anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate – „Lista tarifelor pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean”, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.107/30.04.2014 se modifică şi se completează în mod corespunzător.
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate încheiate cu operatorii de transport se vor modifica şi comleta în mod corespunzător.

105

27.04.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Dolj „Fraţii Buzeşti”, în vederea organizării unor activităţi pe data de 25 mai 2017 cu ocazia „Zilei Eroilor - Înălţarea Domnului”, conform anexei la prezenta hotărâre.

106

27.04.2017

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Judeţean Dolj şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, pentru implementarea proiectului „Competiţia Tinereţii” conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

107

25.05.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2017, conform anexei nr.1.

108

25.05.2017

Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului propriu judeţean, conform anexelor nr.1 şi 2, conturile anuale de execuţie ale bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.3 şi 4, contul anual de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.5 şi 6, contul anual de execuţie al bugetului creditelor interne, conform anexei nr.7, ce fac parte din prezenta hotărâre.
Se aprobă situaţiile financiare ale anului 2016, conform anexelor nr.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, ce fac parte din  prezenta hotărâre. 

109

25.05.2017

Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, şi execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate consiliului judeţean şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.3 şi 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

110

25.05.2017

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

111

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Unitatea Medico-Socială Cetate , conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

112

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Centrul Medico-Social Amărăştii de Jos, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Medico-Social Amărăştii de Jos, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Medico-Social Amărăştii de Jos, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

113

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

114

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj , conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

115

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

116

25.05.2017

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

117

25.05.2017

Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

118

25.05.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

119

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., domnul Badea Marian, pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acţionarilor următoarele documente: 
 -Situaţiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2016, conform anexelor nr. 3, 4, 5 şi 6, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
-Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferente exerciţiului financiar al anului 2016, conform anexei nr. 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
-Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exerciţiul financiar 2016; 
-Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform anexelor nr. 8, 8.2, 8.3 şi 8.4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;      
-Obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2017, conform anexei nr.9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-Programul de investiţii pe anul 2017 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 10.1), conform anexei nr.10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

120

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., doamna Sună Monica, pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acţionarilor următoarele documente: 
 -Situaţiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2016, conform anexelor nr. 3, 4, 5 şi 6, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
-Nota privind repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2016, conform anexei nr. 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
-Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2016; 
-Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform anexelor nr. 8, 8.2, 8.3 şi 8.4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;      
-Obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2017, conform anexei nr.9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
-Programul de investiţii pe anul 2017 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 10.1), conform anexei nr.10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

121

25.05.2017

 Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj să voteze în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, următoarele: 
1-Numirea Consiliului de administraţie, după cum urmează: 
      -Răducănoiu Constantin 
      -Avrămoiu Daniela- reprezentantul Consiliului Judeţean Dolj 
      -Corîţu Cosmin Ion 
      -Tănăsescu Marcel 
      -Iancu Diana Valy 
2-Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform anexei la prezenta hotărâre;  
3-Remuneraţia fixă a administratorilor în valoare brută de 800 lei/lună;
4-Organizarea, de către noul Consiliu de Administraţie, a procedurii de selecţie a directorului general.

122

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să propună şi să voteze în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii următoarele: 
-Prelungirea contractului de administrare-mandat încheiat între S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. şi domnul Daşoveanu Dan, administrator şi director general, pe o perioadă de 2 luni de la data de 23.06.2017, până la data delegării conducerii societăţii, de către consiliul de administraţie, unuia dintre administratori, care devine astfel administrator executiv şi director general; 
-Semnarea actului adiţional la contractului de administrare-mandat încheiat de societate cu administratorul- director general, anexă la prezenta hotărâre; 

-Împuternicirea domnului Daşoveanu Dan, director general al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., să îndeplinească formalităţile de înscriere a acestor modificări la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

123

25.05.2017

Se mandatează împuterniciţii judeţului Dolj pentru a vota în adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. următoarele: 
1-Numirea Consiliului de Administraţie,
2-Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform anexei la prezenta hotărâre;  
3-Remuneraţia fixă a administratorilor 

124

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj pentru a vota în adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. următoarele: 
1-Numirea Consiliului de Administraţie, 
  2-Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform anexei la prezenta hotărâre;  
3-Remuneraţia fixă a administratorilor;
4-Organizarea, de către noul Consiliu de Administraţie, a procedurii de selecţie a directorului general.

125

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj pentru a vota în adunarea generală ordinară a acţionarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. următoarele: 
1-Numirea Consiliului de Administraţie, 
2-Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform anexei la prezenta hotărâre;  
3-Remuneraţia fixă a administratorilor în valoare de 800 de lei brut/lună;
4-Organizarea, de către noul Consiliu de Administraţie, a procedurii de selecţie a directorului general.

126

25.05.2017

Se mandatează împuternicitul judeţului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 29.05.2017: 
-aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016- anexa 1. 
-aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016- anexa 2. 
-aprobarea raportului auditorului independent – anexa 3. 
-aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2016- anexa 4.
-aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A. şi directorului general conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente anului 2016- anexa 5.

127

25.05.2017

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova va avea următoarea componenţă: 
 1.Pappa Radu Dan Ilie – reprezentantul Consiliului Judeţean Dolj, preşedintele consiliului de administraţie 
 2.Dumitru Ovidiu Mircea – administrator 
 3.Stroe Gabriel – administrator 
 4.Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin – administrator 
 5.Pîrvuleţu Mircea Silviu – reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice- administrator, până la data de 30.06.2017. 
Activitatea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova, numiţi la art.1, se va desfăşura conform contractului de mandat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
Se stabileşte remuneraţia fixă a membrilor consiliului de administraţie al  RegieiAutonome Aeroportul Internaţional Craiova în valoare brută de 800 lei/lună;
Consiliul de administraţie va organiza selecţia directorilor regiei.

128

25.05.2017

Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.236/24.08.2016 astfel:
„Se preia în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Calafat drumul de acces situat în tarlaua 128, parcela 965/1, în suprafaţă de 2970 mp, pentru realizarea accesului la obiectivele „Staţie de compostare şi transfer Calafat”, „Închidere depozit neconform Calafat”, din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.

129

25.05.2017

Se aprobă data de 31.12.2018, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”, cod SMIS 6036, Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1- „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.
Sumele necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art.1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) vor fi asigurate din bugetul local al judeţului Dolj pe anii 2017 şi 2018.

130

25.05.2017

Se aprobă plata cotizaţiei actualizate ce revine Consiliului Judeţean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene în cuantum de 4.365 euro.

131

25.05.2017

Se stabileşte componenţa echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie precum şi în vederea monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor şi a victimelor violenţei în familie.

132

25.05.2017

Se aprobă dezlipirea terenului în suprafaţă de 1.533 mp, situat în Craiova, Aleea Voinicului, nr.14, aflat în domeniul public al judeţului Dolj, cu numărul cadastral 23619, cartea funciară nr. 214907, în vederea restituirii suprafeţei de teren de 349,82 mp, identificate în anexa la prezenta, către numiţii Rogobete Ileana Miruna, Cucu Maria-Nicoleta şi Popescu Costin.

133

25.05.2017

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului Dolj şi în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj conform anexei la prezenta.
Hotărârea nr.56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj privind domeniul public al Judeţului Dolj, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

134

25.05.2017

Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr.226/2009 conform anexelor 1,2 şi 3 la prezenta hotărâre.
Hotărârea nr.51/2010 a Consiliului Judeţean Dolj îşi încetează aplicabilitatea.

135

25.05.2017

Se acordă drept de trecere cu un cablu electric subteran pe un teren aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, situat în Comuna Cârcea, Calea Bucureşti, aferent Imobilului 349 (parţial) Craiova- amplasament „La şcoala meteo” număr cadastral 34152, CF 34152, judeţul Dolj (identificat în anexa la prezenta hotărâre), în vederea racordării la punctul de transformare PTA 428 a imobilului T5P3 situat în comuna Cârcea, Calea Bucureşti. Nr.4A, număr cadastral 1972, CF nr.33897 Craiova, judeţul Dolj, aflat în proprietatea S.C. Dafarm S.R.L. 

136

25.05.2017

Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor a unui teren în suprafaţă de 3000 mp şi a unei construcţii aflate în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea  Consiliului Judeţean Dolj, situate pe teritoriul administrativ al comunei Cârcea, Calea Bucureşti, Imobil 349 (parţial) Craiova – amplasament „În spatele cimitirului de la Aeroport”, NC 2276, CF 3311 Craiova, judeţul Dolj (identificat în anexa la prezenta hotărâre), în vederea amplasării unui Punct de comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia, pe o durată de 49 ani. 

137

25.05.2017

Se arobă „Documentaţia pentru eleborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2017”, ce constituie anexă la prezenta hotărâre

138

29.06.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2017, conform anexei nr.1.

139

29.06.2017

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova în vederea organizării Festivalului Internațional dedicat tinerilor regizori – Theater Networking Talents, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

140

29.06.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

141

29.06.2017

Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2020, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor. Aceste elemente se includ în actul adițional la contractul de mandat nr.568/30.05.2017, anexă la prezenta hotărâre.

142

29.06.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor următoarele:

-rectificarea bugetului pe anul 2017 pe baza Notei de fundamentare a acestuia și detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rectificarea bugetului și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexelor nr.1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

-suma pentru care se face asigurarea de răspundere profesională este de 50.000 lei pentru fiecare administrator (4x50.000 lei = 200.000 lei) și 100.000 lei pentru administratorul executiv – director general.

143

29.06.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc – Turism S.A. următoarele:

a)aprobarea modificării organigramei S.C. Parc – Turism S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;

b)aprobarea modificării statului de funcții al S.C. Parc – Turism S.A., conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

c)aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al S.C. Parc-Turism S.A., conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

144

29.06.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

145

29.06.2017

Începând cu 01.07.2017, până la ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de conducere de director executiv, domnul Bobocică Mihai Ciprian numit în funcția publică de conducere de șef Birou Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă, va exercita temporar atribuțiile de conducere ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

Pe perioada exercitării temporare a atribuțiilor de conducere a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, domnul Bobocică Mihai Ciprian va beneficia de drepturile salariale aferente funcției deținute în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, respectiv șef birou, gradul II.

146

29.06.2017

Se aprobă prelungirea până la data de 13.07.2018, a contractului de închiriere nr.10979/31.07.2009, încheiat între Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și S.C. Terasa Pescăruș – Hanul Doctorului S.R.L., privind terenul în suprafață de 40 mp, Vc=7268 lei, situat în comuna Cârcea, Calea București, aferent Imobilului 349 (parțial) Craiova – cartier blocuri aviatori – în fața blocurilor, Număr cadastral 2266, Carte funciară nr.3310 (identificat în anexa la prezenta hotărâre), în scopul desfășurării unor activități de alimentație publică.

Celelalte clauze ale contractului de închiriere, menționat la art.1 rămân neschimbate.

147

29.06.2017

Se modifică anexa nr.1 și anexa nr.2 la Hotărârea nr.263/29.09.2016 a Consiliului Județean Dolj, ca urmare a rectificării lungimii și valorii contabile a unei împrejmuiri din beton care trece din domeniul public al județului Dolj în domeniul privat al județului, în vederea desființării, cât și modificarea valorii contabile a unei alte împrejmuiri din beton care urmează a fi reabilitată, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile.

148

29.06.2017

Art.2 din Hotărârea nr.78/31.03.2016 a Consiliului Județean Dolj privind vânzarea Policlinicii nr.5 Ișalnița se modifică astfel:

Se aprobă trecerea imobilului Policlinica nr.5 Ișalnița, situat în localitatea Ișalnița str. Mihai Viteazul, nr.107, județul Dolj, compus din teren intravilan în suprafață de 1.634 mp și construcția C1, cu suprafața construită de 403 mp și regim de înălțime P+1E (CF 31807 UAT Ișalnița) din domeniul public al județului în domeniul privat al județului.

Art.3(1) din Hotărârea nr.78/31.03.2016 a Consiliului Județean Dolj privind vânzarea Policlinicii nr.5 Ișalnița se modifică astfel:

Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului Policlinica nr.5 Ișalnița, descris la art.2

149

29.06.2017

Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a județului Dolj pentru anul 2017 conform anexei la prezenta.

Monografia economico-militară a județului Dolj se include în lista cu informațiile care constituie secrete de serviciu.

150

29.06.2017

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. OVANELA COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Cârcea.

Valabilitate licență: 29.02.2020.

151

29.06.2017

Se aprobă completarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, capitolul IV punctul 8 cu atribuții ale comisiilor de specialitate, conform anexei la prezenta hotărâre.

152

19.07.2017

Se aprobă încheierea unui act adițional la protocolul de cooperare nr.108/205 încheiat între Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Instituția Prefectului Județul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanță din învățământul preuniversitar doljean, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

153

19.07.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 2 și 3.

154

19.07.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Europeană ”Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”, conform anexei la prezenta hotărâre.

155

19.07.2017

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

156

19.07.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

157

19.07.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele:

-Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe baza Notei de fundamentare a acestuia și Detalierea indicatorilor economico-finanaciari prevăzuți în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

-Suma pentru care se face asigurarea de răspundere profesională  este de 50.000 lei pentru fiecare administrator (5x50.000 lei=250.000 lei).

158

19.07.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 04.08.2017:

analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017 – conform anexei la prezenta hotărâre.

159

19.07.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc ”AșezăminteleBrâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”AșezăminteleBrâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

160

19.07.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

161

19.07.2017

Se aprobă prelungirea cu 2 ani a duratei contractului de închiriere nr.17037/17.08.2015, încheiat între Consiliul Județean Dolj și AGROPLANT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, pentru stațiul în suprafață utilă de 66,00 mp, situat în Municipiul Calafat, str. A.I. Cuza, nr.5, în incinta Punct de lucru Calafat al S.C. Pro-Plant Impex S.R.L., spațiu aflat în doemniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj.

Valoarea majorată a chiriei este de 4,00 lei/mp/lună, valoare care va fi indexată anual cu indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică.

162

19.07.2017

Se aprobă majorarea domeniului privat al Județului Dolj cu valaorea bunului ”gardmobil” aferent Centrului Turistic pentru Agrement și Sport, situat în comuna Cârcea, Calea București, cartier blocuri aviatori – suprafața din  spatele blocurilor, număr cadastral 2274, Carte funciară 34515, identificat în anexa la prezenta hotărâre.

Se dă în administrarea Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova bunul prevăzut la art.1.

163

19.07.2017

Se aprobă trecerea corpului C3 (construcție anexă) cu regim de înălțime P+1E, având o suprafață construită la sol de 51,00 mp și suprafața construită desfășurată de 102,00 mp, parte a imobilului situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr.4, din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj, în vederea desființării.

164

19.07.2017

Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea nr.71/31.03.2015 a Consiliului Județean Dolj, care va avea următorul conținut:

Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia a spațiului în suprafață totală de 70,65 mp (birourile M4 = 20,00 mp, M5 = 20,10 mp și M9 = 30,55 mp) aflat la mansarda corpului F al imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr.19 având datele de identificare prevăzute în anexă la prezenta.

165

19.07.2017

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 30 m² (identificat în anexa la prezenta hotărâre), aferent imobilului 349 (parțial) Craiova, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în comuna Cârcea, Calea București, cartier blocuri aviatori – suprafața din fața blocurilor, număr cadastral 2266, Carte funciară nr.11280, Județul Dolj, în vederea desfășurării unor activități de prestări servicii de alimentație publică.

Se aprobă prețul minim de pornire a licitației la valoarea de 7 lei/mp/lună.

Contravaloarea chiriei se va face venit la bugetul Consiliului Județean Dolj.

Durata contractului de închiriere este de un an, cu posibilitatea de prelungire.

166

19.07.2017

Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului 2692, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dolj.

După preluare, imobilul se va utiliza de către Consiliul Județean Dolj în vederea realizării unor lucrări de reparații și modernizare a stației de captare a apei necesară alimentării cu apă a comunei Plenița în termen de trei ani de la data preluării.

În cazul în care nu se respectă destinația imobilului sau termenul, prevăzute la art.2, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Pedarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termenul prevăzut în hotărârea Guvernului de transmitere.

167

19.07.2017

Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.20A, identificat potrivit anexei, către Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” și Muzeul de Artă Craiova.

Muzeul de Artă Craiova va realiza documentația tehnică pentru autorizarea desființării clădirii în suprafață de 168 mp din acte (187 mp din măsurători) și pentru autorizarea executării unui imobil cu regim de înălțime S+P+3E cu destinația de spații pentru expunere muzeală, depozit de artă și atelier de restaurare.

Predarea-primirea se va face în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre modifică Hotărârea nr.145/2007 a Consiliului Județean Dolj.

168

27.07.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația pentru Poezie ”Mircea Dinescu” în vederea organizării celei de-a 8-a ediții a Festivalului internațional ”Divan Film Festival/Divanul degustătorilor de film și artă culinară”, conform anexei la prezenta hotărâre.

169

27.07.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unități parțial finanțate, subordonate Consiliului Județean Dolj, pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 1a, 2, 2.1, 2.2, 2a, 2a.1, 2a.2, 3 și 3a, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

170

27.07.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

171

27.07.2017

Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 6.807.552 lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

172

27.07.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele măsuri:

1.    Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2021,

2.    Stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional nr.1 la contractul de mandat al administratorilor, anexă la prezenta hotărâre,

3.    Suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională, în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator neexecutiv al societății și 100.000 de lei pentru administratorul executiv – directorul general al societății.

173

27.07.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj vă voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. următoarele măsuri:

1.    Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2020,

2.    Stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional nr.1 la contractul de mandat al administratorilor, anexă la prezenta hotărâre,

3.    Suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională, în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator al societății.

174

27.07.2017

Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 20121, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 lei/an, care se va acorda administratorilor regiei în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional al contractului de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezenta hotărâre.

175

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

176

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

177

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

178

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

179

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea statului de funcții pentru Clubul Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

180

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

181

27.07.2017

Se stabilește indemnizația maximă lunară a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Dolj, de 10% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului Județean Dolj.

Nivelul indemnizației consilierilor județeni se va modifica în mod corespunzător dacă se modifică indemnizația lunară a președintelui consiliului.

Indemnizația maximă se acordă integral dacă un consilier participă lunar la o ședință ordinară de consiliu și o ședință a comisiilor de specialitate.

Se modifică atricolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.279/20.10.2016, care va avea următorul conținut:

”Fiecare membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj va beneficia de o indemnizație de ședință acordată pentru activitatea desfășurată în plen sau în comisii, de 10% din indemnizația lunară de care beneficiază Președintele Consiliului Județean Dolj, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin. (2) din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acordată de maximum 2 ori în cursul unei luni”.

Nivelul indemnizației membrilor ATOP se va modifica corespunzător, dacă se modifică indemnizația lunară a președintelui.

182

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

183

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salarile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual care fac parte din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

184

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

185

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

186

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual care face parte din cadrul familiei ocuaționale ”Administrație”, din cadrul Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

187

27.07.2017

Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

188

27.07.2017

Directorii/managerii unor unități subordonate Consiliului Județean Dolj, respectiv:

-Ștefârță Emilian – manager al Muzeului de Artă Craiova;

-Ridiche Florin – manager al Muzeului Olteniei Craiova;

-Dindirică Lucian Costin – manager al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova;

-Etegan Amelia Loredana – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj;

-Radu Augustin – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova;

-Onel Elena – Director al Unității Medico-Sociale Cetate;

-Florescu Marius Eugen – Director al Unității Medico-Sociale Sadova;

-Dragomir Gabriel Adrian - Director al Unității Medico-Sociale Plenița;

-Kalman Aurora - Director al Unității Medico-Sociale Melinești;

-Tulitu Luiza Constanța - Director al Unității Medico-Sociale Bechet;

-Măricuțoiu Ileana-Maria – Manager al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni;

-Matei Marius – manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna

Vor fi reîncadrați prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Dolj, începând cu data de 01.07.2017.

189

27.07.2017

Se aprobă plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Dolj  pe anul 2017, în limita maximă a sumei de 36 mii lei, prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.59/30.03.2017, Anexa nr.2, capitolul 51.02.01.03 ”Autorități executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, în cadrul art.20.13 ”Pregătire profesională”.

Participarea la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională se va realiza conform opțiunilor formulate de către consilierii județeni, în cadrul programului anual de perfecționare.

190

31.08.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asitență medico-sociale Bechet, Melinești, Cetate, pe anul 2017 conform anexelor nr. 1, 1A, 2, 2A, 3 și 3A.

191

31.08.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 și 1a, ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre.

192

31.08.2017

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Dolj, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj și Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

193

31.08.2017

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2017, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului județean și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2017, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

194

31.08.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016, pentru finanșarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei nr. 4, ce face parte din prezenta hotărâre.

195

31.08.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. următoarele măsuri: 
1.obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017-2020. 

2.stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2.500 lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional nr.1 la contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre.

196

31.08.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social cu suma de 1.000.000 de lei, ca aport în numerar al acționarului majoritar Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj.

197

31.08.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. următoarele: 
-aprobarea organigramei pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. potrivit anexei nr. 1 la hotărâre; 
-aprobarea statului de funcții pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. potrivit anexei nr. 2 la hotărâre; 

-aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. potrivit anexei nr. 3 la hotărâre.

198

31.08.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31.08.2017: 
1.numirea a 5 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 64.1 alin. 3, 4 și 5 din O.U.G. 109/2011, din lista de persoane propusă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;
2.încheierea contractelor de mandat pentru cei 5 administratori provizorii; 

3.Stabilirea remunerației administratorilor provizorii (indemnizația fixă lunară și componenta variabilă), la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

199

31.08.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

200

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

201

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

202

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

203

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

204

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

205

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

206

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

207

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița, conform anexei la prezenta hotărâre.

208

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Melinești, conform anexei la prezenta hotărâre.

209

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet, conform anexei la prezenta hotărâre.

210

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Sadova, conform anexei la prezenta hotărâre.

211

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Medico-Social Amărăștii de Jos, conform anexei la prezenta hotărâre.

212

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, conform anexei la prezenta hotărâre.

213

31.08.2017

Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

214

31.08.2017

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. MARIN CXY COM S.R.L. Craiova, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Bucovăț. 
Valabilitate licență: 01.07.2018.

215

31.08.2017

Se aprobă emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață exclusivă de 1.668,00 mp situat în Craiova, identificat potrivit anexei la hotărâre, pentru S.C. Corealis S.A.

216

28.09.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”AșezăminteleBrâncovenești” Dăbuleni pe anul 2017, conform anxelor nr. 1 și 2.

217

28.09.2017

Se aprobă bugetele rectificate ale Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2017 și bugetul fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina” Craiova pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4.

218

28.09.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 1.1, 1.2, 1a, 1a.1 și 1a.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr. 2 și 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr. 3 și 3a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

219

28.09.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică în vederea organizării Conferinței Internaționale de Inginerie Mecanică – ICOME 2017, conform anexei la prezenta  hotătâre.

220

28.09.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept în vederea organizării Conferinței Internaționale Bienale Ediția 2017 a Facultății de Drept a Universității din Craiova, conform anexei la prezenta hotătâre.

221

28.09.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Horticultură în vederea organizării Simpozionului științific ”Horticulture, food and environment” – Priorități și Perspective, conform anexei la prezenta hotărâre.

222

28.09.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă în vederea organizării Simpozionului Internațional ”Facultateade Teologie: statut academic și misiune eclesială. 25 de ani de învățământ universitar în Oltenia” și a Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, conform anexei la prezenta hotărâre.

223

28.09.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

224

28.09.2017

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Dolj, Instituția Prefectului Județului Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, copii înscriși în programul național ”Fiecare Copil în Grădiniță”, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

225

28.09.2017

Se aprobă alocarea suplimentară în anul 2017 a sumei de 166 mii lei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, din care: 137 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și 29 mii lei pentru contribuția Județului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași.

226

28.09.2017

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

227

28.09.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte din prezenta hotărâre.

228

28.09.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 
1.Înlocuirea cenzorului supleant Radu Florian Georgel cu dna. Popa Larisa.
2.Majorarea indemnizației cenzorilor societății, pentru mandatul în vigoare, la suma de 300 lei brut lunar.

229

28.09.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele documente: 
-rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pa baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte din prezenta hotărâre.

-lista de investiții pentru anul 2017, actualizată, împreună cu Nota de fundamentare la aceasta, conform anexei nr. 6, care face parte din prezenta hotărâre.

230

28.09.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. numirea noului membru al consiliului de administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., domnul Dujer Ionel Cristian.

231

28.09.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj pentru a propune și a vota în adunarea generală ordinară a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., următoarele: 
1.Înlocuirea cenzorului titular, dna Rață Maria, cu cenzorul supleant, dl. Gherman Cornel Ovidiu.
2.Desemnarea noului cenzor supleant, dl. Naidin Laurențiu.
3.Majorarea indemnizației cenzorilor societății la suma de 300 lei brut lunar, pentru mandatul în vigoare.

232

28.09.2017

Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă încetarea promovării temporare a doamnei Florea Emilia Georgeta din funcția contractuală de conducere de director, gradul II, al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.
Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă numirea doamnei Florea Emilia Georgeta în funcția contractuală de conducere de director, gradul II, în cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.

233

28.09.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

234

28.09.2017

Se aprobă raportul privind perfecționarea profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Dolj, aferentă anilor 2014-2016.

235

28.09.2017

Se aprobă darea în folosință gratuită Biroului de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj a spațiului în suprafață de 45,94 mp, situat în municipiul Craiova, str. Vulturi nr. 9, până la data de 30.06.2020.

236

28.09.2017

Se aprobă darea în administrarea Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Durabilă Dolj a Punctului de trecere a frontierei Rast – Lom, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

237

28.09.2017

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a unui teren în suprafață de 57.200 mp, aflat în administrarea Consiliului Județean Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr. 325A (identificat în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre).
Se aprobă darea din administrarea Consiliului Județean Dolj în administrarea S.C. High-Tech Industry Park S.A. a terenului precizat la art. 1, în vederea extinderii Parcului Industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”, pe întreaga perioadă de funcționare a acestuia.

238

28.09.2017

Se aprobă completarea anexei la Hotărârea nr. 26/26.01.2017 a Consiliului Județean Dolj cu anexa la prezenta hotărâre. 
Hotărârea nr. 22/25.01.2013 a Consiliului Județean Dolj își încetează aplicabilitatea.
Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 226/17.12.2009 a Consiliului Județean Dolj, astfel: ”contractele de închiriere încetează la data de 06.04.2024.”

239

28.09.2017

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu, în vederea amplasării unui distribuitor de băuturi calde, spațiu situat în Pavilionul C2 al Unității de Asistență Medico-Socială Sadova, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj. Durata contractului de închiriere va fi de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Prelungirea se va face la cererea chiriașului și va fi aprobată prin hotărâre a consiliului județean.

240

28.09.2017

Se aprobă prelungirea cu 2 ani a duratei contractelor de închiriere pentru unele spații prevăzute în anexa la prezenta. Nivelul chiriei aferente contractelor din anexa la prezenta se majorează cu 5%.

241

28.09.2017

Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Dolj a liniei de cale ferată industrială, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Patrimoniul Județului Dolj se modifică în mod corespunzător. Hotărârile nr. 60/2014 și nr. 64/2015, adoptate de Consiliul Județean, se vor modifica corespunzător.

242

28.09.2017

Se preia în administrare de la Consiliul Local Filiași, tronsonul cu o suprafață de 3.687 mp din Str. Rampei, situat în orașul Filiași, care asigură accesul la obiectivul Stație de Transfer Filiași, identificat conform anexei nr. 1, în cadrul proiectului ”Sistem de management al deșeurilor în Județul Dolj”.

243

28.09.2017

Se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 36/28.01.2016 privind majorarea domeniului privat al Județului Dolj, cu valoarea investiției realizată în cadrul proiectului ”Centru Turistic Pentru Agrement Și Sport”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice și va avea următorul cuprins:
”Art.1. Se aprobă majorarea domeniului privat al Județului Dolj, cu valoarea investiției realizată în cadrul proiectului ”Centru Turistic Pentru Agrement Și Sport”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice, în valoare totală de 13.440.944,52 lei”.

244

28.09.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității la clădirile publice situate în str. Ludwig van Beethoven nr.2, Craiova, județul Dolj”, faza Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție, având indicatorii tehnico-economici conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

245

28.09.2017

Se aprobă asigurarea finanțării categoriilor de cheltuieli care se finanțează de la bugetul local, pentru obiectivele de investiții incluse în lista de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală (PNDL) pentru județul Dolj în perioada 2017-2020, aprobată prin OMDRAPFE nr. 3433/23.06.2017, după cum urmează: 
1.”Eliminare zonă care prezintă risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200 – 33+500, la obiectivul de investiții DJ 643A, limita județului Olt – Picăturile – Murgași – Gaia – Bușteni – Balota de Jos – Balota de Sus – Velești”, conform anexei 1. 
2.”Modernizare DJ 542, limita județului Olt – Zvorsca – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni (DN 54A), km 17+610 – 45+170”, conform anexei 2. 
3.”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – lim. jud. Mehedinți, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalie Dolj - Vratsa”, conform anexei 3.
4.”Reabilitare DJ643D, DN 65C (Bulzești) – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – lim. județului Vâlcea, km 0+000 – 16+000, tronson km 0+000 – 8+000”, conform anexei 4.

246

28.09.2017

Se aprobă modificarea tarifelor pentru mijloacele auto și utilajele închiriate de S.P.L.D.P. Dolj S.A. de la terți, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.11.2017.

247

28.09.2017

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport I.I. Stoica Laurențiu – Mihai Filiași, jud. Dolj, pe traseul Filiași – Sfârcea – Braloștița. Valabilitate licență: 22.06.2018. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport I.I. Stoica Laurențiu – Mihai Filiași, jud. Dolj, pe traseul Filiași – Răcarii de Jos. Valabilitate licență: 24.08.2018. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport I.I. Stoica Laurențiu – Mihai Filiași, jud. Dolj, pe traseul Filiași – Tatomirești. Valabilitate licență: 22.06.2018. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. Melinescu Transcom S.R.L. Filiași, jud. Dolj, pe traseul Filiași – Piria (Argetoaia). Valabilitate licență: 30.06.2018. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. Marandre Tour S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi. Valabilitate licență: 23.08.2018. 
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. Marandre Tour S.R.L. Piscu Vechi, jud. Dolj, pe traseul Calafat – Poiana Mare – Seaca de Câmp. Valabilitate licență: 23.08.2018.
Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. Alextour Trans Moțăței, jud. Dolj, pe traseul Craiova – Radovan – Perișor – Galicea Mare - Moțăței. Valabilitate licență: 28.08.2018.

248

28.09.2017

Se aprobă constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj în următoarea componență: 
Membrii titulari: 
1.Barbărasă Gheorghe – președinte – secretar al Județului Dolj 
2.Stancu Florin – vicepreședinte – dir. general Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Dolj 
3.dr. Popescu Olimpia – membru – Direcția de Sănătate Publică Dolj 
4.Glăvan Mihai – membru – Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
5.Simcelescu Marius – membru – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj 
6.Enache Mihai – membru – Terre des hommes 
7.Bălănescu Cristina – membru – World Vision 
Membrii supleanți: 
1.Mircea Raluca – Direcția de Sănătate Publică Dolj 
2.Ioana Mihaela - Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
3.Șișu Ovidiu Adrian - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj 
4.Cernușcă Marius – Terre des hommes
5.Ungureanu Georgeta – World Vision.

249

28.09.2017

Se aprobă modalitatea de gestiune a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj: 
a.Operarea și administrarea stațiilor de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova – Mofleni, transportul deșeurilor reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova – Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat. 
b.Operarea și administrarea stației de sortare Craiova – Mofleni, valorificarea materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova – Mofleni. 
c.Operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova – Mofleni, valorificarea compostului și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova – Mofleni sub forma gestiunii delegate, în cadrul contractului intitulat ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.
Procedura de atribuire a contractului ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” va fi licitație publică deschisă.

250

28.09.2017

Se aprobă schimbarea denumirii imobilului situat în Craiova, str. Ludwig van Beethoven nr. 2, din Centrul Școlar Beethoven (fost centru școlar pentru elevi cu deficiențe auditive Craiova) în Liceul Tehnologic Special  ”Beethoven” Craiova.
Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale construcțiilor C1, C2, C3 cu terenul aferent, având cartea funciară nr. 208818, ce aparțin domeniului public al județului Dolj și se află în administrarea Liceului Tehnologic Special  ”Beethoven” Craiova.

251

13.10.2017

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Drănic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gângiova – Comoșteni – Zăval (DN55A), km 0 + 000 – 12 + 130”, ce va fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată, Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T, având următorii indicatori tehnico-economici: 
Valoare totală (inclusiv TVA): 22.043,788 mii lei/ 4.800,999 mii lei 
Durata de realizare: 12 luni 
Capacități: 
-lungime traseu: 12130 ml 
-latime parte carosabila: 6.00 ml
-acostamente 1.00 m (din care 0.25 m banda de incadrare).

252

13.10.2017

Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ561B, Segarcea (DJ561) – Drănic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari – Gângiova – Comoșteni – Zăval (DN55A), km 12 + 130 – 24 + 260”, ce va fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată, Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T, având următorii indicatori tehnico-economici: 
Valoare totală (inclusiv TVA): 28.588,725 mii lei/ 6.226,446 mii lei 
Durata de realizare: 12 luni 
Capacități: 
-lungime traseu: 12130 ml 
-latime parte carosabila: 6.00 ml
-acostamente 1.00 m (din care 0.25 m banda de incadrare).

253

13.10.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza DALI – pentru obiecitvul de investiții: ”Modernizare DJ 652A, DN6 Cârcea – DN65, km 0+000 - km 6+300” având indicatorii tehnico – economici conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

254

13.10.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiecitvul de investiții: ”Restaurarea, dotarea și promovarea turistică a monumentului istoric Casa Scriitoarei Elena Farago, azi Biblioteca Alexandru și Aristia Aman – Restaurare Casa Memorială Elena Farago, faza Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și expertize, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa la prezenta hotărâre.

255

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, pe anul 2017 conform anexelor nr. 1, 1a, 1b și 1c.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Brabova, pe anul 2017 conform anexelor nr. 2, 2a, 2b și 2c.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Cetate, pe anul 2017 conform anexelor nr. 3 și 3a.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Melinești, pe anul 2017 conform anexelornr. 4 și 4a.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Sadova, pe anul 2017 conform anexelor nr. 5 și 5a.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de asistență medico-socială Bechet, pe anul 2017 conform anexelor nr.6 și 6a.

256

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 și 2A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

257

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

258

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională pe anul 2017, conform anexei nr.1

259

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Onteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr.1 și 1a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, unitate parțial finanțată, pe anul 2017, conform anexelor nr.2 și 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

260

31.10.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie în vederea organizării celei de-a XIII-a ediții a Conferinței internaționale ”Agricultura Durabilă – Agricultura viitorului” (Durable Agriculture – Agriculture of the Future), conform anexei la prezenta hotărâre.

261

31.10.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județea Dolj și Fundația Culturală Iubirea, în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional Adrian Păunescu, conform anexei la prezenta hotărâre.

262

31.10.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor:
- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de Administrație al S.C. High - Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 2017 – 2020, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezent hotărâre;
- actul adițional nr.2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de Administrație al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 2017 – 2020, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

263

31.10.2017

Se majorează valorea compensației acordate pentru prestarea serviciului de interes economic general încredințat prin HCJD nr.65/30.03.2017 Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, pentru anul 2017, de la valoarea de 5.000.000 lei, la valoarea de 6.500.000 lei.

264

31.10.2017

Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2017, conform anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

265

31.10.2017

Se aoribă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

266

31.10.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

267

31.10.2017

Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

268

31.10.2017

Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, începând cu data de 01.11.2017, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, începând cu data de 01.11.2017, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, începând cu data de 01.11.2017, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

269

31.10.2017

Începând cu data de 27.10.2017, se constată încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Onel Elena director al Unității Medico-Sociale Cetate, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

270

31.10.2017

Începând cu data de 01.11.2017, domnul Ștefan Iulian, referent de specialitate în cadrul Unității Medico-Sociale Cetate, se numește temporar în funcția de conducere de director, gradul II al Unității Medico-Sociale Cetate, până la ocuparea prin concurs a funcției.

271

31.10.2017

Se aprobă prelungire, prin act adițional (anexă la prezenta hotărâre), pe o perioadă de patru ani, a Protocolului de cooperare încheiat între Consiliul Județean Dolj, Inspectoratl Județean de Poliție Dolj și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj – protocol aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.42/2006.

272

31.10.2017

Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită Organizației ”Salvați Copiii” – Filiala Dolj a spațiului în suprafață de 120 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, din municipiul Craiova, str. Ludwig van Beethoven, nr.2, până la data de 30.10.2020.

273

31.10.2017

Art.1. alin.(1) punctul 1 din Hotărârea nr.343/17.12.2015 a Consiliului Județean Dolj, privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj, se modifică.
Art.1 din Hotărârea nr.341/15.12.2016 a Consiliului Județean Dolj privind vânzarea imobilului ”Administrație Spital” Plenița se maodifică.
Art.2 din Hotărârea nr.341/15.12.2016 a Consiliului Județean Dolj privind vânzarea imobilului ”Administrație Spital” Plenița se modifică.

274

31.10.2017

Se aprobă modificarea denumirii și a lungimii drumului județean  DJ 561A Giurgița – Băilești – Plenița, astfel:

-       DJ 561A Giurgița (DJ 561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței – Dobridor – Unirea – Plenița – limită județul Mehedinți;

-       Lungime 72,237 km, de la km 0+000 – km 72+237.

275

31.10.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31.10.2017 analiza și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.

276

31.10.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03.11.2017 înființarea unui punct de lucru al Companiei de Apă Oltenia SA în comuna Cîrcea și completarea obiectului de activitate al punctului de lucru al Companiei de Apă Oltenia S.A. înființat în comuna Podari, cu activitatea ”Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.

277

31.10.2017

Se aprobă modificarea tarifelor pentru utilaje și mijloace de transport din dotarea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.11.2017.

278

28.11.2017

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza SF, aferentă coridorului de expropiere, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Izvarna – Craiova”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

279

28.11.2017

Se preiau în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova bunurile identificate în anexă, pentru realizarea a 438 de platforme pe care se vor poziționa 759 containere îngropate în cadrul contractului ”Furnizarecontainere îngropate pentru colectare deșeuri municipale, lucrări și montaj aferente, utilaje specifice acestora”, din proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”.

280

28.11.2017

Se aprobă încheierea unui act adițional la protocolul de cooperare nr.108/2005 încheiat între Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Instituția Prefectului Județul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanță din învățământul preuniversitar doljean, conform anexei nr.1, pentru premierea elevilor sportivi și a colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la diferite competiții sportive internaționale oficiale, cu ocazia Galei Sportului Școlar Doljean, conform anexei nr.2, anexe ce fac parte din prezenta hotărâre.

281

28.11.2017

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, pentru organizarea ”Galei Sportului Doljean”, conform anexei nr.1, pentru premierea sportivilor și antrenorilor prezentați în anexa nr.2, anexe ce fac parte din prezenta hotărâre.

282

28.11.2017

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de activități festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, conform anexei.

283

28.11.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unități parțial finanțate, pe anul 2017.

284

28.11.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile”, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Școlii Profesionale Speciale Craiova, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj și bugetul fondurilor externe nerambursabile al Școlii Speciale ”Sfântul Vasile” Craiova pe anul 2017.

285

28.11.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Unităților de Asistență Medico-Sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și  Sadova, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Drecția de Sănătate Publică Dolj și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2017.

286

28.11.2017

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Unităților de Asistență Medico-Sociale Amărăștii de Jos, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și  Sadova, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2017.

287

28.11.2017

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre și execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate consiliului județean și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

288

28.11.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor majorarea capitalului social al S.C. Parc-Turism S.A. prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente, cu un aport în numerar din partea acționarului unic – Județul Dolj cu suma de 1.069.782,00 lei, majorarea valorii nominale a acțiunilor existente cu suma de 14 lei/acțiune, de la valoarea de 111,00 lei/acțiune la valoarea de 125,00 lei/acțiune.

289

28.11.2017

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

290

28.11.2017

Se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2018, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr.1. 
Se aprobă prețul mediu/tona de iarbă obținută de pe pajiști pentru anul 2018 conform anexei nr.2, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole.

291

28.11.2017

Se aprobă achiziționarea produsului măr în vederea distribuirii în cadrul Programului pentru școli al României în anul 2017-2018 la nivelul județului Dolj.

292

28.11.2017

Se aprobă prețul de achiziție a terenurilor în suprafață totală de 1.640 mp (1.335 mp + 305 mp), situate în Craiova, Strada Mihai Viteazul, nr.30 A și 30 B, terenuri aflate în incinta Vilei Jianu, în valoare de 369.000 euro (1.696.957 lei).

293

28.11.2017

Se aprobă nivelul taxelor locale și a amenzilor care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și scutirile aplicabile în anul fiscal 2018, conform anexelor nr.1 și 2.

294

28.11.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr.1,2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

295

28.11.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj pentru a susține și a vota în adunarea generală ordinară a S.C. Parc Industrial Craiova  S.A. următoarele: 
-alegerea celor 3 cenzori titulari ai societății și a unui cenzor supleant, pentru un mandat de 3 ani: 
Ștefănescu Magdalena Carmen – cenzor, expert contabil; 
Rață Maria – cenzor; 
Olaru Nicolae – cenzor; 
Gherman Cornel Ovidiu – cenzor supleant, cu modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății 

-stabilirea indemnizației cenzorilor societății la suma de 300 lei brut lunar, pentru mandatul în vigoare.

296

28.11.2017

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 29.11.2017: 
-   numirea a cinci administratori neexecutivi în consiliul de administrație; 
-  încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori neexecutivi; 
- încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi ai CA, respectiv Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel, pentru a fi în concordanță cu contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi; 
-  stabilirea remunerației celor 7 administratori neexecutivi și componenta variabilă; 
-  
împuternicirea dnei Crețu Cristina Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat ale celor 5 administratori neexecutivi numiți.

297

28.11.2017

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

298

28.11.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

299

28.11.2017

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Melinești, conform anexei la prezenta hotărâre.

300

28.11.2017

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.242/2004, încheiat între Consiliul Județean Dolj și dr. Olaru Doina Mioara, pentru spațiul situat în dispensarul medical din str. Vlad Țepeș, nr.2A, Municipiul Craiova, până la data de 22.02.2022, sau până la schimbarea situației juridice a spațiului concesionat.

301

28.11.2017

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.261/2004, încheiat între Consiliul Județean Dolj și dr. Afremie Ligia, pentru spațiul situat în dispensarul medical din str. Siretului nr.11 (fost nr.13), Municipiul Craiova, până la data de 06.07.2022.

302

28.11.2017

Se aprobă încetarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, instituit în favoarea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș asupra unui teren în suprafață de 1.698,00 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, aferent Imobilului 349 (parțial) Craiova. Se aprobă trecerea terenului în administrarea Consiliului Județean Dolj.

303

28.11.2017

Se aprobă darea în administrarea Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni – Secția Exterioară și în folosința gratuită a Unității Medico-Sociale Bechet a unor bunuri situate în imobilul din Orașul Bechet, str. Sănătății, nr.1, Județul Dolj

304

28.11.2017

Art.2 din Hotărârea nr.235/28.09.2017 a Consiliului Județean Dolj privind achitarea cheltuielilor aferente utilităților, întreținerii și reparațiilor curente se modifică și va avea următorul conținut: ”Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj va achita cotă-parte din cheltuielile aferente utilităților, întreținerii și reparațiilor curente pentru spațiul prevăzut la art.1”.

305

28.11.2017

Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru cursa regulată specială, efectuată de către operatorul de transport S.C. TRANS BĂRBOSU C S.R.L. Orodel, jud. Dolj, pe traseul Orodel – Plenița. 
Valabilitate licență de traseu: 15.06.2018.

306

28.11.2017

Se aprobă atribuirea licenței de traseu, pentru traseul T102 Calafat – Moțăței – Orodel, cuprin în ”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015”, operatorului de transport S.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. Plenița.

307

14.12.2017

Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Profesionale Speciale Craiova pe anul 2017.

308

14.12.2017

Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a depășirii cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

309

14.12.2017

Se aprobă depășirea costului standard cu suma de 542 mii lei, din veniturile proprii ale Consiliului Județean Dolj, la unitățile de asistență medico-sociale finanțate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj.Se aprobă depășirea costului standard cu suma de 653 mii lei, din veniturile proprii ale Consiliului Județean Dolj, la unitățile de asistență medico-sociale finanțate din bugetul propriu județean, pe anul 2017.

310

14.12.2017

Se aprobă actul adițional la protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de activități festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, prin alocarea suplimentară a sumei de 13 mii lei cu această destinație.

311

14.12.2017

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2017 a sumei de 3.882 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații urgente și neprevăzute în cursul exercițiului bugetar.
Bugetul propriu județean pe anul 2017 se va modifica corespunzător cu suma repartizată.

312

14.12.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017.

313

14.12.2017

Se aprobă rezultatul final al analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova, reprezentând nota 10. Se aprobă durata de 5 ani pentru care se va încheia noul contract de management între Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Ion Prioteasa, în calitate de ordonator principal de credite și domnul Dindirică Lucian Costin, în calitate de manager al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova.

314

14.12.2017

Începând cu data de 01.01.2018, până la ocuparea prin concurs a funcției, dar nu mai târziu de data de 30.06.2018, domnul Bobocică Mihai Ciprian numit în funcția publică de conducere de șef birou în cadrul Biroului Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, este promovat pentru exercitarea temporară a funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II, în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

315

14.12.2017

Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj.

316

14.12.2017

Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Medico-Social Amărăștii de Jos.

317

14.12.2017

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

318

14.12.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și a cenzorilor societății și să semneze actul adițional la contractul de mandat.

319

14.12.2017

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și a cenzorilor societății și să semneze actul adițional la contractul de mandat.

320

14.12.2017

Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova ”actul constitutiv actualizat al S.C. Parc-Turism S.A. Craiova” și majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și să semneze actul adițional la contractul de mandat.

321

14.12.2017

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și a cenzorilor societății și să semneze actul adițional la contractul de mandat.

322

14.12.2017

Se majorează cu 25% remunerația fixă lunară a administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova.

323

14.12.2017

Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere și închirierea unor spații aflate în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.

324

14.12.2017

Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a procedurii de închiriere a spațiilor situate în Centrul Medical Calea București și Centrul Medical Brazda lui Novac din Craiova.

325

14.12.2017

Se aprobă modificarea elementelor de identificare și a valorii terenului Policlinicii Sportive (fost Planning Familial), situat în Craiova, Aleea Voinicului nr. 14.

326

14.12.2017

Se aprobă modalitatea de vânzare a imobilului Dispensar Medical, situat în municipiul Craiova, str. Vlad Țepeș nr. 2A, prin vânzarea directă per apartament (cabinet medical). În prețul de vânzare se vor include cheltuielile efectuate cu măsurătorile cadastrale, apartamentarea și evaluarea imobilului, în sumă de 6.228 lei, care vor fi suportate de cumpărători în cote egale.

327

14.12.2017

Se aprobă darea în administrare Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a obiectivului ”Grup electrogen – cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova” în vederea realizării în condiții optime și de siguranță a funcționării instalațiilor și echipamentelor medicale vitale din investiția ”Extindere S.C.J.U.C. Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară”.

328

14.12.2017

Asocierea Județului cu comunele Giurgița, Urzicuța, Afumați, Moțăței și cu municipiul Băilești, pentru realizarea ”Modernizarea DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson I”.Se aprobă Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului de la art. 1.Se aprobă documentația tehnico-economică – faza SF pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție cu DN56), km 0+000 – 41+474” cu indicatori tehnico-economici.

329

14.12.2017

Asocierea Județului Dolj cu comunele Moțăței, Unirea și Plenița pentru realizarea proiectului ”Modernizarea DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56), – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita jud. Mehedinți, tronson 2”. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului de la art. 1.Se aprobă documentația tehnico-economică – faza SF pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea DJ561 A, Moțăței (intersecție DN56), – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita jud. Mehedinți, km 41+741 – 72+237” cu indicatorii tehnico-economici.

330

22.12.2017

Se aprobă modificarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

331

22.12.2017

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2017 a sumei de 300 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Seaca de Câmp având în vedere apariția unor situații urgente și neprevăzute.

332

22.12.2017

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2017, conform anexelor nr.1, 2 și 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

Inchide