NR. CRT

DATA ȘEDINȚEI

CONȚINUT

367 28.12.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
366 28.12.2023 Hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Robănești
365 28.12.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a construcției C1 – secție radioterapie și brahiterapie, situată în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.1, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării parțiale a acesteia
364 28.12.2023 Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul Olteniei Craiova a bunurilor reprezentând dotările monumentului istoric Cula Cernăteștilor
363 28.12.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
362 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr. 296/2023
361 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023
360 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C.  HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023
359 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023
358 28.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților legali ai județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc Turism S.A. pentru a vota măsurile dispuse de prevederile Legii nr.296/2023
357 19.12.2023 Hotărâre  de modificare a HCJ nr. 236/15.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliul Judeţean Dolj în consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Craiova
356 19.12.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2023
355 19.12.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2023
354 19.12.2023 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații situate la etajul al doilea al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova către Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
353 19.12.2023 Hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Întorsura
352 19.12.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. pentru a vota în ședința din 15.01.2024 înființarea unui punct de lucru în localitatea Perișor
351 19.12.2023 Hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.20/31.01.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027
350 19.12.2023 Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul de Artă Craiova a bunurilor din cadrul obiectivului de investiții ”Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv”
349 19.12.2023 Hotărâre privind indexarea taxelor locale, actualizarea amenzilor și aprobarea unor taxe care intră în competenţa Consiliului Judeţean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2024
348 19.12.2023 Hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 100 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială comuna Cârna având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate
347 19.12.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023
346 19.12.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2023
345 11.12.2023 Hotărâre privind repartizarea sumei încasate suplimentar la cota de 6% din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2023
344 11.12.2023 Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023, în valoare de 2.418 mii lei, alocate județului Dolj pentru plata unor cheltuieli curente și de capital prin H.G. nr. 1183/2023 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ teritoriale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
343 11.12.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj”, cod SMIS: 125292, din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
342 11.12.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în Str. Aleea Voinicului, nr.14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS: 125291, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
341 11.12.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului Modernizarea DJ561A, Moțăței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
340 11.12.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni - Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson 1”, cod SMIS: 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
339 11.12.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
338 11.12.2023 Hotărâre privind aprobarea garantării unei facilități non-cash sub forma emiterii unei scrisori de garanție bancară, în vederea implementării proiectelor ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, respectiv a proiectului ”Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova”
337 11.12.2023 Hotărâre privind suplimentarea sumelor pentru plata sprijinului sub formă de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj, pe anul 2023
336 29.11.2023 Hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Rast
335 29.11.2023 Hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Almăj
334 29.11.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), eMS code ROBG-409, după data de 29.12.2023, din resurse financiare proprii (bugetul Județului Dolj), inclusiv toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023)
333 29.11.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (”Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023
332 29.11.2023 Hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului ”Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” (”Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region – DJ-VR:R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023
331 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., a tarifului pentru manopera personalului deservent al echipamentelor și utilajelor, cât și a tarifului pentru manopera personalului care efectuează lucrări de drumuri
330 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Muzeul Olteniei Craiova a bunurilor reprezentând dotările monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu
329 29.11.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Dolj a construcției C13-Atelier + depozit, situată în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.1, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării
328 29.11.2023 Hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire situat în Municipiul Craiova, Str. Olteț nr.4 (fostă nr.8), Județul Dolj și a bunului imobil-clădire situat în Municipiul Craiova, Str. C.S. Nicolăescu Plopșor nr.2A, Județul Dolj
327 29.11.2023 Hotărâre privind inițierea concesionării unui teren în suprafață de 3.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în localitatea Cârcea
326 29.11.2023 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății unele măsuri
325 29.11.2023 Hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății
324 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a acordului de parteneriat interinstituțional extern între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj și Municipiul Lom, Districtul Montana, Bulgaria, în cadrul proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”)
323 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj
322 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj
321 29.11.2023 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2024, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare
320 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
319 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2023
318 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2023
317 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”, pe anul 2023
316 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2023 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2023
315 29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea contribuțiilor personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susținătorilor legali ai acestora, pentru unitățile de asistență medico-sociale: Amărăștii de Jos, Brabova, Bechet, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova
314 29.11.2023 Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea proiectului bugetelor locale pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
313 24.11.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.307/08.11.2023 a Consiliului Județean Dolj privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui teren, în suprafață de 20.000 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj, situat în comuna Desa, T 10, P10/1, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr.31529 a localității Desa, către S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A.
312 24.11.2023 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj”
311 24.11.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
310 24.11.2023 Hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 250 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea administrativ-teritorială Carpen având în vedere apariția unor situații de extremă dificultate
309 08.11.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din județul Dolj - Centru de Pediatrie și Oncologie Pediatrică
308 08.11.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 - actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti", mun. Craiova, jud. Dolj
307 08.11.2023 Hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui teren, în suprafață de 20.000 mp, aflat în domeniul public al județului Dolj, situat în comuna Desa, T 10, P 10/1, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr.31529 a localității Desa, către S.N. Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea S.A.
306 26.10.2023

Hotărâre privind înființarea societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L.

305 26.10.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 160/2021 privind aprobarea proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cu modificările și completările ulterioare
304 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea drumului  județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km 15+000) – intersecția cu DN65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN65C (km 59+426)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
303 26.10.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.167/25.05.2023 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane
302 26.10.2023 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren, în suprafață de 15 mp, aflat în domeniul privat al județului Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr.24, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
301 26.10.2023 Hotărâre privind amplasarea bustului poetului și scriitorului muntenegrean Petar II Petrović-Njegoš în orașul Craiova, județul Dolj, România, pe terenul situat în str. Corneliu Coposu, nr.107
300 26.10.2023 Hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între Județul Dolj din România și voievodatul Varmia și Mazuria din Republica Polonă
299 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul maternal ”Sf. Ecaterina” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj
298 26.10.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Actul Adițional nr.2 la Contractul nr.1818/30.06.2022 și Actul Adițional nr.1 la Contractul nr.1188/11.05.2023
297 26.10.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 06.11.2023 unele măsuri
296 26.10.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentatului Consiliului Județean Dolj în Comisia de soluționare contestații formulate împotriva deciziilor Comisiei de orientare școlară și profesională organizată la nivelul CJRAE DOLJ
295 26.10.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024
294 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova
293 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj
292 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Amărăștii de Jos
291 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni
290 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
289 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Revista Rațiunea editată de Editura Crăița Sudului S.R.L., pentru sărbătorirea împlinirii a 25 de ani de apariție
288 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre UAT Județul Dolj și Revista Mozaicul editată de SC AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ”Identitate națională și conștiință europeană”
287 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru desfășurarea proiectului ”Sprijinirea activității  fotbalistice din județul Dolj”
286 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Societatea Studenților Mediciniști Craiova în vederea organizării Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici 2023
285 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului propriu județean pe anul 2023 a sumei de 300 mii lei pentru acordarea unor ajutoare către unitatea  administrativ-teritorială Gighera în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale
284 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 832 mii lei din excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2023
283 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023
282 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina”, pe anul 2023
281 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2023
280 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2023
279 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2023
278 26.10.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023
277 26.10.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
276 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Societatea Studențească de Chirurgie din România, Sucursala Craiova pentru organizarea Congresului Anual de Chirurgie pentru Studenți și Tineri Doctori (The Annual Congress of Surgery for Students and Young Doctors)
275 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2023 şi a contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2023
274 28.09.2023 Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de pompare apă uzată și conductă de refulare pe str. Aeroportului (DJ652A), com. Cârcea, jud. Dolj”
273 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la protocolul de cooperare încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost
272 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării ”Programului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean”
271 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.
270 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) ”Dunărea de Mijloc”
269 28.09.2023 Hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a utilajelor, echipamentelor și dotărilor aferente contractului de execuție lucrări din cadrul proiectului ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”; cod SMIS:116171
268 28.09.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.337/25.11.2022 a Consiliului Județean Dolj
267 28.09.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.154/2022 a Consiliului Județean Dolj privind solicitarea trecerii unui imobil-teren situat pe teritoriul administrativ al localității Ghercești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dolj
266 28.09.2023 Hotărâre privind acordarea dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 421 mp din terenul aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Dolj, situat în comuna Almăj, identificat cu numărul cadastral 31616
265 28.09.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova asupra unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Dolj
264 28.09.2023 Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj
263 28.09.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Liceului Tehnologic Special Beethoven Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024
262 28.09.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024
261 28.09.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024
260 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet
259 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti”
258 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
257 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj
256 28.09.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Contractul de servicii de audit statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se încheie) la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025
255 28.09.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat al societății
254 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023
253 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, în vederea achiziționării a două aparate drug test
252 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 75 de ani de învățământ superior în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova
251 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Fundația – Revista ”Scrisul Românesc” în vederea realizării proiectului ”Omul sau Opera?”
250 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în vederea organizării Galei Scriitorilor din Oltenia
249 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2023
248 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023
247 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”,  pe anul 2023
246 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2023
245 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2023
244 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2023
243 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023
242 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2023
241 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
240 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
239 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
238 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
237 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
236 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
235 28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023
234 28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2023     
233 07.09.2023 Hotărâre privind cumpărarea imobilului construcție aflat în proprietatea Băncii Comerciale Române, format din două corpuri de clădire situate în municipiul Craiova, str. Olteț nr. 4, respectiv str. Nicolăescu Plopșor nr. 2A și preluarea contractelor de concesiune a terenurilor aferente
232 07.09.2023 Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat si unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 — Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice”
231 07.09.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii de către Județul Dolj a proiectului “Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Dolj prin achiziția de microbuze mai puțin poluante” în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat
230 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare participării U.A.T Județul Dolj ca membru fondator la înființarea „Organizației de Management al Destinației Dolj”
229 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Hărților strategice de zgomot pentru Aeroportul Internațional Craiova
228 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”
227 31.08.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 18339/12.09.2018, încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi C.M.I. Dr. FLORESCU T. MARIUS-EUGEN pentru spaţiul situat în incinta Unităţii Medico-Sociale Sadova, cu o perioadă de 5 (cinci) ani
226 31.08.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj şi constituirea dreptului de administrare în favoarea Instituţiei Avocatul Poporului asupra unui spaţiu situat în str. Constantin Lecca, nr. 32 (fost nr. 28), Craiova, Dolj
225 31.08.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova asupra unui teren în suprafață de 34.777 mp, aparținând domeniului public al Județului Dolj
224 31.08.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova, pentru anul școlar 2023 - 2024 
223 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Unitatea Medico – Socială Cetate
222 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2023 şi rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2023
221 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2023
220 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2023
219 31.08.2023

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj pe anul 2023

218
10.08.2023
217
10.08.2023
216
10.08.2023
215
10.08.2023
214
10.08.2023
213
27.07.2023
212
27.07.2023
211
27.07.2023
210
27.07.2023
209
27.07.2023
208
27.07.2023
207
27.07.2023
206
27.07.2023
205
27.07.2023
204
27.07.2023
203
27.07.2023
202
27.07.2023
201
27.07.2023
200
27.07.2023
199
27.07.2023
198
27.07.2023
197
27.06.2023
196
27.06.2023
195
27.06.2023
194
27.06.2023
193
27.06.2023
192
27.06.2023
191
27.06.2023
190
27.06.2023
189
27.06.2023
188
27.06.2023
187
27.06.2023
186
27.06.2023
185
27.06.2023
184
27.06.2023
183
27.06.2023
182
27.06.2023
181
27.06.2023
180
27.06.2023
179
27.06.2023
178
27.06.2023
177
27.06.2023
176
27.06.2023
175
27.06.2023
174
27.06.2023
173
27.06.2023
172
22.06.2023
171
25.05.2023
170
25.05.2023
169
25.05.2023
168
25.05.2023
167
25.05.2023
166
25.05.2023
165
25.05.2023
164
25.05.2023
163
25.05.2023
162
25.05.2023
161
25.05.2023
160
25.05.2023
159
25.05.2023
158
25.05.2023
157
25.05.2023
156
25.05.2023
155
25.05.2023
154
25.05.2023
153
25.05.2023
152
25.05.2023
151
25.05.2023
150
25.05.2023
149
25.05.2023
148
25.05.2023
147
12.05.2023
146
12.05.2023
145
12.05.2023
144
12.05.2023
143
12.05.2023
142
28.04.2023
141
28.04.2023
140
28.04.2023
139
28.04.2023
138
28.04.2023
137
28.04.2023
136
28.04.2023
135
28.04.2023
134
28.04.2023
133
28.04.2023
132
28.04.2023
131
28.04.2023
130
28.04.2023
129
28.04.2023
128
28.04.2023
127
28.04.2023
126
28.04.2023
125
28.04.2023
124
28.04.2023
123
28.04.2023
122
28.04.2023
121
28.04.2023
120
28.04.2023
119
28.04.2023
118
28.04.2023
117
20.04.2023
116
20.04.2023
115
20.04.2023
114
20.04.2023
113
20.04.2023
112
20.04.2023
111
28.03.2023
110
28.03.2023
109
28.03.2023
108
28.03.2023
107
28.03.2023
106
28.03.2023
105
28.03.2023
104
28.03.2023
103
28.03.2023
102
28.03.2023
101
28.03.2023
100
28.03.2023
99
28.03.2023
98
28.03.2023
97
28.03.2023
96
28.03.2023
95
28.03.2023
94
28.03.2023
93
28.03.2023
92
28.03.2023
91
28.03.2023
90
28.03.2023
89
28.03.2023
88
28.03.2023
87
28.03.2023
86
28.03.2023
85
28.03.2023
84
28.03.2023
83
28.03.2023
82
28.03.2023
81
17.03.2023
80
17.03.2023
79
17.03.2023
78
17.03.2023
77
17.03.2023
76
06.03.2023
75
24.02.2023
74
24.02.2023
73
24.02.2023
72
24.02.2023
71
24.02.2023
70
24.02.2023
69
24.02.2023
68
24.02.2023
67
24.02.2023
66
24.02.2023
65
24.02.2023
64
14.02.2023
63
02.02.2023
62
02.02.2023
61
02.02.2023
60
02.02.2023
59
02.02.2023
58
02.02.2023
57
02.02.2023
56
02.02.2023
55
02.02.2023
54
02.02.2023
53
02.02.2023
52
02.02.2023
51
02.02.2023
50
02.02.2023
49
02.02.2023
48
02.02.2023
47
02.02.2023
46
02.02.2023
45
02.02.2023
44
02.02.2023
43
02.02.2023
42
02.02.2023
41
02.02.2023
40
02.02.2023
39
02.02.2023
38
02.02.2023
37
02.02.2023
36
02.02.2023
35
02.02.2023
34
02.02.2023
33
02.02.2023
32
02.02.2023
31
02.02.2023
30
02.02.2023
29
02.02.2023
28
02.02.2023
27
02.02.2023
26
27.01.2023
25
17.01.2023
24
17.01.2023
23
17.01.2023
22
17.01.2023
21
17.01.2023
20
17.01.2023
19
17.01.2023
18
17.01.2023
17
17.01.2023
16
17.01.2023
15
17.01.2023
14
17.01.2023
13
17.01.2023
12
17.01.2023
11
11.01.2023
10
11.01.2023
9
11.01.2023
8
11.01.2023
7
11.01.2023
6
11.01.2023
5
11.01.2023
4
11.01.2023
3
11.01.2023
2
11.01.2023
1
11.01.2023
Inchide