NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
TITLUL

1

31.01.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ” Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2

31.01.2019

Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2019, conform anexelor 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.

3

31.01.2019

Se aprobă utilizarea sumei de 28.646 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

4

31.01.2019

Se aprobă rețeaua școlară de învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5

31.01.2019

Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Dolj și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Instituția Prefectului – Județul Dolj, Primăria Craiova, Aeroportul Internațional Craiova în scopul organizariii de reuniuni sau evenimente necesare promovării exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

6

31.01.2019

Se mandatează împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Ion Prioteasa, să susțină și să voteze punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv modificarea art. 216, alin.(4) din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., conform legislației în vigoare și care va avea următorul conținut:

Pentru utilizatorii casnici – persoane fizice și asociații de proprietari/locatari, precum și pentru suprafețele utilizate în scop productiv – comercial cu specific agricol nu se facturează apa meteorică.

7

31.01.2019

Se împuternicește domnul Ion Prioteasa, Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze pentru și în numele județului Dolj, Pre-Acordul de Finanțare între Compania de Apă Oltenia S.A, Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, preacord care se referă la furnizarea unui împrumut acordat pe termen lung Companiei de Apă Oltenia S.A, în valoare de 39.000.000 EUR, necesar acoperirii cotei de cofinanțare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020.

8

31.01.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

9

31.01.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

10

31.01.2019

 Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Unitatea Medico-Socială Bechet, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

11

31.01.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Medico-Social Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

12

31.01.2019

Se aprobă numirea domnului Guriță Constantin în funcția contractuală de conducere vacantă de director, gradul II, în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Plenița, începând cu data de 01.02.2019.

Începând cu aceeași dată, domnul Guriță Constantin va încheia contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată cu Președintele Consiliului Județean Dolj, în calitate de ordonator principal de credite.

Drepturile salariale de care va beneficia domnul Guriță Constantin se vor stabili prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj

13

31.01.2019

Se aprobă numirea doamnei Șoimu Corina-Mihaela în funcția contractuală de conducere vacantă de director, gradul II, în cadrul Unității Medico-Sociale Cetate, începând cu data de 01.02.2019.

Începând cu aceeași dată, doamna Șoimu Corina-Mihaela va încheia contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată cu Președintele Consiliului Județean Dolj, în calitate de ordonator principal de credite.

Drepturile salariale de care va beneficia doamna Șoimu Corina-Mihaela se vor stabili prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj.

14

31.01.2019

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Dolj prin scoaterea din inventar a imobilului „ Administrație spital” Plenița situat în comuna Plenița, str. A.I.Cuza nr 48, identificat în anexa la prezenta hotărâre.

15

 

Se aprobă prelungirea cu trei ani a duratei contractului de închiriere nr.45796/31.12.2015, încheiat de Spitalului Clinic de Urgență Craiova cu S.C. Microcomputer Service S.A.

Nivelul chiriei aferente contractului de la art. 1 alin. (1) va fi de 1.9 euro/mp/lună.

16

31.01.2019

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 300mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Craiova, Calea București, nr. 325A, nr. cadstral 211363, înscris în Cartea Funciară nr. 211363, identificat în anexa la prezenta hotărâre, în scopul desfășurării în exclusivitate a unor activități de furnizare a proviziilor la bordul aeronavelor.

Se aprobă prețul minim de pornire a licitației, la valoarea de 0,30 lei/mp/zi.

Durata contractului de închiriere este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Județean Dolj.

Chiria încasată va reveni în cotă parte de 50% Consiliului Județean Dolj și în cotî parte de 50% R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

17

31.01.2019

Se aprobă încadrarea sectorului de drum județean DJ 643F de la km 19+667  la km 21+810 din categoria funcțională de drum de ineres local ( identificat cu strada Toamnei având NC/CF nr. 226416și 225765 cu o lungime totală de 1365 m, pe raza municipiului Craiova).

Se modifică traseul actual al drumului județean DJ 643F: Limita județului Olt – Ungureni – Ghercești – DN 65C (Craiova) cu noul traseu: Limita județului Olt - Ungureni - Ghercești - DN65F(Centura de Nord a Craiovei).

Se modifică lungimea drumului județean DJ 643F de la 15,760 km la 14,074 km.

Se modifică poziția kilometrică a drumului județean DJ 643F de la km 5+720 - 21+480 la km 5+350 - 19+424.

18

31.01.2019

Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 144 din 29.07.2010, după cum urmează:

Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare din UAT județul Dolj către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, strada Brestei nr. 133, înmatriculatî la oficiul Registrului Comerțului Dolj cu nr. J16/63/1999, CIF RO11400673.

Celelalte articole ale HCJ Dolj nr. 144 din 29.07.2010 rămân nemodificate.

19

31.01.2019

Se aprobă modificarea tarifelor de utilizare pentru mijloacele auto și utilaje proprii din dotare S.P.L.D.P. DoljS.A., a tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a tarifului pentru efectuarea lucrărilor de drumuri, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Tarifele se vor aplică începând cu data de 01.01.209.

20

31.01.2019

Se aprobă valoarea  actualizată a devizului general (după încheierea contractului de lucrări) pentru obiectivul de investiții:

„Modernizare DJ 542, Limita Județ Olt – Zvorsc – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos  - Dăbuleni (DN 54A), km 17+610- 45+170”

Valoarea totală( inclusiv TVA): 52.767.056,69 lei/11.279.350,32 euro

Din care, C+M ( inclusiv TVA): 46.392.693,66 lei/9.916.782,86 euro.

21

12.02.2019

Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna - Craiova” potrivit planurilor topografice care conțin coridorul de expropriere prevăzut în anexele nr. 1.1-1.9 și nr. 2.1-2.7 la prezenta.

Indicatorii tehnico-economici aferenți lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 278/28.11.2018.

Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna”, stabilit potrivit art. 1 din prezenta, expropriator fiind Județul Dolj reprezentat de Consiliul Județean Dolj.

Se aprobă lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, suprafețele care urmează a fi expropriate și sumele individuale aferente despăgubirilor, potrivit anexelor nr. 3 și 4.

Sumele individuale aferente despăgubirilor au fost estimate pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori ANEVAR, prevăzute în anexele nr. 5.1 – 5.9 și nr. 6.1 – 6.7.

22

28.02.2019

Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Șerban Emilia ca urmare a decesului acesteia.

Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de doamna Șerban Emilia .

23

28.02.2019

Se aprobă organizarea de concursuri tematice legate de consumul de lapte și prouse lactate, inclusiv degustarea de alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3)din H.G: nr. 640/2017, cu acordarea de premii, ca măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate în anul școlar 2018-2019, în județul Dolj;

Se aprobă organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume în anul școlar 2018-2019, în județul Dolj.

24

28.02.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru R.A Aeroportul internațonal Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A Aeroport Internațional Craiova, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

25

28.02.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „ Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

26

28.02.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico- Socială Plenița, conform anexei la prezenta hotărâre.

27

28.02.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri dolj S.A. următoarele:

a)       Aprobarea modificării organigramei Societății de Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., care va opera în 30 de zile lucrătoare de la aprobare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

b)       Aprobarea modificării statului de funcții al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri dolj S.A., care va opera în 30 de zile lucrătoare de la aprobare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

28

28.02.2019

Se mandatează reprezentantul județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, președintele Consiliului Județean Dolj, dl. Ion Prioteasa, să susțină și să voteze în adunarea generală a asociaților asociației completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Act Adițional nr. 8, precum și pentru semnarea acestui act adițional, în calitatea sa de reprezentant legal al ADI Oltenia.

29

28.02.2019

Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la hotărârea nr. 115/2003 a Consiliului Județean Dolj conform anexei la prezenta hotărâre.

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 115/2003 a Consiliului Județean Dolj rămân neschimbate.

30

28.02.2019

Se aprobă proiectul „ Creșterea eficienței enrgetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în str. Tabaci, nr 1, Municipiul Craiova, județul Dolj ”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” sprijinire tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1: ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B- Clădiri publice.

Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 13.222.316,94 lei, inclusiv TVA.

31

28.02.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ” modernizarea DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț - Sopot-Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (Dj 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea –Novac –(Dj 606A)- Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km. 0+000+51+500, tronsonul km 14+320+19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, conform anexei nr. 1, la prezenta:

Valoarea totală: 11.081.999,93(fără TVA0/ 13.150.272,05 lei (cu TVA)

Din care, C+M: 9.714.210,78 (fara TVA)/11.559.910,83 lei (cu TVA)

32

28.02.2019

Se aprobă modificarea Art. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 21 din 12.02.2019, după cum urmează:

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, în cuantum de 4.311.577 lei vor fi asigurate de Compania de Apă Oltenia S.A. și vor fi virate în termen de 30 de zile intr-un cont al Județului Dolj la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere, în condițiile legii.

Suma totală prevăzută la rubrica valoare teren expropriat prevăzută în Anexa nr. 4 – UAT Câlnic se modifică și va fi de 94.727 lei în loc de 96.165 lei.

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 21 din 12.02.2019 rămân neschimbate.

33

14.03.2019

Se aprobă cooperarea și protocolul de colaborare dintre Ministerul Economiei și Consiliul Județean Dolj cu privire la organizarea Forumului Auto 2019 la Craiova în data de 18 martie 2019.

Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze Protocolul de colaborare.

Se aprobă contribuția Consiliului Județean Dolj în cuantum de 16.000 lei(cu TVA) pentru organizarea acțiunii „Forumul Industriei Auto 2019”

34

14.03.2019

Se aprobă alocarea sumei de 8.500 lei (cu TVA), din bugetul Consiliului Județean Dolj în vederea oferirii de către Președintele Consiliului Județean Dolj a unui dineu official pentru un număr de 75 de persoane, cu prilejul sărbătoririi Zilei Olteniei în data de 21 martie 2019.

35

21.03.2019

Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a impozitelor pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

36

21.03.2019

Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrative-teritoriale, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

37

28.03.2019

Se validează mandatul de consilier județean al domnului Ștefan Adrian din partea Partidului Social Democrat pe locul devenit vacant prin încetarea de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Șerban Emilia, conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj  nr. 22/28.02.2019.

38

28.03.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., doamna Sună Monica- Leontina, pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor următoarele documente:

-       Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pe baza notei de fundamentare a acestuia (anexa nr1.1), detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexelor nr. 1, 1.2, 1.3, 1.4, și 1.5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

-       Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

39

28.03.2019

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04.04.2019 documentele prevăzute de lege.

40

28.03.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

41

28.03.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea Medico-Socială Cetate, conform anexei la prezenta hotărâre.

42

28.03.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei n4.1 la prezenta hotărâre.

43

28.03.2019

Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în str. Aleea Voinicului, nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj..

Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.757.067,60 lei, inclusiv TVA.

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ teritoriale Județul Dolj, în valoare de 1.356.470,17 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția la cheltuieli eligibile de 28.583,62 lei și la cheltuieli neeligibile de 1.327.886,55 lei

44

28.03.2019

Se aprobă proiectul „ Educația și conștientizarea publicului din județul Dolj privind gestionarea deșeurilor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, având o valoare totală de 539.246,66 lei.

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Dolj în valoare totală de 53.924,66 lei, reprezentând contribuția de 10% din valoarea eligibilă a proiectului pentru accesrea programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale și voluminoase, deșeurilor provenite din construcții și demolări.

45

28.03.2019

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”

Se mandatează președintele Consililui Județean Dolj să semneze contractul privind realizarea serviciilor menționate la art.1.

46

28.03.2019

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Dolj prin scoaterea din inventor a „Clădirii C1” din cadrul imobilului situate în Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20A, număr de inventor 1.6.4.165, valoare de inventor 101.600,00 lei, Număr cadastral 23112, înscris în Cartea Funciară nr. 221440 a Municipiului Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

47

28.03.2019

Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Dolj a unor construcții, identificate în anexa la prezenta hotărâre, în vederea defințării.

Patrimoniul Județului Dolj se va diminua cu valoarea contabilă a construcțiilor precizate la art.1.

Anexa la Hotărârea nr. 246/31.10.2018 a Consiliului Județean Dolj, privind însușirea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj, se va modifica prin scoaterea pozițiilor nr. 14-16, respectiv, nr. 23-24.

48

15.04.2019

Se aprobă din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020, valoarea investițiilor aferente Consiliului Județean Dolj în sumă totală de 61.138,644 mii lei, reprezentând cheltuieli eligibile 51.400,096 mii lei și cheltuieli neeligibile (TVA) 9.738,548 mii lei.

Se aprobă participarea CJ Dolj la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj,  în perioada 2014-2020 cu suma totală de 1.222,77 mii lei, (2% din valoarea investițiilor aferente CJ Dolj), constituită din cheltuieli eligibile în sumă de 1.028 mii lei și cheltuieli neeligibile (TVA) în sumă de 194,77 mii lei, reprezentând contribuția proprie.

49

15.04.2019

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în periaoda 2014-2020”, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se împuternicește reprezentantul Consiliul Județean Dolj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, dl. Ion Prioteasa să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”.

50

15.04.2019

Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Dolj, dl. Ion Prioteasa, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru „Proiectul regionalde dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”.Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia SA prin Act Adițional nr. 9, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 parte integrantă a acestei hotărâri.

51

23.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „ Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

52

 

23.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

53

 

 

23.04.2019

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților  de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2019 și estimările pe anii 20120-2022.

54

23.04.2019

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților  de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2019.

55

23.04.2019

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Centrului județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” și Clubului Sportiv județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

56

23.04.2019

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată a Centrului Județean pentru Resurse și Asistență Educațională și bugetul fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „ Sfântul Mina”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

57

 

23.04.2019

 

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

58

23.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

59

23.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

60

23.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

61

23.04.2019

Se aprobă repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

62

23.04.2019

Se aprobă contul anual de execuție al bugetului propriu județean, conturilor anuale de execuție ale bugetelor instituțiilor publice și  activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 3 și 4, contul anual de execuție al bugetuli fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 5 și 6, contul anual de execuție al bugetului creditelor interne, conform anexei nr. 7, încheiate la 31 decembrie 2018, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018, conform anexelor nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 ce fac parte din prezenta hotărâre.

 

63

 

23.04.2019

Se aprobă alocarea sumei de 11.353 mii lei pe anul 2019 și estimările sumelor pe anii 2020-2022, reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

64

23.04.2019

Se aprobă modificarea cotizației Județului Dolj în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia la 510.000 lei/an, începând cu anul 2019.

65

23.04.2019

Se aprobă plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Dolj în anul 2019, din sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019, la capitolul 51.02.01.03 „Autorități executive”, titul II „Bunuri și servicii”, în cadrul art. 20.13 „Pregătire profesională”.

66

23.04.2019

Se aprobă utilizarea sumei de 17.924 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018, rămas nerepartizat, pentru  pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

67

23.04.2019

Se aprobă indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2020, care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, conform anexei.

68

 

 

 

23.04.2019

Se aprobă bugetul propriu al județului Dolj, pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre:

-       anexa nr. 1 – bugetul propriu județean pentru anul 2019,

-       anexa nr.2 – detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, pe capitole și pe ordonatori terțiari finanțați integral din bugetul propriu al județului, pe naul 2019 și estimările pe anii 2020-2012,

-       anexa nr. 3 – lista cheltuielilor de capital pe anul 2019.

 

69

 

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare pe anul 2018, Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2018 și fixarea dividendului și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

 

70

 

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. majorarea capitalului social, de către județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de la 99,99985799% la 99,99985799%, cu aportul în numerar în sumă de 5.000.000 de lei, care reprezintă 2.000.000 de acțiuni.

71

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de  Drumuri și Poduri pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pe baza Notei de fundamentare a acestuia (anexa nr. 6), conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 4A și 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

72

 

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare ale anului 2018 și descărcarea de gestiune a  administratorilor și administratorului executiv – director general pentru anul 2018.

73

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai anului 2018.

 

74

 

23.04.2019

Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019.

75

23.04.2019

Se mandatează împuternicitul județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., doamna Sună Monica - Leontina pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor documentele prevăzute de lege.

76

23.04.2019

Se aprobă mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2019 documentele prevăzute de lege.

77

23.04.2019

Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2018 și acordarea componentei variabile a remunerației acestora, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai anului 2018.

78

23.04.2019

Se înlociește domnul Ștefan Adrian din calitatea de împuternicit al Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. cu domnul Cocău Cristian Florian, care să reprezinte interesele județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri S.A, pe bază de mandat, conform anexei.

 

79

 

23.04.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

80

 

23.04.2019

Se actualizează Planul de analiză și acoperire a riscului al Județului Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.

81

23.04.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Depozit de gaze medicale – Modernizare și extindere Unitate Primiri Urgențe Spitalul Clinic Județean Craiova”, conform Anexei la prezenta:

Valoarea totală (fără TVA) :474.470,43 lei (fără TVA) /564.619,81 lei (cu TVA)

Din care, C+M (fără TVA): 386.587,65 (fără TVA) / 460.039,30 (cu TVA)

82

23.04.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ643D, DN 65C(Bulzești) – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – Lim. Jud. Vâlce, km 0+000-16+000, tronson 0+000-8+000”, conform Anexei nr. 1, la prezenta:

Valoarea totală: 28.952.534,54 lei (fără TVA) / 33.863.289,01 lei (cu TVA)

Din care, C+M: 24.644.803,79 lei (fără TVA) / 29.327.316,57lei ( cu TVA).

Se aprobă valoarea cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții menționat, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în peioada 2017-2020, aprobată prim OMDRAP nr 3433/23.06.2017 conform Anexei nr.2 la prezenta (Anexa nr. 1 la Normele Metodologice).

83

17.05.2019

Se aprobă actualizarea proiectului ”Modernizarea DJ 552, Craiova-Mofleni-Bucovăț-Terpezița-Sălcuța-Vîrtop-Caraula-Cetate, km 4 + 200 – 71 + 771”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.82/06.04.2017.

84

30.05.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2019, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

85

30.05.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

86

30.05.2019

Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială Parc – Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor aprobarea actului adițional nr.4 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru anul 2019, anexă la prezenta hotărâre.

87

30.05.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală a acționarilor și să semneze actul adițional nr.5 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 38/28.03.2019, anexă la prezenta hotărâre.

88

30.05.2019

Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor Societății pentru Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele măsuri:

1.Actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propusi de consiliul de aministrație pentru anul 2019.

2.Aprobarea și semnarea actului adițional nr.4 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul  de adminstrație pe anul 2019, anexă la prezenta hotărâre.

89

30.05.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor următoarele:

-Situațiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2018;

-Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferente exercițiului financiar al anului 2018;

-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

-Modificarea Organigramei și a statului de funcții ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A..

90

30.05.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a dezbate și a aproba în adunarea generală a acționarilor majorarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. cu aportul de numerar în sumă de 1.700.000 lei, reprezentând 17.000 acțiuni, al Județului Dolj, acționar majoritar a cărui cotă de participare va crește de la 99,9823% la 99,9846%.

91

30.05.2019

Se aprobă valoarea rezultată în urma reevaluării construcțiilor și terenurilor din domeniul public și privat al Județului Dolj conform anexei.

Patrimoniul Județului Dolj se va modifica în mod corespunzător cu valoarea rezultată în urma reevaluării.

92

30.05.2019

Se aprobă numirea doamnei Stăvaru Mirela-Mădălina în funcția contractuală de conducere vacantă de director, gradul II, în cadrul Unității Medico Sociale Bechet, începând cu data de 01.06.2019.

Începând cu aceeași dată, doamna Stăvaru Mirela-Mădălina va încheia un contract individual de muncă, pe o peioadă nedeterminată cu Președintele Consiliului Județean Dolj, în calitate de ordonator principal de credite.

93

30.05.2019

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexelor nr. 1,2 și 3 la prezenta hotărâre.

94

30.05.2019

Se aprobă modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexelor nr. 1-68 la prezenta hotărâre.

95

30.05.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre.

96

30.05.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

97

30.05.2019

Se aprobă modificarea  organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A Aeroportul Internațional Craiova.

98

30.05.2019

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării celei de-a VII-a ediții a festivalului de Pozie „Mihai Eminescu”, conform anexei la prezenta hotărâre.

99

30.05.2019

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, pentru implementarea celei de-a XI-a ediții a proiectului „Competiția Tinereții”, conform anexei la prezenta hotărâre.

100

30.05.2019

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Județului Dolj „Frații Buzești” Craiova, în vederea organizării unor activități cu ocazia „Zilei Eroilor –Înălțarea Domnului”, conform anexei la prezenta hotărâre.

101

30.05.2019

Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Județean Dolj și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova în vederea organizării celei de-a III-a ediții a Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

 

102

 

30.05.2019

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Societatea Română de Televiziune TVR Cluj, în vederea acoperirii unor cheltuieli organizate de desfășurarea activităților Caravanei ”România Continuă” – Proiect Dunărea, conform anexei la prezenta hotărâre.

103

30.05.2019

Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Dolj a imobilului Policlinica nr. 5 Ișalnița, situat în localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul, nr.107A, jud. Dolj, compus din teren intravilan în suparafață de 1.634 mp și construcție C1, cu suprafața construită de 403 mp și regimul de înălțime P+E (CF 31807 UAT Ișalnița).

104

30.05.2019

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a unei clădiri situate în Craiova, str. Tabaci nr. 1, aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, clădire identificată în anexa la prezenta hotărâre, în vederea desființării.

Patrimoniul Județului Dolj se va diminua cu valoarea contabilă a clădirii de la art.1.

105

30.05.2019

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale bunului C8 – clădire spălătorie, aflat în domeniul privat al Județului Dolj și în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Dolj prin scoaterea din inventar a bunurilor identificate în anexa nr.2 la prezenta.

Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj prin includerea în inventar a bunurilor identificate în anexa nr.3 la prezenta.

Se aprobă comasarea bunurilor identificate în anexa nr. 3 la prezenta și înregistrarea în contabilitate a unei singure poziții, conform anexei nr.4 la prezenta.

Valoarea patrimoniului județului Dolj se modifică în mod corespunzător.

Se dă în administrare bunul prevăzut în anexa nr.4 la prezenta, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.

106

30.05.2019

Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Grecești a sectorului din drumul județean DJ 606C situat în intravilanul satului Grecești în vederea includerii în proiectul „Modernizare străzi comuna Grecești, județul Dolj”, pe perioada derulării proiectului, definit în anexa la prezenta hotărâre.

107

30.05.2019

Se constituie comisia pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C. SUCPI S.A cu următoarea componență:
Președinte – Jr. Dragomir Costică- președinte CA al S.C. SUCPI S.A.
Membri - Ing. Popa Dan – director general  al S.C. SUCPI S.A.
            -Ing. Dimian Mircea – director adjunct al S.C. SUCPI S.A.
            -Ec. Avram Constantin – contabil șef al S.C. SUCPI S.A.
            -Găină Constantin – șef serviciu administrativ al S.C. SUCPI S.A.

            -Jr. Dragomir Elena – consilier juridic al S.C. SUCPI S.A.

108

30.05.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 542, Limita Județ Olt – Zvorvsca- Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni, km 17+610-45+170”, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020, aprobată prin OMDRAP nr.3433/23.06.2017.

109

30.05.2019

Se aprobă proiectul „SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean Dolj” cu o valoare totală în cuantum de 2.257.787,00 lei inclusiv TVA.

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Dolj, în valoare de 45.155,74 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția la cheltuieli eligibile, aferentă perioadei de implementare, pentru anii 2019-2021.

110

24.06.2019

Se ia act de demisia domnului Gioancă Eugen din funcția de consilier județean.
Se declară vacant locul de consilier județean care a fost ocupat de domnul Gioancă Eugen.

111

 

 

24.06.2019

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2019, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

112

 

24.06.2019

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Dolj în vederea organizării Colocviului „Resursele Olteniei și valorificarea lor”.

113

24.06.2019

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Fundația Culturală Iubirea, în vederea organizării celei de-a VII–a ediții a Festivalului Internațional Adrian Păunescu.

114

 

24.06.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A să voteze în adunarea generală a acționarilor următoarele măsuri:
-Actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2019-2021.
-aprobarea și semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2019-2021, anexă la prezenta hotărâre.

115

 

24.06.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 3125 de lei brut, pentru activitatea din anul 2018.

116

 

 

24.06.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

117

 

24.06.2019

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

118

24.06.2019

Se retrage dreptul de administrare acordat Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova, asupra bunurilor identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă trecerea imobilului identificat în anexa nr. 2 din domeniul public al județului Dolj în domeniul al Municipiului Craiova, în vederea funcționării Secției Exterioare Melinești a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

119

 

 24.06.2019

Se aprobă prelungirea până la data de 13.07.2020 a contractului de închiriere nr. 10979/31.07.2009, încheiat între județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj și Societatea Comercială Terasa Pescăruș- Hanul Doctorului S.R.L., privind terenul în suprafață de 4 mp, situat în comuna Cârcea, Calea București, aferent imobilului 349 (parțial) Craiova, cartier blocuri aviatori – suprafața din fața blocurilor, număr cadastral 2266, carte funciară nr. 3310, în scopul desfășurării unor activități de alimentație publică.

120

 

 24.06.2019

Se constituie comisia specială pentru întocmirea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj, în următoarea componență:
Președinte: Președintele Consiliului Județean Dolj
Membri: Secretarul Județului Dolj
     Directorul Direcției Economice
     Directorul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului
     Directorul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat
Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1), corespunzătoare structurii funcționale, se asigură de către persoanele care dețin funcția respectivă în condițiile legii, la data întocmirii actelor comisiei speciale.
Secretarul Județului Dolj va îndeplini și atribuțiile de secretar al comisiei speciale prevăzute la alin.(1).

 

121

 

 24.06.2019

Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și de reprezentare în fața organelor de executare și/sau în fața instanțelor judecătorești nr. 130/2019 pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, în vederea recuperării debitului de la S.C. San Giorgio Appalti S.R.L.
Se mandatează președintele Consiliului județean Dolj să semneze contractul privind realizarea serviciilor menționate la art. 1.

122

24.06.2019

Se aprobă organizarea expoziției de lansare a Centrului Internațional Constantin Brâncuși de către Consiliul Județean Dolj, în anul 2020.

 

123

 

24.06.2019

Se aprobă „Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2019”, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

 

124

 

  24.06.2019

Se aprobă prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.
Se aprobă prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a perioadei de valabilitate a programului de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013-2019.
Se aprobă prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a perioadei de valabilitate a licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013-2019.

 

125

 

24.06.2019

Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a județului Dolj pentru anul 2019 conform anexei la prezenta hotărâre.
Monografia economico-militară a județului Dolj se include în lista cu informații care constituie secrete de serviciu.

126

31.07.2019

Se validează mandatul de consilier județean al domnului Luca Dumitru din partea Partidului Social Democrat pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Gioancă Eugen.

127

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc,,Așezămintele Brâncovenești,,Dăbuleni pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

128

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2019, conform anexelor nr 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

129

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-socială Bechet și Sadova, cu sumele solicitate peste costul standard/an/pat, sume ce se vor asigura din sursele bugetului propriu județean și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unității de asistență medico-sociala Cetate, conform standardului de cost/an/pat, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2019

130

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

131

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

132

31.07.2019

Se mandatează împuterniciții Județul Dolj la S.C.Parc-Turism S.A. și împuterniciții Județului  Dolj  la Societatea pentru Lucrării Drumuri și Poduri Dolj SA, pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor următoarele:

-majorarea valorii nominale a acțiunilor existente cu suma de 10 lei/acțiune, de la valoarea de 125,00 lei/acțiune la valoarea de 135.00 lei/acțiune;

-majorarea capitalului social al S.C.Parc-Turism S.A prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente, cu un aport în numerar din partea acționarului majoritar - Județul Dolj cu suma de 764.050,00 lei(76.405 acțiuni x 10,00lei/acțiune=764.050,00 lei) și cu un aport în numerar din partea acționarului minoritar - Societatea pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. cu suma de 80,00lei(8 acțiuni x 10 lei/acțiune=80,00lei).

133

31.07.2019

 Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acțiunilor Societății Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.rectificarea și modificarea Cărții Funciare pentru punctul de lucru situat în Cernele, str.Callatis, nr.8.

134

31.07.2019

Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acțiunilor din data de 14.08.2019, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia SA, pentru anul 2019.

135

31.07.2019

 Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

136

31.07.2019

Se aprobă redistribuirea sumei de 1.960 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 repartizat pentru finanțarea unor cheltuieli ale sfecțiunii de dezvoltare în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

137

31.07.2019

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr.1,2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

138

31.07.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj începând cu data de 01.08.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

139

31.07.2019

Se aprobă modificarea organigramei, începând cu data de 01.08.2019, pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

140

31.07.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

141

31.07.2019

Se aprobă indemnizația lunară pentru consilierii județeni care participa la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului județean  și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a președintelui consiliului județean.

142

31.07.2019

Se modifică coloana nr.6 din anexa la Hotărârea nr 246/2018 a Consiliului Județean Dolj(modificată prin Hotărârea 47/2019 a Consiliului Județean Dolj), ca urmare a menționării Protocolului nr.A1276/4957/18.04.2008, a Procesului –verbal nr.A1276/4956/18.04.2018 privind predarea-primirea bunurilor vizate de proiect, pentru care dreptul de proprietate a fost dobândit în baza Hotărârii nr.311/19.03.2008 a Guvernului României, precum și prin menționarea actelor notariale de dezmembrare a suprafețelor din care provin bunurile care se înregistrează, conform anexei la hotărâre.

143

31.07.2019

Se aprobă prelungirea cu 2 ani a duratei contractului de închiriere nr.17037/17.08.2015, încheiat între Consiliul Județean Dolj și AGROPLANT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, pentru spațiul în suprafață utilă de 66,00mp, situat în Municipiul Calafat, str. A.I.Cuza, nr5, în incinta Punct de lucru Calafat al S.C.Pro-Plant Impex S.R.L.,spațiu aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj.

Valoarea majorată a chiriei este de 5,00lei/mp/lună, valoare care va fi indexată anual cu indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică.

144

31.07.2019

Se aprobă trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 643F, identificate în anexele 1-3 la prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al statului, acestea fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ,,Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente,,Tronson 1, județul Dolj.

145

31.07.2019

Se aprobă documentația tehnico-economică –faza SF-pentru obiectivul de investiții,,Construire Pavilion multifuncțional și demolare clădiriC2,C3,C4,C5 la Centrul medico-social Amărăștii de Jos” cu următorii indicatori tehnico - economici:                                                                                  

Valoare totală(fără TVA/inclusiv TVA):    2.039.077,42 lei/2.422.274,25 lei

din care,C+M(fără TVA/inclusivTVA: 1.518.360,43lei/1.806.848,91 lei

Durata de realizare:12 luni

146

31.07.2019

Se aprobă documentația tehnico-economică – faza DALI -pentru obiectivul de investiții,,Modernizarea drumului județean DJ641, limita județului Olt-Teslui-Pielești-Mischii-Albești-DN6,km 15+000-72+380”, cu indicatorii tehnico-economici, conform Anexei1 care face parte integranta din aceasta hotârîre.

147

31.07.2019

Se aprobă prelungirea până la data de 30 iunie 2023 a perioadei de valabilitate a Programului de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013-2019;

Se aprobă prelungirea până la data de 30 iunie 2023 a perioadei de valabilitate a licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013-2019.

Se aprobă modificarea denumirii programului de transport județean din,, Program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean,perioada 2013-2019,, în ,,Program de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,perioada 2013-2023”.

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.124/24.06.2019 se abrogă.

148

31.07.2019

Se aprobă încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,începând cu data de 01.07.2019;

Se aprobă prelungirea valabilității listei tarifelor serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în trafic județean, până la data de 30 iunie 2023;

Se aprobă ajustarea și modificare tarifelor cuprinse în lista tarifelor serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în trafic județean, pe perioada de valabilitate a acesteia, conform prevederilor legale în vigoare la data adoptării hotărârilor Consiliului Județean Dolj, care vor avea această temă;

Se aprobă modificarea denumirii din ,,Lista tarifelor serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în trafic județean în ,,Lista tarifelor pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean”.

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.104/27.04.2017 se modifică și se completează în mod corespunzător.

149

31.07.2019

Se aprobă plata cotizației actualizate ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Adunării Regionale Europene în cuantum de 4.603.00 euro.

150

31.07.2019

Se aprobă plata cotizației actualizate ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale Județene din România în cuantum de 114.060,54 lei.

151

31.07.2019

Se aprobă revizuirea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Dolj, conform Notei de fundamentare anexată la prezenta hotărâre.

152

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Muzeului de Artă și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate pe anul 2019.

153

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special „Beethoven” și Centrului Județean de Resurse și Asistență Dolj, pe anul 2019 și a rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2019.

154

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

155

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte din prezenta hotărâre.

156

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

157

29.08.2019

Se aprobă redistribuirea sumei de 369 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 repartizat pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

158

29.08.2019

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre și execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2019, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

159

29.08.2019

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

160

29.08.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Brabova, conform anexei la prezenta hotărâre.

161

29.08.2019

Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor „Actul constitutiv actualizat al S.C. Parc–Turism S.A.”, conform anexei  nr. 1 la prezenta hotărâre.

162

29.08.2019

Se aprobă majorarea domeniului privat al Județului Dolj cu bunul „Rețea gaze naturale”, având valoare contabilă de 1.481.150,77 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C, identificat în anexa la prezenta hotărâre și darea acestuia în administrarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

163

29.08.2019

Se aprobă prelungirea până la 31.12.2019 a contractelor de închiriere prezentate în anexa la prezenta, pentru desfășurarea de activități comerciale.   

164

26.09.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova,unitate parțial finanțată, pe anul 2019,conform anexelor nr.1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

165

26.09.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

166

26.09.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților  de asistență medico-socială Bechet, Brabova, Cetate și Plenița finanțate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, cu sumele solicitate peste costul standard/an/pat, sume se ce vor asigura din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2019.

167

26.09.2019

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Plenița și Sadova, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, cu sumele solicitate peste costul standard/an/pat, și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unității de asistență medico-socială Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, încadrat în costul standard/an/pat, pe anul 2019.

168

26.09.2019

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova în vederea organizării conferinței internaționale aniversare ,,60 de ani de învățământ academic craiovean în domeniul științelor’’.

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova în vederea organizării conferinței internaționale aniversare,,60 de ani de învățământ academic craiovean în domeniul științelor’’, conform anexei la prezenta hotărâre.

169

26.09.2019

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică în vederea organizării Congresului Internațional SMAT și a celei de-a IV-ediții a Conferinței Internaționale de Inginerie Mecanică – ICOME 2019.

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova Craiova – Facultatea de Mecanică în vederea organizării Congresului Internațional SMAT și a celei de-a IV-ediții a Conferinței Internaționale de Inginerie Mecanică – ICOME 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

170

26.09.2019

Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2019.

Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

171

26.09.2019

Se aprobă redistribuirea sumei de 5.127 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 repartizat pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltarea în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

172

26.09.2019

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr.1,2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

173

26.09.2019

Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj.

174

26.09.2019

Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

175

26.09.2019

Se numesc dna Ghișoiu Elena Cristina și dna Zaharia Claudia Ioana, membri - reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale ,,SF.Mina” Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

176

26.09.2019

Se numesc dl Vava Marian și dna Morcov Ștefania Florina, membri - reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,SF.Vasile’’ Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

177

26.09.2019

Se numesc dl Bloju Cătălin și dna Prica Corina Doina, membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ,,Beethoven’’ Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

178

26.09.2019

Se numesc dl Căprariu Bogdan și dl. Ionescu Dragos, membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Liceului Special ,,Pelendava” Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

179

26.09.2019

Se numește dna Bîrzanu Felicia Oana membru – reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj,  pentru anul școlar 2019-2020.

180

26.09.2019

Se numește dl. Dobre Marius Florin, membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova, reprezentant al Consiliului Județean Dolj, pentru anul școlar 2019-2020.

181

26.09.2019

Se aprobă schimbarea schimbarea destinației imobilului Policlinica nr.5 Ișalnița, identificat în anexa la prezenta, din imobil cu destinație sanitară în imobil cu destinația de locuințe sociale, de necesitate și de sprijin.

Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al Comunei Ișalnița a imobilului de la art.1.

Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Județului Dolj, însușit prin Hotărârea nr 56/1999 a Consiliului Județean Dolj cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

182

26.09.2019

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta spălătoriei Spitalului Clinic Județean  de Urgență Craiova, identificat în anexa la prezenta.

183

26.09.2019

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 20mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean  de Urgență Craiova, identificat în anexele nr.1 și 2 la prezenta.

184

26.09.2019

Se aprobă închirierea de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp,situat în Craiova, Calea București, nr 325A, identificat în anexa la prezenta hotărâre, în scopul desfășurării unor activități de prestări de servicii de mentenanță a aeronavelor.

Se aprobă închirierea de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova prin licitație publică a unui teren în suprafață de 52,60mp, situat în Craiova, Calea București, nr 325A,  identificat în anexa la prezenta hotărâre, în scopul desfășurării unor activități de prestari de servicii de mentenanță a aeronavelor.

Se aprobă prețul minim de pornire a licitației, la valoarea de 20lei/mp/lună( fără TVA). Suma se va indexa anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

185

26.09.2019

Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Dolj în domeniul public al Comunei Podari a imobilului ,,Stadionul Podari” identificat în anexa la prezenta.

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj, însușit prin Hotărârea nr 56/1999 a Consiliului Județean Dolj cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

186

26.09.2019

Se aprobă darea în folosință gratuita către Parohia ,,Eroii Neamului” a unui teren în suprafață de 1.187 mp, cu valoarea contabilă de 149.480 lei, care face parte din terenul aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, în suprafață de 13.852 mp, situat în localitatea Cârcea, nr.150D, județul Dolj, număr cadastral 36757, carte funciară 36757 Cârcea, teren intravilan, categoria de folosință Cc (identificat în anexa la prezenta hotărâre), în vederea extinderii cimitirului parohial.

Durata pentru care se aprobă folosința gratuita este de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul părților.

187

26.09.2019

Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr. 15/2004, încheiat între M.Ap.N și R.A. ROMATSA D.S.N.A. Craiova, iar de la data de 08.08.2008, între Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și R.A. ROMATSA D.S.N.A. Craiova, privind un teren în suprafață de 106mp, aferent Imobilului 349 (parțial) Craiova, parte din terenul în suprafață de 77.684 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, situat în incinta R.A. Aeroportul Internațional Craiova, NC228316, CF 228316 Craiova, județul Dolj (identificat în anexa la prezenta hotărâre), pentru o perioada de 5(cinci) ani, respectiv, 1.10.2019 – 1.10.2024, în vederea desfășurării unor activități de protecție a navigației aeriene.

Valoarea contabilă a terenului este de 18.300 lei

Valoarea chiriei va fi de 10 lei/mp/lună (fără TVA). Suma se va indexa anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

188

26.09.2019

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.262/2004, încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. Marimed Consult S.R.L., pentru spațiul situat în dispensarul medical din str. Siretului, nr 11 (fost13), Municipiul Craiova, până la data de 31.12.2021.

189

26.09.2019

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unui tronson din drumul județean DJ 652A:DN6(Cârcea) – DN65, identificat cu Număr Cadastral/Cartea Funciară 35237, de la intersecția cu DN 6 până la intersecția cu calea ferată, astfel: suprafața înscrisă în Cartea Funciară de 54.558mp, se va mări la 58.250mp.

190

26.09.2019

Se aprobă tarifele pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Dolj, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, conform anexei la prezenta hotărâre.

Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioada mai mică de un an, se stabilește ca fracție lunară din tariful perceput pentru întregul an.

Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioada mai mică de un an, se stabilește ca multiplu al tarifului perceput pentru întregul an.

Tariful pentru o prestație specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea solicitantului prestației.

191

26.09.2019

Se aprobă Procedura de atribuire pe perioadă determinată,pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, conform anexei la prezenta hotărâre.

192

26.09.2019

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor a localității Bratovoiești, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Teasc la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bratovoiești.

193

26.09.2019

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor a localității Breasta, de la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta.

194

26.09.2019

Se aprobă documentele necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

195

31.10.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

196

31.10.2019

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-socială Amărăștii de Jos, Brabova, Cetate, Plenița și Sadova, finanțate din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, peste costul standard /an/pat, și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale unității de asistență medico-socială Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, încadrat în costul standard/an/pat, pe anul 2019.

197

31.10.2019

Se aprobă rectificarea bugetele de venituri și cheltuieli ale Muzeului de Artă Craiova și Muzeului Olteniei Craiova, unitați parțial finanțate, pe anul 2019, conform anexelor 1,1a,2 și 2a ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

198

31.10.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

199

31.10.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

200

31.10.2019

Se aprobă rectificare bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac patrte integrantă din prezenta hotărâre.

201

31.10.2019

 Se aprobă rectificare bugetelor Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina” și Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2019 și bugetul fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” pentru proiectul 2019-1-IT-KA229-06305551­­­_2, pe anul 2019.

202

31.10.2019

Se aprobă protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie în vederea organizării celei de a XV-a edții a Conferinței Internaționale „Agricultura durabilă – Agricultura viitorului”,conform anexei la prezenta hotărâre.

203

31.10.2019

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2019 a sumei de 250 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ teritorială Bârca având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate.

204

31.10.2019

  Se aprobă acordarea unui număr de 111 burse școlare de performanță, de merit și ajutor social, în cuantum de 20.400 lei, pentru perioada octombrie-decembrie 2019, elevilor Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova și Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina Craiova, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj.

205

31.10.2019

Se aprobă redistribuirea sumei de 4.360 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 repartizat pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2019 și repartizarea sumei de 600 mii lei din excedentul bugetar al anului 2018 rămas nerepartizat pentru finațarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2019, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

206

31.10.2019

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1,2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

207

31.10.2019

Se aprobă modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj.

208

31.10.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

209

31.10.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

210

31.10.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezent hotărâre.

211

31.102.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Melinești, conform anexei la prezenta hotărâre.

212

31.10.2019

Se împuternicește domnul Ion Prioteasa, Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze pentru și în numele județului Dolj, Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 10 septembrie 2013 încheiat între Compania de Apă Oltenia S.A., Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

213

31.10.2019

Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. alegerea cenzorilor supleanți ai societății:

Cenzori:

    1. Hondor Gabriela – expert contabil

    2. Popa Liana

    3. Motoi Nichi Silviu

Cenzori supleanți:

1.        Olteanu Alexandru

2.        Popa Larisa

3.        Bălan Camelia

214

31.10.2019

Se aprobă mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 17.11.2019:

1.        Analiza și aprobarea modificării Actului Costitutiv al SC Compania de Apa Oltenia S.A., în sensul completării art. 5 pct.5.1 „Activități secundare” cu : Cod Caen: 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

2.        Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Apă Oltenia SA să semneze Actul Constitutiv modificat.

 

215

31.10.2019

Se aprobă mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07.11.2019, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2019.

216

31.10.2019

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale Complexului Sportiv „Stadionul Tineretului” aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, conform anexei.

217

31.10.2019

Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, conform anexei.

218

31.10.2019

Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 134.88 mp, situat în clădirea „C15 – Stație oxigen” din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, spațiu identificat în anexa la prezenta hotărâre.

219

31.10.2019

Se aprobă trecerea imobilului Sediu Primărie Bechet (fostă Maternitate 1 Bechet), compus din teren, situat în oreșul Bechet, strada A.I. Cuza nr 100, județul Dolj, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al județului Dolj în domeniul public al orașului Bechet.

După preluare, imobilul se va folosi ca sediu al Primăriei Orașului Bechet.

În cazul în care nu se respectă destinația prevăzută, imobilul va reveni în domeniul public al județului Dolj, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

220

31.10.2019

Se aprobă darea în administrarea R.A. Aeroportul Internațional Craiova a unui teren în suprafață de 50.070 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj, aferent imobilului 349 Craiova, situat în Calea București, nr. 325 A – amplasamentele nr. 1-6 și pe teritoriul administrativ al localității Pielești – amplasamentul nr. 7, valoarea contabilă 4.615.453 lei, NC/CF 231183 Craiova, NC/CF 231203 Craiova, NC/CF 231202 Craiova, NC/CF 231201 Craiova, NC/CF 231217 Craiova, NC/CF 231216 Craiova, NC/CF 231215 Craiova, NC/CF 231946 Craiova, NC/CF 231133 Craiova, NC/CF 231132 Craiova, NC/CF 231185 Craiova, NC/CF 231184 Craiova, NC/CF 36010 Pielești, NC/CF 36009 Pielești, NC/CF 36008 Pielești, identificat în anexa la prezenta hotărâre, în scopul realizării obiectivului de investiții „ SECURIZARE COMPLETĂ A AEROPORTULUI INTERNȚIONAL CRAIOVA„ pe întreaga perioadă de funcționare a R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

221

31.11.2019

Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a terenului din municipiul Craiova, str. Nicolae Tittulescu, nr. 22, județul Dolj, aflat în domeniul public al județului Dolj, conform Anexei la prezenta hotărâre.

222

31.11.2019

Se revocă dreptul de administrare acordat spitalului de neuropsihiatrie Craiova asupra bunului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, acestea revenind în administrarea Consiliului Județean Dolj.

223

31.10.2019

Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 8173/2013, încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. D&G MED S.R.L., pentru spațiul situat în dispensarul medical din str. Siretului, nr. 11, Municipiul Craiova, până la data de 31.12.2024.

224

31.10.2019

Se aprobă exceptarea C.M.I. DR. DINDERE CRISTINA, locatar al Centrului Medical Calea București, având contractul de închiriere nr. 1220/2014, de la aplicarea pevederilor art. 2 din Hotărârea nr. 26/26.01.2019 a Consiliului Județean Dolj.

225

31.10.2019

Se desemnează domnul Ionică Cristian Emil – Șef Serviciu Amenajare Teritoriului ca reprezentant al Consiliului Județean Dolj în cadrul Comisiei jedețene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dolj, iar ca supleant în cadrul aceleiași comisii se desemnează doamna Cimpoeru Claudia Nicoleta – funcționar public în cadrul Serviciului Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Judeșului Dolj.

226

31.10.22019

Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică stabilită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, în următoarea componență:

1.        Florescu Andrei – coordonare echipă mobilă, șef centru în cadrul DGASPC Dolj – Telefonul Copilului

2.        Coderie larisa – Inspector specialitate

3.        Gheorghică Alina – Cristina – asistent social

4.        Mihai Nicoleta – inspector specialitate

5.        Nicola Claudia – Mariana – inspector specialitate

6.        Tănăsescu Cristina Elena – inspector specialitate

227

31.10.2019

Se aprobă înființarea Comisiei pentru coordonarea împlementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, acesta urmănd a avea componența prevăzută în anexa nr. 1.

228

31.10.2019

Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 252/13.10.2019 care va avea următorul cuprins:

” Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea DJ 561B, Segarcea – Drănic – Padea – Valea Stanciului – Horezu – Poenari – Gângiova – Comoșteni – Zaval, km 12+130-24+260”, înaintat spre finanțare în cadrul Programului Interrg V-A Romania – Bulgaria, Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată, Obictivul Specific 1.1 Imbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T.

229

31.10.2019

Se aprobă prelungirea duratei Contractului nr. 99/29.03.2005 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor și podețelor aparținând domeniului public al județului Dolj, prin act adițional, pe o perioadă de 5 ani.

230

31.10.2019

Se aprobă regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport ritier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

231

31.10.2019

Se aprobă înființarea Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Dolj, cu sediul în Craiova, Str. Nicolae titulescu, nr. 22, corp B, subsol, jud. Dolj.

232

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2019, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

233

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2019, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

234

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe neramburabile primite de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1A ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

235

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Clubului Județean Știința „U” Craiova, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova și Muzeului de Artă Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2019.

236

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

237

28.11.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf.Vasile” Craiova pentru proiectele Erasmus + „Tolerant Europeans Achieve More (TEAM) și „One mission, one vision, one focus”, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

238

28.11.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova pentru proiectele EEA GRANTS „Învățământ VET la standarde scandinave pentru elevii cu dizabilități din România„ și Erasmus + „Dați-le aripi și lăsați – i să zboare!” , pe anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

239

28.11.2019

Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru organizarea Galei Sportului Școlar Doljean.

240

28.11.2019

Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Dolj, pentru organizarea „Galei Sportului Doljean”.

241

28.11.2019

Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor Celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de activități festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății.

242

28.11.2019

Se stabilesc prețurile medii pentru produsele agricole pe anul 2020, în vederea determinării veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole, conform anexei nr. 1.

243

28.11.2019

Se aprobă execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2019, conform anexelor nr 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2019.

244

28.11.2019

Se aprobă modificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

245

28.11.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, conform anexei la prezenta hotărâre.

246

28.11.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico Socială Amărățtii de Jos, conform anexei la prezenta hotârâre.

247

28.11.2019

Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea Medico Socială Bechet, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

248

28.11.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova, conform anexei la prezenta hotărâre.

249

28.11.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

250

28.11.2019

Începând cu data de 01.12.2019 se aprobă modificarea remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, la valoarea de 2600 lei sumă brută, precum și actul adițional nr.4 al contractelor de mandat ale administratorilor, anexă la prezenta hotărâre.

251

28.11.2019

Se mandatează împuterniciții Județuli Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății următoarele:

- numirea auditorului statuar selectat, respectiv SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL , pe o perioadă de 4 ani;

- aprobarea contractului de audit statuar în formă prevăzută în anexa la prezenta hotărâre;

- împutenicirea conducerii delegate a societății să semneze contractul de audit statuar

252

28.11.2019

Se aprobă însușirea Raportului de evaluare nr. 14-15/2019 având ca obiect stabilirea de înregistrare în contabilitate a bunurilor imobile aparținând Complexului Sportiv „Stadionului Tineretului” situat în Craiova, Bd. Știrbei Vodă, nr. 9, C.F. 234474 Craiova și a imobilului situat în Calea București, nr. 433, C.F/N.C. 225433 Craiova, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj.

253

28.11.2019

Se aprobă modificarea inventarului care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj, prin scoaterea din inventar a imobilului în care funcționează Secția Exterioară Melinești a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova, situată în Melinești, str. Principală, nr. 271, identificat în anexa la prezenta hotărâre.

254

28.11.2019

Se aprobă proiectul „Securizare completă a Aeroportului Internațional Craiova” în valoare totală de 82.128.176,29 lei, constituită astfel:

Valoarea totală eligibilă în cuantum de 69.082.285,30 lei care se compune din:

-       58.719.942,51, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată de FEDR

-       8.980.697,09 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;

-       1.381.645,71 lei reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova

Valoarea totală neeligibilă în cuantum de 13.045.890,99 lei, reprezentând TVA, aferent întregii perioade de implementare a proiectului, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova

255

28.11.2019

Se aprobă Proiectul „Montana – Dolj. Acces mai bun – comunități mai apropiate”, având valoarea totală eligibilă de 7.999.908,59 euro din care 3.999.999,87 euro aferentă activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar 2, implementat în parteneriat cu Agenția de Infrastructură Rutieră – beneficiar Lider, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Axa prioritară: 1 O regiune bine conectată, Obiectivul Specific: 1.1 Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN –T.

256

28.11.2019

Se aprobă Documentația tehnico-economică – faza SF – pentru obiectivul de investiții. „Centrala termică pentru încălzire și producere apă caldă menajeră Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară str. Tabaci nr. 1 Mun. Craiova, jud. Dolj”.

257

28.11.2019

Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor a localității Apele Vii, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Leu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Celaru.

258

12.12.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2019, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

259

12.12.2019

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Socială Plenița, parțial finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, peste costul standard/an/pat, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 1a.

260

12.12.2019

Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2019 a sumei de 1065 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

261

12.12.2019

Se aprobă alocarea sumei de 316.215,58 lei pentru decontarea lucrărilor efectuate la spațiul situat în str. Nicolae titulescu nr. 22, Corp B, et.1, Craiova, dat în administrarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deșeurilor ECODOLJ, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

262

12.12.2019

Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a  aproba în adunarea generală a acționarilor rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pe baza notei de fundamentare a acestuia, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexelor 1,2,3,4, ce fac parte din prezenta hotărâre.

263

12.12.2019

Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

264

12.12.2019

Se aprobă organizarea de zile tematice dedicate consumului de lapte și produse lactate, ca măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate în anul școlar 2019-2020, în județul Dolj.

265

12.12.2019

Se aprobă anexele nr.1 și 2 privind planurile topografice care conțin coridorul de expropriere, rectificate.

Se aprobă anexele nr. 3 și 4 privind Lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căroro imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, rectificate.

266

12.12.2019

Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Dolj, începând cu data de 01.01.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

267

12.12.2019

Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița, conform anexei la prezenta hotărâre.

268

12.12.2019

Se aprobă propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului județului Dolj, doamna Nicolae Anda Mirei, pentru perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 și acordarea calificativului „foarte bine”, cu nota finală 5,00, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Președintele Consiliului Județean Dolj, în condițiile legii, cu luarea în considerare a propunerii de evaluare aprobate la alin. (1).

269

12.12.2019

Se aprobă propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului general al Direcției Generale de Asistență ți Protecție a Copilului Dolj, domnul Stancu Florin Ionuț, pentru anul 2019 și acordarea calificativului „foarte bine”, cu nota finală 5,00, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Președintele Consiliului Județean Dolj, în condițiile legii, cu luarea în considerare a propunerii de evaluare aprobate la alin. (1).

270

12.12.2019

Se aprobă propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executive al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, domnul Stănică Marin, pentru anul 2019 și acordarea calificativului „foarte bine”, cu nota finală 5,00, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către Președintele Consiliului Județean Dolj, în condițiile legii, cu luarea în considerare a propunerii de evaluare aprobate la alin. (1).

271

12.12.2019

Se dau în folosință gratuită Spitalului  Clinic Județean de Urgență Craiova bunurile imobile din dotarea sălii de operații nr. 1 achiziționate în cadrul proiectului „Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj – Vratsa”.

272

12.12.2019

Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare în Județul Dolj, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

273

12.12.2019

Se aprobă îndreptarea erorii materiale și pe cale de consecință se rectifică poziția nr. 23 și 24 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.248/2019 privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova.

274

12.12.2019

Se aprobă proiectul „Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova” în valoarea totală de 76.014.000,92 lei, constituită astfel:

-       54.352.674,38 lei reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată de FEDR;

-       8.312.761,96 lei, reprezintă 13% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;

-       1.278.886,46 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova

275

12.12.2019

Se aprobă tarifele de utilizare pentru mijloacele auto și utilaje proprii achiziționate de S.P.L.D.P. Dolj S.A., conform anexei nr.1

Inchide